Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.2.2022 o 15:13 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

16.2.2022 16:25 - 16:29 hod.

Šipoš Michal
Ja chcem len uistiť všetkých poslancov v tejto sále, že poslanci za poslanecký klub OĽANO dodržujú všetky pla... platné pravidlá, a keď majú nejaký problém, nech si naštudujú vyhlášky, aby vedeli, ako to funguje. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.2.2022 15:59 - 16:04 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako správne pán predkladateľ kolega Taraba povedal, na Slovensku z ústavy vyplýva poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzané zo zdravotného poistenia. A nielen to. To zdravotné poistenie je uhrádzané bez podmienok. To znamená, že len preto, že je pandémia, len preto, že sa vyskytlo takéto ochorenie, len preto, že je problém so zaočkovanými alebo nezaočkovanými, nemôžeme proste meniť tieto podmienky a hovoriť to, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní, budú prispievať alebo si budú platiť zdravotné ošetrenie, alebo zdravotnú starostlivosť.
Ja chcem poukázať ale na iný aspekt. Budžet zdravotnej poisťovne, to, čo je určené na zdravotnú starostlivosť, je limitované, sa nedá nafúknuť a rozpočet, štátny rozpočet ukáže, koľko môžeme minúť na nasledujúci rok. A preto by som chcela poprosiť, že okrem tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, lebo ochoreli na COVID, sú tu aj tí, ktorí potrebujú inú zdravotnú starostlivosť, a rovnako urgentnú, pretože ochorenie na rakovinu nepočká. Čiže ja by som chcela, aby sme rovnako, tak ako hovoríme, že nech neplatia tí, ktorí nie sú zaočkovaní, vyzývali k zodpovednosti a hovorili, že keď už nie sú zaočkovaní, aby sa aspoň chránili, aby neochoreli, lebo aj im sa môže stať, že nebude im poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorú budú potrebovať.
Čiže poďme sa pozrieť na to z druhej strany, poďme vyzývať k tomu, aby sme čo najviac šetrili ten budžet zdravotnej poisťovne a ste vošli sa do toho rozpočtu, pretože potom možno málo pozeráme na tých, ktorých ošetrenie a vyšetrenie je odkladané, a často to hrozí s vážnym ohrozením zdravia, až smrťou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 15:55 - 15:56 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona (tlač 870).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Vyplývajúc z oprávnení... vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od predlože... prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 15:49 - 15:50 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Výborne. Ďakujem za slovo. Chcel by som ešte predtým pochváliť poslancov z SaS, už som to pani Zemanovej povedal, sú fanúšikovia Dunajskej Stredy, tak to ma tak hreje pri srdci. (Povedané so smiechom a reakcia z pléna.)
Čiže, vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

16.2.2022 15:13 - 15:21 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať budeme dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.2.2022 15:13 - 15:18 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k predloženému návrhu prednesiem pozmeňovací návrh, ktorého hlavným zmyslom je zadefinovať novú výnimku zameranú na opatrenia starostlivosti o chránené územia. K tomu by som uviedol toľko, že ako iste viete, na Slovensku je množstvo chránených území, ktoré v zásade sú v dvoch takých základných režimoch. Jednak sú to tie známe a mnohokrát diskutované tzv. bezzásahové chránené územia, kde vlastne chránime tie prirodzené procesy a prírodné spoločenstvá v tom stave, v akom sa nachádzajú, resp. tie vývojové procesy, aké tam prebiehajú. Čiže zmyslom a súčasne nástrojom tej ochrany je nezasahovanie do tých procesov.
Na druhej strane máme tu množstvo chránených území v rôznych kategóriách, ktoré sa vytvorili počas dlhodobej, zvyčajne mnoho stáročí trvajúcej ľudskej prítomnosti a takého tradičného využívania týchto území. Ide najmä o rôzne typy nelesných spoločenstiev. A vďaka tej dlhodobej starostlivosti a využívaniu týchto území sa v nich vytvorili spoločenstvá a podmienky pre mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov... (k rečníkovi pristúpil minister životného prostredia a na krátky okamih prerušil jeho vystúpenie) ... ktoré, ktoré jednoducho, jednoducho potrebujú tie vklady dodatkovej energie a tú starostlivosť, tú starostlivosť v tom dnešnom slova zmysle.
Čiže sú na to k dispozícii, samozrejme, značné finančné prostriedky či už zo štátneho rozpočtu, alebo z rôznych eurofondov a zmyslom tejto výnimky je, aby sa nemuseli obstarávať tieto práce súvisiace so starostlivosťou o chránené územia v príliš veľkých objemoch, ale, naopak, aby bolo možné objednať ich, obstarať na lokálnej úrovni, na úrovni tých jednotlivých regiónov, tak aby úspešne tieto zákazky mohli získavať a realizovať najmä miestni dodávatelia. Čiže to, čo sme diskutovali aj v tej dlhotrvajúcej diskusii okolo reformy národných parkov, aby sa dostupné financie na starostlivosť o chránené územia a chránené druhy rastlín a živočíchov dostávali bližšie do regiónu, bližšie k ľuďom, ktorí tam žijú, ktorí tam hospodária, tak presne toto sledujeme týmto pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňovací návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787).
1. V čl. I sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. V § 1 sa odsek 13 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
aa) kosenie trávnych porastov, mulčovanie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov alebo pasenie a s tým bezprostredne súvisiace činnosti, ak ide o služby poskytované na účely starostlivosti o chránené územie,25g).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 25g) znie:
25g) § 17 ods. 1 a § 28 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 31. 3. 2022 z dôvodu zosúladenia účinnosti so zákonom č. 395/2021 Z. z., čo sa premietne do článku II upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.2.2022 14:31 - 14:35 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 787) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1117 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 439 z 27. januára 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 282 z 31. januára 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 31. januára 2022, výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v počte 3. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 277 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.2.2022 14:30 - 14:31 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, tak ako som prezentoval už v prvom čítaní, účelom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní je zaviesť výnimku z tohoto zákona pre starostlivosť o hendikepované živočíchy v záchranných staniciach a podobných zariadeniach, pokiaľ ide o starostlivosť o tieto živočíchy, o obstarávanie krmív, prípadne veterinárnej starostlivosti, tak aby toto nebolo predmetom verejného obstarávania a mohli sme týmto, v mnohých prípadoch ide o vzácne a chránené živočíchy, mohli sme týmto živočíchom postihnúť... poskytnúť najvyššiu možnú úroveň starostlivosti, akú potrebujú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.2.2022 14:23 - 14:24 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, tiež by som chcela poprosiť o podporu tohto zákona. Myslím, že pomôže občanom Slovenskej republiky. Hlasovať budeme dnes o 17.00 hod. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 14:13 - 14:23 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja hlavne som sa preto prihlásil do diskusie, aby som mohol prečítať pozmeňujúci návrh, nie ten, ktorý sme avizovali, že nepodáme, teda to zníženie z piatich na tri roky, ale ten, ktorý vylepšuje iné, tie ostatné veci, o ktorých hovoril vo svojom prvom vystúpení. Takisto okrem mňa sú tam podpísaní pán podpredseda parlamentu Gábor Grendel a pán poslanec Dostál, takže mohol to aj Ondrej nakoniec prečítať, ale dohodli sme sa, že to urobí Gábor, ale Gábor tu momentálne nie je, takže nakoniec to urobím ja, len predtým než to prečítam, tak pár poznámok k tomu, čo bolo povedané.
No je to tak, žiaľ, že ten názor slovenskej diplomacie je veľmi prísny na to, aby sme sa vedeli niekde v tom priestore hýbať ešte viac smerom k zjednodušeniu nadobudnutia štátneho občianstva alebo v určitej väčšej miere tolerancie napríklad u tých osôb, ktoré spomína aj pán poslanec Dostál, čiže u tých potomkoch emigrantov a tak ďalej, ale môžem potvrdiť, že aj vzhľadom na ústretovosť ministra vnútra a jeho zamestnancov sme urobili maximum, čo sme vedeli, a myslím si, že aj to maximum, ktoré sa podarí, veľmi zjednoduší práve pre tie osobitné kategórie našich potencionálne slovenských občanov možnosť nadobudnutia slovenského štátneho občianstva. Je pravda, že ani tie tri roky neriešia všetkých. Riešia, teda v zásade už neriešia len, len tú otázku, ktorá súvisí s našimi spoluobčanmi maďarskej národnosti, teda ak sa nemýlim, lebo, priznám sa, že nie som si momentálne vedomý štátov, ktorí mali jeden alebo dva roky, teda keby sme išli do tých troch rokov, a, samozrejme, nerieši tú základnú otázku, či vôbec takýto spôsob straty štátneho občianstva nie je, nie je v skutočnosti odnímaním, ale to musí vyriešiť len Ústavný súd, pretože o tejto úprave, ktorá platí už niekoľko rokov, zatiaľ naozaj ani ten Ústavný súd sa nedokázal zhodnúť, či to je tak, alebo onak. A uvidíme, či ešte bude teda druhá možnosť, aby o tom rozhodoval, lebo dnes by už musel rozhodnúť, ako som spomínal, jednoznačne. Čiže už by musel to vyriešiť definitívne.
A pokiaľ ide o ten pozmeňujúci návrh, ja nebudem teraz opakovať to odôvodnenie. Ja som to odôvodnenie v zásade povedal vo svojom prvom príspevku. Riešime, len zosumarizujem, čo všetko sa tu rieši. Rieši sa tu otázka tzv. fiktívnych pobytov, čiže zavádzajú sa tu ustanovenia, ktoré by mali zabrániť tomu, aby si niekto v zahraničí viedol alebo mal uvedený fiktívny pobyt. Dávajú sa právomoci ministerstvu vnútra pomerne flexibilné na to, aby mohlo overiť, či osoba mala alebo má fiktívny pobyt v zahraničí, tak aby sa slovenské štátne občianstvo neudeľovalo osobám alebo aby ho nestrácali tí, ktorí neboli dobromyseľní, ale sa snažili podvádzať. Ďalej sa tu rieši tá otázka osôb, ktoré majú osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, aby mohli vo výnimočných prípadoch aj bez podmienky splnenia pobytu získať štátne občianstvo. Riešia sa tu rôzne legislatívnotechnické vylepšenia, a teda o čo konkrétne ide, tak to teraz na záver svojho vystúpenia prečítam v pozmeňujúcom návrhu, ktorý, ako som už uviedol, je podaný viacerými poslancami.
Prečítam teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela, Milana Vetráka, Ondreja Dostála k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 440).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
„1. V čl. I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
11. V § 7 odsek 3 znie:
(3) Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, 12) možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 1 písm. a), ak
a) má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo
b) má na území Slovenskej republiky povolený pobyt a významne sa zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Tam za tou citáciou boli, samozrejme, ukončené úvodzovky. Odôvodnenie čítam, teda, pardon, bod 2.
2. V čl. I bode 11 v § 7 ods. 7 sa slová „možno udeliť“ nahrádzajú slovami „sa udelí“, slová „30. júna 2021“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2022“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa žiadateľ na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.“
3. V čl. I bod 12 znie:
12. V § 8 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú:
„Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 písm. b) posudzuje ministerstvo po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predkladá ju ministrovi, ktorý o nej rozhoduje v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zákone. Proti rozhodnutiu ministra o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa druhej vety a tretej vety nemožno podať rozklad.“
4. V čl. I sa za bod 19 vkladá nový bod 20, ktorý znie:
20. V § 8a ods. 5 sa slová „§ 7 ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 až 7.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 20 vkladá nový bod 21, ktorý znie:
21. V § 8a ods. 10 štvrtá veta znie:
„Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov a osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa vypúšťajú body 22 a 24.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bode 26 v § 9 ods. 18 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.“
8. V čl. I bode 26 v § 9 ods. 18 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu. Ak sa po prijatí oznámenia podľa predchádzajúcej vety preukáže, že podmienka pobytu podľa prvej vety nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.“
9. V čl. I sa vypúšťajú body 32 a 33.
10. V čl. I sa za bod 44 vkladajú nové body 45 a 46, ktoré znejú:
„45. V § 16a ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo.“
46. V § 16a ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony,“.
11. V čl. II sa slová „1. júla 2021“ nahrádzajú slovami "1. apríla 2022“.
Ešte by som rád uviedol, že v súvislosti s týmto predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 2 spoločnej správy výborov na samostatné alebo na osobitné hlasovanie. To zdôrazňujem hlavne pre pani spravodajkyňu, aby si to vedela poznamenať, čiže bod 2 spoločnej správy na samostatné hlasovanie.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť a rád by som všetkých požiadal, aby podporili jednak tento pozmeňujúci návrh, a jednak aj celý návrh zákona. Čakáme na to niekoľko mesiacov, čakajú na to všetci ľudia v zahraničí niekoľko mesiacov, už rokov, dá sa povedať, lebo však Ficov zákon platí niekoľko rokov, a verím, že sa nám to nakoniec dneska podarí. A myslím, že pán minister má rovnaký názor, a teda žiadam o to nielen koalíciu, ale aj opozíciu, ak im záleží na našich občanoch žijúcich v zahraničí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis