Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2022 o 17:41 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 10:15 - 10:16 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Áno, pán poslanec Borguľa, presne na tomto príklade vidíme, že doterajší systém prideľovania eurofondov bol veľmi komplikovaný, a preto aj ja oceňujem návrh pani ministerky, že prichádza so zjednodušovaním tohoto celého procesu, ako uviedla sama v tej úvodnej reči, o dve tretiny.
Mňa mrzí to, že zo strany Európskej únie vlastne je fakt tá byrokracia značná, ktorú my už nemôžeme ovplyvniť, ako ste sama uviedli, 860 strán vlastne tých dokumentov, ktoré nám nariaďuje Európska únia, ale o to viac vítam, že zo slovenskej strany sa snažíte ten proces maximálne zjednodušiť a urýchliť tak, aby tí žiadatelia prišli k tým finančným prostriedkom čo najrýchlejšie, najefektívnejšie.
Takže ďakujem veľmi pekne, tiež tento návrh podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2022 10:08 - 10:09 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej zmeny.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

9.2.2022 18:55 - 18:55 hod.

Vons Peter
Ďakujem, ja len, že budeme hlasovať o tomto zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 18:43 - 18:46 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ďakujem, že sme to stihli ešte dneska. (Povedané so smiechom.)
Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, je to tlač 745 a sme v druhom čítaní. Na... Pardon, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1098 z 24. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 432 z 27. januára 2022 a
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 273 z 31. januára 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod, pardon, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákona... návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh, vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 274 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy, návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 18:25 - 18:40 hod.

Kavecká Monika
Hlasovanie bude v piatok o 11.00 hod.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 18:23 - 18:39 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, páni kolegovia, dovoľte, aby som vystúpila v záverečnom slove. Nechcem vás oberať o čas, ale táto téma je naozaj taká dôležitá a citlivá, že teda musím sa vyjadriť v tom záverečnom slove, aby sme to trošku pochopili aj z toho pohľadu praktického, aj z toho teoretického.
Mám tri tézy. Terminológia vzdelávania, uplatnenie sa v praxi. V názve... názvoslovie, samotná terminológia, už to tu odznelo, že v podstate naozaj za tou profesiou sestra, sestra je niečo, je nejaký príbeh, odborná spôsobilosť, je to niečo, čo je roky rokúce u nás zaužívané. Aby sme povedali na úvod, zdravotná sestra v terminológii ošetrovateľstva sa nepoužíva od roku 2004. To neexistuje. Sestry sa na to možnože už aj hnevajú mnohé, pretože naozaj odbor ošetrovateľský zdravotná sestra neexistuje. To je jedna vec.
Je toľko tu zavádzajúcich informácií, že je dobré, aby sa na tejto pôde to konečne možno aj vysvetlilo.
Druhá vec. V rámci tej terminológie vás chcem poprosiť, že v podstate vnímajte to aj z tej strany, nie z tej sesterskej a pacientskej, ale všeobecne aj z tej vzdelanostnej. My ponúkame niekomu profesiu, ktorá má určité indikácie, aby teda musela splniť nejaké tie podmienky základné, tých 4 600 hodín odbornej prípravy, nie praxe. To znamená teoretickej a praktickej časti a dokopy je to 4 600 hodín.
Ja som sama absolventka strednej zdravotníckej školy, kde som v 80. rokoch nastúpila na túto školu, a bola to vysoko prestížna škola, kde sa naozaj robili prijímačky, a dostalo sa tam len pár, pár tých uchádzačiek vlastne o to štúdium, lebo bolo to naozaj so samými jednotkami. Bol väčší problém sa dostať na strednú zdravotnícku školu ako na gymnázium. A toto všetci my vieme, ale to boli roky osemdesiate. Na jednej strane nechceme, aby sme sa pozerali do minulosti, aby sme sa pozerali do budúcnosti, ale na druhej strane vám to musím všetko ozrejmiť, pretože je to tak dôležité, aby sme to jasne pochopili. Preto to možnože tá laická verejnosť nechápe, pretože sa nikdy o to nezaujímala, je to téma tej stavovskej organizácie, tej, toho sesterstva. A nie také, že v podstate nechápeme, prečo sestry s vysokou školou, bez vysokej školy, my máme v tom jasno, my neútočíme na stredného zdravotníckeho pracovníka v zmysle zdravotníckeho asistenta, pretože ho my ho potrebujeme, je to náš najbližší kolega. Len realita je taká napriek tomu, že od koľkých, od koľkátych rokov je už vlastne zdravotnícky asistent na trhu a produkuje sa ročne na štúdiách, my ich nemáme v praxi. A viete, prečo ich nemáme v praxi, no preto, že proste ten systém to neumožňuje, pretože nie sú peniaze ani na tých zdravotníckych asistentov.
My sa tu tvárime, teraz keď ich, zdravotníckych asistentov, premenujeme na praktickú sestru, že tam bude obrovský záujem. Nie, realita v praxi je, že v podstate prichádzajú do praxe a zistia, že v podstate tá ťažká pomáhajúca profesia nie je adekvátne ani spoločensky, ani ekonomicky, ani statusovo ohodnotená. Ta to už nehovoríme o tom, že v podstate oni sami vidia, že vzdelanostne sa aj boja v tej praxi byť, pretože ak majú zobrať túto obrovskú zodpovednosť za tieto kompetencie, tak, samozrejme, že chcú byť ohodnotené, ale aj adekvátne na to vzdelanostne pripravené.
Ďalšia vec. Keď si porovnáme štúdium na stredných zdravotníckych školách, prechádzam ku vzdelávaniu, štúdium súčasné na stredných zdravotníckych školách, kde vlastne vychádza vlastne z toho študijného odboru teraz už zdravotnícky asistent, predtým od roku 2018, nie od roku 2000, ale od roku 2018, vlastne tí prví absolventi tohoto odboru - aj zdravotnícky asistent, aj praktická sestra - majú najväčšie uplatnenie a najväčší záujem majú o štúdium ošetrovateľstva na fakultách ošetrovateľstva. To sú jednotlivé dáta z fakúlt ošetrovateľstva, čiže my tu nehovorme o tom, že tu nemajú tí ľudia záujem, že nechcú študovať, práveže chcú, lebo v súčasnej dobe každý mladý človek na Slovensku, si myslím, že chce študovať, a vieme o tom, že aké máme počty študentov na vysokých školách.
A nie pravda, že chrlíme obrovské množstvo, práveže máme taký slabý limit na fakultách ošetrovateľstva, a pán minister mi to potvrdí, že sú to mizivé čísla, ktoré sú obrovský problém. Keby sme navýšili štúdiá, počty na fakultách ošetrovateľstva, tak to sa premietne do praxe. Budeme úplne spokojní, pretože so stredných zdravotníckych škôl vyštuduje zdravotnícky asistent, ktorý ide do praxe, lebo ešte nevie, čo ho ešte možno čaká. A keď sa mu táto práca zapáči, je možnosť - a toto zase apelujem aj na ten vzdelanostný systém na ministerstvo školstva, že v podstate sa už pre zdravotnícke povolania znížili kvóty štúdia, dĺžky štúdia popri zamestnaní pri... práve pri fakultách ošetrovateľstva zo štyri na tri pri bakalári. Prečo nemôžeme mať v systéme nemocničnom, zdravotníckom to, že proste príde zdravotnícky asistent a my si ho už v podstate ako, ako zamestnávateľ nakontrahujeme, že mu umožníme študovať, zabezpečíme si kontinuitu, zabezpečíme si to, že do budúcna bude v tej práci, a ho udržíme v systéme. Toto je presná len tá časť, ktorú hovoríme.
My sme si tu postavili iba A - zmeníme terminológiu, nič iné sme nezmenili - a tuto je tá obava od tej sesterskej obce. Viete prečo? Pretože posledných 10 rokov vlastne sa diala v tejto oblasti iba krivda, nič iné. Len sa uberalo na normatívoch, uberalo sa na plate, uberalo sa na statuse a nič ďalej sa nedialo. Tak prečo by mali sme teraz veriť, že sa to zmení týmto? Pretože tak ako to tu odznelo, odznelo to aj od pani predsedníčky výboru, že skutočne tá sestra je veľmi lákavá pre zamestnávateľa v tom zmysle, či už praktická sestra, alebo asistent, lebo naplnia, zase obídením zákona napĺňa tie normatívy napríklad na tých ambulanciách. Ale ja som hlboko presvedčená, že toto prínos pre pacienta na ambulanciách nedonesie v tomto ponímaní.
My tu hovoríme o vysokých školách sesterských, teda vlastne fakultách ošetrovateľstva, ktoré sa nemôžu nikdy stať manažérkami, ktoré neprejdú praxou. Pri vedúcej sestre je to desaťročná prax. Čiže tu nezavádzajme verejnosť, že sestry s vysokou školou sú lenivé, nemajú záujem o povolania, chcú len riadiť personál, to nie je pravda. To je skutočne, to ako, to je zavádzanie verejnosti, pacientov aj, aj poslancov Národnej rady. Viete, ono sa to, presne sa to hovorí tak, že so všetkým súhlasím, pán minister, ale, bohužiaľ, nedá sa. Toto je to, čo je tu opäť to traumatizujúce pre ten stav, že áno, toto chlácholenie, tých posledných desať rokov my všetci súhlasíme. Keď sa schvaľovala praktická sestra v minulosti a pani predsedníčka, máme tým, toho svedkom, kde išla jasne po tom, že áno, zmeníme tú terminológiu. A ona to aj priznala teraz, že mala iný názor. Ale my sme ten názor nikdy nezmenili. A ja ho ani nikdy nezmením, pretože je to naozaj o tom, že, že stojíme si za tým svojím, pretože z minulosti už čerpáme tie poznatky, kde skutočne sa len diali krivdy a boli to sľuby.
Preto nechcem z tohoto titulu aj z tohoto miesta nikomu nič sľubovať, ale chcem vám to iba ozrejmiť, že prečo vás prosím o to, a by sme teraz zahlasovali za ten môj pozmeňujúci návrh a dali tej sesterskej obci ten čas na to, aby povedala si, áno, vy ste v programovom vyhlásení vládu, vlády sľúbili, že to zmeníte, lebo my sme to urobili. A teraz ich zase ideme klamať?! Ideme to opäť vrátiť pod rúškom toho, no nemáme sestry, no tak to zmeňme. To je zasa len to obchádzanie, nezmenili sme normatívy, lebo nemáme s kým bojovať, áno, pán minister má pravdu, že nemáme mužstvo, ale takýmto spôsobom, zalepením náplaste bez liečby to nevyriešime. Ako to je len taká paliatívna liečba, udržiavanie toho klinického ako keby som povedala, že stavu.
Pán poslanec Kočiš tu hovoril o pozdvižení, toto nie je pozdviženie, toto nie je o tom, že my ideme robiť vojnu a burcovať proste zdravotníctvo preto, lebo sa nám mení názor. Tu je vážna obava o tom, že jednoducho sa bude rátať s tými sestrami do norma... s praktickými sestrami, pardon, do normatívov a bude sa zase obchádzať vyhláška o normatívoch, bude to zase o tom, ako sa to teraz deje, pretože tie normatívy sú do dnešného dňa neni naplnené.
Porušujú sa, porušujú sa strašným spôsobom. Nikto za to neni postihnutý, nikto, lebo to nie je v zákone, je to kvázi len nariadenie alebo vyhláška, čo je tiež veľmi smutné, a vymožiteľnosť tohto práva je nemožná.
A samotné uplatňovanie v praxi je také ako taká Potemkinova dedina. My zmeníme názvoslovie, na jednej strane zvýšime záujem – iba záujem –, lebo to reálne odzrkadlenie na tých počtoch študentov nie je preukázateľné, pretože to je zase tá mylná informácia alebo taká trochu zavádzajúca, myslím si, že nie úmyselná, ale možnože taká, nechcem to povedať, že akože navádzajúca informácia, aby sme zvýšili ten počet študentov, že keď to odznie v médiách, že sa nám zvýšil záujem, že to je naozaj aj realita. No nie je to realita. My nemusíme takto hneď meniť názvoslovie, akože nevidím, prečo to potrebujeme. Kto na to tlačil? Pretože ak povedie... poviete, že slovenská, teda stredné zdravotnícke školy, asociácia 29 stredných zdravotníckych škôl, tak tomu nerozumiem, lebo parita nás nepustí. Tu máme 30-tisícovú obec sestier a tu máme 29 stredných zdravotníckych škôl. To je nepomer. Keby na to tlačila proste Komora medicínsko-technických pracovníkov, pochopím, pretože tie praktické sestry prídu do praxe, ale oni nebudú ani registrované sestry, oni sa nezaradia. Aký honor? Oni sú stále v inej komore.
To je množstvo problémov, o ktorých by sme tu mohli rozprávať do rána. Ja vás preto prosím, aby sme nepodporili názvoslovie praktická sestra – asistent, pretože to len vzbudí v tých sestrách opäť nedôveru v ministerstvo zdravotníctva, v poslancoch Národnej rady, pretože robíme jeden kotrmelec za druhým. Ak to raz zmeníme a vieme, prečo sme to zmenili, tak nemôžeme im to teraz brať. Je to nefér a je to zavádzajúce a klamlivé. A my sa máme pod to podpísať? Určite nie! Akože ak nás na jednej strane všetci chápete, tak prečo to nemôžeme urobiť? Pretože je to o tom, že v podstate k pacientovi to nič neprinesie v tom zmysle, že navýšenie, hneď neprinesie. Ale súhlasím s tým, že čo mu prinesenie, už aby sme len zastavili exodus sestier. A to urobíme naozaj skutočne len tým, že zvýšime finančné ohodnotenie oproti krajinám, ktoré s nami tesne susedia, či už je to Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko už ani nehovorím. V samotnom Rakúsku je 8-stupňové ošetrovateľstvo, tam majú jasne pomenované každý, každý post, každú profesiu a aj adekvátne uplatnenie v tom nemocničnom prostredí, v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Je to tam jasne dané, nikoho neklameme, teraz klameme tých mladých ľudí, že budú praktické sestry – asistenti. Čo si majú z toho vybrať, pomlčku? Ako skutočne zavádzame, potom klameme aj samotnú sesterskú obec, lebo ich názov sestra v podstate je zneužitý.
Na čo? Na motiváciu? Nie, naopak. Ja navrhujem, naozaj aby sa nepokračovalo v tomto, v tej terminológii, aby bolo vlastne ten pozmeňujúci návrh môj prijatý, adekvátne ku tomu nech vyvinieme my tlak na to, aby sa zvýšili platy zdravotníckych pracovníkov, a keď to bude stabilizačné, potom môžeme pristúpiť k názvosloviu, ktoré, pre ktoré sa vysloví všeobecný súhlas. Naozaj, sesterský asistent, asistent alebo proste len nedávajme tam slovo sestra, lebo to zneužívame samostatnú profesiu sestra. Tak ako by sme nikdy v živote nezneužili slovo lekár, aby po strednej škole mohol byť niekto praktický, nepraktický, nechcem to tu dehonestovať, pretože to zlé ide aj z mojich úst, nechcem sa ku tomu vyjadriť.
Ale ešte raz vás prosím, v tejto ťažkej situácii, po tom všetkom, čo tie sestry za posledných desať rokov prežili, ako bojovali za svoje práva a nikto ich nepočúval, prosím vás, začnime ich počúvať. Ďakujem veľmi pekne.
Ešte vám, vás poprosím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Hlasovanie, vás poprosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 18:13 - 18:15 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ja len sledujem z povzdália ako neodborník túto diskusiu a trošku mi to pripadá ako pomlčková vojna kedysi, keď bola za oných čias.
A keď tu teda ide len o to, zatraktívniť to, aby sa ľudia hlásili na štúdium na strednú školu za týchto zdravotníckych pracovníkov, tak možno, možno keď ide len o to, ako pán poslanec Kočiš hovoril, že to znie lepšie a podobne, aby sa tam hlásili, a tým argumentujú stredné školy, že keď sa zmenil názov, tak sa prihlásilo viac ľudí, tak čo nejako to spojiť dokopy s tým, že teda od začiatku sa to môže volať, môže tam byť to slovíčko sestra, keď študuje už tie 4 roky s tým, že automaticky bez nejakých ďalších, tak ako sa prechádza v podstate medzi bakalárom a magistrom, že by tí zdravotníci mohli automaticky prejsť ďalej na štúdium, aby dosiahli skutočne to vzdelanie potrebné pre zdravotnú sestru, a teda, keď nepôjdu ďalej po tých 4 rokov, tak budú asistenti, a keď pôjdu, ale atraktívne to bude už keď nastupujú, keď pôjdu 4 plus 3 alebo plus ďalšie roky, tak budú zdravotná sestra a tým sa tá atraktívnosť vyrieši.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 18:11 - 18:13 hod.

Šefčík Marek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:55 - 17:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa budem snažiť len krátko. Mňa tiež mrzí tá situácia, ktorá momentálne v zdravotníctve je, a rozumiem aj kolegyni Monike Kaveckej, ktorá predkladá tento pozmeňovák, aj keď neprešiel koaličnou radou. Z diskusie na výbore bolo vidno, že nejde asi - v úvodzovkách - len o zmenu názvu a treba sa tam baviť o ďalších veciach, ako sú tie spomínané kompetencie pre rôzne druhy zdravotníckych povolaní, a takisto, samozrejme, mzdy a rozlíšenie, čo zarába asistent a čo zarába sestra, a troška roztvoriť nožnice medzi tým. A verím, že postupne riešenia budú prichádzať z ministerstva zdravotníctva. To verím, že sa pán minister ešte teraz vyjadrí aj k tomuto, aj k tomu pozmeňováku.
No, a len tak na záver možno aj trošku na odľahčenie. Vy ste spomínali, pani kolegyňa, že, že tých sestier, ktoré majú strednú školu, je väčšina, a hneď v nasledujúcej vete, že všetky sestry majú vysokú školu, tak, tak niet koho riadiť. Čiže troška možno vysvetliť toto, jak ste to mysleli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:41 - 17:42 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pri tom názvosloví, pri tej samotnej terminológii, viete, tam bolo viacero tých názvov, ktoré nám Európska komisia poskytla. A mne doslova akože vadí alebo tej sesterskej obce, lebo to, tej, tým profesionálnom v tom ošetrovateľstve, že prečo sa nevyužili názvy ako sesterský asistent, napríklad ošetrujúci asistent. Prečo tam musí byť to slovíčko sestra? Pretože naozaj je to veľký problém a ja vysvetlím potom aj v záverečnom slove, že čoho sa teda obáva tá obec. To nie je o ješitnosti, skutočne je to o tom, že tá profesia, za ňou musíme niečo vidieť. Takisto by sa to nepáčilo lekárom, ako by sa to nepáčilo učiteľom, ako by sa to nepáčilo inžinierom alebo komukoľvek, ktorý za tým svojím profesijným titulom vidí niekoho, kto musí splniť adekvátne podmienky. Preto je to taký problém, aký je.
A keď hovoríme o obidvoch pozmeňujúcich návrhoch, tak v prípade toto pozmeňujúceho návrhu, ktorého ste spomínali, tak tam sa práveže odvolávate na to, že neboli oslovené tie stavovské organizácie alebo tie profesionálne organizácie. A tu tiež neboli a v podstate sa to prijalo akože. Je to taký nefér prístup, že na jednej strane nám, čo nám vyhovuje, tak to podporíme, ale na druhej strane, čo nám nevyhovuje, ak to prezentuje niekto iný, tak proste to akože neakceptujeme. Tak to iba čisto z takého pohľadu.
Ďakujem.
Skryt prepis