Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.2.2022 o 15:40 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:36 - 16:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Takže ako som už uviedol na začiatku tak tým ústavným zákonom č. 422/2020, ktorým bola zmenená Ústava Slovenskej republiky bola vykonaná novelizácia všetkých ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, ktoré týkali Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá mala za cieľ zohľadniť zaradenie najvyššieho správneho súdu do sústavy súdov. Hierarchické postavenie najvyššieho správneho súdu je rovnocenné s postavením najvyššieho súdu. Zaradenie najvyššieho správneho súdu do sústavy súdov teda vznikla ďalšia najvyššia súdna inštancia, ktorej pôsobnosť je vymedzená odlišne od pôsobnosti najvyššieho súdu, čo je napokon aj rozlišujúcim kritériom medzi oboma súdmi. S poukazom na tú všeobecnú časť dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústava najvyšší súd je najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí, zatiaľ čo najvyšší správny súd je najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva. Preskúmanie rozhodnutí výboru podľa čl. 5 tohto ústavného zákona č. 254/2006 je výkonom správneho súdnictva, a teda výkladom novej úpravy v Ústave Slovenskej republiky možno dospieť k záveru, že táto agenda patrí do pôsobnosti najvyššieho správneho súdu. Uvedené je podporené aj tou skutočnosťou, že procesná úprava v Správnom súdnom poriadku neumožňuje aplikovať tento procesný predpis najvyššiemu súdu. Na podporenie jednoznačnosti tohto výkladu, ako aj na zamedzenie vzniku prípadných kompetenčných sporov medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom, sa javí ako vhodné riešenie precizovanie znenia dotknutého článku.
Momentálny stav je taký, že podľa § 11a Správneho súdneho poriadku č. 162/2015 najvyšší správny súd rozhoduje o správnej žalobe proti rozhodnutiu Výboru Národnej rady na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ. Predmetný ústavný zákon, ktorý novelizujeme v čl. 5 hovorí, že rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom. Na preskúmanie rozhodnutí je príslušný Najvyšší súd SR. Podľa rozlišovania sily právnych predpisov má ústavný zákona prednosť pred zákonom. Ústavný zákon však hovorí o preskúmaní rozhodnutia najvyšším súdom, ktorý však už nemá správne súdnictvo. Zmocnenie na rozhodovanie vo veci správnej žaloby má najvyšší správny súd, ten však musí rešpektovať silu prednostného právneho predpisu teda prednosť litery ústavného zákona, tým sa vlastne dostávame do vákua. A právo na súdnu ochranu je ústavné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ktorý hovorí, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Z tohto dôvodu teda už sa vyskytol jeden konkrétny prípad, v ktorom vlastne najvyšší správny súd pod spisovou značkou 2SNR-1/2020 dňa 19. 11. 2021 podal návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR. Ďakujem skončil som. A ešte na záver chcem povedať, že aj keď je to ústavný zákon je tam potrebná tá 90. Neviem ako bude hlasovať opozícia ale toto naozaj nie je politická vec, to je otázka toho, že každý má právo na súdnu ochranu a tu sa dostávame do vákua, že zákon vyššej sily teda ústavný zákon hovorí, že to preskúmavanie patrí najvyššiemu súdu ale najvyšší súd nemá správne súdnictvo, toto správne súdnictvo má už len najvyšší správny súd, ktorý to aj v kompetencii má ale má to len zákone. Takže, je to oprava chyby, že to musí ísť pod najvyšší správny súd a to je všetko. Ďakujem. ... to preskúmavanie patrí Najvyššiemu súdu, ale Najvyšší súd už nemá správne súdnictvo, toto správne súdnictvo má už len Najvyšší správny súd, ktorý to aj v kompetencii má, ale má to len v zákone. Takže je to oprava chyby, že to musí ísť pod Najvyšší správny súd a, a to je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:36 - 16:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Takže ako som už uviedol na začiatku tak tým ústavným zákonom č. 422/2020, ktorým bola zmenená Ústava Slovenskej republiky bola vykonaná novelizácia všetkých ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, ktoré týkali Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá mala za cieľ zohľadniť zaradenie najvyššieho správneho súdu do sústavy súdov. Hierarchické postavenie najvyššieho správneho súdu je rovnocenné s postavením najvyššieho súdu. Zaradenie najvyššieho správneho súdu do sústavy súdov teda vznikla ďalšia najvyššia súdna inštancia, ktorej pôsobnosť je vymedzená odlišne od pôsobnosti najvyššieho súdu, čo je napokon aj rozlišujúcim kritériom medzi oboma súdmi. S poukazom na tú všeobecnú časť dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústava najvyšší súd je najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí, zatiaľ čo najvyšší správny súd je najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva. Preskúmanie rozhodnutí výboru podľa čl. 5 tohto ústavného zákona č. 254/2006 je výkonom správneho súdnictva, a teda výkladom novej úpravy v Ústave Slovenskej republiky možno dospieť k záveru, že táto agenda patrí do pôsobnosti najvyššieho správneho súdu. Uvedené je podporené aj tou skutočnosťou, že procesná úprava v Správnom súdnom poriadku neumožňuje aplikovať tento procesný predpis najvyššiemu súdu. Na podporenie jednoznačnosti tohto výkladu, ako aj na zamedzenie vzniku prípadných kompetenčných sporov medzi najvyšším súdom a najvyšším správnym súdom, sa javí ako vhodné riešenie precizovanie znenia dotknutého článku.
Momentálny stav je taký, že podľa § 11a Správneho súdneho poriadku č. 162/2015 najvyšší správny súd rozhoduje o správnej žalobe proti rozhodnutiu Výboru Národnej rady na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ. Predmetný ústavný zákon, ktorý novelizujeme v čl. 5 hovorí, že rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom. Na preskúmanie rozhodnutí je príslušný Najvyšší súd SR. Podľa rozlišovania sily právnych predpisov má ústavný zákona prednosť pred zákonom. Ústavný zákon však hovorí o preskúmaní rozhodnutia najvyšším súdom, ktorý však už nemá správne súdnictvo. Zmocnenie na rozhodovanie vo veci správnej žaloby má najvyšší správny súd, ten však musí rešpektovať silu prednostného právneho predpisu teda prednosť litery ústavného zákona, tým sa vlastne dostávame do vákua. A právo na súdnu ochranu je ústavné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ktorý hovorí, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Z tohto dôvodu teda už sa vyskytol jeden konkrétny prípad, v ktorom vlastne najvyšší správny súd pod spisovou značkou 2SNR-1/2020 dňa 19. 11. 2021 podal návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR. Ďakujem skončil som. A ešte na záver chcem povedať, že aj keď je to ústavný zákon je tam potrebná tá 90. Neviem ako bude hlasovať opozícia ale toto naozaj nie je politická vec, to je otázka toho, že každý má právo na súdnu ochranu a tu sa dostávame do vákua, že zákon vyššej sily teda ústavný zákon hovorí, že to preskúmavanie patrí najvyššiemu súdu ale najvyšší súd nemá správne súdnictvo, toto správne súdnictvo má už len najvyšší správny súd, ktorý to aj v kompetencii má ale má to len zákone. Takže, je to oprava chyby, že to musí ísť pod najvyšší správny súd a to je všetko. Ďakujem. ... to preskúmavanie patrí Najvyššiemu súdu, ale Najvyšší súd už nemá správne súdnictvo, toto správne súdnictvo má už len Najvyšší správny súd, ktorý to aj v kompetencii má, ale má to len v zákone. Takže je to oprava chyby, že to musí ísť pod Najvyšší správny súd a, a to je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2022 16:33 - 16:35 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2022 16:32 - 16:33 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Takže v krátkosti uvediem ten zákon potom sa viacej vyjadrím v rozprave. takže, cieľom

predkladaného návrhu ústavného zákona je podporiť jednoznačnosť výkladu čl. 5 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu vo vzťahu k určeniu súdu príslušného na preskúmanie rozhodnutia výboru. Ako už viete minulý rok v roku 2020 sme schválili novelu ústavy ústavných zákonov, ktoré sa týkali aj zriadenia Najvyššieho správneho súdu do kompetencií sa im dalo aj preskúmavanie v rámci správnych žalôb rozhodnutie Výboru Národnej rady na preskúmanie rozhodnutí NBÚ. Avšak sa nezmenil tento ústavný zákon a keď si zoberieme silu právnych zákonov tak ústavný zákon má prednosť pred zákonom a spôsobuje to nezrovnalosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:28 - 16:29 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám v podstate na predkladateľov zákona len dve otázky. Mňa by zaujímalo vlastne koľkých žien sa to asi dotkne či máte nejaký taký prieskum interný lebo ja som pracoval niekoľko rokov ako novinár a chodil som na rôzne nočné výjazdy či už to boli požiare alebo nehody a väčšinou stále v týchto pozíciách aj väčšinou operační dôstojníci sú práve muži. Takže chcel by som vedieť, že vlastne koľkých žien sa dotkne táto zmena novely zákona orientačne a približne na akých pozíciách tieto hasičky alebo príslušníčky Hasičského záchranného zboru pracujú. Už ste spomínali, že sú to vlastne operačné strediská či sú to aj nejaké iné pracovné pozície. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:27 - 16:28 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len chcem predkladateľky opýtať je tam z môjho pohľadu tam môže byť nejaké riziko v tom, že ak tá hasička dobrovoľne chce pracovať tie, ktoré sa na vás obrátili, tak je to v poriadku. Ale či tam nie je riziko, že nadriadený tú hasičku nejakým spôsobom prinúti dať ten písomný súhlas. Asi si rozumieme, viem čo viete čo mám na mysli, takže prinúti tú hasičku, aby ten súhlas dala a ona napriek tomu, žeby to nechcela bude musieť do tej práce chodiť napríklad v noci hej. To je len taká pripomienka či tam nie je také riziko, ja ho tam vidím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:19 - 16:20 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak toto je ďalší zo série zákonov, ktoré treba podporiť. Ja som tak isto pedagógom a viem, že na mnohé školské predmety je nedostatok učiteľov a osobitne na telesnú výchovu, ktorú som aj ja suploval. Mám vyštudovanú matematiku, fyziku, techniku a napriek tomu nemal kto učiť telesnú a tam sme sa potykali s rôznymi vecami, ktoré, ktoré nás obmedzovali. Mohli sme tak akurát v jednej škole, som mohol tak akurát pochodovať s tými žiakmi kvôli všelijakým zvláštnym predpisom. Takže posilnenie toho, aby prišli kvalifikovaní ľudia do škôl a učili telesnú výchovu ja len vítam. Ďakujem pekne obom predkladateľom za to, že tu máme tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2022 16:13 - 16:15 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 864). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:40 - 15:41 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 852. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 884 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:29 - 15:30 hod.

Kozelová Monika
Ja by som len poďakovala obom diskutujúcim a zároveň by som chcela poďakovať pánovi Habánikovi, že doplnil to, čo som ja nepovedala, to sú tie percentá. Týmto pádom myslím, že je úplne jasné všetkým pánom poslancom aj paniam poslankyniam, o čo tu vlastne ide. Znova opakujem, ja ten zákon určite podporím. A myslím si, že aj náš klub.
Ďakujem.
Skryt prepis