Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.5.2022 o 9:06 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2022 9:06 - 9:08 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 981.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2022 9:04 - 9:06 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Budem stručný. Je to, povedzme si to na rovinu, nachádzame sa vo vojne. Táto vojna nezačala 24. februára tohto roku, ale začala v roku 2014 inváziou Ruska na Krym a na Donbas, čo vlastne viedlo aj k rozpútaniu intenzívnej informačnej vojny. Táto informačná vojna má za následok, že dochádza k ovplyvňovaniu, zásadnému a negatívnemu ovplyvňovaniu našej spoločnosti šírením rôznych dezinformácií, hoaxov a rôznej propagandy, ktorá sa, samozrejme, transformovala aj do nášho mediálneho priestoru. A je v našom národnom záujme chrániť naše princípy, naše hodnoty a našu demokraciu. Čiže potrebujeme sa aj my brániť v tejto informačnej vojne, a preto v rámci zákona tzv. lex Ukrajina sme zaviedli aj systém, ako sa pred týmito dezinformáciami, hybridnými aktivitami brániť a tento zákon alebo táto časť zákona platí vlastne do 30. 6.
Zároveň sme sa rozhodli, že je potrebné, vzhľadom na prebiehajúcu informačnú vojnu, tento návrh zákona posunúť, teda ešte predĺžiť jeho platnosť do 30. 9., ale s tým, že naďalej prebieha taká komplexnejšia legislatívna príprava zákona, ktorá by mala toto komplexnejšie upraviť. Pretože predsa len si uvedomujeme veľmi dobre, že sa jedná aj o slobodu slova. Takže potrebujeme sa v tejto veci ešte nejakým spôsobom vysporiadať s niektorými detailmi, takže bude zatiaľ platiť táto úprava legislatívna, ktorú tu máme. Takže to je z mojej strany stručne všetko.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

4.5.2022 18:43 - 18:49 hod.

Mihalik Marcel
Hlasovanie o tomto bode bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 18:43 - 18:47 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej, Radovana Slobodu, Miroslava Žiaka a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 928, druhé čítanie.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1324 zo 17. marca 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady, tlač 928, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom 3 tejto správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov, tlač 928, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedeným návrhom zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov, tlač 928, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 159 na svojej 70. schôdzi.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2022 18:41 - 18:43 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Takže v krátkosti, návrh zákona reaguje troška na aplikačné problémy a vlastne odstraňujeme diskrimináciu, čo sa týka škodových udalostí. Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, keď dôjde ku škode na hmotnom majetku v súvislosti s cestnou premávkou do 3 990 eur. Odstraňuje sa vlastne diskriminačný prvok, pokiaľ je škoda zjavne nad tých 3 990, tak sa to berie ako dopravná nehoda, dopravná polícia úplne inak dokumentuje túto dopravnú nehodu, ukladá tam pokutu vinníkovi, pri škodovej udalosti sa to vybaví jedným záznam, idú na poisťovne. Je rozdiel teraz, či spôsobíte niečo takou istou intenzitou, že narazíte trebárs do felície, dôjde tam dopravný policajt, určí tam škodu 1 000 eur, je to ako škodová udalosť. Pokiaľ by ste narazili do nejakého Porsche Cayenne takou istou nejakou intenzitou alebo škrabnete tam blatník, už tá škoda môže byť 7-, 8-, 10-tisíc a už je to riešené ako dopravná nehoda. Ide vám to do karty vodiča a tak ďalej a tak ďalej. Takže odstraňuje sa tento diskriminačný prvok, samozrejme, ostáva tam možnosť zavolať policajtov, pokiaľ sa vinníci nevedia na mieste dohodnúť, kto je vinný za uvedenú nejakú tú zrážku alebo pokiaľ je tam alkohol za volantom, alebo dôjde k zraneniu. To je asi tak všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.5.2022 18:38 - 18:39 hod.

Pollák Peter
O tomto bode navrhujem, aby sme hlasovali zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.5.2022 18:38 - 18:39 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru predkladám spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením č. 1086 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre kultúru a médiá a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Všetky určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení určených výborov, sú uvedené v IV časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pripomienkach uvedených v spoločnej správe hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.5.2022 18:35 - 18:37 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, ak sme tu hovorili o tom pred chvíľkou, že aká podstatná inštitúcia je Matica slovenská pre Slovákov, tak minimálne taká podstatná je aj organizácia Csemadok pre Maďarov žijúcich na Slovensku. Táto organizácia vznikla v roku 1949, konkrétne 5. marca. Čiže má za sebou úplne najdlhšiu históriu, ktorá počíta 73 rokov, ak to dobre počítam. A táto organizácia do dnešného dňa združuje 53-tisíc ľudí, má 414 miestnych organizácií a 17 oblastných zväzov, ktorá ju robí okrem najstaršej aj najväčšou. Táto organizácia ročne vyprodukuje v mimocovidovom období okolo 5-tisíc kultúrnych podujatí po celom Slovensku, takže je aj počtom kultúrnych akcií najväčšou a najbohatšou.
Som veľmi rád, že som mohol prispieť svojou troškou, a to pán poslanec Svrček dosvedčí, k tomu, aby tieto dva zákony mohli ísť ruka v ruke ako dvojičky a navzájom sa podporiť, pretože tak ako ja s radosťou zahlasujem za zvýšenie každoročnej dotácie Matici, tak by som bol aj veľmi rád a tak tajne dúfam, že takisto sa k Csemadoku postavia aj ostatní poslanci, ktorí by sa možno k tomu tak nepostavili, ak by tento zákon o Matici slovenskej tu nebol.
Csemadok si zaslúži takúto podporu, ktorú mu navrhujeme, pretože do roku 1996, pokiaľ ho Mečiarova vláda nezrušila jedným podpisom, dotáciu od štátu dostával, bolo to vtedy vo výške 10 miliónov slovenských korún ročne. Suma 300-tisíc euro je nižšia, než bola vtedy, ale sme veľmi radi za každé, za každý jeden cent, ktorý vieme získať alebo ktorý vie Csemadok získať, alebo ktorý my Maďari vieme získať na svoju kultúru zo štátneho rozpočtu.
Čiže ak je niekto alebo nejaká organizácia, ktorá si takúto dotáciu zaslúži, tak Csemadok ňou celkom určite je, a ja by som bol veľmi rád, ak by väčšina z prítomných poslancov zajtra o jedenástej si myslela to isté.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 18:20 - 18:22 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja sa vrátim k tomu, čo som hovorila v rozprave pri prvom, pri predchádzajúcom čítaní. Ja, samozrejme, taktiež podporujem, podporujem tento zákon a budem rada, ak, ak sa pridá Matici Slovenskej to, čo potrebuje. Pre mňa je dôležitá najmä vedecká činnosť Matice slovenskej. Na druhej strane ale musím skonštatovať, že v podstate tak ako bola Matica slovenská doteraz vedená bola trošičku skostnatelá a potrebovala by trošku čerstvého vzduchu. Ja pevne verím, že s novým vedením Matice slovenskej ten čerstvý vzduch zavanie. To, čo nám klalo oči, boli Slovenské národné noviny, ktoré ustrnuli, bohužiaľ, ešte niekde v Slovenskom štáte, niekde za Tisa.
A ja budem, budem naozaj veľmi rada, ak nové zmenené vedenie povedie tie noviny tak, aby sa podobali na modernú, na moderné, moderné printové médium, ktoré bude vychádzať úplne pravidelne a bude naozaj držať nad vodou hlavy Slovákov, ktorí by mali byť na svoju slovenčinu hrdé.
Takže ja za tento zákon zahlasujem a budem naozaj dúfať, že, že tá zmena, ktorá prišla vo vedení Matice Slovenskej, bude na prospech celej Matici. Tak ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 18:17 - 18:18 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Ja podporujem tento zákon a podporujem adekvátne financovanie takej inštitúcie ako je Matica slovenská. Mňa veľmi mrzí, že jej existencia, jej ďalší rozvoj, jej ďalšia podpora je spochybňovaná aj na oficiálnych miestach. A mnohí argumentujú, že načo nám je Matica slovenská, stačí nám Historický ústav Slovenskej akadémie vied, ktorý obsiahne aj portfólio Matice slovenskej.
V roku 1635 vo Francúzsku vznikla La Academia Francesa, jej náplň je približne podobná ako náplň Matice slovenskej. Za tie stáročia nikto nespochybnil vo Francúzsku, že už netreba rozvíjať francúzsky jazyk, že už dosiahli to, čo, to, čo chceli, že už je moderná doba, že už nebudú podporovať La Academia Francesa zo štátneho rozpočtu.
Ja dúfam, že aj my na Slovensku toto, toto národné povedomie dáme na také miesto, aké mu patrí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis