Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.12.2021 o 12:54 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 12:54 - 12:55 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa, pán minister, dotknem tej časti, kde si rozoberal vystúpenie pána poslanca Kamenického, kde tejto vláde išiel kritizovať za čerpanie eurofondov.
Tiež mi to pripadalo z jeho úst veľmi tragikomické, pretože vieme, že počas bývalej vlády SMER-u nás Európska komisia viackrát kritizovala za to, že sme najslabší v čerpaní eurofondov a za programovacie obdobie, roky 2014 až 2021, sme neboli schopní vyčerpať viac ako tretinu vyčlenených finančných prostriedkov.
A ďalej mi pripadá z úst pána Kamenického fraška, keď hovoril čerpanie eurofondov, a pritom nás Európsky Úrad boja proti podvodom, OLAF, označil Slovensko za jednu z krajín, ktorá patrí medzi najkorupčnejšie krajiny pri čerpaní eurofondov. Je to hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 12:25 - 12:27 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a budem reagovať na pána Kamenického.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že rozpočet na rok 2022 je realistický, až po pandémii uvidíme, aké boli skutočné východiská rokov 2022 a 2024. Naopak, nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala smerácky rozpočet v roku 2019, ktorý kritizovala nielen odborná verejnosť, opozícia, ale aj vlastní koaliční partneri.
Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka, v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: „Nevyužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja na výraznejšie zníženie dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia pre rozsah vládnych opatrení na podporu ekonomiky, ale aj výraznejší rast zadlženia s nadväzujúcimi negatívnymi dôsledkami na udržateľnosť verejných financií.“
Tak kto je tu neschopný a rozpočtovo nezodpovedný? To si asi odpovedzte sami. Deficit rozpočtu 1,3 % HDP v čase hospodárskeho rastu tiež nie je na pochvalu. Vlády SMER-u dlhodobo viedli náš štát hospodársky nezodpovedne a nedokázali ozdravovať verejné financie ani v čase najväčšieho ekonomického blahobytu v histórii. Nevytvorili ochranný vankúš pre prípad krízy.
Zatiaľ čo Rakúsko a Česko dokázali v posledných rokoch pred pandémiou dosahovať dokonca prebytkové rozpočty a tým znižovať zadlženie svojich obyvateľov, na Slovensku sa kvôli nesystematickým a populistickým opatreniam, ktorých cieľom bolo najmä zvýšiť preferencie SMER-u, tvorili deficity. SMER nás dostal až do tak kritickej situácie, že nasa... naša vláda si pri nástupe musela požičať, aby vôbec zabezpečila základný chod krajiny. To všetko vďaka šafáreniu minulých vlád a na úkor našej budúcnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 12:18 - 12:18 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo, ja len pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že o 13.00 hod. budeme mať k jednému z tých skrátených konaní, obchodné spoločnosti, rokovanie, tak nezabudnite miestnosť č. 150, zasadačka ústavnoprávneho výboru o 13.00 hod. Teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2021 11:45 - 11:57 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Keďže sme pri tom pozmeňujúcom návrhu traja predkladatelia, tak je jedno, ktorý z nich to prečíta. Spravím to ja. Nebudem čítať odôvodnenia, odôvodnenie iba jednou vetou.
Týmto pozmeňujúcim návrhom odbremeníme všeobecných lekárov od, od administratívy.
Takže budem čítať už iba pozmeňujúci návrh tak, ako bol predložený už raz, bez odôvodnení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Horváthovej, Marka Šefčíka a Marka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2001 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
12. § 2 sa dopĺňa odsekom 46, ktorý znie:
(46) Predpisujúci lekár je lekár a zubný lekár oprávnený predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie:
51. V § 15 ods. 7 sa slová „lekára a zubného lekára oprávneného predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny (ďalej len „predpisujúci lekár“)“ nahrádzajú slovami „predpisujúceho lekára“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I bod 151 znie:
151. V § 119 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a druhá veta znie:
„Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby povinný v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní a individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku.“
4. V čl. I sa vypúšťa bod 152.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bod 153 znie:
153. V § 119 odsek 10 znie:
„(10) Lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „odborný lekár“), ktorý je predpisujúcim lekárom, ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, je povinný predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. Pri predpise pacientom dlhodobo užívanej liečby predpisujúci lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu spôsobom podľa odsekov 20 až 22.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 80aa a 80ab sa vypúšťajú.
6. V čl. I sa za bod 153 vkladá nový bod 154, ktorý znie:
154. V § 119 odsek 11 znie:
„(11) Predpisujúci lekár...“ (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, na chvíľku vás preruším. Prosím vás pekne, kolegovia, dajte si masky. Áno, ďakujem pekne.
Môžete pokračovať.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
... predpisujúci lekár „z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou (ďalej len „poverujúci lekár“) iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore (ďalej len „poverený lekár“), a to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka pre každého pacienta osobitne, vždy najdlhšie na dva mesiace. To neplatí pre predpisovanie humánnych liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny podľa § 119 ods. 4, kedy poverenie po vzájomnej dohode môže mať účinnosť najviac 12 mesiacov bez prerušenia. Za preskripciu vykonanú podľa § 119 ods. 4 a 11 je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval. Poverený lekár v preskripčnom zázname uvedie na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o humánny liek alebo dietetickú potravinu, alebo na rubovú stranu lekárskeho poukazu, ak ide o zdravotnícku pomôcku, poznámku, ktorá obsahuje meno, priezvisko, kód poverujúceho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dátum vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo dátumu lekárskej správy alebo prepúšťacej správy. Ak je lekársky predpis vyhotovený v listinnej podobe, poverený lekár autorizuje poznámku na lekárskom predpise odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom. Humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná povereným lekárom na základe odporúčania poverujúceho lekára nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je poverujúci lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bod 154 znie:
„154. V § 119 ods. 12 písmeno a) znie:
a) pri predpisovaní humánneho lieku spôsobom uvedeným v odseku 5 alebo v § 73a ods. 2 postupovať účelne a hospodárne podľa súčasných poznatkov farmakoterapie v súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku schválenom pri jeho registrácii alebo v súlade s postupom podľa § 46 ods. 3 a 4 predpisovať zdravotnícku pomôcku len na účel určenia uvedený v ES vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky alebo EÚ vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky a dietetickú potravinu na účel určenia uvedený v návode na používanie schválenom pri uvádzaní dietetickej potraviny na trh.“
8. V čl. I sa za bod 159 vkladajú nové body 160 až 163, ktoré znejú:
160. V § 119 ods. 24 sa vypúšťa druhá veta.
161. V § 19 ods. 27 sa vypúšťajú slová „a 11“.
162. V § 119a ods. 7 sa slová „r) až v)“ nahrádzajú slovami „r) až u)“.
163. V § 120 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) a v) sa označujú ako písmená t) a u).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I sa vypúšťajú body 165 až 168.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10.V čl. I bode 169 sa slová „odsek 12“ nahrádzajú slovami „odsek 11“ a označenie odseku 12 sa nahrádza označením odseku 11.
11. V čl. I bode 170 sa (zaznievanie gongu) slová „13 až 18“ nahrádzajú slovami „12 až 17“, označenie odsekov 13 až 18 sa nahrádza označením odsekov 12 až 17 a v odseku 14 sa slová „a v)“ nahrádzajú slovami „a u)“.
12. V čl. I sa za bod 211 vkladá nový bod 212, ktorý znie:
„212. V § 138 ods. 22 písm. j) sa vypúšťajú slová „a 11“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 11:08 - 11:08 hod.

Gyimesi György
Pán predseda, ale v rokovacom poriadku je uvedené aj to, že o námietke musíte dať hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 11:07 - 11:07 hod.

Horváthová Eva
Podávam námietku na tento váš postup, pretože som bola upozornená neskoro, až potom, keď som to prečítala, a nebolo mi povedané, že to musím čítať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 11:06 - 11:06 hod.

Horváthová Eva
Ja by som sa k tomu len rada vyjadrila, ja som prečítala len odôvodnenie, ten pozmeňujúci návrh bol v tom znení, ako je predložený aj online podaný, čítala som odôvodnenie, ospravedlňujem sa, nevedela som, že sa to nesmie to odôvodnenie čítať v priebehu toho čítania pozmeňováku, a nebola som dopredu na to upozornená, ale až potom, keď som ho prečítala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 10:28 - 10:30 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem.
Hlasovanie o tomto návrhu bude dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.12.2021 9:50 - 9:54 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, hoci som to nečakal... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prekvapenie jako na Mikuláša. Nech sa páči.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
22.
Áno, ďakujem pekne. Tak, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
1. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 911 sa uzniesla prerokovať návrh poslankýň v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zaujali výbory tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 376 z 19. októbra 2021 odporúčal návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 109 z 13. októbra 2021 odporúčal návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim návrhom uvedeným v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom návrhu s odporúčaním ho schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rady Slovenskej republiky návrh schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe výborov. Moment, ten pozmeňujúci bude asi... (Reakcia z pléna.) Aha.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor, z 19. októbra 2021, č. 118.
Týmto uznesením ma výboru poveril ako náhradníka na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 9:11 - 9:12 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Valocký, viete, v akom stave sú nemocnice a celý zdravotnícky systém. Viete, že to reformu potrebuje. Hovoríte tu o úradníckom molochu, o potrebe riešiť veci. Ale vy ste to vedeli celých desať rokov, keď ste boli pri moci, a mali ste dokonca aj jednofarebnú vládu SMER-u. Mohli ste konať. Ale vaši vplyvní, ktorí sa o zdravotníctvo zaujímali, na čele s nebohým pánom Paškom sa oňho zaujímali úplne inak ako tak, že by mali premýšľať nad nejakými reformami. A napokon, keď sa niekto, kto sa predsa odvážil reformovať a chcel reformovať, keď sa niekto taký objavil, mám na mysli teraz pani Kalavskú, tak ste ju s Ficom na čele potopili.
Včera ste nám tu v pléne vykrikovali, že už sme takmer dva roky pri vláde a ešte sme nevykopali ani jamu na nemocnice. Čo spravil SMER za desať rokov, keď bol pri moci?! Vykopal pre zdravotníctvo hrob a snažil sa ho pochovať.
Skryt prepis