Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2022 o 15:02 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2022 17:14 - 17:15 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som to nestihol na začiatku, ale ja som aj podal, mali by ste to mať u seba procedurálny návrh, aby sme na základe návrhu troch koaličných poslaneckých klubov, aby sme tlače ČPT 440, to je novela zákona o štátnom občianstve, je to bod 74 programu, a tlač 827, to je novela zákona o azyle, je to bod 75 programu, aby sme ich prerokovali na tejto schôdzi Národnej rady dňa 16. 2. o 9.00 hod. Je to aj s ministrom vnútra takto odkonzultované a odsúhlasené a potrebujeme si tam ešte ujasniť niektoré ustanovenia, aby sme ich mohli schváliť v parlamente, tieto zákony.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 16:47 - 16:48 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické pripomienky. Pán poslanec Kočiš, to, že nerozumiete, ja vás chápem, lebo fakt tomu nerozumiete, tak prosím vás pekne, skúste sa aj nevyjadrovať ku tomu, keď tomu nerozumiete.
Nemôžete poukazovať na to, že som urážala stredné zdravotnícke školy, pretože vôbec som nikoho neurážala. A otázka, kto bude ošetrovať tých pacientov, ako ste hovorili, je presne namieste, pretože týmto, že my vlastne vytvárame chaos v tomto systéme a že nemáme dlhodobo, dlhodobo vyriešený systém, ako máme mať zapracovaných týchto pracovníkov, ktoré obrovsky potrebujeme, potrebujeme, takže nehovorte o tom, že tu urážam stredné zdravotnícke školy.
Pán poslanec Urban, vy ako lekár máte problém s tým, že sa vyjadruje, že nemáme problém zo strednej, so strednými zdravotníckymi pracovníkom, že obrovský počet ich prišiel do praxe. Vy ako pracovník, že vlastne títo zdravotnícki asistenti - praktické sestry alebo praktické sestry, obrovský počet teda ich, áno, to ste povedali, že máme ich obrovský počet a v podstate ich nemáme v praxi. (Reakcia z pléna.) Nie, máme ich obrovský počet.
A aby som tu nezavádzala, keď bude niekto urážať, alebo že sa hádame. Ako kto sa tu háda? Ja som tu citovala stanoviská hlavných odborníkov, odborníčky pre ošetrovateľstvo Slovenskej republiky a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pán kolega Blcháč, to je preto, že to je pôrodná asistentka, tá skratka, takže o tomto to je, že vlastne nerešpektujeme ich názor, ktorý zastrešujú 30-tisíc sestier, 30-tisíc sestier na Slovensku.
Takže ak je to stavovská organizácia zriadená štátom, tak asi by mala mať aj ten rešpekt.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Takže môžem, hej, čítať? Dobre. Takže nemám 30 minút za klub, ale môžem čítať neobmedzene. Tak ďakujem.
Účelom premenovania povolania zdravotníckych asistentov na praktické sestry - asistentov je len klamaním pacienta, ktorý sa v označení zdravotníckych pracovníkov orientuje len veľmi ťažko, avšak pojem sestra mu je dlhodobo známy. Bude sa preto mylne domnievať, že mu zdravotnú starostlivosť poskytuje sestra, pričom to bude menej kvalifikovaný zdravotnícky asistent. Zároveň upozorňujeme na potrebu jednoznačného rozlíšenia právomoci na vykonávané činnosti v závislosti od dosiahnutého vzdelania, teda zjednodušene povedané, je vylúčené, aby boli kompetencie sestier a zdravotníckych asistentov, praktických sestier totožné alebo takmer totožné. Činnosti sestier môžu aj po navrhovanej zmene zákona č. 578/2004 Z. z. budú môcť ďalej vykonávať len sestry, v žiadnom prípade nie praktické sestry. Tieto budú oprávnené vykonávať len tie činnosti, ktoré sú aktuálne zverejnené vyhláškou č. 321/2005 Z. z. zdravotníckym asistentom. Tieto kompetencie pokladáme za neprimerané rozsiahle zrejme v rozpore so smernicou.
Tu si dovoľujeme poukázať, že napr. dve činnosti zverené v Českej republike zdravotníckym asistentom, podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie a odoberanie žilovej krvi boli v Českej republike posúdené ako také, ktoré nemôže vykonávať zdravotnícky asistent práve pre rozpor so smernicou č. 2005/36/ES. Stanovisko právnikov Úradu vlády Českej republiky, ktorý na túto skutočnosť poukázali, napriek tomu ostali vo vyhláške zachované. U nás sú tieto činnosti tiež v rozpore so smernicou už zverené zdravotníckemu asistentovi. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ako orgán záujmovej samosprávy však nebude mať žiaden dosah na kvalitu výkonu tohto povolania vzhľadom k tomu, že zdravotnícki asistenti nie sú a nemôžu byť členmi tejto komory.
V dôsledku nekvalitného výkonu tohto povolania praktickými sestrami môžeme vytvárať nesprávnu predstavu pacienta o nekvalitnom výkone regulovaného povolania sestier. Predstava, že sa na Slovensku vybuduje silný stav praktických sestier - asistentov, ktorú nebudú oprávnení vykonávať regulované povolanie sestier v krajinách Európskej únie, teda zostanú pracovať na Slovensku, je mylný. Absolventi stredných zdravotníckych škôl tvoria najpočetnejšiu skupinu študentov fakúlt ošetrovateľstva práve s cieľom získať kvalifikáciu umožňujúcu migráciu za výhodnejším ekonomickým sociálnymi podmienkami. Udržať ich v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku bude možné len s vytvorením konkurenčných podmienok v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie. Celkovo je táto terminológia len mätúca a nepredstavuje žiadne - a to ani len minimálne - riešenie nedostatku sestier.
Z predloženého návrhu zákona nie je nijako zrejmé, akým spôsobom má táto úprava riešiť nedostatok sestier. Zmena zaužívanej terminológie v žiadnom prípade nie je spôsobilá nedostatok sestier nijako ovplyvniť. Z výskumov organizovaného komorou je zrejmé, že príčinou nezáujmu mladých ľudí o výkon mimoriadne náročnej profesie sestry je spôsobený jej nedocením, a to nielen v zmysle peňažnom pri odmeňovaní, ale aj sociálnom, napríklad prístup k sestre ako k rešpektovanému zdravotníckemu pracovníkovi zo strany ostatných zdravotníckych povolaní vrátane lekárskych, ako aj zo strany pacienta.
Toľko zo správy Slovenskej komory sestier, ktorú som mala teda možnosť tu prečítať nielen ako poslanec Národnej rady, ale aj ako členka tejto komory, pretože sa hrdo hlásim k povolaniu sestra.
Predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizácií v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758).
V predchádzajúcom výstupe som od... svoje odôvodnenie predniesla v dostatočnom rozsahu, a preto už len z odôvodnenia poviem v krátkosti.
Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice. Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou upozornil Slovenskú republiku, že porušuje smernice.
A teraz vám prečítam pozmeňujúci návrh tak, ako ho navrhujem.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 76 a v § 102ao vypúšťajú odseky 3 a 4.
To je celý pozmeňujúci návrh.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:06 - 16:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k tomuto návrhu zákona si dovoľujem predniesť aj stanovisko hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, pretože prvý bod tohto vládneho návrhu obsahuje zmenu názvoslovia zdravotníckeho asistenta na pozíciu praktická sestra alebo na názvoslovie praktická sestra - asistent, ktoré vyvoláva v ošetrovateľskej obci veľké rozhorčenie a aj rozhorčenie odborníkov, preto si dovoľujem predniesť a prečítať túto správu.
Teraz citujem vlastne správu hlavného odborníka pre ošetrovateľstvo a podotýkam, je to odborníčka pani PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková.
S hlbokým znepokojením a s rozhorčením zaznamenávame opätovné snahy politikov o rýchle a doslova až skratové premenovanie povolania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent, preto dovoľte, aby som vám predložila niektoré skutočnosti súvisiace s výkonom povolania sestry a s ošetrovateľstvom.
Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice 2005/36/ES s dôrazom na čl. 31 a 2013/55/ES do svojej legislatívy a tým aj do praxe. Slovenskí občania, pacienti, voliči očakávajú, že aj v záležitostiach týkajúcich sa ich zdravia, životov budú prijímané rozhodnutia, ktoré sú stavené na odbornosti. V súvislosti spôsobom, so spôsobom riešenia nedostatku sestier a nahrádzaním sestiersk... nahrádzaním sestier pracovníkmi, ktoré nemajú adekvátne vzdelanie sestry, v roku 2018 zdravotnícki asistenti boli premenované na praktické sestry.
Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou porušenie č. 2018/2304 zaslanou z Bruselu 25. januára 2019 upozornil Slovenskú republiku, že v súlade s čl. 32 ods. 3 smernice 2005/36/ES odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia a zahŕňa aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej prípravy. Hoci sa zdá, že dĺžka odbornej prípravy sestry podľa transpozičných ustanovení bodu D a A prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov spĺňa požiadavku čl. 31 ods. 3 odborná príprava praktickej sestry, zjavne nie je v súlade so smernicou, pretože pozostáva zo sekundárnej odbornej prípravy zdravotníckeho asistenta, bod T prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Európska komisia žiadala odstrániť tento nedostatok v roku 2020 už pod hrozbou sankcií vrátane vysokej pokuty. Európska komisia upozorňuje, že ak si členské štáty vytvárajú neregulované povolania, tak ich treba zvážiť z hľadiska funkčnosti vnútorného trhu. Európska komisia upozorňuje, ak sú názvy povolaní sestra a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácou trhu. Európska komisia sa vyjadruje, že slovenské orgány majú právo pokúsiť sa zatraktívniť určité povolanie, to však nemôže byť na úkor ohrozenia funkčnosti vnútorného trhu, pokiaľ ide o povolania harmonizované na úrovni Európskej únie.
Európska komisia poukazuje aj na hlavné činnosti zdravotníckeho asistenta, v tom čase praktickej sestry, ktoré sú veľmi podobné s činnosťami sestry, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín, a tiež poukazuje na to, že v bode 5.2.2 prílohy smernice 2005/36/Európskej smernice, ES, teda, pardon, pre Slovenskú republiku v rámci ošetrovateľstva sa uvádzajú tri diplomy rôznej úrovne, ktorých držitelia majú právo používať používať titul sestra, t. j. sestra s odbornou prípravou 4 600 hodín v zmysle smernice 2005/36/ES.
Generálny tajomník Európskej federácie sestier sa vyjadril k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, ktoré bolo zrealizované bez ohľadu na názor sestier a bez zmeny študijných osnov na Slovensku, takto: „Toto úplne odporuje právu Európskej únie a najmä čl. 31 smernice 2013/55/EU. Toto nedodržiavanie smernice EÚ bude mať vážne právne dôsledky a začne sa konanie o porušení práva na Slovensku. Tieto zmeny ohrozujú celý systém zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť pacienta, ako aj kvalitnú starostlivosť.“
Slovenské orgány vo svojej odpovedi na formálnu výzvu z 23. mája 2019 informovali Európsku komisiu, že budú pripravení zvážiť zavedenie názvu povolania odporúčaného Európskou komisiou, aby sa minimalizovala zámena v súvislosti s povolaním praktickej sestry a tiež odbornou činnosťou sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť. Tento záväzok sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v roku 2020. Následne zákonom Národnej rady č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. 1. 2021 podľa požiadaviek Európskej komisie zmenilo pomenovanie - povolanie praktická sestra na zdravotnícky asistent. Presnejšie, povolaniu zdravotnícky asistent sa naspäť vracia jeho pomenovanie.
Znova však je na Slovensku snaha legislatívne upraviť pomenovanie povolania zdravotnícky asistent na praktická sestra - asistent bez toho, aby o to žiadali samotní zdravotníci asistenti v praxi, a bez ohľadu na stanovisko Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ich zastupuje.
Odborníci v ošetrovateľstve na Slovensku, teda hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, krajské odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, stavovská organizácia sestier, odborné spoločnosti sekcie sestier, odborová organizácia sestier po zohľadnení všetkých aspektov vyjadrujú nesúhlas s pomenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent a odporúčajú ponechať pomenovanie zdravotnícky asistent, a to z niekoľkých dôvodov.
Pomenovanie sestra v názve praktická sestra - asistent evokuje mylnú predstavu, že zdravotnú starostlivosť poskytuje povolanie sestra, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín. Ide o profesionálny titul, ktorý majú právo používať iba tie osoby, ktoré splnili roky štúdia, školenia, práce a odhodlania. Odborná príprava povolania praktická sestra - asistent je odbornou prípravou súčasného zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín.
Po druhé. Po analýze situácie na Slovensku konštatujem, že tieto nejasnosti a zámena povolaní spôsobujú chaos nielen zo strany vnímaného zdravotníckymi pracovníkmi, ale spôsobuje hlavne situácie, kedy sa pacienti mylne domnievajú, že im starostlivosť poskytuje sestra adekvátne vzdelaná a kompetentná. Obdobne aj Európska komisia upozorňuje, že ak sú názvy povolaní sestry a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácom trhu.
Po tretie. So znižovaním vzdelania ošetrujúcich pracovníkov klesá bezpečnosť pacienta. Dokazujú to aj viaceré štúdie uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch v zahraničí.
Po štvrté. Opakované premenovávanie zdravotníckych asistentov samotní zdravotnícki asistenti, ako aj sestry vnímajú ako dehonestáciu ich povolaní, čo následne spôsobuje konflikty na pracoviskách a nijako neprispieva ku stabilizácii v zdravotníckych tímoch. Sestry s dĺžkou štúdia 4 600 hodín odbornej prípravy majú, pochopiteľne, výhrady voči tomu, aby iný zamestnanec s odbornou prípravou zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín by mali niesť v názve samotnom pomenovanie ich profesie.
Po piate. Ignorovanie stanovísk odborníkov vytvára neodborné rozhodnutia, ktoré podľa môjho názoru nie sú žiaduce a vedú do slepej uličky. Nesmieme dopustiť, aby rôzne záujmové, lobistické a možno rodinno-klientelistické skupiny prekrývali svojimi vplyvnými, vplyvmi stanoviská nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve.
Zhoda nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve je na tom, že najvhodnejšou cestou je ponechanie pomenovania zdravotnícky asistent. Pomenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent je v kolízii s pomenovaním sestry najvyššej kategórie v zahraničí, praktickou sestrou, nurse practitioner, ktorá je sestra s pokročilou praxou, vysokoškolsky vzdelaná druhého stupňa s praxou a špecializáciou. Má najvyššie kompetencie. Venuje sa predovšetkým podpore a udržiavaniu zdravia prostredníctvom diagnostiky a liečby akútnych ochorení a chronických ochorení vrátane preskripcie niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok. Venuje sa úlohám v prevencii vrátane edukácie s cieľom zefektívniť zdravotnú starostlivosť vrátane jej vyššej dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti.
Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent by bolo aj proti odporúčaniu Európskej federácie sestier pre najvhodnejší model ošetrovania, ktorý sme implementovali aj do našej legislatívy. Začneme od tej najnižšej rady a to je zdravotnícky asistent, potom je registrovaná sestra, potom je sestra špecialistka, sestra s pokročilou praxou je vlastne najvyšší stupeň. Máme tu model štvorstupňového ošetrovania.
Ošetrovateľstvo ako veda má svojich odborníkov v teórii, v praxi, vo výskume, ktorí nezasahujú do iných odborov. Nevyjadrujú sa ani k odbornej príprave iných povolaní. Našou snahou je presadiť do praxe odporúčania medzinárodných autorít a organizácií, ktoré na základe výskumov a odporúčaní, obdobne ako je to v medicínskych odboroch. Vzájomná úcta a rešpektovanie sa navzájom je najlepšia cesta nielen k dobrým vzťahom na pracovisku, ale i k tomu, aby sa pracovníci necítili dehonestovaní a ostali nám v systéme.
Zamýšľané kroky premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent neprispievajú ku stabilizácii sestier. Príčiny nedostatku sestier sú predovšetkým v ich nedostatočnom mzdovom ohodnotení a nevhodné pracovné podmienky vrátane ťažkého bossingu pracovníkov, ktorí si často nesú nálepku nepohodlných, neraz nesúcich pomenovanie škodná len preto, že chcú bezpečnosť pre pacienta a personál, a preto, že poukazujú na nedostatky.
Ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vychádzam zo štatútu hlavných odborníkov a krajských odborníkov ministerstva zdravotníctva, kde je ukotvené, že úlohou týchto nezávislých odborníkov je aj podieľanie sa na vypracovávaní podkladov na prebratie príslušných legislatívnych noriem Európskej únie do legislatívy Slovenskej republiky, podieľanie sa na riešení a plnení úloh vyplývajúcich z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií, ktoré už roky aktívne opakovane predkladáme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky i poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom odbornej obce v ošetrovateľstve v žiadnom prípade nie je znižovať hodnotu iného povolania, ktoré v praxi veľmi potrebujeme, avšak tisíce sestier, ktoré tvrdo pracujú na svojom vzdelávaní, ktoré na seba preberajú veľkú časť zodpovednosti za životy našich pacientov, vnímajú neustále snahy o zmenu názvu povolania zdravotnícky asistent s veľkým rozčarovaním. Hľadajme zdroje na stabilizáciu sestier. Neupierajme občanom práva občanov Európskej únie, mladí ľudia si ich dobre uvedomujú. A neponúkajme našim pacientom, občanom znižujúcu sa kvalitu zdravotnej starostlivosti cestou povolaní, ktoré nemajú požadované vzdelanie sestier, a cestou ďalšej destabilizácie sestier.
V demokratickej krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, by nemalo dochádzať k tomu, aby sa menili podmienky a zákony na základe politickej objednávky alebo lobistických snáh bez toho, aby sa viedol dialóg s odborníkmi. Bohužiaľ, vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo sa to pod bývalým vedením dialo takmer pravidelne, preto vás prosíme, aby sa Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo nedopúšťal podobných chýb iba preto, že sa stredné zdravotnícke školy neprepli do nového módu a neustále lobujú za to, aby mohli vzdelávať akékoľvek sestry, nakoľko to vnímajú ako svoju prestíž napriek tomu, že prax potrebuje zdravotníckych asistentov tak, ako ich majú v celej Európskej únii.
Rovnako verím, že sa svojím pôsobením nebudete podieľať na tom chaose a že Slovensko nebude svetovým unikátom, ktoré bude mať popri praktickej sestry - asistentovi, možno v budúcnosti aj praktického lekára - asistent, praktického zubára - asistent a tak ďalej a tak ďalej. Alebo praktického poslanca - asistent. Možno by následne došlo k tomu, že odborník vo všeobecnom lekárstve - praktický lekár by sa cítil dehonestujúco, lebo všetci asistenti by mali v názve povolania praktický. Presviedčanie spoločnosti, že pomenovanie povolania asistent je ponižujúce pomenovanie, zrejme k tomu smeruje. Aký ohlas zamýšľané kroky môžu mať v zahraničí, kde pomenovanie praktická sestra patrí sestre najvyššej kategórie v kategórii sestier, zatiaľ čo u nás to je a stále bude prvý stupeň vo štvorstupňovom ošetrovateľskom tíme?
Neviem predpokladať, ale budem podporovať riešenie tohto slovenského problému na Európskej únii. Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov, nízke mzdy, zlé pracovné podmienky, nie je riešením. Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú, prinášajú koncepčné riešenia základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok sestier na Slovensku je realitou a táto zmena by nepriniesla lepšie podmienky pre pacientov ani lepšie pracovné podmienky pre sestry. Tiež upozorňujem na to, že legislatívne procesy i riešenie slovenskej legislatívy, ktorá je v rozpore so smernicami Európskej únie na európskej úrovni, je za peniaze slovenských daňových poplatníkov.
S úctou PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo.
Toľko z listu hlavného odborníka k premenovávaniu alebo zmene terminológii zdravotníckeho asistenta.
Keďže zdravotníckeho asistenta teraz po novom, ktorý by sa mal volať praktická sestra - asistent, teda s pomlčkou, zastupuje ako stavovská organizácia medicínsko-technická komora, medicínsko-technická komora týchto zamestnancov, a tí nepožiadali naozaj o zmenu názvoslovia, ale sestry zastupuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Je to stavovská organizácia, ktorá je zriadená v súlade s platnou legislatívou, zastrešuje viac ako 30-tisíc sestier a chcela by som tu odprezentovať takisto aj toto stanovisko, pretože sestry nikdy nemali možnosť vystúpiť v pléne ani v minulosti, keď sa diali vážne veci a keď sa poukazovalo na obrovské nedostatky sestier a na to, že nám hrozí devalvačný systém v zdravotníctve, ktorý sa teraz naplno odhalil vo svojej kráse.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek... čítam zo stanovisku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len SKSaPA), týmto v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá nasledovné pripomienky - toto sú výňatky vlastne z medzirezortného pripomienkového konania - k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zverený, zverejnený na portáli právnych prepisov pod číslom legislatívneho procesu LP 2021/497. Pripomienka k bodu č. 1, podľa ktorého vás ustanovenie § 27 ods. 1 písm. t) ods. 6 a 9 a § 79 ods. 1 písm. bh) sa slová „zdravotnícky asistent“ nahrádzajú slovami „praktická sestra - asistent“. Pripomienka je zásadná. Návrh - sa slová „zdravotnícky asistent“ ponechávajú, a teda návrh zákona v tejto časti navrhujeme stiahnuť. Odôvodnenie: Návrhová právna úprava je vypracovaná bez účasti stavovskej organizácie zdravotníckych asistentov Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, pričom oni sami ani o túto zmenu nikdy nežiadali.
Podobne je vypracované v rozpore s programovým vyhlásením vlády, kde sa vláda zaviazala vrátiť späť pomenovanie praktická sestra na terajší stav zdravotnícky asistent. K príprave zmeny neboli prizvaní ani zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, do ktorých kompetencií priamo zasahuje, ani zástupcovia vysokoškolských vzdelávateľov v ošetrovateľstve. Navrhovaná právna úprava je v rozpore so smernicou Európskej únie. Navrhovanie označenie praktická sestra - asistent je označenie, ktoré je mätúce predovšetkým pre samotného pacienta, teda ústredný subjekt záujmu v právnych vzťahoch upravených zákonom č. 578/2004 Z. z., mätúci je predovšetkým v tom, že dané označenie mu na jednej strane podsúva označenie praktická sestra, čo u neho môže vyvolávať predstavu o sestre s vyššou kvalifikáciou, a na druhej strane pojem asistent, ktorý je odvodený od slova asistovať. Návrh Asociácie stredných zdravotníckych škôl sa opiera o právnu úpravu v Spojených štátoch amerických a výraz licencovaná praktická sestra, licenced practical nurse, je podrobné, ako... je potrebné ako inkompatibilný s právnou úpravou postavenia sestier a zdravotníckych asistentov na Slovensku odmietnuť. Táto právna úprava bola selektívna, selektívne a z neznámych dôvodov účelovo zvolená. Slovenská komora podotýka, že aj v Spojených štátoch amerických sa používa certifikovaná, certifikovaný, cerftified assistent, hej, akože vlastne ako asistent certifikovaných sestier, ako sesterský asistent v preklade, ktorý je označením pre osobu s nižšou kvalifikáciou ako licencovaná praktická sestra. V Belgicku sa napríklad obdoba pojmu praktická sestra používa ako označenie pre sestru, ktorá svojou kvalifikáciou spĺňa požiadavky ustanovené v čl. 31 smernice 2005/36/ES. Slovenská komora si však dovoľuje poukázať na návrh Európskej federácie sestier vychádzajúcich z poznatkov modernej ošetrovateľskej vedy v Európe. EFN odporúča model štyri... štvorstupňového ošetrovateľstva, ošetrovania Matrix 3+1, ktorý neporušuje smernicu Európskej únie a bol vytvorený na základe praxe založenej na dôkazoch. V uvedenom modeli sú tri kategórie sestier, kategórie všeobecná sestra, alebo teda registrovaná sestra, po druhé je kategória sestra špecialistka, tretia kategória je sestra s pokročilou praxou. Argumentácia, podľa ktorej sa zmena označenia zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistenta, teda pomlčka asistenta, má preniesť vyšší záujem o štúdiu tohto odboru, sa opiera o nepreukázané tvrdenie Asociácie stredných zdravotníckych škôl o tom, že práve táto skúsenosť alebo skutočnosť zvýšila počet študentov o 50 %. Nejde pri tom podľa o... nejde, v zátvorke je, že vlastne nejedná sa o prítomnosť podľa predložených analýz o 50 % zvýšeného počtu študentov, ale o iba 39 % zvýšenia záujmu o štúdium. Nie je to nárast študentov, ale záujmu o štúdium, čo je veľký rozdiel, pretože záujem žiakov podať si prihlášku ešte neznamená, že budú úspešní na prijímacích pohovoroch, resp. že na štúdium aj nastúpia, preto je pre objektivitu dôležité zistiť, koľko študentov na stredných zdravotníckych školách v skutočnosti aj nastúpilo na štúdium.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ani žiaden iný subjekt nepozná metodiku ani spôsob, akým asociácia dospela k tomuto záveru, a má zároveň dôvodné pochybnosti o jeho objektivite. K záujmu o štúdium na stredných zdravotníckych školách určiče, pardon (povedané so smiechom), určite nepovedie označenie zdravotnícky, zdravotníckeho povolania, ale jeho prestíž, mzdové podmienky, atraktivita pracovného prostredia, možnosť osobného rastu, kvalifikácie, priestor pre realizáciu osobného a rodinného života a mnohé iné. Moderné prístupy v odboroch ľudských zdrojov môžu jednoducho objasniť príčiny nezáujmu o výkon tohto povolania.
Vzhľadom na krátky čas nemôžem úplne prečítať celé znenie pripomienok Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ako spravodajkyňa máte neobmedzený čas, pani poslankyňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:04 - 16:06 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758a).
Vládny návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne: ústavnoprávny výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo. Určené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 758) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 49 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 18, 20 až 24, 26 až 32, 34 až 49 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 19, 25 a 33 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 127 z 8. februára 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Krajčího za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:00 - 16:01 hod.

Kozelová Monika
Vážený pán predseda, poprosila by som o hlasovanie 16. 2. v stredu o 17.00 hod., zároveň týmto žiadam vyňať bod 5 písmeno h) na samostatné hlasovanie a zároveň na samostatné hlasovanie bod 15. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 15:55 - 16:00 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, pani poslankyne, páni poslanci, nebudem tu nejak extra dlho vystupovať. Ja by som sa len chcel trošku tak dotknúť tejto témy Autorského zákona, pretože je to vec, ktorá mnou ide celý môj profesionálny život, a narážam na tento Autorský zákon, s ktorým som nebol nikdy naozaj nejakým spôsobom spokojný, a mal nejaké trhliny. Ono to bolo aj vlastne zapríčinené tým, že čo sa týkalo filmu na Slovensku, tak si veľmi dobre pamätáme, že slovenský film tuná jeden čas alebo slovenská filmová tvorba tu na istý čas skončili a naozaj sa tu nenatočil ani jeden meter filmového materiálu. Potom prišla jedna súkromná televízia prvá, ktorá si povedala po určitom čase, že ide točiť pôvodnú slovenskú tvorbu, pôvodné slovenské seriály a mala možno nejaké problémy s tým, že ako by to vyzeralo s tým, že by sa hercom vyplácali tantiémy. Keď som v ’93. roku prišiel do Bratislavy, tak som mal to šťastie, teda študovať herectvo, tak som mal šťastie stretnúť jedného velikána slovenského herectva Jozefa Kronera, s ktorým som, z ktorého som bol fascinovaný, bol som naozaj šťastný, že toho človeka vidím, a mohol som s ním zdieľať jeden, jeden priestor, jeden čas, kde mi povedal jednu zaujímavú vetu, že: „Tento deň mi prišli tantiémy.“ Ja som netušil, čo to slovo tantiémy znamenajú. A vysvetlil mi, čo znamenajú slovo tantiémy. Tantiémy znamená, znamenajú, že ten herec keď sa dostane už na staré kolená, keď už nevládze sa toľko učiť, lebo už mu tá pamäť tak toľko nefunguje, tak má aspoň nejaké, nejaké drobné z toho, že, z toho, čo on natočil. Keď je úspešný, tak tých, z tých diel má natočených dosť a tých peňazí mu príde tak akurát.
Dotknem sa ešte jednej témy, aby bolo jasné, že čo sa týka napríklad divadiel, že aké sú platy v divadlách, lebo to tu neodznieva, tak ja to veľmi rád poviem. Môj plat po 25 rokoch je okolo 750-800 eur v Bratislave na Novej scéne. Tak takto vyzerá kultúra, čiže tí herci, ktorí aj točia, tie platy nebudú mať nejaké vysoké, pretože tie platy, teda tie dôchodky nebudú mať moc vysoké, lebo tie platy sú dosť nízke. Niektorí majú šťastie, že točia, iní to šťastie nemajú. A keď už aj majú, že niečo natočia, tak sa im to nikdy v podobe nejakých tantiémov nevráti. Keď napríklad teraz bola korona a herci a scenáristi boli doma zavretí, lebo televízie nič netočili, tak nedostávali žiadne peniaze, lebo sa nič nehralo. A... ale televízie, ktoré boli súkromné, tak púšťali všetko z reprízy. V tých reprízach boli reklamy a tie televízie, tie z tých reklám peniaze aj dostali, hercom sa už tie peniaze nedostali, lebo nemali tantiémy.
V Čechách žije jeden spisovateľ, volá sa Michal Viewegh, on má nejaký problém zdravotný a už nedokáže písať. Keby on nemal takú zmluvu, ktorá mu zaručuje to, že z každej predanej knihy sa, mu prídu nejaké peniaze, tak by ten človek skončil možno niekde na ulici.
Čiže skutočne tie tantiémy a ten Autorský zákon, ktorý vo svete je úplne normálny, či je to, v civilizovanej krajine, myslím, normálny, pomáha tým umelcom, pomáha tým spisovateľom, hercom, spevákom, aby nejaké tie drobné na starobu dostali, keď už nebudú vládať, či to je to spevák, ďalej spievať, či to je herec, byť použiteľný v divadle alebo vo filme, lebo už bude nezaujímavý, a preto tie tantiémy fungujú.
Čiže ak by som vás mohol poprosiť, dámy a páni, ja by som vás požiadal podľa § 37 rokovacieho poriadku, ak by sme mohli zo spoločnej správy, momentík, ja si to hneď aj nájdem, vytiahnuť bod... päť, bod 5, bod 5 písm. h) na samostatné hlasovanie. Ak by to bolo možné, by som vám bol veľmi vďačný. Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.)
Mám napí... že bod... Ktorý? Päť. Bod 5 zo spoločnej správy Autorského zákona písm. h) na samostatné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 15:51 - 15:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážení páni kolegovia, pani kolegyne, pani ministerka, pán predseda, prerokovávame tu zákon, ktorý, nech sa na to pozerám z akejkoľvek strany, vždy pri ňom bude mať niekto pocit, že je ukrátený. Na jednej strane sú to autori, na druhej strane sú to vysielatelia, producenti a peniaze sú len jedny. To, čo hovorila pani ministerka, je pravda. Menej sa však dotkla autorov hudby, autorov pesničiek a k tomu by som ja rada ešte niečo podotkla.
Vzhľadom na to, že aj ja som členka SOZY a dotýkajú sa ma veci, čo sa týka hudby, musím povedať, že tu by skôr som sa prikláňala na stranu práve tých autorov, a to kvôli tomu, že také platformy, ako je Spotify a rôzne iné tomuto podobné platformy, ktoré sú na sťahovanie, sťahujú tu muziku jedna radosť. Pravda je, že v poslednej dobe pri muzike už ani neexistuje nejak extrémne producenti. Jednoducho interpreti si zaplatia svoju nahrávku, svoju pesničku a sami si zaplatia za to, že to na ten Spotify dávajú. A oni by radi mali svoje peniaze naspäť a to v tomto prípade asi nebude až tak úplne možné, ale verím tomu, že to časom, časom prerastie aj do tejto sféry a že to bude O. K., a to je len na okraj.
Ale teraz by som rada prečítala môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761).
Návrh, znenie návrhu:
V čl. II sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“.
V súvislosti so zmenou účinnosti so zmenou účinnosť v článku 2 sa v predkladanom návrhu zákona vykonávajú nasledovné zmeny:
- v čl. I 81. bod § 190b v nadpise sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“ a v texte sa slová „1. marca“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „25. marca“ v príslušnom tvare a slová „28. februára“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „24. marca“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a potreby zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty pre adresátov tejto právnej normy na riadne oboznámenie sa s jej obsahom sa primerane posúva v navrho... navrhovaná účinnosť zákona.
Ďakujem ministerstvu, že vyhovela SOZE a niektorým OKS-kám s touto zmenou, a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.2.2022 15:49 - 15:51 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, vážené pani kolegyne, pani, páni kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761a), v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada (uznesenie č. 1102 z 24. novembra 2021) rozhodla o tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 761) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorský výbor odporúča hlasovať: spoločne o bodoch 1 až 15 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 151 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.2.2022 15:02 - 15:02 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (tlač 759), v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1091 z 24. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prevrova... prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 435 z 27. januára 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu 31. januára 2022, výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 16 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 275 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis