Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.3.2022 o 17:31 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 18:58 - 19:00 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Martin, ty si hovoril o tom, že treba vrátiť zákon na dopracovanie a že treba viac času. Do mailov, do mailových schránok sme dostali aj list od predsedu Študentskej rady vysokých škôl Filipa Šurana. Aj Študentská rada vysokých škôl, a teda zástupcovia študentov spolupracovali na tom zákone, robili protesty, keď sa im niečo nepáčilo, a oceňujú, že sa im vyšlo v ústrety. Nestihnem tu prečítať celý ten jeho list, máte ho v mailoch, ale možno by sa patrilo aspoň niečo z neho.
On hovorí, že na základe ústupkov a zmien ministerstva školstva rozhodlo Valné zhromaždenie ŠRVŠ o podpore aktuálneho znenia novely. Za podporu hlasovalo 49 delegátov, proti bolo 10, zdržalo sa 8. To poukazuje na síce rozdielny pohľad na novelu, no na jednoznačnú podporu od študentských zástupcov v najvyššom zastupiteľskom orgáne študentov, takže oni napríklad to veľmi oceňujú, tú novelu.
Novela zákona o vysokých školách prináša okrem zachovania minimálne tretiny zastúpenia študentov v akademických senátoch a zefektívnenia riadenia veľmi konkrétne proštudentské opatrenia. Poviem aspoň niektoré, ktoré uvádza: zriadenie poradenských centier, nástroje proti kupovaniu záverečných prác, zjednotenie dĺžky externého a denného štúdia, pomerné školné za nadštandardné štúdium, mobil... mobilitné okná, možnosť zavedenia študentskej samosprávy na fakultách, transparentné obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, špeciálne štipendiá pre študentov, podpora ukrajinských študentov.
A záverom nás prosia o podporu predloženej novely zákona. Ja som si považoval za povinnosť, aby aj tento hlas tu odznel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 18:57 - 18:58 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ja budem veľmi stručný. Ďakujem pekne za slovo.
Pán minister, ak docentom a profesorom nepridáme na plate, ak profesor 60-70-ročný dostane tisíc eur a zarobí menej ako moji synovia na brigáde, tak takto nezískame docentov a profesorov určite, takže... a ešte manželka si platila aj za docentúru, aj za profesúru, ako keby to bolo jej nejaké hobby, a nie potreba školy, takže prosím, v tomto smere pokúste sa urobiť zlepšenie, lebo ináč budeme rušiť ďalšie a ďalšie odbory, pretože nebudeme mať profesorov a docentov. Nemá kto ručiť a byť garantom tých štúdií.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 18:22 - 18:49 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, hlavným cieľom môjho vystúpenia je predniesť pozmeňujúci návrh, predtým krátky úvod a nejaké odôvodnenie.
Tu mám spoločnú správu, ktorú som aj uvádzal v úvodnom vystúpení ako spravodajca. Tá spoločná správa má 104 bodov, čo je teda dosť. Zažil som tu už dlhšie spoločné správy, ale veľmi často spoločná správa je takým, by som povedal, že znakom nekvality pripravené... pripraveného alebo navrhovaného zákona. V tomto prípade ale táto spoločná správa je znakom naozaj ochoty počúvať a riešiť veľmi konkrétne veci, ktoré sa ukázali ako problematické alebo oprávnené námietky. V tejto spoločnej správe sú zapracované aj pozmeňujúce návrhy opozície, aj napríklad pána poslanca Habánika. Áno, nezhodli sme sa na všetkom, niektoré pozmeňujúce návrhy sme akceptovali aj v spoločnej správe, niektoré nie, niektoré možno akceptujeme ešte v rozprave, niektoré nie. Podobne to bolo aj pri tých dialógoch. Bolo to tu už spomínané, nechcem to teraz naťahovať.
Myslím, že je veľmi dôležité, aby my ako poslanci aj konkrétne na školskom výbore sme pozorne počúvali. Neznamená, že spravíme, rozhodneme vždy tak, ako si to všetci predstavujú, ale je, samozrejme, dobré, ak je spoločnosť aktívna, ak tí, ktorých sa to týka, v tomto prípade Akademická obec sa vyjadruje, argumentuje, namieta a zase my pozorne počúvame, vyhodnocujeme a nakoniec rozhodneme, pretože to je náš mandát, to je naša, naša právomoc.
Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý, ktorý podávam v mene poslancov Richarda Vašečku, Radovana Slobodu a Márie Šofranko, tak vlastne z veľkej časti rieši jednu veľmi praktickú vec, a to je posun termínu účinnosti na 25. apríla z dôvodu toho, že celé toto rokovanie sa posúva, a aby zostala férová a zákonná lehota pre pani prezidentku v prípade schválenia zákona v treťom čítaní, tak budeme mnohé tieto veci posúvať.
Pozmeňujúci návrh má 14 bodov, takže len zlomok toho, čo sme prijali na, na výbore. Odôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu znie:
Dátum účinnosti sa posúva na 25. apríla 2022 vzhľadom na dodržanie legisvakančnej doby, vzhľadom na čo sa táto úprava premieta aj do prechodných ustanovení príslušných novelizačných článkov vzhľadom na navrhované doplnenie § 94a zákona č. 131/2002 Z. z., ktorým sa zavádza nový druh štipendií v nadväznosti na plán obnovy, je potrebné navrhované ustanovenie premietnuť do znenia ustanovenia paragrafu § 26 ods. 3 zákona č. 368/2021 Z. z. Zároveň sa navrhuje navrhnúť technické úpravy zákona č. 368/2021 Z. z. Zároveň sa upravujú podmienky odvolania dekana, tak aby nedochádzalo k svojvoľnému uplatňovaniu kompetencií rektorov vo vzťahu k dekanovi. Vo vzťahu k zloženiu správnej rady verejnej vysokej školy sa upravuje, že subjekt, ktorý má alternatívne voliť jedného člena správnej rady, bude Slovenská akadémia vied, a do pôsobnosti schvaľovania akademickým senátom verejnej vysokej školy sa zveruje aj schvaľovanie metodiky rozpisu dotácie.
Chcem poznamenať, že v tomto pozmeňujúcom návrhu sú zhrnuté napríklad aj také kvalifikované pripomienky pani poslankyne Horváthovej, pani poslankyne Šofranko a ďalších ľudí, ktorí spolupracovali. My sme vždy na to otvorení a sme vďační, keď niekto si všimne niečo, čo by mohlo byť problém, prípadne navrhnúť niečo lepšie.
Takže teraz avizujem, že budem čítať znenie, znenie pozmeňujúceho návrhu, tak ako mi to predpisuje rokovací poriadok, s tým, že môžeme zastaviť čas, vlastne nemusíme, ja som spravodajca, mám neobmedzený, ja len upozorním na to, teda že začínam čítať.
Pozmeňujúci návrh poslancov Richarda Vašečku, Radovana Slobodu, Márie Šofranko k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822).
1. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. rozpočet verejnej vysokej školy,
5. metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,“.
2. V čl. I bode 16 § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,“.
3. V čl. I bode 16 § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Návrhy dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a c) prerokuje akademický senát verejnej vysokej školy do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa dokumenty podľa odseku 1 písm. b) považujú za schválené a dokumenty podľa odseku 1 písm. c) za prerokované.“
Doterajšie odseky 2 až 4 sa primerane preznačia.
4. V čl. I bode 17 § 10a ods. 1 písm. d) sa slová „správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu“ nahrádzajú slovami „akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu verejnej vysokej školy a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti“.
5. V čl. I bode 51 § 22 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak bola funkcia dekana obsadená voľbou, môže rektor odvolať dekana len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia podľa odseku 4.“
6. V čl. I bode 54 § 40 ods. 2 sa slová „Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie“ nahrádzajú slovami „Slovenskej akadémie vied“.
7. V čl. I bode 54 § 41 odsek 1 znie:
„(1) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.“
8. V čl. I bode 54 § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.“
Doterajšie odseky 2 až 13 sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vloženie nového odseku 2 v § 41 sa vykoná súvisiaca legislatívnotechnická úprava (preznačenie odseku) v čl. I doterajšom bode 16 § 9 ods. 1 písm. g) a l).
9. V čl. I bod 129 znie:
129. Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠94a
Štipendiá poskytované ministerstvom školstva
(1) Ministerstvo školstva môže poskytovať podľa dosiahnutých výsledkov vzdelávania štipendium študentovi, ktorý študuje
a) študijný program tretieho stupňa a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
c) na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je najmenej podľa dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok zaradená medzi 250 škôl s najvyšším hodnotením na svete a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov vzdelávania počas vzdelávania v strednej škole.
(3) Ministerstvo školstva môže poskytovať štipendium študentovi podľa štipendijného programu schváleného vládou alebo ministerstvom školstva.
(4) Za každého študenta, ktorému sa poskytuje štipendium podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2, možno vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky poskytnúť finančné prostriedky na účel určený ministerstvom školstva.
(5) Ministerstvo školstva môže poveriť organizačno-technickým zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendií podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 vysokú školu alebo inú právnickú osobu.
(6) Osoba podľa odseku 5 plní úlohy na základe písomnej zmluvy s ministerstvom školstva, ktorá obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a) objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie príslušných štipendií,
b) obdobie, za ktoré sa príslušné štipendium poskytuje, a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na účel poskytovania príslušného štipendia,
c) dátum, do ktorého osoba podľa odseku 5 predloží ministerstvu školstva zúčtovanie.
(7) Počet študentov, ktorým sa priznáva štipendium, požadované študijné výsledky, lehotu na podávanie žiadostí, kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí a ďalšie podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Pre študentov so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 2 a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia možno požadované študijné výsledky a podmienky priznania štipendia podľa odsekov 1 a 2 určiť osobitne. Ak ide o štipendiá poskytované podľa odseku 3, štipendijný program zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(8) V rozhodnutí o priznaní štipendia podľa odseku 1 alebo podľa odseku 2 sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania; ak sa štipendium neprizná, táto skutočnosť sa vyznačí na webovom sídle určenom ministerstvom školstva. Rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva ministerstvo školstva; ak ministerstvo školstva poverí podľa odseku 5 vysokú školu, rozhodnutie o priznaní štipendia vydáva vysoká škola.“ (Krátka pauza, rečník sa napil vody.)
10. V čl. I bod 166 znie:
166. Za § 113ak sa vkladá § 113al, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113al
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1) Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 25. apríla 2022; tým nie je dotknutá lehota na zosúladenie vnútorného systému podľa osobitného predpisu.“ (Poznámka55), ktorú prečítam potom, keď príde na rad.)
„Ak je to potrebné na účely ustanovenia orgánov verejnej vysokej školy alebo orgánov fakulty pred 31. augustom 2023, vysoká škola vykoná zmeny vo svojich vnútorných predpisoch v rozsahu nevyhnutnom na účely ustanovenia týchto orgánov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 bez zbytočného odkladu. Od 1. septembra 2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022. Vysoká škola vydá do 31. októbra 2022 zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(2) Na účely počtu funkčných období rektora verejnej vysokej školy a dekana fakulty verejnej vysokej školy sa funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné obdobie podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022. Výkon funkcie dekana vymenovaného podľa predpisov účinných do 24. apríla“ 2002 („2022“, pozn. red.) „zostáva zachovaný do jeho zániku z dôvodov podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(3) Funkčné obdobie rektorov, dekanov, členov kolektívnych orgánov vysokých škôl a členov kolektívnych orgánov fakúlt, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak odsek 11 neustanovuje inak. Funkčné obdobie prorektorov a prodekanov, ktoré začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, uplynie dňom uplynutia funkčného obdobia príslušného rektora alebo príslušného dekana.
(4) Ak verejná vysoká škola po 25. apríli 2022 nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na 12 mesiacov, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy.
(5) Voľba kandidáta na rektora, ktorá sa vyhlási do 30. apríla 2022, sa vyhlási a dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľba kandidáta na dekana vyhlásená do 24. apríla 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Voľby do akademického senátu verejnej vysokej školy a voľby do akademického senátu fakulty vyhlásené podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(6) Ak sa voľba kandidáta na rektora uskutoční pred 1. novembrom 2022 podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby správna rada verejnej vysokej školy mala vo volebnom zhromaždení najmenej jednu pätinu hlasov.
(7) Akademické senáty fakúlt, vedecké rady fakúlt, umelecké rady fakúlt alebo vedecké a umelecké rady fakúlt a disciplinárne komisie fakúlt, ktoré vznikli podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa zrušujú ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených štatútom vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(8) Ak vysoká škola zriaďuje orgány fakúlt, vykoná všetky úkony na to, aby sa vymenovanie a voľba členov orgánov fakulty uskutočnili do 31. augusta 2023.
(9) Konanie akademického senátu fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 akademický senát fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. Konanie vedeckej rady fakulty, umeleckej rady fakulty alebo vedeckej a umeleckej rady fakulty, ktoré sa začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia podľa odseku 7 vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(10) Konanie podľa odseku 9, ktoré nedokončí akademický senát fakulty alebo vedecká rada fakulty, umelecká rada fakulty alebo vedecká a umelecká rada fakulty, dokončí orgán fakulty určený štatútom vysokej školy postupom podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(11) Členstvo v správnej rade verejnej vysokej školy, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým ustanovením správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. Minister školstva vymenuje a akademický senát verejnej vysokej školy zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet členov správnej rady verejnej vysokej školy v zložení podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022; ich funkčné obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení. Po prvom ustanovení správnej rady verejnej vysokej školy podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte zodpovedajúcom polovici členov správnej rady verejnej vysokej školy zaokrúhlenom nahor, ktorých funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov správnej rady verejnej vysokej školy je dva roky.
(12) Do nadobudnutia účinnosti štatútu verejnej vysokej školy schváleného podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 sa rozsah samosprávnej pôsobnosti fakulty, pôsobnosť orgánov fakulty a spôsob ustanovovania orgánov fakulty spravuje podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(13) Študent zapísaný do 31. októbra 2022 na štúdium študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia, študijného programu druhého stupňa v externej forme štúdia alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia dokončí štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(14) Študijný program, ktorý vysoká škola“ neposkytuje, nepo... pardon, opravujem, „neposkytovala do 31. decembra 2021, sa podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022 zostavuje od 1. januára 2023. Zostavenie študijného programu, ktorý vysoká škola poskytovala do 31. decembra 2021, vysoká škola zosúladí do 31. decembra 2026 s predpismi účinnými od 25. apríla 2022.
(15) Školné v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa uhrádza podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, ak sa študent zapísal na štúdium príslušného študijného programu do 24. apríla 2022.
(16) Výberové konania na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov, ktoré sa začali a neskončili do 24. apríla 2022, sa dokončia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(17) Oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ udelené do 24. apríla 2022 zostávajú nedotknuté.“
Poznámka pod čiarou odkazu 55 znie:
„55) § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení zákona č. 410/2020 Z. z.“ (Krátka pauza, rečník sa napil vody.)
11.V čl. II bode 68 § 28e vrátane nadpisu znie:
㤠28e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1) Rady agentúry zriadené pre skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 vykonávajú svoju činnosť do zriadenia rád agentúry pre všetky skupiny odborov vedy a techniky podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(2) Do zavedenia systému hodnotenia projektov medzinárodnými expertnými panelmi, najneskôr však do 31. decembra 2023, možno posudzovať žiadosti podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, aj ak nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 4 v znení účinnom od 25. apríla 2022. To neplatí, ak ide o hodnotenie projektov na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.16aa)
(3) Žiadosti podané do 24. apríla 2022 sa posudzujú a poskytovateľ o nich rozhodne podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(4) Funkčné obdobie členov predsedníctva agentúry vymenovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(5) Členstvo v rade pre vedu, techniku a inovácie, ktoré vzniklo podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, zostáva zachované do odvolania príslušného člena.
(6) Do schválenia národnej stratégie, najneskôr však do 31. decembra 2022, sa za hlavný dokument štátnej vednej a technickej politiky považuje dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky v znení k 24. aprílu 2022.
(7) Do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho právneho predpisu vydaného na základe § 26c ods. 9 a § 26d ods. 9 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
(8) Posúdenie výstupov publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činnosti zaevidovaných do 31. januára 2022 sa vykoná podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.
(9) Informačný systém obsahuje aj informácie o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vývoja uskutočňovaných podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022.“
12. V čl. III bode 40 § 40 v celom texte sa slová „1. apríla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „25. apríla“ v príslušnom tvare a slová „31. marca“ sa nahrádzajú slovami „24. apríla“.
13. Za článok III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 39/2022 z. z. sa mení a dopĺňa takto:“ (zaznievanie gongu)
„1. V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prijímateľa“ vkladá čiarka a slovo „sprostredkovateľa“.
2. V § 5 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3. V § 25 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iných osôb“.
4. V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.27)“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) Zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
6. V § 26 ods. 3 sa za slovo „predpisov“ vkladá čiarka a slová „a § 94a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nejde o poskytovanie finančných prostriedkov vysokej škole,“.
Doterajšie články sa primerane preznačia.
14. V čl. IV sa slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „25. apríla“.
Koniec. (Reakcia z pléna.) Áno, to ešte poviem.
Kvôli, kvôli možno aj šetreniu času uvedeného procesu, ak ste neobjavili nejakú chybu, že som... (povedané so smiechom), aby sme to nemuseli znova počúvať, tak ja som teda skončil, ešte poviem procedurálnu vec. Ako sa hovorí, že, že kto má nejakú námietku, tak nech prehovorí vo faktickej, alebo mlčí naveky radšej.
Takže ešte v súvislosti, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem body 4 až 6, 12, 25, 26, 44, 50 a 97 až 99 spoločnej správy vyňať na samostatné hlasovanie.
Pán predsedajúci, skončil som, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 18:10 - 18:12 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak, pán poslanec Habánik, vy ste pochválili spoluprácu na školskom výbore, a to aj medzi koalíciou a opozíciou. Keďže som členom tohto výboru a niektorých tých stretnutí aj pracovných, aj na výbore, samozrejme, som sa zúčastnil, tak môžem potvrdiť tieto vaše slová. Boli sprostredkované mnohé pracovné stretnutia so zástupcami akademickej obce, rektorov, dekanov, zástupcov študentov, pána ministra, štátnych tajomníkov a ďalších hostí na školskom výbore, ale aj na spomínaných pracovných stretnutiach.
Konštruktívna debata viedla k hľadaniu riešení a kompromisov a treba poďakovať tak akademikom, ministerstvu i poslancom, že spoločne hľadali čo najlepšie riešenie.
Ja vyjadrujem také presvedčenie, že kiežby sa aj o iných návrhoch zákonov vo... zo všetkých strán takto konštruktívne diskutovalo a kiežby tie strany boli otvorené hľadať to najlepšie riešenie, takže ďakujem všetkým vrátane predsedu výboru a pána ministra za tie, za tie debaty a za ten konštruktívny dialóg.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 17:57 - 17:58 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Viem, že nájsť úplne dokonalý konsenzus je prakticky nemožné. Viem však jedno, že novela vysokoškolského zákona je potrebná, 83 fakúlt verejných aj štátnych vysokých škôl z celkového počtu 106 prednieslo požiadavku na zmenu súčasnej novely. Po mnohých diskusiách a rokovaniach došlo k zapracovaniu určitých pripomienok zo strany ministerstva školstva. Stále však vnímam nespokojnosť určitej časti akademického sektora, ktorá nie je s riešením spokojná.
Ja by som sa teraz chcela poďakovať všetkým, ktorí prejavili záujem, snahu a ochotu akokoľvek konštruktívne prispieť k tejto téme. Myslím si, že slovenské vysoké školy a slovenskí študenti si zaslúžia kvalitný vysokoškolský zákon.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 17:31 - 17:34 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. februára 2022 č. 1217 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona 19. marca 2022. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 474 z 10. marca 2022, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 286 z 10. marca 2022, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 151 z 18. marca 2022. Zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených
a) pod bodmi 1 až 48, 50 až 79, 81 až 90, 92 až 104 spoločne s odporúčaním ich schváliť;
b) pod bodmi 49, 80 a 91 spoločne s odporúčaním ich neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý bol gestorským výborom, z 18. marca 2022, č. 152. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 17:07 - 17:07 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Pán predseda, na základe dohody troch poslaneckých klubov, OĽANO, SaS, SME RODINA, navrhujeme presunúť zákon o potravinách, to je tlač 840, na aprílovú schôdzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 16:45 - 16:45 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Suja, chcela by som sa vám verejne ospravedlniť za to, že som vás obvinila z užívania anabolík. Nie je to pravda, nakoľko ste si dal urobil test a výsledok bol negatívny. Ale na veci to nič nemení, že vám doteraz neprešiel ani jeden zákon. Ďakujem. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 16:35 - 16:36 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja sa chcem iba opýtať, na základe akých dát ste prišli na to, že kandidát, ktorý bude chcieť kandidovať na starostu, bude musieť mať 25 rokov. Samozrejme, chápem tie argumenty elementárneho vzdelania, že musia vedieť čítať, písať, ja sa možno sčasti s tým aj stotožňujem, ale nemyslím si, napríklad že by 24-ročný pán alebo pani nevedela riadiť obec. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 16:14 - 16:14 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len som chcel ešte odpovedať pánovi Beluskému, lebo som to vo faktickej poznámke nestihol.
Tento pozmeňujúci návrh, tie dva prvé body sú vyslovene legislatívnotechnického charakteru a ten ďalší bod, je to vlastne z dielne ministerstva financií, ktoré konalo takto na základe požiadavky obcí a miest, ktoré ho požiadali, aby oddialil vlastne tú registráciu tých odídencov, čo sa týka ubytovania, z marca na apríl, lebo to obce nebudú stíhať. Čiže o tomto je celý ten pozmeňovák.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis