Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

1.2.2022 o 18:33 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 10:41 - 10:46 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte sa aj mne aspoň takto v krátkosti pri prvom čítaní vyjadriť k predkladanej novele zákona o vysokých školách, hoci dneska to bude o niečo stručnejšie, ale určite v druhom čítaní plánujem vystúpiť oveľa konkrétnejšie a vo väčšom a vyššom rozsahu.
To, že novela vysokých škôl je veľmi potrebná, svedčí aj to, ako v medzinárodných meraniach končia slovenské vysoké školy a univerzity. Častokrát dosahujú len nejaké priemerné priečky, ale ja som o tom presvedčený, že slovenské univerzity môžu dosahovať oveľa viac. Ja nevidím dôvod, prečo by slovenské univerzity nemohli dosahovať lepšie výsledky a byť v popredných miestach, a nie v týchto priemerných. Ja práve verím, že aj touto novelou zákona vysokých škôl pomôžeme zlepšiť situáciu vysokých škôl a naše vysoké školy sa posunú o krok vpred, a s tým súvisí aj lepšie uplatnenie absolventov týchto škôl.
V krátkosti by som chcel pochváliť a veľmi ma teší, že sa ide posilniť študentská samospráva, kde ide napríklad o účasť študentov vo výberovej komisii na vymenovanie dekana, účasť zástupcu študentov v komisii, ktorá schvaľuje návrh na odvolanie dekana, voľby najmenej jedného člena správnej rady, účasť na výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a podobne. Ja som veľmi rád, že dávame práve právomoci mladým ľuďom, aby sa mohli aktívne zapájať a vstupovať do tejto študentskej samosprávy a aby aj oni mohli o to viac a efektívnejšie rozhodovať.
Zároveň ma veľmi teší, že dochádza k zjednoteniu štandardnej dĺžky štúdia, študijných odborov v dennej forme a externej forme. Ja dobre viem, že aj v súčasnosti si množstvo študentov, ktorí študujú v externej forme, namiesto tých 7 rokov to vedia skrátiť do tých 5, ale neviem, v koľkých krajinách ešte Európskej únie je to takto rozdelené, že denná forma trvá 5 rokov a tá externá 7 rokov. Zároveň ako taký, pre mňa taký najväčší plus, ktorý v tejto novele zákona vidím, sú tie štipendiá.
Ja už možno ako študent aj vysokej školy, otvorene poviem, že som, študenti mali častokrát problémy sa dostať na internát a tým pádom si museli platiť zbytočne nejaký byt v centre mesta, ktorý násobne drahší. Školy častokrát prijali zahraničných študentov, napríklad v Prešovskom kraji, v Prešove zobrali väčšinu študentov z Ukrajiny a tým pádom slovenským študentom neostali miesta a tí študenti si museli platiť predražené ubytovanie v centre mesta a v nejakých komerčných iných bytoch. Podľa mňa nie je to celkom férové, ak slovenskí daňoví poplatníci častokrát chodia do slovenského systému a potom sa tí mladí nevedia dostať ani na ten internát, pretože sú dupľom obsadené zahraničnými študentami, ktorí obsadia celú školu, a nehovorím, že by boli o to nejak priemernejšie v študijných výsledkoch lepší, ako sú tí napríklad slovenskí.
Ale možno najväčší taký mínus ako študent vysokej školy, by som povedal, čo som tak pocítil, sú hlavne mladí pri písaní prác. Skrz to, že si platia komerčné ubytovanie a bývanie, sa častokrát mladí schyľujú k tomu, že si dávajú písať svoje bakalárske práce, diplomové práce a tak ďalej a tak ďalej. Robia to častokrát aj preto, že nevedia nájsť cestu a nevedia nájsť spôsob, ako ufinancovať svoj vysokoškolský pobyt, a skrz toho dôvodu musia pracovať.
Ak chcete napríklad napísať kvalitnú bakalársku prácu, potrebujete na ňu minimálne, poviem, 100 až 150 hodín sa jej venovať, aby fakt dosiahla dobré výsledky. A taký študent, ktorý si povie, mám obetovať tých 150 hodín písaniu tej bakalárskej práce alebo diplomovej práce, alebo sa venovať napríklad v rýchlom občerstvení, v predajni rýchleho občerstvenia môže ísť študent pracovať za 5 eur na hodinu. Keby mal 5 euro na hodinu, a si zoberme príklad, za 150 hodín, ktorých by venoval, alebo 100 hodín práci, tejto práce, zarobí 500 eur. Bakalársku prácu si dokáže dať napísať za 150 eur. Tak čo je pre toho študenta výhodnejšie? Samozrejme, pôjde radšej robiť do siete rýchleho občerstvenia, kde zarobí za 150 hodín 500 eur, a nebude tú bakalársku prácu písať a nechá ju napísať nejakej spoločnosti. Množstvo mladých študentov si takto nechá napísať len skrz prácu, nie že by ju nechceli, a len skrz to, že ich tie finančné podmienky dovedú, aby si tú prácu nechali radšej napísať, pretože to vychádza oveľa efektívnejšie pre nich všetkých.
Možno v krátkosti len toľko a teším sa aj na všetky pozmeňováky, ktoré ešte budú predvedené v druhom čítaní, pretože je tu aj pár chýb v tejto novele, ktoré vieme upraviť, ale, ale to, že je potrebná táto novela vysokej školy, snáď nepochybuje nikto z nás, a nastal ten čas, kedy ju treba zmeniť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:20 - 10:22 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi poslancovi Habánikovi, ktorý je podpredsedom školského výboru a zároveň je rektorom Trenčianskej univerzity, teda veľmi dobre vie, o čom hovorí.
O tejto veci, čo sa týka novely vysokoškolského zákona, debatujeme už aspoň rok. Mnohé z tých debát prebehli aj priamo na výbore, aj v rámci kontaktnej skupiny, ale aj v rámci ďalších stretnutí, ktoré sme organizovali a budeme organizovať spolu s reprezentáciou vysokých škôl spolu napríklad s pánom štátnym tajomníkom, ktorý je tiež tu s nami na balkóne, ktorý má na starosti oblasť vysokých škôl.
Ja chcem avizovať, že pravdepodobne predbežne po schválení zákona v prvom čítaní, tak ako som to uvádzal, ako aj spravodajca, tak budú, budú prerokovať tento návrh zákona výbory. Gestorský, školský výbor je predbežne plánovaný na 10. marca. Dneska máme, ak sa nemýlim, 2. februára, takže máme asi päť týždňov na to, aby sme prípadné tie veci, ktoré ste, pán poslanec, spomínali vo svojom vystúpení, hľadali ešte konsenzus, hľadali kompromis, riešenie, ktoré bude dobré pre... nie pre, pre vás alebo pre nás, ale bude dobré pre vysoké školy, bude dobré pre Slovensko. A, samozrejme, potom ešte, teda ak Pán Boh dá, budeme v druhom čítaní na ďalšej marcovej schôdzi, ktorá začína od 15. marca, samozrejme, ešte aj potom v pléne je možnosť podať pozmeňujúce návrhy.
Takže ja za seba hovorím aj za náš klub, že sme otvorení aj my sami budeme ešte sa snažiť dohodnúť s ministerstvom školstva, s pánom ministrom konkrétne na niektorých zmenách a budeme pri tom počúvať ľudí z odbornej obce, či zástupcov rektorov, študentov alebo celkovo rady vysokých škôl.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2022 9:57 - 9:58 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 822). Predkladám teda informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2022 18:55 - 18:57 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko, tlač 753, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1100 z 24. novembra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač č. 753, schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, o bodoch 1 až 8, s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 153 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2022 18:42 - 18:44 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúry a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

1.2.2022 18:33 - 18:38 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi (zaznel gong) združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, tlač 882. Návrh na voľbu zástupcov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a jedného zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva Magdalény Melanovej, Martina Mikluša a Márie Svoreňovej, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a Ľudovíta Pausa, zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov v Dozornej rade Sociálnej poisťovne z dôvodu uplynutia päťročného funkčného obdobia dňom 10. februára 2022. Za reprezentatívne združenia odborových zväzov navrhli za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne: Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky troch kandidátov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša a Martina Vavra a Spoločné odbory Slovenska jedného kandidáta Mareka Šveca. Za reprezentatívne združenia zamestnávateľov navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Republiková únia zamestnávateľov jedného kandidáta: Ľudovíta Pausa.
Súčasne výbor konštatoval, že doručené návrhy kandidátov za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne boli predložené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a všetci kandidáti spĺňajú podmienky stanovené § 123 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Bezúhonnosť navrhnutých kandidátov bola preukázaná výpisom z Registra trestov.
Uznesením č. 164 z 31. januára 2022 výbor súhlasil s predloženými návrhmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvoliť od 11. februára 2022 za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne troch zo štyroch navrhnutých kandidátov za zástupcov reprezentatívnych združení odborových zväzov a za zástupcu navrhnutého Reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov Ľudovíta Pausa.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498 voľbu vykonať verejným hlasovaním formou hlasovacích lístkov. Voľba zástupcov za reprezentatívne združenia odborových zväzov sa vykoná verejným hlasovaním formou hlasovacích lístkov, a to v najbližšom termíne určenom na hlasovanie o 17.00 hodine. Voľba zástupcu za Reprezentatívne združenia zamestnávateľov sa uskutoční použitím technického zariadenia, a to v najbližšom termíne určenom na hlasovanie o 17.00 hodine. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V prípade nezvolenia potrebného počtu chýbajúcich členov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa uplatní postup podľa volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Ak nebudú zvolení traja zástupcovia za Reprezentatívne združenia odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, uskutoční sa opakovaná voľba na 55. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2022 18:06 - 18:08 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 836. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
A chcem povedať, že som veľmi vďačná za tento návrh, pretože byť náhradným rodičom je veľmi vážne poslanie a som rada, že tento návrh pomáha práve týmto ľuďom, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom nahradiť rodinu deťom, ktoré o ňu prišli.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 871 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2022 17:57 - 17:59 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 835. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 870 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.2.2022 17:27 - 17:27 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Len stručne, zajtra ráno o 8.45 hod. budeme mať výbor k návrhu opozície k odloženiu, k odloženiu vojenského cvičenia Saber Strike. Ďakujem veľmi pekne.

(Prestávka.)

(Po prestávke. Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 16:54 - 16:55 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je vedený pod tlačou 833. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 868 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby zákon, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis