Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.12.2021 o 15:03 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.12.2021 15:16 - 15:27 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len v krátkosti sa vyjadrím k predmetnému návrhu zákona a prejdem k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.
Pre mňa je nepredstaviteľné, aby v 21. storočí prebiehal trh s nelegálnym predajom zvierat podobne ako predaj teplých rožkov. Je to fakt smutné, pretože trh s nelegálnymi zvieratami pravidelne rastie. Na Slovensku je jeden z najsilnejších v rámci Európskej únie. Najčastejšie sa takto nelegálne predávajú rôzne papagáje, plazy, bezstavovce, levy či iná zver. Napríklad iba prirodzené teritórium takého tigra v prírode je niekoľko tisíc m2 a častokrát na takých farmách svoj celý život prežije v klietke 3 na 3 metre, kde nemôže napĺňať svoje biologické potreby, ako je lov, rozmnožovanie či iné. Podľa mňa je množstvo nelegálnych rančov, ktoré využívajú známi influenceri, aby sa mohli s danými zvieratkami odfotiť len tak pre radosť, pre fotku. Už ja keď som bol malý, ma rodičia učili, že napríklad zvieratá patria do prírody, ale nie do klietky. Tak bol by som veľmi rád, ak by to aj takto bolo, a som rád, že ministerstvo životného prostredia prišlo s danou legislatívou a konečne ideme klepnúť po prstom všetkým tým darebákom, ktorí roky chovali zvieratá v zajatiach a nemali na to žiadne oprávnenia a chovali to vlastne len pre svoj vlastný biznis za účelom zisku.
Som veľmi rád, že sa zavádza aj kontrola tzv. spaľovní, kde mŕtve zvieratá pri odstraňovaní likvidácie napríklad budú musieť natočiť na kamerový záznam, ako je dané telo zvieraťa spálené aj zbavené, pretože sa častokrát stávalo, že práve množstvo tých ľudí obchodovalo s časťami týchto mŕtvych zvierat a ich predávali. Už som aj pri minulej rozprave spomínal, že nie je to žiadnou novinkou, keď napríklad sa používajú rôzne maste z tigrov a levov, si kupujú hlavne do Ázie a vraj slúžia na zlepšenie sexuálneho výkonu. Pre mňa je to úplne šialené, keď teda takto práve že obchoduje s tými, s tými masťami, a sú to povery, ktoré vôbec nepomáhajú, a danou zmenou legislatívy ide o to efektívnejšie všetko kontrolovať.
Tak teraz si dovolím prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla a Anny Zemanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685).
1. V čl. 1 v 5. bode § 12b ods. l sa v úvodnej vete slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
2. V čl. 1 v 5. bode § 12b ods. 1 písm. b) sa za slovo „exemplára“ vkladajú slová „vybraných druhov živočíchov“ a za slovom „preparátu“ sa vypúšťajú slová „vybraných druhov živočíchov“.
3. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnické osoby“ vkladajú slová „(ďalej len „kontrolovaná osoba“)“.
4. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby“.
5. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. b) sa slovo „osôb“ nahrádza slovami „kontrolovanej osoby“ a slová „miesta ich“ sa nahrádzajú slovami „miesto jej“.
6. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. g) sa slovo „osoby“ nahrádza slovami „kontrolovanú osobu".
7. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. j) sa pred slovo „osoby“ vkladá slovo „kontrolovanej“.
8. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. k) sa pred slovo „osobu“ vkladá slovo „kontrolovanú“.
9. V č. I v 8. bode § 20 ods. 2 písm. m) sa pred slovo „osoba“ vkladá slovo „kontrolovaná“.
10. V čl. I v 8. bode § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) získavať informácie a osobné údaje podľa osobitného predpisu58) od útvarov Policajného zboru s cieľom zistenia identity používateľa elektronických komunikačných služieb, ktorý ponúka na predaj, kúpu alebo výmenu exemplára, na účely kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany exemplárov.“
11. V čl. 1 v 8. bode § 20 odsek 4 znie:
„(4) Na plnenie úloh v rámci výkonu štátneho dozoru sú zamestnanci orgánu štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov oprávnení poveriť ďalšie osoby, a to najmä na účel identifikácie exemplárov, manipulácie s exemplármi vrátane ich prevozu a odberu vzoriek. Poverené osoby môžu vykonávať štátny dozor iba na základe písomného poverenia na vykonanie kontrolnej úlohy a pod vedením zamestnanca orgánu štátnej správy oprávneného vykonaním kontroly. Poverené osoby majú oprávnenie podľa odseku 2 písm. a), f) a h) až n) a povinnosti podľa odseku 6 písm. d). Poverené osoby majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.59a) Účasť poverených osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitných predpisov.59d)“.
12. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 5 písm. j) sa slová „osoba podliehajúca štátnemu dozoru“ nahrádza slovami „kontrolovaná osoba“.
13. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a nimi poverené osoby“.
14. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 6 písm. b) a c) sa pred slovo „osobe“ vkladá slovo „kontrolovanej“.
15. V čl. 1 v 8. bode § 20 ods. 12 sa slová „určitá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „kontrolovaná osoba“)“ nahrádzajú slovami „kontrolovaná osoba“.
16. V čl. I v 8. bode § 20 ods. 16 sa za slová „do 1 000 eur a“ vkladajú slová „podnikateľovi alebo“.
17. V čl. I v 8. bode poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58) § 110 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.
18. V čl. I, 11 bod znie:
„11. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až m).“.
19. V čl. I v 12. bode sa slová „písm. j)" nahrádzajú slovami „písm. i)“.
20. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
21. V čl. 1 v 13. bode sa v druhej vete slovo „Osoba“ nahrádza slovami „Fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba“.
22. V čl. 1 v 14. bod znie:
14. V § 28 ods. 1 sa slová „§ 20 ods. 2, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 až 15 a ods.17 a 18“ a na konci sa pripája táto veta: „Na doručovanie sa vzťahuje Správny poriadok.“
23. V čl. 1 v 15. bode § 29d vrátane nadpisu znie:
㤠29d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1) Zákaz podľa § 4 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. februára 2022 sa nevzťahuje na exemplár, ktorý bol v dražbe na území Slovenskej republiky ku dňu zákazu držby a na exemplár nadobudnutý vlastným odchovom na území Slovenskej republiky od 1. februára 2022 do 31. októbra 2022.
„(2) V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022; podľa neskorších predpisov sa dokončí vtedy, ak je to pre účastníka konania priaznivejšie.“.
24. Čl. II znie:
„Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2022.“
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.12.2021 15:13 - 15:16 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1084 z 11. novembra 2021 pridelila návrh... vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2015 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
ústavnoprávny výbor uznesením č. 394 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami,
výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 161 zo 16. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami,
výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2015 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 685a), nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Uznesením výboru č. 153 zo 14. októbra 2021 som bol poverený v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predloží predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.12.2021 15:03 - 15:08 hod.

Zajačik Vladimír
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.12.2021 15:03 - 15:07 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 965 z 30. decembra 2021 (pozn. red.: správne „z 30. septembra 2021“) pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 641), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu následné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 392 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 249 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 240 z 22. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 160 z 9. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy 3 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť a o bodoch 1 až 2 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny zákon, návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 178 zo dňa 9. decembra 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2021 11:25 - 11:26 hod.

Šipoš Michal
!!! VYMAZAŤ nadbytočný rámček !!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2021 11:25 - 11:25 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, ja by som tiež chcel dať stanovisko za poslanecký klub OĽANO.
Dámy a páni, vážení kolegovia, poslanci hnutia OĽANO podporia tento návrh zákona, ktorý pomôže najohrozenejšej skupine ľudí nad 60 rokov, ktorý pomôže odbremeniť naše nemocnice a ktorý zároveň pomôže aj našej ekonomike, ktorá je zasiahnutá pandémiou koronavírusu. V poslaneckom klube OĽANO sme presvedčení, že prijatím tohto zákona odvrátime veľké množstvo zbytočných úmrtí.
Keďže ochranu života pokladáme v našom hnutí za absolútnu prioritu, zároveň prosím všetkých kolegov, aby tento zákon podporili. S touto prosbou sa takisto obraciame aj na opozičných kolegov a najmä samozvaných tzv. sociálnych demokratov, ktorí majú plné ústa rozdávania peňazí, žiaľ, len vtedy, keď sú v opozícii.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.12.2021 9:36 - 9:37 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ja takisto verím, že tento návrh zákona bude mať efekt pre našich občanov, že ich ochránime. A ja chcem poprosiť mojich kolegov, že aj ako členka finančného výboru si uvedomujem, že sa bavíme o financiách. Takisto mám na stole každý deň financie nášho mesta a je to veľmi dôležité.
Ale chcem vám povedať, že za 400 rokov budú naše mená tam napísané. Už tie financie sa spomínať nebudú a našou prvoradou povinnosťou je ochraňovať zdravie a životy našich občanov. Takže toto aj v budúcnosti, keď sa budeme baviť vlastne o opatreniach, veľmi dôležité je, koľko to bude stáť, ale tá naša historická zodpovednosť je za to, ako ochránime občanov.
Ďakujem pekne a budeme dnes hlasovať o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 9:17 - 9:19 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Mňa to včera aj za zamrzelo, keď tu po mne, teda nielen po mne, ale keď tu neuveriteľným spôsobom sme na seba, nie my, ale teda sme kričali. Sedela som tu - koľko to je odtiaľto, 50 cm - a mňa to potom tak trošku urazilo, keď odchádzal kolega a povedal mužovi, ktorý tuto išiel, že mu to vadí. Mňa si tu jednoducho ani nevšimol. Mne to pripadá už v tomto pléne také, že jednoducho slušné správanie, alebo teda také tie základné normy chovania sa občanov, my nastavujeme pravidlá aj pre našich ľudí. A veľmi ma to mrzí, určite takéto chovanie nepodporujem.
Ja som proti tomu, aby sme to robili, a ako hovoríte, pán kolega, som za to, aby sme pred Vianocami ukázali tým občanom, že dokážeme sa aspoň slušne baviť, aj keď máme iný názor, máme iné argumenty. Ale som za to, aby sme jednoducho normálne sa chovali v tomto pléne. Takže to k tomu.
A chcela aj ako poslankyňa koaličná poprosiť našu koaličnú radu, našich koaličných predstaviteľov, lebo teda tento moment, že sa dokázali zjednotiť a dali jednotné stanovisko vo vzťahu k občanom, je pre mňa veľmi dôležitý. Akceptujem to, že opozícia má iný názor, ale vyzývam teda aj našu koalíciu, aby sme znova postupovali tak, lebo ja si to neviem predstaviť jednoducho na našom meste, aby sme vo vzťahu k občanom tých nezjednocovali a nechránili. To je veľmi dôležité. Ja si, tak ako sa hovorí, vždycky vypočujme si aj iný názor, ale zachovajme aspoň základné zásady slušnosti. Sme vzorom pre celé Slovensko. A toto mi veľmi vadí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.12.2021 9:02 - 9:15 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, je to tlač 808. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Povedal som 808, alebo iné?

Mierna, Anna, poslankyňa NR SR
Áno, 888. Ďakujem pekne za slovo. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
To som sa len asi tak zakoktal, 808 mám napísané.

Mierna, Anna, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. (Povedané so smiechom.) Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som rada zhrnula túto debatu, ktorú k tomuto zákonu vedieme už piaty deň. Rada by som sa vyjadrila k tomu, že k akýmkoľvek opatreniam k pandémii my sa tu vyjadrujeme už jeden a tri štvrte roka, a nie vyjadrujeme, my hodiny a hodiny sa hádame o tom, či sú opatrenia dostatočné, či vôbec existujú, či vôbec COVID existuje, či pandémia celosvetová je.
Ja som primátorka okresného mesta s dlhou tradíciou, s dlhou históriou, viac ako 800 rokov nám hovorí o všetkom tom, čo ľudia pred nami zažili. Historické kroniky hovoria o tom, že epidémia aj v našom meste, a určite ako vo veľa mestách Slovenska, sa prehnala niekoľkokrát. Ja poviem napríklad o epidémii moru, ktorá bola v rokoch 1645 až ’46, keď v našom meste zahynulo 5-tisíc, teda zomrelo 5-tisíc ľudí, niektoré kroniky hovoria, že možno viac ako 7-tisíc. Vtedy bol počet obyvateľov Skalice 5-tisíc. Boli tam vojaci, boli tam ľudia z iných miest, pretože sme pohraničné mesto. Tie pandémie a epidémie prehnali sa celým Slovenskom stáročia. A ľudia vtedy dodržiavali nejaké opatrenia, ktoré im vtedy na základe toho, čo vtedy ľudia vedeli, dodržiavali. Opatrenia, ktoré boli vtedy, boli napríklad to, že teda, samozrejme, separácia nakazených, potom to bolo to, že čistili, či teda dezinfikovalo sa vínom, octom, ale dôležité bolo aj to, že tí ľudia pálili po sebe oblečenie, ktorí boli nakazení.
Ja si myslím, že teda toto obdobie bolo pre nich veľmi náročné, a myslím si, že tí ľudia, ktorí sa na nás by teraz pozerali po 400 rokoch, keď my máme vedecké poznatky, máme poznatky od lekárov, vedcov, Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorí nám doporučujú opatrenia, že by sme ich mali jednoducho počúvať a rešpektovať. Dokonca si nemyslím, že patrí na politickú pôdu, aby sme spochybňovali toto a robili z toho politikárčenie. To asi je akože k tej histórii.
A teraz poviem k tomu, ako to prebieha na našom meste, ale teda predpokladám aj v iných mestách, v iných samosprávach v terajšej dobe. Za jeden a tri štvrte roka my sedíme na krízových štáboch mesta, riešime všetky opatrenia, aby sme ochránili našich občanov pred chorobou a zabezpečili im ochranu zdravia. Nehádame sa o tom, čo máme urobiť, ale jednoducho opatrenia, ktoré sú doporučené od začiatku, sa snažíme aplikovať v našom meste. Posledne, vlastne od začiatku sme mali: ruky - rúška - rozostupy. My to všetko spochybňujeme. My spochy... Teda nie my, ale teda sú tu poslanci, politici, ktorí spochybňujú rúška, ktorí spochybňujú respirátory, vidíme to, teda tak ako tu fungujeme, takže toto je pre mňa také, že absolútne nepredstaviteľné, a sú to vedec... výsledky vedeckých poznatkov a snažíme sa tých občanov našich miest ochrániť.
Pred rokom na Vianoce sme dostali ďalšiu, ďalšiu možnosť ochrániť našich občanov, a to vakcináciou. Myslím si, že... tak ako skutočne akože skláňam hold pred vedcami, lekármi, epidemiológmi, ktorí nám hovoria, že toto je najúčinnejší spôsob ochrany našich občanov. Ja by som chcela povedať, že v našom meste máme zariadenie sociálnych služieb, kde máme viac ako 240 klientov, z toho 60 klientov je ležiacich, 97-percentnú zaočkovanosť, dodržiavajú všetky opatrenia a áno, majú, majú aj teraz tam nejakú nákazu, ale separáciou klientov a dodržiavaním opatrení majú ľahký priebeh a jednoducho majú, sú v domácej, teda tam v tej liečbe a v tom zariadení, podarilo sa nám túto pandémiu tam mať pod kontrolou. To je message pre mňa, pretože sú tam ľudia od 60 do 95 rokov a aj tí ležiaci klienti sú, samozrejme, s inými ochoreniami, a zvládame túto pandémiu.
Takže pre mňa vlastne to, čo robíme, že či robíme rúška, rozostupy, vakcináciu, je veľmi dôležité. Chcem poďakovať aj všetkým predstaviteľom samospráv a teraz na začiatku sme to boli my ako mestá, obce, ktoré sme testovali našich občanov, a pokladám to za veľmi dôležité, aby sme zistili, kto je vlastne nakazený. Ja sama som zistila antigénovým testovaním, že mám COVID a zariadila som sa podľa toho. Chcem poďakovať teda ešte raz všetkým tým, ktorí toto robili. Teraz nastúpili vyššie územné celky, pomáhajú nám s očkovaním, nespochybňujeme toto a skutočne sa asi s údivom na nás pozerajú, v parlamente ako my toto dokážeme, tu niektoré, teda niektorí poslanci spochybniť. Takže to je určite message pre občanov, že to považujeme, očkovanie, za veľmi dôležitý nástroj na to, aby sme pandémiu na Slovensku zvládli.
Vzhľadom na súčasný vývoj záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie záujmu seniorov o očkovanie. Seniori predstavujú z hľadiska ochorenia COVID-19 jednu z najohrozenejších skupín obyvateľstva. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zaviesť finančnú motiváciu prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci pre seniorov. Ide o finančné opatrenie, ktoré sleduje legitímny cieľ. Keďže štát má pozitívny záväzok chrániť verejné zdravie, toto opatrenie možno považovať za opatrenie prijímané vo verejnom záujme. Navrhované opatrenie prispeje nielen k záchrane mnohých ľudských životov, ale má potenciál priniesť aj výrazné finančné efekty súvisiace s úsporou výdavkov na zdravotnú starostlivosť a zabrániť negatívnym vplyvom na finančné hospodárenie republiky.
Preto mi dovoľte, aby som predložila pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Miernej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je to tlač 808.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem túto zmenu:
V čl. 1 bod 1 znie:
„1. Za §30s sa vkladá § 30t, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30t
Finančná pomoc pre seniorov
(1) Na podporu protipandemických opatrení poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc pre seniorov vo výške podľa odseku 2 pre jednu fyzickú osobu, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a) do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov,
b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
c) absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2
1. posilňovacou dávkou očkovacej látky do 31. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022, alebo
2. druhou dávkou očkovacej látky od 30. júna 2021 do 31. decembra 2021, alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala, a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022, alebo
3. prvou dávkou očkovacej látky od 25. novembra 2021 do 31. decembra 2021, alebo sa do 31. decembra 2021 na takéto očkovanie registrovala, a ak toto očkovanie absolvuje do 15. januára 2022, alebo
4. jednodávkovou očkovacou látkou do 31. decembra 2021, ak do 1. marca 2022 absolvovala očkovanie posilňovacou dávkou očkovacej látky.
(2) Ak ide o fyzickú osobu, ktorá absolvovala očkovanie
a) podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 300 eur,
b) podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
c) podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur,
d) podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu, poskytne sa jej finančná pomoc pre seniorov vo výške 200 eur.
(3) Na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov možno používať údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Národné centrum zdravotníckych informácií je povinné poskytnúť ministerstvu financií údaje v rozsahu podľa odseku 4. Pre posúdenie splnenia podmienok podľa odseku 1 sú záväzné údaje uvedené v databáze Národného centra zdravotníckych informácií.
(4) Pre účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov ministerstvo financií môže získavať a spracovávať údaje o fyzickej osobe podľa odseku 1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, dátum absolvovania príslušnej dávky očkovacej látky potrebnej na poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov a dátum registrácie na očkovanie na účely posúdenia splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. c).
(5) Finančnú pomoc pre seniorov môže poskytovať ministerstvo financií prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej služby51as); na tento účel ministerstvo financií uzatvorí s poskytovateľom univerzálnej služby dohodu o spolupráci.
(6) Poskytnutie finančnej pomoci pre seniorov sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.51ae)
(7) Vláda môže nariadením na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoviť predĺženie lehôt na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 alebo predĺženie lehôt na registráciu na takéto očkovanie, najviac však o osem týždňov vrátane ustanovenia podmienok predĺženia lehôt na absolvovanie takéhoto očkovania alebo na takúto registráciu.
(8) Ministerstvo financií je oprávnené činnosti súvisiace s poskytovaním finančnej pomoci pre seniorov zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byt' len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií; na tieto účely je poverená osoba oprávnená získavať a spracovávať údaje v rozsahu podľa odseku 4.
(9) Finančnú pomoc pre seniorov podľa odseku 2 nemožno poskytovať v súbehu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 51af znie:
„51af) § 3 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2021 19:33 - 19:35 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Taraba, len sa chcem dotknúť jednej témy, ktorú ste spomenuli ohľadom morálnosti použitia niektorých vakcín. Tak dobré by bolo spomenúť na tomto mieste aj, mohol ste to, mohli ste to spraviť aj vy za rečníckym pultom, že nóta, ja to odcitujem, nóta kongregácie pre náuku viery schválená pápežom Františkom a vydaná 21. decembra dáva kladnú odpoveď na otázku o morálnej prístupnosti použitia špecifických vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 v okolnostiach pandémie. Nemôžem to tu celé, samozrejme, citovať, ale dá sa dohľadať, že aj Vatikán to posudzoval z tohto pohľadu a uviedol, že je to morálne prípustné používať tieto vakcíny, ktoré sa vyvíjali aj na, myslím, dvoch potratených plodoch alebo nejak tak to bolo, ale nemám to úplne všetko pootvárané, ale treba, treba to dať na pravú mieru, že Vatikán sa tomu venoval a uviedol to, že je to morálne v pohode.
Ďakujem.
Skryt prepis