Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.3.2022 o 17:53 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 9:50 - 9:53 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Je mimoriadne zábavné sledovať tú paniku v očiach bývalého ministra financií, pretože zavádzame dlhovú brzdu. Okrem toho, že je úplne vystrašený, pretože on si myslí, že tu ešte niekedy budú vládnuť a čo bude, ak tieto výdavkové limity budú zavedené, tak je aj mimoriadne lenivý, pretože to mu musím pripomenúť, že Národná rada v zmysle ústavy zasadá neustále. To znamená, že aj o polnoci, aj o desiatej večer, aj o ôsmej a o piatej, vtedy, kedy sme my dostali tieto, tento pozmeňujúci návrh. Áno, má 19 strán, ale, pán poslanec, ty ako osoba zodpovedná za tieto zákony vo vašom poslaneckom klube, si si mohol kľudne dať tú námahu, tak ako som si ju dal ja, tak ako si ju dali moji kolegovia vo finančnom výbore a si si ten zákon mohol naštudovať. My sme nepočuli na výbore a ani tu v pléne ani jednu jedinú vecnú výhradu vo vzťahu k tomuto pozmeňujúcemu návrhu alebo vo vzťahu k výdavkovým limitom ako takým.
Nerozumiem teraz to, čomu sa vy vlastne bránite, pretože vy ste v roku 2020 tri dni pred voľbami tu naschvaľovali zákony, ktoré absolútne neboli kryté v štátnom rozpočte. Vy sa tu hrdíte, že ste mali dlh jedno percento a neviem koľko. To bolo to vaše kreatívne, fiktívne účtovníctvo, pretože vy ste naprijímali zákony v hodnote 1,7 mld. euro, ktoré neboli kryté v rozpočte. To nehovorím ja. To hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, vaša Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Vy ste boli ministrom a ktorí v marci povedali, že máme najneudržateľnejšie verejné financie v Európskej únii. Čiže k tomuto vám gratulujem, pán bývalý minister.
A zároveň si si sám napľul do očí tým, čo tu teraz hovoríš, že kritizuješ zavedenie týchto výdavkových limitov, pretože to je to, na čo si mal ty alebo o čo si mal ty bojovať počas tvojho ministrovania. Spomínal si na výbore, že si poslancom Národnej rady od roku 2012. Vy ste vládli štyri roky sami. Vy ste mohli urobiť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť to, že naše verejné financie mohli byť udržateľné. Tá istá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ti tam napísala, že keby ste ich prijali v roku 2012, mali by sme 10 mld. euro k dispozícii. Dopady pandémie a tejto šialenej ukrajinskej krízy by boli oveľa menšie, občania by to pocítili menej a vy by ste tu mohli chodiť po parlamente so vztýčenou hlavou. Teraz ju budete musieť mať sklonenú veľmi nízko, pretože vy ste to nikdy neurobili, hoci ste mohli.
Vy ste klamali ráno, klamali ste na obed, klamali ste večer. A klamali ste aj vtedy, keď ste rozpočty prijímali, pretože už v tom čase ste vedeli, že ich nikdy v živote nedodržíte. A to vám tiež povedala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a vy ste sa tu za to zavzdušnili. Za pravdu sa nezavzdušňuje, za pravdu sa chodí so sklonenou hlavou, pán predseda, či, pán podpredseda.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 9:05 - 9:07 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1274 zo 16. februára 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 301 zo 16. marca 2022.
Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

15.3.2022 17:53 - 17:53 hod.

Vons Peter
Hlasovať budeme zajtra o 11. hodine.
Skryt prepis
 

15.3.2022 17:53 - 17:53 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 (tlač 772).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 925 zo 17. februára 2022 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil výbor pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 9. marca 2002 (2022, pozn. red.) a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 10. marca 2022 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 289 z 15. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru v uvedenej spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

15.3.2022 17:53 - 17:53 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Len to, že hlasovať budeme o tomto zajtra o jedenástej hodine
Skryt prepis
 

15.3.2022 17:53 - 17:53 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač 881. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:38 - 17:38 hod.

Kerekréti Ján
Hlasovať budeme zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:38 - 17:38 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Z uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 3) tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča

hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 176 z 15. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

15.3.2022 17:23 - 17:23 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 835).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1209 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona (tlač 835) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 17:23 - 17:23 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Erik, spomínal si, že sme vraj podosadzovali ľudí na okresné úrady bez výberových konaní, ale myslím, že už viackrát to tu bolo povedané, dokonca aj odprezentované na tlačových konferenciách a besedách nášho hnutia, že aj na miesta prednostov okresných úradov boli výberové konania. Na každý úrad sa zaujímalo oveľa viac uchádzačov a porota komisie vybrala toho najvhodnejšieho. Teda je to klamstvo, ak hovoríš, že výberové konania neboli, lebo tie výberové konania boli. Ďakujem.
Skryt prepis