Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.11.2021 o 14:09 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 14:42 - 14:44 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak pani poslankyňa Marcinková, vy ste znova vystupovali k niektorým veciam, ktoré vôbec náš návrh zákona neobsahuje. Prihriali ste si vlastnú polievočku ohľadom sprevádzania detí dospelými, resp. ich rodičmi, zákonnými zástupcami v nemocnici, a povedali ste svoj uhol pohľadu, ako to bolo. Tak chcem povedať, ako to bolo naozaj.
My sme sa stretli s vami, diskutovali o tom a prvé, čo tam odznelo, nebudem menovať z akých úst, ale viacerí to povedali, že vás chválime za ten zámer. Tak nehovorte, že sme boli proti. Áno, proti čomu sme boli, proti tomu, že ste to nemali vykonzultované dostatočne s príslušnými ministerstvami a ten zákon by bol v praxi nerealizovateľný. To, že vy si chcete pomastiť svoje svedomie, že tu predložíte niečo, ešte neznamená, že je to v poriadku, pretože to musí byť aj realizovateľné. A to je ten problém. Vy choďte na ministerstvá, vykonzultujte si to tak, aby to bolo podporené ministrami príslušnými a potom príďte sem a jednajte s nami o podpore daného zákona.
A hovoríte o sťažení prístupu k ľudským právam, k ženským právam, ale znova, nič konkrétne ste nepovedali. Čo konkrétne v tom zákone je, čo uberá žene jej práva, čo uberá ľudské práva? Nič, len ste to tak šplechli, aby sa to nieslo touto sálou alebo Slovenskom, ale nič konkrétne. Však poďte konkrétne bod po bode a hovorme o tom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 14:32 - 14:34 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
No, pán kolega Valášek nám tu prečítal nejaké vyjadrenia ľudí, ktorí majú určitú životnú skúsenosť, dokonca to dal do nejakej brožúry a stihol to ešte aj porozdávať, takže určite si to asi prečítame.
Ale na druhej strane chcem povedať jednu vec. Ja mám na maili okolo 150, možno aj viacej, lebo mám tých mailov viacej, oznámení od ľudí, že aby sme podporili tento zákon. Takže ja si myslím, že netreba sa preťahovať v tomto, kto je lepší a kto má viacej ľudí za sebou.
A na druhej strane zase vyvolalo to u mňa túto reakciu, pretože už ráno som spomínal niektoré body z toho našeho zákona a snažil som sa vysvetliť, že vlastne v čom títo ľudia, ktorí tuná hovoria, o tých, o tom, že nie je dobrý ten zákon, v čom nie je dobrý?
Takže ešte raz zopakujem, ak je žena rozhodnutá ísť na interrupciu, tak žiaden zákon jej to nezakáže. A nie je tam absolútne v tomto našom, v tomto zákone, ktorý predkladáme, ani slovíčko o tom, že zakazujeme niečo. Áno, zvyšuje sa čas na rozmyslenie, ale dajme tej žene ten čas. Dajme jej, lebo je v určitom ťažkom rozpoložení, je v strese a nech má ten čas na rozmyslenie. Hovoríme o týchto ženách, ale nie o tých ženách, ktoré už sú rozhodnuté a ktoré nepotrebujú to rozmýšľanie.
Takže opäť si myslím, že to je len nejaký tlak na city, psychiku poslancov, voličov, možno tých žien, ktoré sú v takomto ťažkom rozpoložení životnom a rozhodujú sa, či ísť, alebo nejsť na interrupciu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 14:30 - 14:32 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Možno to stihnem do dvoch minút, ale pán poslanec Valášek hovoril o tom, o petícii, ktorá útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách. A rovnako tu čítal tiež rôzne vety od dám, ktoré dal do takej brožúry a ktoré popisovali niečo, o čom náš návrh nie je. Takže zase opäť pán Valášek mieša hrušky s jablkami.
A aby som bola presnejšia, rozšírená možnosť núdzového bývania aj pre nečakané tehotné ženy z jedného roka na tri roky útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Značné zvýšenie príspevku pri narodení zdravotne znevýhodneného dieťaťa pre rodičov a náhradných rodičov skoro do výšky 4-tisíc eur útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Zníženie registračného poplatku na auto o 70 % v prípade kupujúceho, ak má rodič tri a viac detí, útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Príspevok pri narodení dieťaťa nie je iba do tretieho dieťaťa, ale aj na štvrté dieťa, útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Predĺženie lehoty na rozmyslenie zo 48 za 72 hodín, tak ako je to v mnohých európskych krajinách, útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Utajený pôrod, nárok na nemocenskú dávku od 21. týždňa a osobitná ochrana osobných údajov útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Zmena názvu úkonu z prerušenia na ukončenie tehotenstva útočí na reprodukčné práva žien a zamedzuje prístup k informáciám o interrupciách? To snáď nie. Lepšia informovanosť žien pred zákrokom, pomoc a informovanosť pre ženy, finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc, ktorú dostanú aj písomne od lekára... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 14:28 - 14:30 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Tak pán poslanec Valášek nám tu čítal nejaké správy od ľudí, ktorých menoval, resp. hovoril o ich krstných menách, že píše nám Viera, píše nám Mária, píše nám Júlia a neviem ktorá ešte. Tak áno, ja hovorím, píšu, môžu písať, ale sú aj také, ktoré sa obracajú a majú opačný názor. Píšu do psychologických poradní. Niekedy sa tam, často majú aj obavy z toho, čo bude nasledovať, obavy ísť, pretože majú obrovské výčitky svedomia a podobne.
Ale ja by som skúsil troška obrátiť list aj na takú možno humornejšiu tému a ja by som pánovi Valáškovi odpovedal v zmysle, píše nám Viera: Pán Valášek oklamal voličov ZA ĽUDÍ. Píše nám Anna: Pán Valášek sa na nás, svojich voličov, vykašľal. Píše nám Ľudmila: Volila som ZA ĽUDÍ a nie PS. Bola by som rada, ak by pán poslanec Valášek odovzdal mandát. Píše nám Monika: Volila som stranu, ktorá mala úplne odlišný program ako program PS, ktorý bol pre mňa pred voľbami neprijateľný. A tak ďalej a tak ďalej. Toto sú argumenty takisto na úrovni toho, čo predviedol pán poslanec Valášek.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 14:24 - 14:24 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem pekne. Termín dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2021 14:09 - 14:13 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, dovolím si aj ja predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý bol výsledkom našeho rokovania s pani ministerkou. Ide o pozmeňujúci návrh, ktorý rieši viacero okruhov, napríklad rozšírenie pravidiel pre dôslednejšie zohľadňovanie predchádzajúceho postihu pri disciplinárnom konaní, nasledujúcom a predchádzajúcom skončení trestného konania, teda konkrétne, aby sme nedošli do konfliktu so zásadou ne bis in idem - nie dvakrát v tej istej veci.
Ďalej sa rieši to, že od 1. augusta 2021 v disciplinárnych veciach prokurátorov daná právom z Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, a teda v predkladanom ustanovení sa stanovuje, že disciplinárne konanie proti prokurátorovi začaté po 1. auguste 2021 dokončí Najvyšší správny súd.
Ďalej sa stanovuje výnimka z tohto pravidla, a teda konania proti prokurátorom začaté pred 1. augustom 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
Ďalšou časťou pozmeňujúceho návrhu sa Generálnej prokuratúre ukladá povinnosť odovzdať spisový materiál Najvyššiemu správnemu súdu v tých veciach, ktoré sa majú dokončiť podľa odseku 1 pred Najvyšším správnym súdom.
Zosúlaďuje sa v podstate nárok sudcu na pomernú časť platu v čase, keď je proti nemu vedené disciplinárne konanie a keď mu je, myslím, uložené disciplinárne opatrenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie bez ohľadu na jeho dôvod.
A v poslednej časti sa navrhuje, aby v prípade dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátorom, mal prokurátor nárok na rovnakú výšku platu, resp. jeho časti bez ohľadu na dôvod dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora.
Pozmeňujúci návrh si momentálne dovolím prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov poslancov Dominika Drdula, Milana Vetráka, Lukáša Kyselicu, Juraj Šeligu a Alojza Baránika k vládnemu návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok), tlač 636.
1. V čI. I v § 26 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ustanovenie § 27 ods. 4 tým nie je dotknuté".
2. V čI. I v § 27 ods. 4 sa za druhé slovo "postih" vkladá čiarka a slová "pričom nemôže uložiť disciplinárne opatrenie, ktoré je svojou povahou rovnaké ako prechádzajúci postih".
3. V čl. I v § 46 ods. 1 sa za slovo "skončené" vkladajú slová "a disciplinárne konanie proti prokurátorovi, v ktorom bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania po 1. auguste 2021".
4. V čl. I v § 46 ods. 2 sa slovo "Disciplinárne" nahrádza slovami "Ak odsek 1 neustanovuje inak, disciplinárne".
5. V čl. I v § 46 ods. 3 sa za slovo "republiky" vkladajú slová "a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky".
6. V čI. V sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 22a ods. 6 sa slová "80 % základného platu" nahrádzajú slovami "podľa § 22 ods. 3".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2021, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
7. V čl. VI sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 104 ods. 1 sa vypúšťajú slová "ods. 1" a druhá veta".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2021, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.11.2021 14:05 - 14:05 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada uznesením č. 906 zo 16. septembra 2021 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, súhlasil s ním a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva trinásť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, uverejnená v tlači 636a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 377 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výbore a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 11:47 - 11:49 hod.

Šefčík Marek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 11:46 - 11:47 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Marek, ďakujem ti za príspevok v rozprave. Na začiatku si spomenul argument našej kolegyne Jany Bittó Cigánikovej o tom, že zygota nie je dieťa. Ja sa priznám, že opäť si ma vyrušil, pretože tento argument som aj ja počul veľakrát z jej úst. Musím povedať, že ma to vyrušuje, nakoľko takýto argument pri obhajobe umelých potratov, absolútne pramení z hrubej neznalosti danej problematiky. Totiž nie je ani teoreticky možné, aby život v počiatočnom štádiu, kedy vzniká zygota, vieme, že to vzniká vlastne spojením dvoch pohlavných buniek, ani potom následne, keď vznikajú blastomérie alebo keď dokonca vznikne morula, mohol byť umelo potratený. Teda rozprávať o tom, že zygota nie je dieťa alebo aj vlastne následné počiatočné štádiá života pri obhajobe umelého potratu, je absolútnou neznalosťou problematiky. Tieto počiatočné štádia života žena ani netuší, že je tehotná, a teda nikdy nemôžu byť umelo potratené. Bolo by fajn, keby si to pani poslankyňa uvedomila a keď bude nabudúce obhajovať, vôbec nespomínala takúto terminológiu, ktorej, žiaľ, nerozumie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 11:44 - 11:46 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Je dokázané, že od začiatku, od počatia, od momentu, keď sa spojí spermia s vajíčkom, vzniká nový život. Nie ako tvrdí odborníčka na zdravotníctvo, že je to zhluk buniek či plod. Treba pomenuvávať pravdivo, že v lone matky sa od začiatku vyvíja dieťatko, vytvára sa nový život, človek. Nie iba nejaký plod či zhluk buniek. Tak, Marek, ako si spomenul, vie o tomto už tvoj malý syn Ruben.
Je zarážajúce, že v tejto pokrokovej dobe, okrem odborníčky Janky, sa nájdu aj niektorí ďalší odborníci, ktorí v lone matky vidia všetko možné, len tvoriaci sa život človeka nie. Toto u mňa odborníci nie sú, oni najlepšie vedia, pre čo a pre koho svoju odbornosť zapredávajú.
Ja som vďačný za skutočných odborníkov, nielen medzi lekármi, ale aj v iných oblastiach, ktorí sú na strane života. Ďakujem všetkým lekárom, ktorí odmietajú vykonávať potraty a privádzajú deti na svet. Ospravedlňujem sa za všetkých potratárov, ktorí deti zabíjajú. Som rád, že na Orave ani v jednej nemocnici sa potraty nevykonávajú.
Ďakujem.
Skryt prepis