Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.12.2021 o 16:35 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 14:42 - 14:45 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, je to tlač 815, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1187 z 10. decembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 424 zo 14. decembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 269 zo 14. decembra 2021 a výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 121 zo 14. decembra 2021.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrení v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, tlač 815, schváliť.
Gestorský výbor neschválil odporúčanie k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 270 zo 14. decembra 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.12.2021 14:36 - 14:39 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada uznesením č. 1186 z 10. decembra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 813, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 423 zo 14. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 275 z 10. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 179 z 10. decembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 180 zo dňa 14. decembra 2021.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.12.2021 16:55 - 16:56 hod.

Vetrák Milan
Ja len pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že tak ako sme sa dohodli, tak v utorok o 8.00 hod. budeme mať výbor k skráteným.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2021 16:35 - 16:36 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 815). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2021 16:30 - 16:31 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 813). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2021 15:56 - 15:57 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán po... Vážené kolegyne, kolegyne, vážený pán minister, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 844 z 9. decembra 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, je to tlač 814, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konania na svojej schôdzi, deväť... na... na svojej 90. schôdzi dňa 10. decembra 2021. Uznesením č. 268 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 51. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.12.2021 15:52 - 15:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 842 z 9. decembra 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 812), na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 66. schôdzi a uznesením č. 177 zo dňa 9. decembra 2021 odporučil Národnej rade schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2021 15:17 - 15:26 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, takisto by som rád prispel k diskusii alebo v rámci diskusie k štátnemu rozpočtu aj z dôvodu, že na konci môjho príspevku prednesiem pozmeňujúci návrh, ktorý bol dnes aj podrobnejšie vysvetlený na tlačovej konferencii, ktorú som absolvoval s ministerkou kultúry.
Mali sme o tom diskusiu aj v rámci koalície. Nakoniec aj pán predseda finančného výboru sa podieľal na tom, že tento pozmeňujúci návrh mohol vzniknúť, hoci nie je pod ním podpísaný, ale to na vysvetlenie, že aby sa mu neubralo z toho, že pomáhal takisto, a rovnako pán štátny tajomník na ministerstve financií a nakoniec aj pán minister, jednoducho aby boli s tým všetci spokojní, aby sme neurobili nejakú chybu, keď už meníme to, čo je vládou schválené.
Ja som veľmi rád, že je snaha zo strany vlády, aj pána ministra konsolidovať verejné financie a držím palce najmä aj tomu procesu, ktorý mal viesť teda k tomu, aby bol nakoniec prijatý aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a bol a budem rád, aj ak sa podarí ten projekt, ktorý je na ministerstve vypracovaný a rozpracovaný a týka sa ďalšieho ústavného zákona o stabilite, predvídateľnosti a ďalších parametroch daňového systému.
Verím, že ak sa tento celý balík predpisov nakoniec podarí schváliť, tak táto vláda dosiahne niečo, čo sa bývalým vládam na Slovensku nikdy nepodarilo a na čo, si myslím, že budeme právom všetci hrdí, že máme tu nejaké pravidlá, máme tu nejaké limity a vieme sa v nich hýbať aj do budúcna tak, aby sme nešli povedzme gréckou cestou alebo nejakými inými veľmi negatívnymi scenármi.
V rámci diskusie o rozpočte sme pri preskúmavaní niektorých položiek a niektorých príloh k návrhu zákona zistili, že máme tu istú dvojkoľajnosť, pokiaľ ide o poskytovanie dotácii v oblasti kultúry, a dokonca dvojkoľajnosť aj pokiaľ ide o poskytovanie týchto dotácií na kultúrne projekty, na projekty obnovy pamiatok vrátane pamiatok, ktoré majú status v rámci alebo udelený medzinárodnou organizáciou UNESCO. A táto dvojkoľajnosť nie je vítaná, nie je vítaná ani z pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa tejto veci dotkol vo svoj, v jednej zo svojich správ zo svojich kontrol a odporúčal, aby sa celkovo dotačný systém na ministerstve financií upravil, aby sa stransparentnil a bol viac systémový, a nie tak, ako to bolo počas predchádzajúcich vláda, a to nehovorím len o tej bývalej, ale o všetkých vládach smerom dozadu za 30 rokov.
Na záver tejto diskusie sme dospeli teda k tomu, že sa navrhne pozmeňujúci návrh v tom smere, aby sa táto dvojkoľajnosť odstránila a aby peniaze ktoré boli alokované v rámci dotačného systému na ministerstve financií, sa presunuli tam, kam patria, a to do dotačného systému ministerstva kultúry, v dôsledku čoho sa samotný tento dotačný systém na ministerstve kultúry navýši o 2,69 mil. eur ročne. Tento spôsob bude lepší, budeme mať všetky prostriedky na dotácie v oblasti kultúry pokope.
Nakoniec dotačný systém ministerstva kultúry je dlhodobo zavedený, je štandardný, je nastavený systémovo, je nastavený na tom, na základe toho, že dávate nejaké žiadosti, nejaké projekty, ktoré sú hodnotené z hľadiska kvality, a nakoniec musíte tieto projekty a poskytnuté peniaze aj vyúčtovať. To nebolo tak samozrejmé v tom doterajšom systéme na ministerstve financií, čiže aj toto tým vlastne vylepšíme a odstránime nedostatky.
Toto bolo inými slovami vlastne odôvodnené, pardon, tentoraz tie respirátory (rečník si napráva respirátor na tvári), ťažko sa v tom dýcha. Toto bolo vlastne odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu, ktorý máte vlastne už zverejnený na webovom sídle Národnej rady, a ktorý vám bol aj distribuovaný, a teda už nebudem sa duplikovať, aby som čítal oficiálne odôvodnenie pozmeňováku, a nakoniec teda svojho príspevku len prečítam samotný pozmeňujúci návrh.
Čiže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Kristiána Čekovského a Milana Vetráka, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024), je to tlač 632.
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024) sa mení takto:
(1) V § 1 ods. 5 sa suma 1 647 663 201 znižuje o sumu 2 690 000 a suma 1 140 276 054 eur sa znižuje o sumu 2 690 000 eur.
(2) V prílohe č. 3 v Kapitole Ministerstvo kultúry SR sa suma výdavkov spolu 316 247 110 zvyšuje o sumu 2 690 000 eur. Suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 číslo, zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti 312 754 735 sa zvyšuje o sumu 2 690 000 a suma kapitálových výdavkov (bez prostr. na spolufinancovanie) 33 492 610 sa zvýši o sumu 2 690 000 eur. Zároveň sa v kapitole Všeobecná pokladničná spáva suma výdavkov spolu 6 254 921 704 zníži o sumy, o sumu 2 690 000, suma výdavkov Spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti 6 204 616 267 sa znižuje o sumu 2 690 000 eur a suma kapitálových výdavkov (bez prostr. na spolufinancovanie) 1 318 448 740 sa znižuje o sumu 2 690 000 eur.
(3) V prílohe č. 4 v Kapitole 24 - Ministerstvo kultúry SR sa suma výdavkov spolu za kapitolu 316 247 110 zvyšuje o sumu 2 690 000 eur, suma výdavkov na Program 08S tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 236 903 659 eur sa zvyšuje o sumu 2 690 000 eur a suma výdavkov na Podprogram 08S02 - Dotačný systém MK SR 15 996 097 sa zvyšuje o sumu 2 690 000 eur.
Zároveň sa v prílohe č. 4 v kapitole 48 - Všeobecná pokladničná správa suma výdavkov spolu za kapitolu „6 254 921 704“ znižuje o sumu 2 690 000 eur.
4. V prílohe č. 5 sa vypúšťa stĺpec „Kapitálové výdavky“ a stĺpec „Spolu“. Zároveň sa vypúšťa časť A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a časť B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce sa označuje ako časť A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce.
To je koniec pozmeňujúceho návrhu.
Ja ďakujem za vašu pozornosť a takisto za to, ak sa rozhodnete podporiť tento pozmeňujúci návrh.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 12:54 - 12:55 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa, pán minister, dotknem tej časti, kde si rozoberal vystúpenie pána poslanca Kamenického, kde tejto vláde išiel kritizovať za čerpanie eurofondov.
Tiež mi to pripadalo z jeho úst veľmi tragikomické, pretože vieme, že počas bývalej vlády SMER-u nás Európska komisia viackrát kritizovala za to, že sme najslabší v čerpaní eurofondov a za programovacie obdobie, roky 2014 až 2021, sme neboli schopní vyčerpať viac ako tretinu vyčlenených finančných prostriedkov.
A ďalej mi pripadá z úst pána Kamenického fraška, keď hovoril čerpanie eurofondov, a pritom nás Európsky Úrad boja proti podvodom, OLAF, označil Slovensko za jednu z krajín, ktorá patrí medzi najkorupčnejšie krajiny pri čerpaní eurofondov. Je to hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2021 12:25 - 12:27 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a budem reagovať na pána Kamenického.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že rozpočet na rok 2022 je realistický, až po pandémii uvidíme, aké boli skutočné východiská rokov 2022 a 2024. Naopak, nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizovala smerácky rozpočet v roku 2019, ktorý kritizovala nielen odborná verejnosť, opozícia, ale aj vlastní koaliční partneri.
Na ilustráciu uvádzam aj citát Ivana Šramka, v tom čase predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť: „Nevyužitie obdobia pozitívneho ekonomického vývoja na výraznejšie zníženie dlhu znamená v čase negatívneho ekonomického vývoja nielen obmedzenia pre rozsah vládnych opatrení na podporu ekonomiky, ale aj výraznejší rast zadlženia s nadväzujúcimi negatívnymi dôsledkami na udržateľnosť verejných financií.“
Tak kto je tu neschopný a rozpočtovo nezodpovedný? To si asi odpovedzte sami. Deficit rozpočtu 1,3 % HDP v čase hospodárskeho rastu tiež nie je na pochvalu. Vlády SMER-u dlhodobo viedli náš štát hospodársky nezodpovedne a nedokázali ozdravovať verejné financie ani v čase najväčšieho ekonomického blahobytu v histórii. Nevytvorili ochranný vankúš pre prípad krízy.
Zatiaľ čo Rakúsko a Česko dokázali v posledných rokoch pred pandémiou dosahovať dokonca prebytkové rozpočty a tým znižovať zadlženie svojich obyvateľov, na Slovensku sa kvôli nesystematickým a populistickým opatreniam, ktorých cieľom bolo najmä zvýšiť preferencie SMER-u, tvorili deficity. SMER nás dostal až do tak kritickej situácie, že nasa... naša vláda si pri nástupe musela požičať, aby vôbec zabezpečila základný chod krajiny. To všetko vďaka šafáreniu minulých vlád a na úkor našej budúcnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis