Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 16:16 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 16:16 - 16:18 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Páni poslanci, samozrejme, ľudská vynaliezavosť je bezhraničná, takže všeličo je možné a ja teda ešte raz len upresním, že podobný odsek v rámci toho paragrafu je už aj dnes v tom zákone. Ja ho prečítam a potom prečítam to, čo je v tej novele. Takže dnes to znie takto:
Povinnosť prevádzkovateľa autoškoly:
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný
e) vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu a učebných osnov.
Čiže už dnes tam je, že udeľujú vodičské preukazy tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik. Existuje kontrola v rámci ministerstva dopravy, kontrola autoškôl a majú proste také príklady, najmä v spojení s korupciou, že buď výcvik sa fláka, alebo výučba sa fláka.
Čiže počuli ste súčasné znenie a nové znenie je: Prevádzkovateľ autoškoly je povinný vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona vykonávacieho predpisu alebo učebných osnov. Čiže skoro to isté. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné. Ja si myslím, že to má svoje opodstatnenie, je to podnet z ministerstva dopravy, vychádza z aplikačnej praxe a myslím si, že má aj istý bezpečnostný, preventívny charakter, možno menej tá výučba, ale viac ten výcvik. Jednoducho, keď ľudia nechodia na výcvik v rámci autoškoly a vybavia si absolvovanie tej skúšky a príde sa na to, tak je podľa mňa úplne v poriadku, aby ten preukaz bol neplatný a proste poctivo, aby si museli absolvovať celý kurz. (Reakcie z pléna.) Ako sa na to príde? (Prerušenie vystúpenia časomerom. Rečník rozpráva mimo mikrofón.)
Skryt prepis
 

16.3.2022 16:10 - 16:12 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov. Osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,"."
2. V čl. I v bode 7 § 20 ods. 3 v poslednej vete sa slovo "primerane" nahrádza slovom "rovnako".
3. V čl. I v bode 7 v poslednej vete v § 20 ods. 6 sa slová "a ktorá je zároveň aj držiteľom" nahrádzajú slovami "a ktorá nie je aj držiteľom".
4. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie: "8. Za § 22e sa vkladá nový § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 22f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022.
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022."."
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 16:07 - 16:12 hod.

Grendel Gábor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, teda kľúčovým cieľom tejto novely zákona je vytvorenie priestoru pre ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany, aby zriadili vo svojich rezortoch rezortné autoškoly predovšetkým z dôvodu, že po vypuknutí pandémie covid-19 dochádza k obrovským sklzom v autoškolách a či príslušníci hasičského zboru, Policajného zboru, ale aj ozbrojených síl majú problém včas sa dostať k vodičským preukazom skupiny C a D a k jednotlivým podskupinám. Takéto rezortné autoškoly už v minulosti fungovali, takže aj technické vybavenie, aj personálne vybavenie majú tieto rezorty k dispozícii, a preto neprináša tento návrh novely žiadne dodatočné náklady na zriadenie týchto autoškôl.
Po prvom čítaní sme boli oslovení ako navrhovatelia ministerstvom dopravy s jedným podnetom a tento podnet sme zapracovali do pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa skladá zo 4 bodov. Toto doplnenie je hneď prvý bod a týka sa len naozaj slovného upresnenia jedného paragrafu, resp. jedného odseku v rámci § 6 a týka sa toho, že ak niekto niekto blicuje, poviem to takto ľudovo, vzdelanie v autoškole, a teda že nezúčastňuje sa na výučbe, tak, a príde sa na to, tak vodičský preukaz, ktorý bol vydaný takémuto človeku, sa považuje za neplatný. Ostatné body v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu sú čisto legislatívno-technického a takisto precizujúceho charakteru na základe pripomienok odboru legislatívy Kancelárie Národnej rady, takže so všetkými sme súhlasili, ale tieto mali charakter, že nestačilo ich prijať alebo sa s nimi stotožniť na rokovaní výboru, ale vyžadovalo si to takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh, takže teraz s ním prichádzame. Ak teda dovolíte, idem predniesť:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 873.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 6 ods. 1 písm. e) znie:
"e) vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 16:04 - 16:06 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 873, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1224 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 467 z 9. marca 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 286 z 10. marca 2022 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 138 z 10. marca 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 291 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 15:48 - 15:48 hod.

Drdul Dominik
Rád by som avizoval hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 15:47 - 15:47 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval na 112. schôdzi a odporúča ho Národnej rade schváliť. Časť IV správy obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 869a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 15:45 - 15:46 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Dovolím si informovať, že oproti prvému čítaniu nedošlo k žiadnym zmenám, nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, čiže zákon zostáva rovnaký, aký sme ho podávali pôvodne.
Čiže čo sa týka tých dávok, zostávajú rovnaké, tri a desať. V prvom prípade ale pri tých troch dávkach znižujeme trestné sadzby z troch na jeden rok a v druhom prípade z piatich na dva roky. Takisto zavádzame tzv. ochranné liečenie, ktoré je dobrovoľné, ale má svoje poistky. A takisto znižujeme aj tresty za prechovávanie na desať dávok, čo sa týka, samozrejme, len užívateľov, a to zo sadzby z troch na desať, z, na troch, na sedem.
Takže to je z mojej strany zhruba všetko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 15:44 - 15:44 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za slovo. Tak hlasovanie dnes o piatej. Tak o 17.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 15:40 - 15:43 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 15:40 - 15:43 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona...
===== 55.
Ďakujem veľmi pekne. Aj pani poslankyni Cigánikovej za jej vstup aj za jej podporu tohto zákona. Treba povedať pár faktov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a prvý taký najdôležitejší je, že tento zákon bol posúvaný o jeden mesiac. Všetci sme vedeli, čo v tom zákone je a keď niekto chcel dať pozmeňujúci návrh, mohol prísť skôr s ním. Ja som dostala definitívnu verziu pozmeňujúceho návrhu včera. V rýchlosti sme si pozreli tento pozmeňujúci návrh. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Ja som to hovorila aj pani Marcinkovej. My sme namietali pri tom jej prvom návrhu sprievod pre všetky deti, ktorý, doteraz si myslíme, že nebude v súčasných podmienkach realizovateľný. O tehotných ženách sme sa vtedy vôbec nebavili. A ja sa s tým, aby bol sprievod pri tehotnej žene, úplne stotožňujem. Podľa mojich informácií aj podľa osobného rozhovoru včera s pani Marcinkovou, to sa už deje aj v súčasnosti bez toho, aby to bolo ako právo zakotvené v zákone. Žiaľ, tie podmienky niekedy v tých nemocniciach sú také, že sú vysoké poplatky pri sprievode otca pri pôrode a podobne.
Dali sme si pozrieť tento pozmeňujúci návrh a nie sme úplne stotožnení so znením toho pozmeňujúceho návrhu a aj po včerajšom rozhovore neviem, kedy by sme došli k nejakej zmene a nezdá sa mi fér nechať zákon prepadnúť, pretože my, naším pôvodným zámerom bolo poriešiť teda zdravotne ťažko postihnuté osoby a pokiaľ by sme to chceli rozširovať, tak po skúsenostiach, ktoré máme s našou malou úpravou, naozaj si dovolím tvrdiť, že toto by mohlo priniesť problémy.
Už prvý problém je, že vlastne v prvom odseku meníte odsek 16, ktorý my sme zmenili na výbore, je v spoločnej správe. Čiže už tuná sa ten pozmeňujúci návrh nezhoduje. A ďalšie veci spomínal aj pán poslanec Šefčík. Píšete tam, že sa zaručuje právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa nestotožňujeme s touto definíciou. My sme ju museli práve zmeniť v našom návrhu zákona, čiže preto je pre nás v tomto znení neprijateľný tento pozmeňujúci návrh.
Opakujem, že ten zámer je v poriadku. Ja nevidím žiaden problém, aby ste ako skupina poslancov ho dali osobitne a vydiskutovali si tieto problémy, ktoré vás iste čakajú, tak ako čakali nás v druhom čítaní.
Takisto ako bolo už spomenuté, uvádzate tam, že niekoľko ďalších osôb určených, ak dovoľujú podmienky zariadenia. Ak budú mať veľkú pôrodnicu, žena povie, že tam chce mať dvadsať ľudí, ja sa pýtam, je to v poriadku? Lebo nikto, kto povie, že, že zariadenie to umožňuje a tá žena to chce, má na to právo, my to dáme do zákona, hej? Čiže toto môže byť takisto problém.
My sme mali podobnú formuláciu predtým, že ak ide o osobu, ktorá je vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie, to neplatí. To nám tiež bolo namietané, že sa to dá rôznymi spôsobmi uchopiť a aj vysvetliť. Zrejme sa teda jedná o tú osobu, ktorá rodí, keby náhodou bola vo výkone trestu, ale môže sa to myslieť aj inak. My sme to museli dať z našej definície preč.
A takisto formulácia, že môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, tiež je to obmedzená, v zmysle akom obmedzená? Na nejakých päť minút, desať minút, v prípade, ak tam nemôže byť, tak musí byť vylúčená. Čiže tieto, všetky tieto pojmy sa nám nezdajú úplne zrozumiteľné a chceli by sme sa vyhnúť tomu, aby pozmeňujúci návrh, ktorý sme nemali dostatočný čas na to si ho pozrieť, aby ovplyvnil prijatie a čistotu celého zákona, na ktorej nám aj s pani poslankyňou Šebovou veľmi záleží.
Takže ešte raz, zámer podporujem, ďakujem aj za vašu podporu a uchádzam sa o vaše hlasy.
Skryt prepis