Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2022 o 11:39 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.3.2022 14:03 - 14:07 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto správu, teda spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona a o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1340 z 18. marca 2022 pridelila návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie nasledovným výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote okrem výboru pre sociálne veci, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo, ktoré neboli uznášaniaschopné. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Výbor pre sociálne veci, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre zdravotníctvo o predmetnom návrhu nerokovali, pretože neboli uznášaniaschopné. Výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre vzdelávanie, vedu a mládež a šport odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované pod bodom III spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 29 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov, vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh stanoviska gestorského výboru a tiež poslancov Jána Benčíka, Igora Husa, Annu Andrejuvovú, Marcela Mihalika a Annu Zemanovú, aby plnili úlohu spravodajcov. Spoločná správa k vládnemu návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 147 na svojej 67. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 12:00 - 12:02 hod.

Vons Peter
Ďakujem, ja už to tiež nebudem naťahovať. Takže hlasovanie bude dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 11:46 - 11:47 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 950). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:40 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Poprosím členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby sme sa zišli o 12.05 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 11:39 - 11:39 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem, kolegyne, kolegovia, len chcem pripomenúť, že dnes o 12.45 hod. bude gestorský výbor branno-bezpečnostný teda rokovanie branno-bezpečnostného výboru ako gestorský výboru k lex Ukrajina 2. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:54 - 9:56 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Nezvyknem počúvať vaše prednesy, ale zhodou všetkých okolností som bol v pléne, keď ste rozprávali tieto vaše hlúposti, a ja sa chcem opýtať, že či toto vôbec myslíte vážne, čo ste tu teraz povedali, pretože vy sa tu hrdíte a bijete do hrude, akí ste veľkí Slováci a ako si vážite Ústavu Slovenskej republiky, tú ústavu, ktorú absolútne nepoznáte, pretože poslanec hlasuje voľne, slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia, čo mu teraz idete, samozrejme, popierať.
Ale ja si osobne myslím, že oživujete túto dávno zabudnutú a prachom zapadnutú tému len z toho titulu, že vám tak strašne klesli preferencie, že viete, že toto je vaše úplne posledné volebné obdobie, keď sa pozeráte na parlament zvnútra. A ja vám chcem povedať, že vám toto nepomôže ani všetky tie sprostosti, ktoré ste doteraz narozprávali, pretože jednoducho ste v politike podľa môjho názoru po roku 2024 najneskôr skončili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 22.3.2022 9:25 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 911 z 31. januára 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V II. polroku bolo vydaných desať aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v I. polroku 2022 bude prijatých päť návrhov aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 112. schôdzi 10. marca 2022 a uznesením č. 470 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:22 - 9:24 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Poprosím, hlasovanie dnes na 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 9:22 - 9:24 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru predkladám spoločnú správu výboru o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením č. 1239 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Všetky určené výbory návrh prerokovali a zhodne odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení určených výborov sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pripomienkach uvedených v spoločnej správe hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 3 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 2 s odporúčaním neschváliť.
Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 9:12 - 9:13 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 938 z 18. marca 2022 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 949) s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Predseda výboru zvolal schôdzu výboru k návrhu na skrátené legislatívne konanie na dnešný deň, 22. marca 2022.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru ma poveril, aby som predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený predseda... pán predsedajúci, dajte, prosím, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis