Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 16:50 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

3.2.2022 9:43 - 9:44 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne. Ja len, ak sa prihlásil pán predseda, kľudne mu prenechám, pretože ja iba s procedurálnym návrhom chcem vystúpiť.
Skryt prepis
 

3.2.2022 9:43 - 9:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý jeho účel. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2022 9:31 - 9:43 hod.

Kremský Peter
 

Vystúpenie 2.2.2022 18:35 - 18:38 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán presedajúci. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktoré sa konalo 2. februára 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 100 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 100 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Z 100 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za Janu Berincovú hlasovalo za 96 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa hlasovania 3 poslanci,
– za Martina Mikluša hlasovalo za 97 poslancov, 1 hlasoval proti, 2 sa zdržali hlasovania,
– za Mareka Šveca 2 hlasovali za, 20 hlasovali proti, zdržalo sa hlasovania 78 poslancov,
– Martin Vavro, 26 hlasov za, 16 hlasovalo proti, zdržalo sa hlasovania 58.
Na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne zvolení Martin Mikluš a Jana Berincová.
Keďže nebol zvolený potrebný počet členov rady, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupuje... postupujú všetci navrhnutí kandidáti okrem tých, ktorí boli dnes, teda všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2022 17:58 - 17:59 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo. Ako som avizoval na grémiu, tak by som chcel navrhnúť, aby tlač, parlamentná tlač 781, to je tá novela zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, bola vypustená z programu tejto schôdze. Odôvodňujem to tým, že by som vás chcel požiadať, aby to bolo presunuté na marcovú, riadnu schôdzu Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2022 17:57 - 17:58 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, dovoľte, aby som vyjadril zdesenie nad tým, čo sa tu práve udialo, a to teda nielen v mojom mene, ale v mene všetkých mladých ľudí prevažne, ktorí sedia na 10 až 15 rokov pre kus marihuany v base, a taktiež pre ich, za ich rodiny, že niekoľko mesiacov čakajú, kým sa plénum dostane k rokovaniu bodu o znížení trestov za držanie marihuany, a nie dekriminalizácii, o ktorej bola na uplynulých schôdzach pri iných poslaneckých návrhoch, čiže ja absolútne nesúhlasím s rozhodnutím, že ide o... že ide o ten istý poslanecký návrh, no, a preto dovoľte, aby som vás požiadal, teda podať námietku voči vášmu rozhodnutiu vypustiť bod č. 869 z rokovania programu tejto schôdze, to znamená návrh na zmenu Trestného zákona, a žiadam, aby o tom rozhodol ústavnoprávny výbor, či sa jedná o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:51 - 16:52 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Hlasovať budeme o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 16:50 - 16:51 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem len povedať, že novelu tohto zákona podporím, a prichádzate v ňom v čase, keď sa vlastne Slovensko borí s nedostatkom vodičov, najmä či už autodopravcov. Podľa Združenia cestných dopravcov chýba na Slovensku viac ako 12-tisíc vodičov nákladných vozidiel a autobusov a tento problém je aj v armáde, v Policajnom zbore, v Hasičskom a záchrannom zbore a vlastne novelou tohto zákona pomôžete vlastne aj v týchto rezortoch vlastne zvýšiť príliv vodičov a urýchliť vlastne tie jednotlivé vodičské oprávnenia, aby mohli byť tieto miesta obsadené. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:43 - 16:45 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej... po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 16:36 - 16:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Takže ako som už uviedol na začiatku, tak tým ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým bola zmenená Ústava Slovenskej republiky, bola vykonaná novelizácia všetkých ustanovení Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa týkali Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá mala za cieľ zohľadniť zaradenie Najvyššieho správneho súdu do sústavy súdov. Hierarchické postavenie Najvyššieho správneho súdu je rovnocenné s postavením Najvyššieho súdu. Zaradenie Najvyššieho správneho súdu do sústavy súdov teda vznikla ďalšia najvyššia súdna inštancia, ktorej pôsobnosť je vymedzená odlišne od pôsobnosti Najvyššieho súdu, čo je napokon aj rozlišujúcim kritériom medzi oboma súdmi.
S poukazom na tú všeobecnú časť dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústava, Najvyšší súd je najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí, zatiaľ čo Najvyšší správny súd je najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva. Preskúmanie rozhodnutí výboru podľa čl. 5 tohto ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. je výkonom správneho súdnictva, a teda výkladom novej úpravy v Ústave Slovenskej republiky možno dospieť k záveru, že táto agenda patrí do pôsobnosti Najvyššieho správneho súdu. Uvedené je podporené aj tou skutočnosťou, že procesná úprava v Správnom súdnom poriadku neumožňuje aplikovať tento procesný predpis Najvyššiemu súdu. Na podporenie jednoznačnosti tohto výkladu, ako aj na zamedzenie vzniku prípadných kompetenčných sporov medzi Najvyšším súdom a Najvyšším správnym súdom, sa javí ako vhodné riešenie precizovanie znenia dotknutého článku.
Momentálny stav je taký, že podľa § 11a Správneho súdneho poriadku č. 162/2015 Najvyšší správny súd rozhoduje o správnej žalobe proti rozhodnutiu Výboru Národnej rady na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ. Predmetný ústavný zákon, ktorý novelizujeme, v čl. 5 hovorí, že rozhodnutie výboru je preskúmateľné súdom, na preskúmanie rozhodnutí je príslušný Najvyšší súd SR. Podľa rozlišovania sily právnych predpisov má ústavný zákon prednosť pred zákonom. Ústavný zákon však hovorí o preskúmaní rozhodnutia Najvyšším súdom, ktorý však už nemá správne súdnictvo. Zmocnenie na rozhodovanie vo veci správnej žaloby má Najvyšší správny súd, ten však musí rešpektovať silu prednostného právneho predpisu, teda prednosť litery ústavného zákona, tým sa vlastne dostávame do vákua.
A právo na súdnu ochranu je ústavné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ktorý hovorí, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Z tohto dôvodu teda už sa vyskytol jeden konkrétny prípad, v ktorom vlastne Najvyšší správny súd pod spisovou značkou 2SNR-1/2020 dňa 19. 11. 2021 podal návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR. Ďakujem, skončil som.
A ešte na záver chcem povedať, že aj keď je to ústavný zákon, je tam potrebná tá 90. Neviem, ako bude hlasovať opozícia, ale toto naozaj nie je politická vec, to je otázka toho, že každý má právo na súdnu ochranu, a tu sa dostávame do vákua, že zákon vyššej sily, teda ústavný zákon hovorí, že to preskúmavanie patrí Najvyššiemu súdu, ale Najvyšší súd už nemá správne súdnictvo, toto správne súdnictvo má už len Najvyšší správny súd, ktorý to aj v kompetencii má, ale má to len v zákone, takže je to oprava chyby, že to musí ísť pod Najvyšší správny súd, a... a to je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis