Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.2.2022 o 10:20 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 10.2.2022 10:27 - 10:46 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tak ako som už avizoval, budem predkladať pozmeňujúci návrh, ale ešte predtým mi dovoľte povedať či už k samotnému pozmeňujúcemu návrhu, alebo k samotnému návrhu zákona pár slov.
Keďže moje vystúpenie v prvom čítaní nebolo veľmi možno niekomu jasné a bolo trošku zmätočné, dovolím si spraviť krátke resumé.
Pracovnoprávne vzťahy sú koncipované tak, že na jednej strane sa musí zamestnanec snažiť o to, aby si našiel prácu. Na strane druhej štát aj musí vytvárať podmienky preto, aby si našiel prácu a na stranu tretiu prichádza do hry zamestnávateľ, ktorý musí tvoriť pracovné podmienky vhodné pre to, aby si mohol zamestnanec uplatniť právo na prácu. A také pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú minimálnemu zákonnému rámcu a tiež rámcu, ktoré, ktorý tvoria alebo ku ktorému nás zaväzujú medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Jednou z týchto garancií a záruk, záväzkov je záväzok vytvárať priaznivé prostredie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, aby si aj oni mohli uplatniť svoje právo na prácu. Takouto skupinou bez akýchkoľvek pochýb jednoznačne sú aj osoby so zdravotným postihnutím. Slovenská republika podnikla celý rad krokov a stále podniká celý rad krokov a dočasných vyrovnávacích opatrení smerujúcich k tomu, aby, samozrejme, si tieto osoby mohli na rovnakom základe s ostatnými uplatňovať toto právo, avšak, bohužiaľ, musíme konštatovať, že kroky sa, buď minuli účinku, alebo nemali dostatočný účinok, alebo sa nejavili ako dostatočné, alebo tie, ktoré by možno osobe so zdravotným postihnutím pre svoj život a svoje uplatnenie na otvorenom trhu práce potrebovali.
Výsledkom je, že ak si tieto osoby nájdu prácu, tak väčšina to nie je na otvorenom trhu práce, väčšinou to je v rôznych alternatívnych formách zamestnávania, akými sú napríklad sociálne podniky alebo chránené dielne. Tento jav sám osebe môžme hodnotiť pozitívne, môžme hodnotiť negatívne, ale ja ho nehodnotím veľmi pozitívne, ak mám hovoriť za seba, minimálne z toho uhlu pohľadu, že potom nenúti našu spoločnosť byť otvorenejšou, nenúti našu spoločnosť byť inkluzívnejšou a nenúti našu spoločnosť akceptovať osoby so zdravotným postihnutím ako rovnocenných partnerov a rovnocenných členov našej spoločnosti.
Jedným z týchto opatrení, ktoré bolo do Zákonníka práce zavedené s cieľom chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred svojvoľnou výpoveďou, je aj § 66 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že ak chce zamestnávateľ dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je zamestnanec so zdravotným postihnutím, tak si musí žiadať predchádzajúci súhlas z úradu práce na to, aby takýto súhlas, takúto výpoveď, pardon, mohol dať.
Keďže platí subsidiarita správneho poriadku podľa Zákonníku práce, tak tento úrad práce má na to, aby sa takto vyjadril v súčasnom čase 30 až 90 dní. Čo v praxi znamená, že zamestnávateľ musí na to, aby vôbec dal výpoveď, čakať minimálne mesiac, prinajhoršom tri mesiace, a to sme sa ešte ani len nedostali ku momentu, kedy dáva tú výpoveď. Reálne sa tým pádom celý proces u dlhodobo pracujúceho zamestnanca u niektorého zamestnávateľa môže natiahnuť až na pol roka, čo je podľa môjho názoru neprimerane dlhá doba na to, aby sa zamestnávateľ permanentne zaoberal tým, že ukončuje pracovný pomer s jedným jediným zamestnancom, ktorý mu napríklad nedodržiava pracovnú disciplínu, ale nie je to také, aby mu mohol dať okamžite skončenie pracovného pomeru alebo nepracuje jednoducho dostatočne efektívne a nie je s ním konkrétny zamestnávateľ spokojný.
Preto mi napadlo a spolu s predkladateľmi sme na tom našli konsenzus, že by bolo fajn túto lehotu skrátiť a hľadať rovnováhu medzi ochranou zamestnanca so zdravotným postihnutím a jeho právom na prácu a rovnováhu medzi záujmom zamestnávateľa na tom, aby mohol slobodne kontrahovať s kým chce, nakoľko chce a za akýchkoľvek podmienok chce, samozrejme, pri rešpektovaní zákona a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Preto týmto návrhom zákona skracujeme 30-dňovú lehotu na 7 dní. Hovoríme, že ak sa úrad práce do týchto 7 dní nevyjadrí, má sa za to, že vydal rozhodnutie, ktorým s výpoveďou súhlasí.
Aby táto úprava nebola príliš krutá, tak pôvodný návrh zákona obsahoval ustanovenie, v rámci prechodných ustanovení, ktoré hovorí o tom, že táto nová pracovnoprávna úprava sa bude vzťahovať až na pracovnú pomery uzavreté po účinnosti zákona. To je tá genéza do rezortného pripomienkového konania a do momentu, kedy sa mohli k návrhu zákona vyjadrovať ostatné ministerstvá. Z tohto konania vyšli určité otázky a určité výhrady ministerstiev a ja som sa rozhodol sa nimi podrobne zaoberať a zohľadniť ich v pozmeňujúcom návrhu. Rokoval som tiež s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím ako jednou z najväčších organizácii alebo najrelevantnejších organizácií zastupujúcich práce osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Dohodli sme sa na nasledujúcom pozmeňujúcom návrhu.
Pôvodný návrh zákona vychádzal z kalendárnych dní a bola tu taká obava, že by zamestnávateľ mohol špekulovať s dňom podania žiadosti o súhlas s výpoveďou. Že teda po novom by tá lehota mohla byť v niektorých prípadoch napríklad podania pred víkendom alebo pred nejakým sviatkom, alebo viacerými sviatkami veľmi krátka. Preto prvá výhrada, ktorá bola namietaná, bola, aby sme nerátali s kalendárnymi dňami, ale aby sme rátali s pracovnými dňami, čo som, samozrejme, bez problémov akceptoval. Tým pádom sa nemôže stať, že bude mať úradné rozhodnutie tri dni, ale môže sa stať, že bez problémov že bude mať desať alebo jedenásť dní na to, aby sa vyjadril ku takejto žiadosti o udelenie súhlasu. Vždy skrátka musia byť dodržané pracovné dni. Nikdy sa nemôže stať, že by po 3 pracovných dňoch a reálne 7 kalendárnych nastala automaticky fikcia súhlasu.
Ďalší bod, ktorý vyvstal z pripomienok ministerstiev, je, že by sme túto úpravu mali stiahnuť analogicky alebo teda resp. že takisto aj na štátnozamestnanecké pomery. Tu sme mali diskusiu, ako široko túto reguláciu odbúravať. Ale napokon som sa priklonil na stranu pripomienkujúceho subjektu a akceptoval som výhradu a povedal som, že teda stiahneme túto úpravu aj na štátnozamestnanecké pomery, nielen na pracovné pomery podľa Zákonníka práce.
Ďalšou oblasťou, ktorú upravujeme v pozmeňujúcom návrhu, ktorý potom prečítam, je povinnosť zamestnávateľa notifikovať zamestnanca o tom, že žiada o udelenie súhlasu s jeho výpoveďou a dať mu túto žiadosť v deň odoslania tejto žiadosti bezodkladne na vedomie. To znamená, pošle mu ju mailom alebo mu ju dá na stôl, skrátka musí zabezpečiť, aby mu nejakým spôsobom doručil, aby ten zamestnanec bol notifikovaný, že v tejto skrátenej lehote sa bude žiadať o jeho prepustenie, aby teda mohol vedieť, odkedy sa počíta tá lehota 7 dní, v ktorej by sa mal teda úrad práce vyjadriť.
Najdôležitejšou výhradou, ktorá vzišla z pripomienok ministerstiev, bola výhrada, že v podstate v niektorých momentoch a ustanoveniach nenovelizujeme správny predpis a že by sme mali novelizovať skôr procesný predpis, ktorým je zákon o službách zamestnanosti a nie Zákonník práce. Tu som mal diskusiu, ako to spraviť tak, aby sme vlastne nespravili z pôvodnej novely Zákonníka práce novelu o, zákona o službách zamestnanosti, pardon. A aby to teda bolo aj ústavnoprávne a legislatívno-technicky čisté, aby sme nebudili pochybnosti o tom, čo vlastne novelizujeme a akým spôsobom to robíme.
Ministerstvo tiež malo výhrady a veľmi pekne im týmto spôsobom chcem poďakovať i za súčinnosť pri ich implementácií do pozmeňujúceho návrhu ku účinnosti návrhu zákona a navrhla miesto 15. marca 1. apríl.
Najkľúčovejšia zmena, čo sa týka miery ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím po prijatí tejto novely zákona, sa týka prechodných ustanovení, ktoré tiež prešli do zákona o službách zamestnanosti. A tie sú po novom riešené tým spôsobom, že všetky žiadosti o udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnancovi so zdravotným postihnutím, ktoré boli podané pred účinnosťou zákona, samozrejme, dobehnú podľa starej úpravy. A tie, ktoré budú podané po účinnosti zákona, budú bežať podľa novej úpravy, čím, samozrejme, znižujeme mieru ochrany. Tu som mal diskusiu s ministerstvom, či to je tak dobré, či to je tak správne, ale ministerstvo namietalo, že by sa mohla stať situácia, že o 30 rokov bude chcieť niekto podľa mojich navrhovaných prechodných ustanovení chcieť skončiť pracovný pomer s takýmto zamestnancom a bude musieť hľadať spätne do minulosti, aká bola úprava v roku 2021 a 2022 v Zákonníku práce a podľa nej ísť. Toto sa môže javiť problematické a nelogické a všeobecne obštrukčné a problematické, takže som napokon pristál k tomu alebo pristál na to, čo navrhovalo ministerstvo.
Teraz si dovolím pozmeňujúci návrh prečítať. Poprosím zastaviť čas.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Dominika Drdula k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, tlač 777.
1. V čl. I sa bod 1 nahrádza týmto textom:
"Doterajší text § 66 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Zamestnávateľ bezodkladne oznámi zamestnancovi so zdravotným postihnutím podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 prvej vety."."
2. V čl. I sa vypúšťa bod 2.
3. Za čl. I sa dopĺňajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 480/2021 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
V § 70 sa za ods. 9 vkladá nový ods. 10, ktorý znie:
"(10) V konaní podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu úrad rozhodne do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov takejto žiadosti. Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti podľa prvej vety nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Za deň doručenia rozhodnutia podľa druhej vety sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa prvej vety."
Doterajšie ods. 10 až 16 sa označujú ako ods. 11 až 17.
2. Za § 72as sa vkladá § 72at, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 72at
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2022
Konanie podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu začaté pred 1. aprílom 2022, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022."
Čl. III
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z. a zákona č. 485/2021 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
Doterajší text § 77 sa označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
"(2) Služobný úrad bezodkladne oznámi štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa ods. 1 prvej vety."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na doplnenie nových článkov sa primerane upraví názov návrhu zákona.
4. V čl. II sa slová "15. marca" nahrádzajú slovami "1. apríla".
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, kolegovia. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2022 10:24 - 10:26 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, tlač 777.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1115 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 777, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú 3 pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor tiež odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 170 z 9. februára 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

10.2.2022 10:21 - 10:21 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Ide o pomerne jednoduchý, ale pomerne ambiciózny návrh, ktorý mal nateraz pomerne dlhú a zložitú cestu, ale som rád, že sme tu v druhom čítaní a dúfam, že sa cez neho úspešne dostaneme až ku schváleniu návrhu zákona.
Ide o novelu Zákonníka práce a po novom už aj zákona o službách v zamestnanosti a zákona o štátnej službe, ktorá v podstate má za cieľ uľahčiť zamestnávateľovi proces rozviazania pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je zamestnancom so zdravotným postihnutím, a síce tým spôsobom, že skracujeme úradnú lehotu, ktorú má na to, aby sa vyjadril ku žiadosti zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím výpoveďou a skracujeme ju z 30 dní na 7 dní. Hovoríme, že ak úrad práce nerozhodne do 7 dní, tak nastáva fikcia rozhodnutia, ako by úrad súhlasil s takouto výpoveďou a sťahujeme pozmeňovacím návrhom, ktorý neskôr predložím, tento návrh zákona aj na štátnozamestnanecké pomery.
Od navrhovanej úpravy si sľubujeme najmä zvýšenie konkurencieschopnosti zamestnancov so zdravotným postihnutím. Mám za to, že miera ochrany, ktorá je nastavená v súčasnosti platnom a účinnom Zákonníku práce, je v konečnom dôsledku pre zamestnancov so zdravotným postihnutím kontraproduktívna, keďže vyvoláva u zamestnávateľov nechuť prijímať ich do pracovného pomeru, keďže majú obavu, ktorá je podľa mňa do značnej miery relevantná a ukazujú to aj čísla a prieskumy, že v prípade záujmu o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, budú mať tento proces prinajlepšom zdĺhavý, ak nie rovno problematický, a preto radšej takéhoto zamestnanca do zamestnania ani len neprijmú, čo má vonkoncom negatívny dopad na samotného zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorý ostáva doma alebo pracuje na dohodu, alebo pracuje na čierno, čo má, samozrejme, potom neskôr na neho a na jeho okolie celý rad negatívnych dopadov ako zlú sociálnu situáciu a tak ďalej. Ale viac poviem v rozprave.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som. Poprosím vás o podporu návrhu zákona.
Skryt prepis
 

10.2.2022 10:20 - 10:21 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ešte ku mne môžte potom. Ja ďakujem veľmi pekne pani ministerke aj môj predrečník hovoril teda o jednej oblasti.
Ja by som veľmi rada povedala vlastne aj za samosprávu. My to veľmi radi vítame, pretože máme s tým skúsenosti, možno aj také mestá väčšie, ako sme my, majú na to štáb ľudí, ale viem si predstaviť starostov, kde majú, kde to nemajú tak zabezpečené, takže takisto potrebujú podporu a my veľmi dobre vieme, ako veľmi dlho to trvá aj na tých riadiacich orgánoch.
Takže ja veľmi vítam, lebo v tom návrhu som videla, že bude aj posilnenie vlastne výdavkov, ktoré budú zabezpečovať tieto riadiace orgány, pretože tí ľudia, samozrejme, niečo stoja a my, keď to tam máme pol roka, trištvrte roka, nám hodnotia ten proces, tak je to a oni povedia, neni sme na to personálne vybavení, takže dve veci. Elektronizácia a určite aj personálne výdavky, ktoré som videla, že sa tam zvýšia, a ja to veľmi vítam, pretože pre samosprávu to bude len krok dopredu. Tie prostriedky na to sú a potrebujeme to zrýchliť a odstrániť vlastne to korupčné prostredie.
Ďakujem pekne, pani ministerka. Hlasovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár Boris, predseda NR SR
Musíte určiť termín hlasovania.

Mierna, Anna, poslankyňa NR SR
Môžme dnes o 11.00. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 10:15 - 10:16 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Áno, pán poslanec Borguľa, presne na tomto príklade vidíme, že doterajší systém prideľovania eurofondov bol veľmi komplikovaný, a preto aj ja oceňujem návrh pani ministerky, že prichádza so zjednodušovaním tohoto celého procesu, ako uviedla sama v tej úvodnej reči, o dve tretiny.
Mňa mrzí to, že zo strany Európskej únie vlastne je fakt tá byrokracia značná, ktorú my už nemôžeme ovplyvniť, ako ste sama uviedli, 860 strán vlastne tých dokumentov, ktoré nám nariaďuje Európska únia, ale o to viac vítam, že zo slovenskej strany sa snažíte ten proces maximálne zjednodušiť a urýchliť tak, aby tí žiadatelia prišli k tým finančným prostriedkom čo najrýchlejšie, najefektívnejšie.
Takže ďakujem veľmi pekne, tiež tento návrh podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2022 10:08 - 10:09 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej zmeny.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

9.2.2022 18:55 - 18:55 hod.

Vons Peter
Ďakujem, ja len, že budeme hlasovať o tomto zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 18:43 - 18:46 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ďakujem, že sme to stihli ešte dneska. (Povedané so smiechom.)
Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, je to tlač 745 a sme v druhom čítaní. Na... Pardon, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1098 z 24. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 432 z 27. januára 2022 a
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 273 z 31. januára 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod, pardon, gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákona... návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh, vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 274 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy, návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 18:25 - 18:40 hod.

Kavecká Monika
Hlasovanie bude v piatok o 11.00 hod.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 18:23 - 18:39 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, páni kolegovia, dovoľte, aby som vystúpila v záverečnom slove. Nechcem vás oberať o čas, ale táto téma je naozaj taká dôležitá a citlivá, že teda musím sa vyjadriť v tom záverečnom slove, aby sme to trošku pochopili aj z toho pohľadu praktického, aj z toho teoretického.
Mám tri tézy. Terminológia vzdelávania, uplatnenie sa v praxi. V názve... názvoslovie, samotná terminológia, už to tu odznelo, že v podstate naozaj za tou profesiou sestra, sestra je niečo, je nejaký príbeh, odborná spôsobilosť, je to niečo, čo je roky rokúce u nás zaužívané. Aby sme povedali na úvod, zdravotná sestra v terminológii ošetrovateľstva sa nepoužíva od roku 2004. To neexistuje. Sestry sa na to možnože už aj hnevajú mnohé, pretože naozaj odbor ošetrovateľský zdravotná sestra neexistuje. To je jedna vec.
Je toľko tu zavádzajúcich informácií, že je dobré, aby sa na tejto pôde to konečne možno aj vysvetlilo.
Druhá vec. V rámci tej terminológie vás chcem poprosiť, že v podstate vnímajte to aj z tej strany, nie z tej sesterskej a pacientskej, ale všeobecne aj z tej vzdelanostnej. My ponúkame niekomu profesiu, ktorá má určité indikácie, aby teda musela splniť nejaké tie podmienky základné, tých 4 600 hodín odbornej prípravy, nie praxe. To znamená teoretickej a praktickej časti a dokopy je to 4 600 hodín.
Ja som sama absolventka strednej zdravotníckej školy, kde som v 80. rokoch nastúpila na túto školu, a bola to vysoko prestížna škola, kde sa naozaj robili prijímačky, a dostalo sa tam len pár, pár tých uchádzačiek vlastne o to štúdium, lebo bolo to naozaj so samými jednotkami. Bol väčší problém sa dostať na strednú zdravotnícku školu ako na gymnázium. A toto všetci my vieme, ale to boli roky osemdesiate. Na jednej strane nechceme, aby sme sa pozerali do minulosti, aby sme sa pozerali do budúcnosti, ale na druhej strane vám to musím všetko ozrejmiť, pretože je to tak dôležité, aby sme to jasne pochopili. Preto to možnože tá laická verejnosť nechápe, pretože sa nikdy o to nezaujímala, je to téma tej stavovskej organizácie, tej, toho sesterstva. A nie také, že v podstate nechápeme, prečo sestry s vysokou školou, bez vysokej školy, my máme v tom jasno, my neútočíme na stredného zdravotníckeho pracovníka v zmysle zdravotníckeho asistenta, pretože ho my ho potrebujeme, je to náš najbližší kolega. Len realita je taká napriek tomu, že od koľkých, od koľkátych rokov je už vlastne zdravotnícky asistent na trhu a produkuje sa ročne na štúdiách, my ich nemáme v praxi. A viete, prečo ich nemáme v praxi, no preto, že proste ten systém to neumožňuje, pretože nie sú peniaze ani na tých zdravotníckych asistentov.
My sa tu tvárime, teraz keď ich, zdravotníckych asistentov, premenujeme na praktickú sestru, že tam bude obrovský záujem. Nie, realita v praxi je, že v podstate prichádzajú do praxe a zistia, že v podstate tá ťažká pomáhajúca profesia nie je adekvátne ani spoločensky, ani ekonomicky, ani statusovo ohodnotená. Ta to už nehovoríme o tom, že v podstate oni sami vidia, že vzdelanostne sa aj boja v tej praxi byť, pretože ak majú zobrať túto obrovskú zodpovednosť za tieto kompetencie, tak, samozrejme, že chcú byť ohodnotené, ale aj adekvátne na to vzdelanostne pripravené.
Ďalšia vec. Keď si porovnáme štúdium na stredných zdravotníckych školách, prechádzam ku vzdelávaniu, štúdium súčasné na stredných zdravotníckych školách, kde vlastne vychádza vlastne z toho študijného odboru teraz už zdravotnícky asistent, predtým od roku 2018, nie od roku 2000, ale od roku 2018, vlastne tí prví absolventi tohoto odboru - aj zdravotnícky asistent, aj praktická sestra - majú najväčšie uplatnenie a najväčší záujem majú o štúdium ošetrovateľstva na fakultách ošetrovateľstva. To sú jednotlivé dáta z fakúlt ošetrovateľstva, čiže my tu nehovorme o tom, že tu nemajú tí ľudia záujem, že nechcú študovať, práveže chcú, lebo v súčasnej dobe každý mladý človek na Slovensku, si myslím, že chce študovať, a vieme o tom, že aké máme počty študentov na vysokých školách.
A nie pravda, že chrlíme obrovské množstvo, práveže máme taký slabý limit na fakultách ošetrovateľstva, a pán minister mi to potvrdí, že sú to mizivé čísla, ktoré sú obrovský problém. Keby sme navýšili štúdiá, počty na fakultách ošetrovateľstva, tak to sa premietne do praxe. Budeme úplne spokojní, pretože so stredných zdravotníckych škôl vyštuduje zdravotnícky asistent, ktorý ide do praxe, lebo ešte nevie, čo ho ešte možno čaká. A keď sa mu táto práca zapáči, je možnosť - a toto zase apelujem aj na ten vzdelanostný systém na ministerstvo školstva, že v podstate sa už pre zdravotnícke povolania znížili kvóty štúdia, dĺžky štúdia popri zamestnaní pri... práve pri fakultách ošetrovateľstva zo štyri na tri pri bakalári. Prečo nemôžeme mať v systéme nemocničnom, zdravotníckom to, že proste príde zdravotnícky asistent a my si ho už v podstate ako, ako zamestnávateľ nakontrahujeme, že mu umožníme študovať, zabezpečíme si kontinuitu, zabezpečíme si to, že do budúcna bude v tej práci, a ho udržíme v systéme. Toto je presná len tá časť, ktorú hovoríme.
My sme si tu postavili iba A - zmeníme terminológiu, nič iné sme nezmenili - a tuto je tá obava od tej sesterskej obce. Viete prečo? Pretože posledných 10 rokov vlastne sa diala v tejto oblasti iba krivda, nič iné. Len sa uberalo na normatívoch, uberalo sa na plate, uberalo sa na statuse a nič ďalej sa nedialo. Tak prečo by mali sme teraz veriť, že sa to zmení týmto? Pretože tak ako to tu odznelo, odznelo to aj od pani predsedníčky výboru, že skutočne tá sestra je veľmi lákavá pre zamestnávateľa v tom zmysle, či už praktická sestra, alebo asistent, lebo naplnia, zase obídením zákona napĺňa tie normatívy napríklad na tých ambulanciách. Ale ja som hlboko presvedčená, že toto prínos pre pacienta na ambulanciách nedonesie v tomto ponímaní.
My tu hovoríme o vysokých školách sesterských, teda vlastne fakultách ošetrovateľstva, ktoré sa nemôžu nikdy stať manažérkami, ktoré neprejdú praxou. Pri vedúcej sestre je to desaťročná prax. Čiže tu nezavádzajme verejnosť, že sestry s vysokou školou sú lenivé, nemajú záujem o povolania, chcú len riadiť personál, to nie je pravda. To je skutočne, to ako, to je zavádzanie verejnosti, pacientov aj, aj poslancov Národnej rady. Viete, ono sa to, presne sa to hovorí tak, že so všetkým súhlasím, pán minister, ale, bohužiaľ, nedá sa. Toto je to, čo je tu opäť to traumatizujúce pre ten stav, že áno, toto chlácholenie, tých posledných desať rokov my všetci súhlasíme. Keď sa schvaľovala praktická sestra v minulosti a pani predsedníčka, máme tým, toho svedkom, kde išla jasne po tom, že áno, zmeníme tú terminológiu. A ona to aj priznala teraz, že mala iný názor. Ale my sme ten názor nikdy nezmenili. A ja ho ani nikdy nezmením, pretože je to naozaj o tom, že, že stojíme si za tým svojím, pretože z minulosti už čerpáme tie poznatky, kde skutočne sa len diali krivdy a boli to sľuby.
Preto nechcem z tohoto titulu aj z tohoto miesta nikomu nič sľubovať, ale chcem vám to iba ozrejmiť, že prečo vás prosím o to, a by sme teraz zahlasovali za ten môj pozmeňujúci návrh a dali tej sesterskej obci ten čas na to, aby povedala si, áno, vy ste v programovom vyhlásení vládu, vlády sľúbili, že to zmeníte, lebo my sme to urobili. A teraz ich zase ideme klamať?! Ideme to opäť vrátiť pod rúškom toho, no nemáme sestry, no tak to zmeňme. To je zasa len to obchádzanie, nezmenili sme normatívy, lebo nemáme s kým bojovať, áno, pán minister má pravdu, že nemáme mužstvo, ale takýmto spôsobom, zalepením náplaste bez liečby to nevyriešime. Ako to je len taká paliatívna liečba, udržiavanie toho klinického ako keby som povedala, že stavu.
Pán poslanec Kočiš tu hovoril o pozdvižení, toto nie je pozdviženie, toto nie je o tom, že my ideme robiť vojnu a burcovať proste zdravotníctvo preto, lebo sa nám mení názor. Tu je vážna obava o tom, že jednoducho sa bude rátať s tými sestrami do norma... s praktickými sestrami, pardon, do normatívov a bude sa zase obchádzať vyhláška o normatívoch, bude to zase o tom, ako sa to teraz deje, pretože tie normatívy sú do dnešného dňa neni naplnené.
Porušujú sa, porušujú sa strašným spôsobom. Nikto za to neni postihnutý, nikto, lebo to nie je v zákone, je to kvázi len nariadenie alebo vyhláška, čo je tiež veľmi smutné, a vymožiteľnosť tohto práva je nemožná.
A samotné uplatňovanie v praxi je také ako taká Potemkinova dedina. My zmeníme názvoslovie, na jednej strane zvýšime záujem – iba záujem –, lebo to reálne odzrkadlenie na tých počtoch študentov nie je preukázateľné, pretože to je zase tá mylná informácia alebo taká trochu zavádzajúca, myslím si, že nie úmyselná, ale možnože taká, nechcem to povedať, že akože navádzajúca informácia, aby sme zvýšili ten počet študentov, že keď to odznie v médiách, že sa nám zvýšil záujem, že to je naozaj aj realita. No nie je to realita. My nemusíme takto hneď meniť názvoslovie, akože nevidím, prečo to potrebujeme. Kto na to tlačil? Pretože ak povedie... poviete, že slovenská, teda stredné zdravotnícke školy, asociácia 29 stredných zdravotníckych škôl, tak tomu nerozumiem, lebo parita nás nepustí. Tu máme 30-tisícovú obec sestier a tu máme 29 stredných zdravotníckych škôl. To je nepomer. Keby na to tlačila proste Komora medicínsko-technických pracovníkov, pochopím, pretože tie praktické sestry prídu do praxe, ale oni nebudú ani registrované sestry, oni sa nezaradia. Aký honor? Oni sú stále v inej komore.
To je množstvo problémov, o ktorých by sme tu mohli rozprávať do rána. Ja vás preto prosím, aby sme nepodporili názvoslovie praktická sestra – asistent, pretože to len vzbudí v tých sestrách opäť nedôveru v ministerstvo zdravotníctva, v poslancoch Národnej rady, pretože robíme jeden kotrmelec za druhým. Ak to raz zmeníme a vieme, prečo sme to zmenili, tak nemôžeme im to teraz brať. Je to nefér a je to zavádzajúce a klamlivé. A my sa máme pod to podpísať? Určite nie! Akože ak nás na jednej strane všetci chápete, tak prečo to nemôžeme urobiť? Pretože je to o tom, že v podstate k pacientovi to nič neprinesie v tom zmysle, že navýšenie, hneď neprinesie. Ale súhlasím s tým, že čo mu prinesenie, už aby sme len zastavili exodus sestier. A to urobíme naozaj skutočne len tým, že zvýšime finančné ohodnotenie oproti krajinám, ktoré s nami tesne susedia, či už je to Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko už ani nehovorím. V samotnom Rakúsku je 8-stupňové ošetrovateľstvo, tam majú jasne pomenované každý, každý post, každú profesiu a aj adekvátne uplatnenie v tom nemocničnom prostredí, v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Je to tam jasne dané, nikoho neklameme, teraz klameme tých mladých ľudí, že budú praktické sestry – asistenti. Čo si majú z toho vybrať, pomlčku? Ako skutočne zavádzame, potom klameme aj samotnú sesterskú obec, lebo ich názov sestra v podstate je zneužitý.
Na čo? Na motiváciu? Nie, naopak. Ja navrhujem, naozaj aby sa nepokračovalo v tomto, v tej terminológii, aby bolo vlastne ten pozmeňujúci návrh môj prijatý, adekvátne ku tomu nech vyvinieme my tlak na to, aby sa zvýšili platy zdravotníckych pracovníkov, a keď to bude stabilizačné, potom môžeme pristúpiť k názvosloviu, ktoré, pre ktoré sa vysloví všeobecný súhlas. Naozaj, sesterský asistent, asistent alebo proste len nedávajme tam slovo sestra, lebo to zneužívame samostatnú profesiu sestra. Tak ako by sme nikdy v živote nezneužili slovo lekár, aby po strednej škole mohol byť niekto praktický, nepraktický, nechcem to tu dehonestovať, pretože to zlé ide aj z mojich úst, nechcem sa ku tomu vyjadriť.
Ale ešte raz vás prosím, v tejto ťažkej situácii, po tom všetkom, čo tie sestry za posledných desať rokov prežili, ako bojovali za svoje práva a nikto ich nepočúval, prosím vás, začnime ich počúvať. Ďakujem veľmi pekne.
Ešte vám, vás poprosím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Hlasovanie, vás poprosím.
Skryt prepis