Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2021 o 11:06 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.11.2021 11:57 - 12:00 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona reaguje na dlhodobý a nedoriešený problém, ktorým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve osôb, ktoré nemajú postavenie pôvodcu alebo povinnej osoby. Výška refundácie, čiže finančnej náhrady je určená ako rozdiel trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.
V súčasnosti sa pomerne často stáva, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na ktorých pozemkoch sa nachádzajú environmentálne záťaže, nemajú známeho pôvodcu environmentálnej záťaže, nie je ani určená povinná osoba a zodpovedným subjektom za stav a sanáciu environmentálnej záťaže sa tak stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva. Pritom sanácia environmentálnych záťaží má zvyčajne pozitívny vplyv na zvýšenie trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti, čo možno považovať za istú formu nepriamej štátnej pomoci.
Cieľom tohoto návrhu je preto vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorým by bolo možné na jednej strane zabezpečiť návratnosť finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na sanáciu environmentálnej záťaže a na druhej strane príliš ekonomicky nezaťažovať dotknutých vlastníkov vzniknutým ekonomickým bremenom, ktoré spočíva v poskytnutí nepriamej štátnej pomoci. Z tohto dôvodu návrh zákona vytvára priestor pre alternatívne riešenie tak, aby dotknutí vlastníci mali možnosť namiesto vyplatenia rozdielu v trhovej cene sanovanej nehnuteľnosti, tzv. finančnej náhrady, aby mohli uzavrieť záložnú zmluvu v prospech štátu, to znamená príslušného ministerstva, pričom príslušné ministerstvo ako záložný veriteľ môže potom pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu spočívajúcu v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.
Súčasťou predkladaného návrhu je takisto novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti so zápisom záložného práva k sanovanej nehnuteľnosti s tým, že od uvedenej položky budú oslobodené príslušné ministerstvá v kontexte vkladu záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.11.2021 11:42 - 11:49 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, väčšina argumentov už v rozprave k návrhu novely zákona 543/2002, týkajúce sa prevodu štátnych pozemkov v národných parkoch, väčšina týchto argumentov už v rozprave odznela. Niektoré sa dokonca viackrát opakovali, niektoré síce ešte nezazneli, ale v tejto chvíli mám pocit, že táto rozprava v tejto chvíli už do značnej miery splnila svoj cieľ.
Niektoré argumenty neodzneli a je mi to veľmi ľúto, ale vnímam to tak, že nie je toto jediná reforma, ktorá je pred nami, a jediný návrh zákona, takže stručne by som len zmienil zopár podnetov možno do ďalších diskusií a je mi ľúto, že tu nesedia tí kolegovia najmä zo strany opozície, ktorým boli tieto pripomienky určené. A chcel by som rehabilitovať možno niektoré témy a niektoré, niektoré druhy, takže určite, určite by si podstatnú, podstatne viacej pozornosti zaslúžila téma vzťahu lykožrúta a iného podkôrneho hmyzu v smrečinách, či už v národných parkoch alebo mimo národných parkov. Odporúčam teda kolegom v tejto oblasti preštudovať si viaceré odborné publikácie, ktoré sú publikované, čiže kto má záujem, môže sa o tom dozvedieť, niečo z toho zaznelo aj v rozprave.
Osobitne mi tu je ľúto, že tu nie je prítomný pán poslanec Suja, mal som preňho pripravený pomerne rozsiahly príspevok, aj pre ďalších, samozrejme, o význame niektorých na prvý pohľad menej významných alebo menej známych druhov živočíchov. Viem, že pán Suja je veľký priaznivec tých periodických mokradí, ktoré stále nejako ťažko, ťažko vníma ich význam, tak som mu chcel niečo pripomenúť o pijavici lekárskej hirudo medicinalis, ktoré, ktorá okrem iných biotopov sa vyskytuje najmä v takýchto prechodne vysychajúcich mokradiach. Ide o druh európskeho významu s enormným významom z hľadiska jeho medicínskeho využitia, čiže pre lekárske využitie je to druh naozaj nenahraditeľný.
Kolegom, ktorí tu kritizovali tie rôzne projekty na hraboše, nie sú to, upozorňujem, hraboše bežné, čiže hraboš poľný, ale ide o extrémne ohrozený druh hraboša, ktorý je kriticky ohrozený na území celej Európskej únie, čiže netreba si to zamieňať.
Tak isto tu boli pripomienky voči projektom na ochranu či skôr záchranu sysľa. To by som možno trošku podrobnejšie zmienil, lebo naozaj syseľ pasienkový spermophilus citellus je jedným zo súčasných symbolov slovenskej prírody a jej ochrany, a to práve v poľnohospodárskej krajine. Čiže v krajine vlastne vytvorenej človekom a tento druh si naozaj vyžaduje ten aktívny manažment, po ktorom viacerí tuná volali, ale, samozrejme, nielen syseľ je kriticky ohrozený v súčasnosti, a to nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých okolitých krajinách v dôsledku zmien vo využívaní poľnohospodárskej krajiny, ku ktorým došlo najmä v období po druhej svetovej vojne z príčin všeobecne známych. Ale aj ten syseľ je vlastne len jednou zo zložiek ekosystému a potravného reťazca a je strategicky významnou potravou alebo korisťou pre ďalšie ešte oveľa vzácnejšie druhy, vrátane viacerých druhov dravcov, ako je napríklad orol kráľovský, ďalšie druhy orlov, sokol rároh a ďalšie dravce. Ten sokol rároh je na území Slovenska už prakticky vyhynutý a tak isto aj tieto druhy, ktoré sú bytostne závislé, okrem iného, okrem iných faktorov aj od dostatočne silných populácií tých druhov, ktorými sa živia, a to je najmä syseľ. Tak koniec koncov aj ten orol, tie orly, viaceré druhy a sokoly sú symbolom slovenskej prírody.
Nie nadarmo sa do zlatého fondu slovenskej literárnej tvorby dostala aj báseň Orol vták od Janka Kráľa, no a keby tu kolegom, žiaľ, stále neprítomným, ani to nestačilo, tak ja som si len tak narýchlo našiel vo Wikipédii, že aj v nacistickej symbolike, ktorá by možno mohla byť trochu bližšia, orlica na vrchole svastiky je jedným z takých významných symbolov tejto symboliky, čo v žiadnom prípade nehovorím, že ju chcem propagovať, to sa nepatrí a myslím, že to aj zákon zakazuje, len som chcel upozorniť vecne, že keby ich neoslovili tie predchádzajúce argumenty, tak možno aspoň toto by mohlo byť pre niektorých z nich dôvodom, že aspoň toho sysľa ako zdroj potravy pre toho orla či orlicu by mohli rehabilitovať, keď už tie ostatné druhy im ležia v žalúdku.
Takže verím, že k týmto témam bude ešte príležitosť sa v budúcnosti vrátiť či už na pôde výborov k tomu určených, alebo aj tu v pléne pri vhodnej príležitosti a v tejto chvíli si naozaj myslím, že každý, kto mal záujem sa dozvedieť základné informácie o reforme národných parkov, ktorú predkladáme, mal v tejto rozprave šancu.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválime.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:39 - 11:40 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani poslankyňa Zemanová, súhlasím s tebou, že spolupráca je dôležitá. Názorové rozdiely medzi týmito dvoma komunitami boli, sú a budú, ale mali by zostať vo vecnej rovine a zohľadňovať klimatickú krízu a krízu biodiverzity. Lebo kým sa tu vedú lesnícko-ochranárske zákopové vojny, tak hrozia Slovensku zo strany Európskej komisie sankcie. Navyše sa v niektorých kruhoch začína spochybňovať samotný zmysel národných parkov a vznikajú iniciatívy za zníženie kategórie a spochybnenie veľkoplošnej ochrany územia. Rastie napätie, ktoré vnímame na všetkých úrovniach riadenia, alebo sa šíria nenávistné výzvy a petície.
Máme za sebou neštandardný pandemický rok, no ten nás nemôže ospravedlniť, aby sme plnili programové vyhlásenie tejto vlády vo sfére ochrany prírody a krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:35 - 11:37 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda.
Anka, ďakujem aj tebe za vystúpenie. Si mi pripomenula našu spoločnú diskusiu tu neďaleko v redakcii týždňa pred pár mesiacmi, kde bol prítomný aj pán známy ochranár Erik Baláž a ak si spomínaš, vtedy sme sa veľmi jasne dotkli aj tej spoločnej správy všetkých lesov pod rezortom životného prostredia a ak si to dobre pamätám, ani Erik Baláž nemal problém s takýmto riešením. Presne tak, ako s ním nemal problém ani predkladateľ Jaromír Šíbl.
Tak sa spytujem, že kde vlastne je tá príčina tej mojej nešikovnosti, že hovorím o tom toľko mesiacov. Viem, že ľudia sú s tým stotožnení, len voľajako sa to bojíme povedať nahlas a ponúknuť to ako riešenie, ktoré naozaj funguje nie dokonale, ale odstraňuje všetky nedostatky toho, o čom sa tu bavíme tak dlho a ponúka kvalitu pre krajinu a najmä kvalitu pre ľudí tejto krajiny. Je to očividné a ja si vlastne pripúšťam, že je to moja taká politická nešikovnosť, že máme oči a nevidíme, máme uši a nepočujeme, a proste ide to úplne zle, zlým smerom. Ale verím teda, že v tejto sieni zákonnosti, aj keď tento zákon prejde, to dokážeme napraviť, pretože napokon ten boj vždy býva ťažký a možno aj to tak má byť, aby sa teda ten zápas o krajinu vyvŕbil v takýchto rôznych stretnutiach a aby sme našli to najlepšie riešenie. Asi to má zmysel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:14 - 11:16 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Takže len stručne. Ja som na úvod zdôraznil, že to bude teologický pohľad, postupoval som teologickou metódou, ktorá používa obrazy.
Čo sa týka sekty, som zo štátom registrovanej cirkvi, moje kázne si môžete nájsť na internete, ak chcete, ale nebudem tu konkrétne propagovať, kde. Ale môžete si ich vyhľadať. Postupujem korektne v zmysle teologickej metódy. Povedal som, že to je obohatenie o tento pohľad a nepovedal som vôbec, vložili ste mi do úst tu rôzne veci, aj to, že som povedal, že Boh si praje schválenie tohto zákona. To by som sa nikdy neodvážil, pán Kočiš, povedať. Ja som hovoril o základných princípoch.
Tiež ste mi, pán Mazurek, vložili do úst, že tu nejaký komunizmus propagujem, pričom ja som len upozornil, že spoločný záujem je ten, ktorý je v písme uprednostňovaný, čo mi nemôžete poprieť, a žiadne ministerstvo som tam nespomínal a varoval som pred sebectvom, ktoré je prirodzené pri tom, keď máme súkromný majetok.
Čiže otázka toho, prečo ide na sysle a nie na ľudí, zdôraznil som, pán Taraba, anthropocentricitu, že národný park je pre človeka, a že človek je ten, pre ktorého to robíme.
Pán Kuffa, povedal som minimálne dvoch správcov, nie len dvoch správcov. Čiže to zahŕňa aj tých piatich, o ktorých vy hovoríte. Je mi ľúto a, ale asi to splnilo účel, keď som, keď som trošku ako otvoril iný pohľad a je mi ľúto, pán Kočiš, že vám to spôsobilo kultúrny šok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:12 - 11:14 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Milý kolega poslanec, no dal si to veľmi, veľmi otvorene a za tvoju otvorenosť budeš ešte dlho dostávať od kšeftárov s cirkevnými pozemkami, od ľudí, ktorí, ktorí s eštébákmi kšeftovali a kšeftujú, ktorí sa skrývajú za Boha, od ľudí, ktorí majú Boha v svojej strane a popritom chceli lynčovať moslimské rodiny, od extrémistov, fašistov, od ľudí, ktorí namiesto toho, aby ti dali nejaké argumenty, tak tvoju, celú tvoju, tvoju rozpravu dehonestovali tým, že si sektár.
Oni sa správajú, presne sa správajú, oni sa presne správajú tak, ako sa má správať diabol. (Potlesk.) To nie je o tom, to nie je o tom (zaznievanie gongu), že, že ti dali nejaký rozumný argument, ale oni presne urobili a chceli urobiť z teba človeka sektára. Útočili na, na útočili na, na, naj, najspodnejšie city ľudí. Toto sú oni a toto oni stále používajú. Nepoužívajú argument, ale urobia z teba sektára. Z iného urobia ekoteroristu, z iného urobia človeka, ktorý ide kradnúť jeden a pol miliardy. Ale títo ľudia, ktorí sa skrývajú za Boha, títo ľudia vedia, prečo to rozprávajú. Pretože oni sú tí, ktorí kradli. Vedia, ako sa kradlo. Vedia, ako sa kšeftovalo s cirkevnými pozemkami. Toto sú ľudia, ktorí ťa pošpinia ako človeka, ale argumenty nemajú žiadne.
Janko, ja som to pochopil absolútne, aj ten Eden. Ja ti držím palce, pretože pre mňa si aj ty odborník.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:09 - 11:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak, kolega Janko Szőllős, ty si načrel do iného pohľadu na túto tému, do biblického, a zrejme to niektorí nepochopili, ale ty si to určite bral, aj tú Rajskú záhradu, len si to použil ako nejaký obraz. A ja budem možno v tejto téme troška pokračovať, pretože najvyšší predstavitelia najväčšej cirkvi na, na Slovensku, najvyšší predstaviteľ tejto cirkvi pápež v svojej encyklike takisto vyzýva na ochranu prírody. Hovorí o stvorenstve a odvoláva sa dokonca, ja som si to čítal, pozeral a odvoláva sa tam dokonca aj na svojich predchodcov Jána Pavla II., ktorý o tom takisto písal a hovoril a takisto na Benedikta XVI. Preto mi je ľúto, že ty keď si povedal svoj príhovor a hovoril si ho v takomto možno teologickejšom móde, tak tí, ktorí sa sem dostali hrdiac sa za Boha, za národ, vlastne na kandidátke tejto strany, tak teraz sa vyjadrujú o týchto veciach posmešne. Aspoň vidíme, ako to v skutočnosti mysleli. Napríklad vyberiem si pána poslanca Tarabu, ktorý sa hrdí tým, aký on je kresťan, ale aj v tejto, aj v tejto rozprave (reakcie v pléne), áno, je to, (povedané súbežne s predsedajúcim) je to tak, je to presne táto teologická téma... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Áno, áno, na pána poslanca Szőllősa reaguješ, pán poslanec, však?

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Áno, áno, presne. Povedali (reakcia v pléne, potlesk). Môžte mi vrátiť aspoň minútu? (Reakcie z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Na 30 sekúnd, vás poprosím, aby ste vrátili pána poslanca.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Takže ďakujem pekne. Janko Szőllős hovoril o teologickom rozmere. Ale o tomto teologickom rozmere hovorili ďalší poslanci, ktorí sa v pléne nachádzajú. Takže ja hovorím na tú tému, o ktorej on hovoril. Jeden z poslancov povedal, pápež si môže napísať do encykliky, čo chce. No takéto pohŕdanie najvyšším predstaviteľom cirkvi encyklikou, to, to si viem veľmi dobre predstaviť napríklad od pohrobkov komunizmu. Ale, ale ľudia, ktorí sa hrdia tým, že jakí sú oní kresťania, takto sa vyjadrujú, aspoň ukázali svoju pravú tvár.
Janko, ja ti ďakujem aj za tento tvoj príspevok a je mi ľúto, že títo ľudia počas toho tvojho príspevku sa uškŕňali, vysmievali sa z teba a tak to vyzeralo aj vo faktických.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:06 - 11:07 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Janko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si otvoril aj túto tému, že si to trošku dal aj do takého duchovna, a tu práve vidíme tých ľudí minulosti, ako besne voči tebe útočia, lebo nemajú argumenty a nevedia, čo ti vlastne majú povedať. Vieš, to je, to je také symptomatické, že, že ľudia, ktorí, ktorí najviac kričia, sú tí, ktorí nevedia, čo majú iné povedať, tak útočia osobne na človeka miesto toho, aby argumentovali vecne, stručne a jasne. Ďakujem ti ešte raz, Janko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 11:01 - 11:03 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, som tiež kresťan, katolík, takže beriem to z tohto hľadiska a my sme dostali planétu Zem do spravovania, nie do rabovania a dostali sme ju na dobu určitú, pokiaľ jednotlivé generácie tu budú fungovať. Tvrdím, že prekrásna príroda, ktorú tu máme česť vnímať, je nekonečná kniha vedomostí a tvrdím, že ľudské, ľudský rozum do konca možnože vekov nepochopí tie jednotlivé súvislosti, ktoré v obyčajnom liste alebo v obyčajnej nejakej bunke fungujú a tá dokonalosť je momentálne stále vo výskume, skúmame, ale ja hovorím, že asi to do úplného konca nedotiahneme ako ľudská populácia, aby sme všetko vedeli. Takže myslím si, že áno, bolo to trošku oživenie a každý druh má v tej ekologickej nike a v tom životnom prostredí, ktoré máme na zemi, má svoj význam, ktorý mnohí ani nedoceňujeme.
Žiaľ, máme v súčasnosti veľmi ten konzumný spôsob života a musím pripomenúť jedného kolegu, ktorý to povedal, že nevie si predstaviť, že by niektorý človek nechcel mať dobré životné prostredie. A ja si viem takých ľudí predstaviť. Pretože on povie, že ja chcem mať životné prostredie okolo svojho domu, okolo svojej haciendy a tam, kde robím biznis, tam ma to nezaujíma. Pretože tam už tí ľudia nejak zomrú, pretože môj biznis je prednejší, ale ja si budem bývať 300 km ďalej a budem vo vysnenej krajine, v Edene, pretože tam to nemá dosah.
Tak, vážení, všetko so všetkým súvisí, takže ja si viem takýchto ľudí predstaviť a títo to rabujú a potom povie, že dáva ťažké tisíce na ochranu prírody, ale koľko ľudí zničil, život, to je už iná vec. Takže áno, máme aj takých medzi nami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2021 10:59 - 11:01 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za tento príspevok do rozpravy kolegovi Jankovi s tým, že naozaj treba pozrieť sa možno aj pohľadom takým duchovným. Ja v tejto súvislosti rád spomínam na svojho senzačného kolegu, ktorý je doslova dôstojným nástupcom Dekréta Matejovie, už tiež nebohého pár rokov, Laca Alznauera, ktorý rád zdôrazňoval, že lesy sú dielom Stvoriteľa a máme k nim aj tak pristupovať. A naozaj, bol to veľmi múdry človek, ktorý presadil veľa dôležitých opatrení v lesoch. A pozrieť sa do jeho lesov, Smolníckej osady je zážitok, teda doporučujem.
No a, Janko, dal si tam aj takú otázku teda toho súboja medzi lesníkmi a ochranármi. Možno bude dobré zaspomínať na nedávnu návštevu pani prezidentky v Slovinsku, kde teda skonštatovala, že tam symbióza medzi lesníkmi a ochranármi je doslova legislatívne zakódovaná. Majú tam spoločnú správu toho jedného národného parku a niekoľko prírodných parkov, to je dôležitý tiež atribút, že máme aj tieto parky tohto typu aj v našom zákone o ochrane prírody, a čuduj sa svete, lesnícky inštitút a ochranársky spolok spoločne spravujú národné parky. Tak práve o to ide. To je ten pohľad, ktorý stále sa snažím tu ponúknuť, ako veľmi efektívne a veľmi dobré riešenie pre správu nie len národných parkov a pre správu lesnej krajiny Slovenska. Lebo už keď ten Stvoriteľ sa spomínal, no tak určite Stvoriteľ nehovoril o tom, že treba stvoriť národné parky a potom tie ostatné lesy už nie sú tak celkom jeho dielom. Som predpokladal, som presvedčený, že Stvoriteľ pozerá na všetky lesy a ich význam rovnako a preto nám ich možno aj na tej malej guličke menom Zem takto ponúkol k tomu, aby sme tu mohli spokojne žiť.
Ďakujem.
Skryt prepis