Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.2.2022 o 15:13 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

16.2.2022 16:25 - 16:29 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa, ešte pani ministerku poprosím, aby si sadla na miesto určené pre navrhovateľa.
Pokračujte, prosím.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, navrhujem vyňať bod 15 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem, koniec.
Skryt prepis
 

16.2.2022 16:25 - 16:29 hod.

Šipoš Michal
Ja chcem len uistiť všetkých poslancov v tejto sále, že poslanci za poslanecký klub OĽANO dodržujú všetky pla... platné pravidlá, a keď majú nejaký problém, nech si naštudujú vyhlášky, aby vedeli, ako to funguje. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.2.2022 15:59 - 16:04 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako správne pán predkladateľ kolega Taraba povedal, na Slovensku z ústavy vyplýva poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzané zo zdravotného poistenia. A nielen to. To zdravotné poistenie je uhrádzané bez podmienok. To znamená, že len preto, že je pandémia, len preto, že sa vyskytlo takéto ochorenie, len preto, že je problém so zaočkovanými alebo nezaočkovanými, nemôžeme proste meniť tieto podmienky a hovoriť to, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, budú prispievať alebo si budú platiť zdravotné ošetrenie, alebo zdravotnú starostlivosť.
Ja chcem poukázať ale na iný aspekt. Budžet zdravotnej poisťovne, to, čo je určené na zdravotnú starostlivosť, je limitované, sa nedá nafúknuť a rozpočet, štátny rozpočet ukáže, koľko môžeme minúť na nasledujúci rok. A preto by som chcela poprosiť, že okrem tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, lebo ochoreli na COVID, sú tu aj tí, ktorí potrebujú inú zdravotnú starostlivosť, a rovnako urgentnú, pretože ochorenie na rakovinu nepočká. Čiže ja by som chcela, aby sme rovnako, tak ako hovoríme, že nech neplatia tí, ktorí nie sú zaočkovaní, vyzývali k zodpovednosti a hovorili, že keď už nie sú zaočkovaní, aby sa aspoň chránili, aby neochoreli, lebo aj im sa môže stať, že nebude im poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú budú potrebovať.
Čiže poďme sa pozrieť na to z druhej strany, poďme vyzývať k tomu, aby sme čo najviac šetrili ten budžet zdravotnej poisťovne a ste vošli sa do toho rozpočtu, pretože potom možno málo pozeráme na tých, ktorých ošetrenie a vyšetrenie je odkladané, a často to hrozí s vážnym ohrozením zdravia, až smrťou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 15:55 - 15:56 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona (tlač 870).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Vyplývajúc z oprávnení... vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od predlože... prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 15:49 - 15:50 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Výborne. Ďakujem za slovo. Chcel by som ešte predtým pochváliť poslancov z SaS, už som to pani Zemanovej povedal, sú fanúšikovia Dunajskej Stredy, tak to ma tak hreje pri srdci. (Povedané so smiechom a reakcia z pléna.)
Čiže, vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

16.2.2022 15:13 - 15:21 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.2.2022 15:13 - 15:18 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k predloženému návrhu prednesiem pozmeňovací návrh, ktorého hlavným zmyslom je zadefinovať novú výnimku zameranú na opatrenia starostlivosti o chránené územia. K tomu by som uviedol toľko, že ako iste viete, na Slovensku je množstvo chránených území, ktoré v zásade sú v dvoch takých základných režimoch. Jednak sú to tie známe a mnohokrát diskutované tzv. bezzásahové chránené územia, kde vlastne chránime tie prirodzené procesy a prírodné spoločenstvá v tom stave, v akom sa nachádzajú, resp. tie vývojové procesy, aké tam prebiehajú. Čiže zmyslom a súčasne nástrojom tej ochrany je nezasahovanie do tých procesov.
Na druhej strane máme tu množstvo chránených území v rôznych kategóriách, ktoré sa vytvorili počas dlhodobej, zvyčajne mnoho stáročí trvajúcej ľudskej prítomnosti a takého tradičného využívania týchto území. Ide najmä o rôzne typy nelesných spoločenstiev. A vďaka tej dlhodobej starostlivosti a využívaniu týchto území sa v nich vytvorili spoločenstvá a podmienky pre mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov... (k rečníkovi pristúpil minister životného prostredia a na krátky okamih prerušil jeho vystúpenie) ... ktoré, ktoré jednoducho, jednoducho potrebujú tie vklady dodatkovej energie a tú starostlivosť, tú starostlivosť v tom dnešnom slova zmysle.
Čiže sú na to k dispozícii, samozrejme, značné finančné prostriedky či už zo štátneho rozpočtu, alebo z rôznych eurofondov a zmyslom tejto výnimky je, aby sa nemuseli obstarávať tieto práce súvisiace so starostlivosťou o chránené územia v príliš veľkých objemoch, ale, naopak, aby bolo možné objednať ich, obstarať na lokálnej úrovni, na úrovni tých jednotlivých regiónov, tak aby úspešne tieto zákazky mohli získavať a realizovať najmä miestni dodávatelia. Čiže to, čo sme diskutovali aj v tej dlhotrvajúcej diskusii okolo reformy národných parkov, aby sa dostupné financie na starostlivosť o chránené územia a chránené druhy rastlín a živočíchov dostávali bližšie do regiónu, bližšie k ľuďom, ktorí tam žijú, ktorí tam hospodária, tak presne toto sledujeme týmto pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňovací návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787).
1. V čl. I sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. V § 1 sa odsek 13 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
aa) kosenie trávnych porastov, mulčovanie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov alebo pasenie a s tým bezprostredne súvisiace činnosti, ak ide o služby poskytované na účely starostlivosti o chránené územie,25g).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 25g) znie:
25g) § 17 ods. 1 a § 28 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 31. 3. 2022 z dôvodu zosúladenia účinnosti so zákonom č. 395/2021 Z. z., čo sa premietne do článku II upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.2.2022 14:31 - 14:35 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1117 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 439 z 27. januára 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 282 z 31. januára 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 31. januára 2022, výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v počte 3. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 277 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.2.2022 14:30 - 14:31 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, tak ako som prezentoval už v prvom čítaní, účelom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní je zaviesť výnimku z tohoto zákona pre starostlivosť o hendikepované živočíchy v záchranných staniciach a podobných zariadeniach, pokiaľ ide o starostlivosť o tieto živočíchy, o obstarávanie krmív, prípadne veterinárnej starostlivosti, tak aby toto nebolo predmetom verejného obstarávania a mohli sme týmto, v mnohých prípadoch ide o vzácne a chránené živočíchy, mohli sme týmto živočíchom postihnúť... poskytnúť najvyššiu možnú úroveň starostlivosti, akú potrebujú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.2.2022 14:23 - 14:24 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, tiež by som chcela poprosiť o podporu tohto zákona. Myslím, že pomôže občanom Slovenskej republiky. Hlasovať budeme dnes o 17.00 hod. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis