Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.2.2022 o 16:38 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

15.2.2022 16:38 - 16:41 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia. Výbor pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva Jána Lipianskeho, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, z dôvodu uplynutia päťročného funkčného obdobia dňom 10. februára 2022.
Jednota dôchodcov na Slovensku navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kotiana. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov. Uznesením č. 171 z 9. februára 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok Michala Kotiana.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498 voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia.
Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 15:37 - 15:38 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Áno. Ja by som len veľmi krátko chcel reagovať na kolegu Lehotského. Pokiaľ ide o špecializáciu, tak, a to asi pani ministerka potvrdí, že najmä problém je v obchodnej a v rodinnej agende. Avšak vybavovanie obchodnej agendy je podľa štatistických údajov, ktoré nám boli zverejnené a ktoré nám boli zaslané, je táto agenda na ústupe. To znamená, a, samozrejme, existuje aj tlak na, na spájanie týchto agend, že by sa už spájanie súkromného práva, čím dôjde k tomu, že by sa obchodná a rodinná agenda rozlišovať nebude. Čiže špecializácie. Toto len potvrdzuje ten fakt, že špecializácia skutočne existuje.
A keď som hovoril o tom, že nemáme žiadne štatistické údaje o tom, že koľkých sudcov sa týka to, že riešia viacero agend, tak na tom trvám, pretože takýto údaj skutočne nemáme k dispozícii. Bol len verejne deklarovaný, ale nebol podporený žiadnym faktom a žiadnym štatistickým údajom.
A, pani ministerka, ja sa vám ospravedlňujem, ja musím teraz ísť na poslanecký klub, takže túto, všetky tieto otázky, ktoré som vám položil, si veľmi rád vydiskutujem, kedykoľvek budete môcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2022 15:37 - 15:37 hod.

Gyimesi György
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 15:19 - 15:30 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, patrím k jedným z kritikov tejto súdnej mapy, ktorú ja osobne, pri všetkej úcte, nenazývam reformou justície alebo reformou súdnictva, ale nazývam ju optimalizáciou, pretože okrem zriadenia správneho súdu, Najvyššieho správneho súdu a správnych súdov dochádza vlastne len k zväčšovaniu obvodov, rušeniu niektorých súdov a presúvanie sídiel, čo ja osobne za reformu nepovažujem, ale považujem ju výlučne len za optimalizáciu siete súdov.
Vadí mi aj spôsob, akým sa táto súdna mapa dostala na rokovanie Národnej rady, pretože v najmä v koalícii existuje mnoho hlasov, ktoré v zásade nesúhlasia s predloženou súdnou mapou alebo touto treťou verziou súdnej mapy a napriek tomu je tento návrh tu, musíme sa s ním vysporiadať a ak prejde v prvom čítaní, máme ďalší mesiac na to, aby sme definitívnu podobu buď schválili, alebo odmietli.
Ja by som bol oveľa radšej, ak by do Národnej rady prichádzali také návrhy zákonov, ktoré sú už "odštrngané" v koalícii, aby sa tam mohli robiť výlučne kozmetické zmeny, pretože túto agóniu, ktorú tu prežívame aj vo vzťahu k občanom, krízu dôvery, ktorú máme aj voči našim voličom, tým to len prehlbujeme a dávame znovu priestor opozícii, aby tieto naše nezhody a nezrovnalosti v názoroch využívali a ich zväčšovali niekedy aj, samozrejme, aj umelo.
Mám veľký problém napríklad aj s tým, ako prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie aj vo vzťahu k tým, ktorých sa táto reforma týka najviac a to sú samotní zamestnanci súdov a samotní sudcovia. Ja neviem, či existuje súd alebo sudca, ktorý by s touto súdnou mapou nemal problém. Ja som nezachytil jedno jediné podporné stanovisko vo vzťahu k tejto súdnej mape, ale zachytil som množstvo pripomienok, na ktoré ministerstvo spravodlivosti buď nereagovalo, alebo ich považovalo za bezpredmetné, pričom si osobne myslím, že by reagovať malo a s týmito ľuďmi diskutovať malo.
Sama ste priznali, pani ministerka, že ste na niektorých súdoch ani neboli, vy ste to zvalili na covid a ja si osobne myslím, že neexistuje taká choroba, ktorá by v tak vážnej veci mala obmedzovať vás alebo vašich kolegov v tom, aby na tie súdy išli. Rozprávali sa najmä s tými, ktorých sa to týka najviac.
Ďalším kritizovaným bodom je opak toho, čo tvrdíte, že justícia bude bližšie k ľuďom a ja si myslím, že nebude, pretože najmä sa to týka alebo malo týkať banskobystrického krajského súdu a ten za ten vás o chvíľku pochválim, kde by sa v tých južných okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Levice tak strašne pretiahli tie alebo natiahla tá vzdialenosť tých občanov za súdmi, ktoré mali byť v Žiline alebo za súdom, ktorý mal byť v Žiline, že by to proste jednoducho ani nestíhali tam dôjsť na ranné pojednávania, ale v tomto vás chcem pochváliť. Včera som sa vám poďakoval za to osobne a dnes to urobím aj verejne v tomto pléne, keď ste pristúpili na to, aby Krajský súd v Banskej Bystrici ostal sídelným krajským súdom s tým, že jediná agenda, ktorá sa od neho odčlení, bude rodinná agenda, avšak všetky prípady, ktoré sa na prvom stupni budú prejednávať v obvode banskobystrického súdu, tak aj na druhom stupni sa budú prejednávať priamo na súde v Banskej Bystrici. Čiže za toto vám patrí pochvala a moja vďaka.
Ďalším z bodov, ktoré tvrdíte alebo o ktoré opierate celú túto optimalizáciu siete, je vraj nedostatok špecializácie sudcov. Nielen ja, ale aj celá odborná verejnosť tvrdí, že na krajských súdoch táto špecializácia už dávno zabezpečená je, a najviac je špecializácia zabezpečená asi na tých dvoch súdoch, ktoré chcete presunúť, košický do Prešova a bratislavský do Trnavy, kde všetci vieme, že tá špecializácia dávno, dávno existuje a bez akéhokoľvek problému sa títo sudcovia venujú tej svojej agende a rozhodujú.
Zároveň nerozumiem ani celkom dobre ďalšej alebo ďalšiemu pilieru, na ktorom stojí táto vaša reforma, a to je, že vraj to má zrýchliť prácu súdov a že ten občan sa má dostať k spravodlivosti rýchlejšie. Neviem, akým spôsobom sa to alebo na základe akých dát toto tvrdíte, pani ministerka, pretože ešte nikto nevidel žiadne štatistické údaje, že akým spôsobom ten istý sudca v tej istej agende, dajme tomu, aj na tom istom súde rozhodne rýchlejšie, ak tam bude mať ten svoj súdny obvod zväčšený. Ako to, akým spôsobom zrýchli túto jeho prácu? Na to by som, na to by som skutočne chcel, chcel odpoveď.
Ďalej nerozumiem tomu, že keď ten istý súd, teraz si zoberme príklad prešovského a košického súdu, ak sa tento obvod zväčší do jedného a ostane tam rovnaký počet sudcov, rovnaký nápad prípadov, akým spôsobom sa to zrýchli? Pretože špecializácia zabezpečená dnes je a tie súdy trvajú tak dlho, ako trvajú. Čiže to by bola ďalšia moja otázka, na ktorú by som vás poprosil, aby ste mi odpovedali.
Ďalej, v medzirezortnom pripomienkovom konaní už v súčasnosti je predložený návrh civilného sporového poriadku, a to konkrétne sa jedná o § 385 a §388, na základe ktorých, na základe týchto dvoch paragrafov bude musieť krajský súd už na druhom pojednávaní rozhodnúť. To vyvoláva, samozrejme, tlak na to, aby krajský súd nariaďoval pojednávania, aby to bremeno rozhodovania už bolo na ňom a nie na prvostupňovom súde. Čiže takýto krajský súd bude musieť vykonávať dôkazy, bude musieť pojednávať a bude musieť, bude musieť vlastne rozhodovať v daný moment, a to sa nebude môcť, nebude môcť urobiť bez účasti zúčastnených strán. Čiže nie je pravda ani to, že ľudia nechodia na tie súdy, na krajské súdy. Oni budú musieť, budú tam musieť chodiť čoraz častejšie.
Ja by som vám to chcel ilustrovať aj na príklade, to som si dal vytiahnuť štatistické údaje z košického krajského súdu, kde v roku 2019 bolo 3 590 verejných pojednávaní, to znamená, že 3 590-krát tam niekto musel prísť, v roku 2020 3 420 a v covidovom období 2021 2 723 vecí. Čiže mimo, mimo covidového obdobia je to v priemere desať verejných pojednávaní na deň. A toto už skutočne nie je a bude to argument, ktorý vyvracia to, že na krajské súdy sa nechodí, na krajských súdoch sa rozhoduje od stola.
To, že táto optimalizácia nemá ani ekonomický efekt, o tom sme sa už bavili, a to je, to je v súvislosti s tým, že tá vaša prvá, ten váš prvý návrh počíta aj so zrušením určitých súdov, kde by mohlo dôjsť k úspore, podľa vašich prepočtov 30 mil. euro, takže tento, takže tento argument vynechávam. Ale nemôžem, nemôžem vynechať ďalší, ktorý hovorí o tom, a to je ten ďalší pilier, na ktorom stojí táto reforma, a to je to náhodné prideľovanie veci. Veď to funguje aj dnes. Neexistuje súd, kde jeden, teda ten istý sudca rieši len tú agendu. Veď náhodné prideľovanie už funguje vtedy, ak sú na súde dvaja sudcovia, takže neviete, ktorému z týchto dvoch tento prípad napadne. Čiže ja môžem tento argument nazvať nie, nie náhodným prideľovaním, nie náhodilosťou, ale len zväčšovaním alebo zmenšovaním pravdepodobnosti, ktorý konkrétny sudca danú vec dostane.
Zároveň mám problém aj s tým, aby tie pracoviská, ktoré vy navrhujete zriadiť, a na základe ktorých tvrdíte, že žiaden, žiaden súd nepríde o svojich zamestnancov, akú majú právnu istotu, že tieto súdy alebo tieto pracoviská aj naďalej ostanú po dvoch rokoch alebo po roku naďalej pracoviskami, či sa to náhodou neprehodnotí a tie pracoviská budú zrušené. Čiže nejaké legislatívne zakotvenie toho, že to pracovisko jednoducho tam bude a je v zákone, by sme tam, samozrejme, chceli mať, pokiaľ sa rozhodneme tento zákon prijať.
A ďalej mám obavu aj zo sporov o príslušnosť, ktoré, s ktorými máme historickú skúsenosť, pretože vždy, keď sa nejaký súd zriadil, rušil alebo rozdelil, tak sudcovia rok-dva neriešili absolútne nič, len, len rozdeľovanie tých spisov, miestnu príslušnosť, vecnú príslušnosť, čoho sa obávam tiež, že môže, môže mať tiež následky na to, aby to bolo v príkrom rozpore s tým, čo tvrdíte, že sa zrýchli, zrýchli súdne pojednávanie a občan dospeje k svoju, k spravodlivému rozsudku čím skôr.
Na záver, pani ministerka, by som vás chcel poprosiť, aby ste nelámali vec cez koleno, aby ste vec neznásilňovali, ale vás vyzývam na bona fide diskusiu o týchto veciach, pretože je dosť možné, že aj táto optimalizácia alebo reforma, ako ju vy nazývate, môže dopadnúť tak, ako hlasovanie o národných parkoch, kde bude rozhodovať aj hlas toho jedného jediného poslanca, ktorý môže byť rozhodujúci.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 14:40 - 14:41 hod.

Kyselica Lukáš
Termín hlasovania bude vo štvrtok, tento týždeň vo štvrtok o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 14:24 - 14:25 hod.

Kuriak Milan
Iba pre opravu. Okresný súd na Orave má byť v Námestove a v Dolnom Kubíne má byť trvalé pracovisko. A čo sa týka okresného súdu na Liptove, tak hlavné sídlo by malo byť v meste Ružomberok, Okresný súd Ružomberok. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 14:12 - 14:22 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti vystúpiť k novej súdnej mape, ktorá sa, ako iste viete, nerodila ľahko a ktorej schvaľovací proces bol viackrát medializovaný a odkladaný až dodnes.
Od novembra 2020 som inicioval veľa stretnutí a z tohto miesta by som chcel prioritne vystúpiť ako obhajca zachovania súdu v Námestove. Počas medzirezortného pripomienkového konania ako aj celého schvaľovacieho procesu som sa viackrát aktívne obrátil na pani ministerku spravodlivosti a ďalších s požiadavkou zachovania Okresného súdu v Námestove a zmenu na jeho hlavné sídlo okresného súdu. Nebola to len moja ambícia, ale aj ambícia celého námestovského okresu. Mnoho ľudí sa pýta, prečo by mal byť práve Okresný súd v Námestove, ktorý by mal byť zachovaný a nie Dolný Kubín.
Ako som pred časom moje výhrady prezentoval pani ministerke, tak by som ich chcel teraz prezentovať aj celej odbornej verejnosti, aj keď nie som odborník, ale na základe argumentov. Prečo si myslím, že práve Okresný súd Námestovo by mal byť zachovaný ako hlavne sídlo. Argumentov a dôvodov zachovania Okresného súdu v Námestove je viac. Zhrnul som aspoň niektoré.
Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ustanovuje, že Dolný Kubín má pôsobnosť iba pre okres Dolný Kubín. Námestovo má v zmysle prílohy č. 2 tohto zákona rozšírené právomoci aj pre okres Tvrdošín. V Žilinskom kraji majú takéto rozšírené právomoci okrem Námestova len Žilina a Martin. Okrem toho si treba uvedomiť, že súčasťou okresu Tvrdošín je aj mesto Trstená, ktoré svojou veľkosťou je porovnateľné s okresným mestom Tvrdošín. Je teda zrejmé, že pod obvod Okresného súdu v Námestove spadajú tri mestá, a to Námestovo, Trstená a Tvrdošín.
Okrem Námestova má aktuálne dobre vybudovanú infraštruktúru potrebnú na fungovanie okresného súdu. V Námestove sa nachádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny či Okresná prokuratúra Námestovo. Okres Námestovo je špecifický množstvom väčších obcí, ktoré majú rádovo tisíce občanov. Pri sledovaní rozmiestnenia populácie celého oravského regiónu možno konštatovať, že priemerná veľkosť obcí sa zväčšuje smerom od Dolného Kubína na sever k Námestovu. Inými slovami, ak odrátame obyvateľov samotných okresných miest, potom v okrese Dolný Kubín má obec v priemere 894 obyvateľov, v okrese Námestovo 2 359 obyvateľov a v okrese Tvrdošín 2 072 obyvateľov. Z verejne dostupných údajov na stránke ministerstva spravodlivosti je preukázané, že Okresný súd Námestovo vykazuje väčší počet nápadov ako Okresný súd Dolný Kubín. Pre krátkosť času nebudem uvádzať príklady, ale je to tam naozaj veľmi výrazný rozdiel a určite tie nápady budú ešte v okrese Námestovo, vrátane okresu Dolný Kubín, pribúdať.
V sociálnych zariadeniach v okrese Námestovo je umiestnených 430 osôb a v okrese Tvrdošín 211 osôb, pričom v okrese Dolný Kubín len 237 osôb. Pod Okresný súd Námestovo spadá zo zariadení námestovského okresu a tvrdošínskeho okresu k 30. 6. 2020 až 376 osôb pozbavených alebo obmedzených na právne úkony a ten počet ešte narástol od tohto obdobia. Problematická sa javí aj samotná dostupnosť obyvateľov okresov Námestovo a Tvrdošín na súd v Dolnom Kubíne. Okres Námestovo nemá železnicu a jeho obyvatelia sú odkázaní na dopravu po cestných komunikáciách, čo znamená nielen prekonávanie neprimerane veľkých vzdialeností s vysokou časovou náročnosťou, ale najmä v zimnom období kvôli nepriaznivým metrologickým podmienkam vo všetkých okrajových oblastiach aj zhoršený stav ciest a najmä sťažené prekonávanie horského priechodu Príslop s nepomerne väčším počtom obyvateľov. Keďže v okrese Dolný Kubín je takmer polovica obyvateľov sústredených v meste a tento okres je rozlohou aj počtom obyvateľov omnoho menší, ak by sa sídlom oravského súdneho obvodu stalo Námestovo, zhoršená dostupnosť súdu z okrajových obcí by sa dotkla 11,7-krát menšieho počtu obyvateľov a celkovo by bol súd lepšie dostupný pre 3,3-krát viac obyvateľov Oravy.
Za veľmi dôležitú skutočnosť treba pokladať aj fakt, že Okresný súd v Námestove je sídlom, ktorý sa nachádza pri hranici s Poľskou republikou. Je teda dôvodné zamerať sa aj na skutočnosť, že práve súd v Námestove častokrát rieši spory s významným medzinárodným prvkom. Je logické, že v prípade, ak jedna zo sporových strán je z Poľska, je vhodnejšie, aby predmetný okresný súd bol práve v Námestove, ktorý je hraničným okresom Slovenskej republiky susediacim v blízkosti okresov Námestovo a Tvrdošín.
Ďalším argumentom je, že do nedávnej rekonštrukcie sídla Okresného súdu Námestovo bolo investovaných viac ako 350-tisíc eur. Pod Okresný súd Námestovo spadá 16 737 podnikateľských subjektov, pričom v spádovej oblasti Okresného súdu Dolný Kubín pôsobilo len 4 725 podnikateľských subjektov. V okrese Námestovo možno predpokladať výrazný rozvoj bytovej, ale aj priemyselnej výstavby a výstavby občianskej vybavenosti, čoho sme svedkom už aj teraz, čo výrazne napreduje v porovnaní s Dolným Kubínom.
V súvislosti s realizáciou prebiehajúcich 32 jednoduchých pozemkových úprav výstavba na seba viaže rozvoj hospodárstva a ďalší prírastok obyvateľov, teda aj nárast sporovej agendy obvodného súdu. Okrem toho je potrebné poukázať na skutočnosť, že v okresoch Námestovo a Tvrdošín je vysoká rozdrobenosť pozemkov, ale aj veľká naviazanosť obyvateľov na pôdu a pokým nebudú doriešené komplexné pozemkové úpravy, Okresný súd Námestovo bude stále zaznamenávať zvýšený počet majetkových súdnych sporov, ako je to pri realizácii projektov ROEP, čo je tiež nielen na Orave, ale na Orave je veľa prípadov, čo je nekonečne dlhý proces, ktorý je treba akútne urýchliť.
Záverom mi dovoľte, pani ministerka, oceniť krok ministerstva spravodlivosti k zachovania súdu v Námestove. Naozaj za to vám patrí aj všetkým pracovníkom veľká vďaka. Verím, že moje argumenty, ktoré som počas tejto rozpravy písal, ako aj adresoval ministerstvu spravodlivosti, padli na úrodnú pôdu. Ďakujem všetkým, ktorí mi v tomto procese pomohli a, samozrejme, aj za vašu ústretovosť.
Rovnako oceňujem aj zachovanie trvalého pracoviska v Dolnom Kubíne a tiež aj zachovanie Okresného súdu v Ružomberku, kde sú podľa môjho názoru ideálne podmienky na fungovanie okresného súdu. Nachádza sa tu v jednej budove okrem iného polícia, väznica či prokuratúra. Ďakujem aj za ústretovosť pri blížiacich sa pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budú prednesené v tomto pléne.
Pani ministerka, ďakujem vám za vašu ťažkú prácu, ktorú ste s touto legislatívnou úpravou mali a pevne verím, že reforma súdov zlepší postavenie súdnictva na Slovensku. Verím, že reforma súdnej mapy zvýši aj transparentnosť a spravodlivosť súdnych procesov na Slovensku. A už aj tak mi čas skončil. Mám tu ešte spústu ďalších argumentov, ale ja si myslím, že tie čísla nieže nebudú nikoho zaujímať, ale však dá sa to aj dohľadať alebo po prípade nemám problém to komukoľvek preposlať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2022 11:07 - 11:07 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS podávam procedurálny návrh, v ktorom navrhujem presunúť hlasovanie novely zákona č. 578/2004 Z. z., je to zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, číslo parlamentnej tlače 758 na zajtra o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:58 - 10:59 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ja ďakujem svojim kolegom za faktické poznámky. Musím povedať, že teda spravodlivosť na Slovensku je pre občanov veľmi dôležitá a trebárs ten súd v Skalici máme po desiatich rokoch ako novú budovu, ktorá je tam teraz vytvorená čisto pre súd. Odsťahoval sa odtiaľ aj kataster. Takže ja toto vnímam aj túto stránku efektivity ako veľmi dôležitú a chcem takisto pripomenúť, že takisto som napísala pani ministerke, ktorá mi neodpovedala, aj sme sa bavili o tom na klube, že teda navštívi Skalicu a ja som od nej vlastne takúto iniciatívu nemala.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:55 - 10:56 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pani kolegyňa, ja úplne rozumiem tvojím slovám v rozprave, pretože si naozaj interpretovala názory občanov. Každá reforma sa rodí ťažko. Je veľa otázok, je veľa proste kladených nedopovedaných slov. Ja ťa úplne podporujem ako štatutárku kráľovského mesta Skalica, pretože tí ľudia to vnímajú vysoko citlivo. Keďže vieme, že ten súd tam bol vyše 100 rokov, takže sa obávajú o svoje privilégiá, ktoré už v minulosti boli tomuto mestu dané.
Takže rozumiem, rozumiem tvojej rozprave a rozumiem aj občanom, pretože majú obavy. Reformy sú vždy ťažké a máme to aj v nedávnej minulosti potvrdené.
Ďakujem.
Skryt prepis