Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.6.2022 o 18:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem opätovne poďakovať za tento návrh zákona pánovi ministrovi a všetkým ľuďom, ktorí sa na ňom podieľali, celému tomuto tímu, pretože si myslím, že toto je jeden z veľmi dôležitých zákonov. A dlhodobá paliatívna zdravotná a sociálna starostlivosť je naozaj dlhé roky zanedbávaná. A som presvedčená, že tento zákon prinesie naozaj zásadné zlepšenie pre práve týchto pacientov. A takisto chcem apelovať na všetkých mojich kolegov, aby tento návrh zákona podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi ešte raz sa vám prihovoriť. Problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti v intenciách slovenského zdravotníctva sú dlhodobo známe. V systéme sa nám miešajú tri skupiny pacientov. Tí, ktorí sa môžu medicínskymi intervenciami vrátiť do života a byť sebestačný v aktivitách bežného života. Tí, ale potrebujú reformu následnej zdravotnej starostlivosti. Druhú skupinu tvoria tí, ktorí majú dlhodobé ochorenia. Medicínskymi intervenciami sa nedokážu vrátiť k sebestačnosti v aktivitách denného života. Potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť a častokrát medicínsku intervenciu. Tí si vyžadujú reformu dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti. V poslednej skupine sú pacienti, ktorí majú nevyliečiteľné ochorenie, závažné príznaky a smrť je relevantným vyústením klinickej situácie. Vyžadujú dostupnú paliatívnu starostlivosť.
Prvé dve skupiny sú súčasťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Tretia skupina je samostatná zdravotná starostlivosť, paliatívna zdravotná starostlivosť. Problém je, že dôsledkom miešania týchto skupín pacientov je, že sa pacientom nedostáva adekvátnej starostlivosti a najmä to, že sa často utiluzujú akútne lôžka, generujú sa opakované návštevy na centrálnych príjmoch a opakované hospitalizácie na akútnych oddeleniach. Tento parlament za tohto volebného obdobia už schválil niekoľko reformných zákonov. Jedným z nich bol zákon o optimálnej sieti nemocníc, na ktorý nevyhnutne nadväzuje aj práve prejednávaný zákon teraz, ktorý rieši reformu a problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
Cieľom reforiem je dôraz na to, aby osoba s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti bola čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Preto sa aj v Pláne obnovy podporuje terénnu zdravotnú starostlivosť o osoby s potrebou dlhodobej alebo paliatívnej starostlivosti tzv. ADOS a mobilné hospice a ďalšiu podporu dlhodobej a paliatívnej starostlivosti na zrekonštruovaných lôžkach v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Plánujú sa tri hospice so 180 lôžkami, paliatívny program na paliatívnych oddeleniach v nemocniciach – 100 lôžok, dlhodobá zdravotná starostlivosť, lôžka následnej starostlivosti, predpokladá sa 680 lôžok. Takže tento zákon je aj veľmi naozaj dôležitým ďalším reformným zákonom, ku ktorému sa vláda prihlásila v Programovom vyhlásení vlády a teda aj z tohto miesta apelujem na poslancov v Národnej rade, aby bol schválený. Bez tohto zákona by naozaj mnohé zámery, ktoré sme pri príprava reformy zdravotníctva mali, by sa len veľmi ťažko uskutočnili.
Po tom, ako sme rokovali na výbore a takisto s kolegami z jednotlivých poslaneckých klubov boli prijaté pozmeňujúce návrhy na výbore, ktoré sú v spoločnej správe, o ktorej budeme hlasovať. Zároveň debatovalo aj o tom, aby sme z návrhu zákona vypustili regulovanú cenu pre paliatívne oddelenia v nemocniciach. Naozaj aj kvôli tomu, že sa navzájom počúvame a sme ochotní robiť kompromisy, sme sa dohodli, že z tejto požiadavky regulovaných cien ustúpime a necháme, aby aj tieto ceny boli viac menej regulované poisťovňami. Avšak sme sa dohodli a za čo ďakujem aj pánovi ministrovi s tým, že ministerstvo v uznesení vlády lepšie dodefinuje a minimálnu sieť na poskytovanie paliatívnych lôžok a teda paliatívnych nemocniciach, ktoré sú veľmi potrebné.
Regulácia cien z dôvodu splnenia míľnika Plánu obnovy, ku ktorému je prijatie tohto zákona nevyhnutné, zostane pri ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci, v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pri poskytovaní paliatívnej zdravotnej starostlivosti v mobilnom hospici alebo v kamennom hospici.
Tak ako sme pred pár dňami konštatovali, že pre pacientov na Slovensku sa výrazným spôsobom zlepší dostupnosť inovatívnej a modernej liečby v systéme kategorizovaných liekov a som veľmi rád, že toto plénum tento návrh tiež reformný návrh podporilo. Tak som veľmi rád, že teraz potom ako bude schválený tento návrh schválený Národnou radou, pacienti výrazným spôsobom môžu profitovať práve pri hospitalizácii so svojimi dlhodobými ochoreniami. Tento návrh zákona výrazným spôsobom zlepší dostupnosť dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a takisto samozrejme u tých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v tých konečných fázach, najmä onkologických ochorení výrazným spôsobom zlepší dostupnosť a verím, že aj kvalita, ošetrovateľskej a lekárskej zdravotnej starostlivosti. Dovoľte teda, aby som na záver svojho príhovoru prečítal pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Zuzany Šebovej a Jany Žitňanskej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977).
Po prvé. V čl. IV bode 8 § 86zl ods. 1 znie: „(1) Zdravotná poisťovňa uhrádza zariadeniu sociálnej pomoci, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, alebo agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, mobilnému hospicu alebo hospicu, ktorý poskytuje paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v období od 1. augusta 2022 do 30. júna 2024 úhradu za túto zdravotnú starostlivosť ustanovenú cenovým predpisom.". Poznámky pod čiarou k odkazom 104 až 107 znejú: „104) § 10a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. 105) § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. 106) § 7 ods. 3 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. 107) § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z.".
Po druhé. V čl. V sa slová „ 1.júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta". V nadväznosti na uvedenú zmenu účinnosti sa vykoná úprava v prechodných ustanoveniach nasledovne: V čl. I v bode 1 2 v § 49o vrátane nadpisu pod § 49o sa slová „ 1. júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta" a slová „30. júna 2022" sa nahrádzajú slovami „31. júla 2022". V čl. IV v bode 8 v nadpise pod § 86zl a v § 86zl ods. 2 sa slová „ 1. júla" nahrádzajú slovami „ 1. augusta". Ďakujem, skončil som. V nadväznosti na podaný pozmeňujúci návrh žiadam o vyňatie bodu 27 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 18:10 - 18:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 977a).
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 977) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 27 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1, 2, 5 až 27 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 3 a 4 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 147 z 27. júna 2022, kde ma výbor za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu a do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Zajačik Vladimír
Hlasovanie o tomto návrhu bude zajtra o 11.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k predmetnému máme spolu s kolegom poslancom Tomášom Šudíkom pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý najprv odôvodním. V rámci pozmeňovacieho návrhu sa vkladajú dva nové články. Článok III, v ktorom sa navrhuje doplnenie novelizačného článku III a to úprava zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní záväzkov výstavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií financovanej z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a do budúcna aj prostredníctvom iných spôsobov financovania prostredníctvom úverov z bánk, zo štátneho rozpočtu alebo z verejných fondov (ako napr. Envirofond, európske fondy a pod.) a pri zabezpečení pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné doplniť predmetné ustanovenie tak, aby verejný vodovod alebo verejná kanalizácia mohli byť predmetom záložného práva v prospech záložného veriteľa pre prípad výstavby novej infraštruktúry, ale aj v prípade obnovy existujúcej infraštruktúry. Pokiaľ ide o proces implementácie projektov záložné právo je v prípade projektov výstavby vodovodov a verejných kanalizácií prevládajúcim spôsobom zabezpečenia budúcich pohľadávok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku voči prijímateľom, ktorí implementujú projekty. Účelom pozmeňujúceho návrhu je aj potreba riešiť financovanie investičných aktivít vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií z vlastných investícií a úverov z bánk, s čím počíta aj nový návrh regulačnej politiky na nové regulačné obdobie tzv. regulácia vo vodnom hospodárstve na 6. regulačné obdobie 1.1.2023 - 31.12.2027 . A preto je potrebné umožnenie zabezpečenia aj pohľadávok bánk pri financovaní prostredníctvom úverov na zriaďovanie a obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovanou úpravou ostane zachovaný účel ustanovenia, súčasne však vytvára priestor pre financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií bankovým úverom.
Pokiaľ ide o odôvodnenie k článku IV, ide doplnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov sa navrhuje z dôvodu absencie kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poveriť odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika, ktorý je oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 978).
Za článok II sa vkladajú nové články III a IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová „okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk 1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa) znie:
„1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." .
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z„ zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami „revízneho technika" vypúšťa čiarka a tieto slová „ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia".
2. V § 53 odsek 2 znie:
„(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom (§ 59 ods. 1 písm. z) fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax.".
3. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z) poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov.".".
V súvislosti s vložením nového článku III a článku IV sa primerane upraví názov zákona.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 16:55 - 17:10 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami „vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
2. V § 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „spravidla na uspokojenie vlastných potrieb,".
3. V § 2 písm. f) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami „vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
4. V § 2 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:
„m) partnerom osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo realizácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa.".
5. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo „sprostredkovateľa" vkladá čiarka a slová „a prijímateľa" sa nahrádzajú slovami „prijímateľa a partnera".
6. V § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 písm. d), § 5 ods. 7, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 sa za slovo „prijímateľ' vo všetkých tvaroch vkladá čiarka a slovo „partner" v príslušnom tvare.
7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová „realizuje reformu" vkladajú slová „alebo ich časť'.
8. V § 5 ods. 5 sa za slová „analýza rizík" vkladajú slová „alebo metódou náhodného výberu alebo ich kombináciou".
9. V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitný predpis o verejnom obstarávaní 18a)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
10. V § 13 ods. 3 prvej vete a § 23 ods. 2 sa za slová „finančný sprostredkovateľ' vkladá čiarka a slová „a prijímateľ" sa nahrádzajú slovami „prijímateľ a partner".
11. V § 13 ods. 3 druhej vete sa slová „prijímateľovi, ktorý prijíma" nahrádzajú slovami „prijímateľovi a partnerovi, ktorí prijímajú".
12. V § 13 ods. 4 druhá veta znie:
„Prostriedky mechanizmu nemožno poskytovať ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba konajúca v jej mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, uvedené sa vzťahuje aj na partnera, štatutárny orgán partnera, člena štatutárneho orgánu partnera a inú osobu konajúcu v mene partnera.".
13. V § 13 ods.5 znie:
„(5) Vykonávate!' a sprostredkovateľ' sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Žiadateľ, prijímateľ', partner a ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa vyžiadania výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety vykonávateľ' a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.".
(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení prítomní, dovoľte mi prečítať v úvode pozmeňujúci návrh a potom ho neskôr, dám k nemu odôvodnenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 978).
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III. Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú
=====
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, Národná Slovenskej republiky uznesením č. 1414 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 978) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 527 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 211 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 220 z dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Jarka, ja v podstate súhlasím so všetkým, čo si povedala a ďakujem, že si vystúpila a trošku som dotknutá tým, čo povedal tvoj kolega, ale to už je jeho problém, lebo takto nejak hádzať na nás veci normálne en bloc sa mi vôbec nezdá férové. Zároveň chcem povedať, že čo sa týka pozemkových úprav, jednoznačne sú veľmi dôležité, a to nielen pre ľudí, ktorí žijú v obciach, ale aj tí, ktorí žijú v meste. Lebo my s tým máme rovnaký problém v meste ako tí, ktorí žijú na dedine, pretože bez pozemkových úprav s rozdrobením pozemkov, ktoré napr. vedú pod cestami, pod chodníkmi, máme absolútne zásadný problém pri úpravách, opravách, pri školských dvoroch, tam sa pôda navrátila, resp. tam pôda nemá vlastníka známeho, medzitým už sa stokrát dedilo, to je úplná katastrofa.
Čiže týmto chcem povedať, že nie je to problém, nie je to problém iba obcí, ale je to problém aj v mestách a že asi je najvyšší čas s tým naozaj urobiť poriadok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Bod 131. V § 35a odsek 4 znie: „(4) Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru dvakrát ročne a to do konca septembra príslušného kalendárneho roka za obdobie od 1.januára do 30. júna a do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka za obdobie od 1. júla do 31. decembra.".
Bod 132. V § 35a ods. 5 písmená e) a f) znejú: „e) prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko, okrem
1. právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
2. dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti, Odkaz 23ua) ak nejde o výšku plnenia za prevod alebo prenájom majetku alebo jeho výmeru,
f) prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23ua znie: „23ua) Napríklad § 42 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Bod 133. V § 35a sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
g) prerokúva účtovnú závierku overenú audítorom,
h) prerokúva návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
i) prerokúva správu o činnosti pozemkového fondu,
j) prešetruje sťažnosti, v odkaze 23v) na pozemkový fond.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23v znie: „23v) Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 15. V čl. I bod 133 znie: „133. Za § 42x sa vkladá § 42y, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 42y Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2022
odsek (1) Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav k 31. augustu 2022, sú povinní získať osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 5 ods. 6 do 29. februára 2024.
odsek (2) Konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. augusta 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2022.
odsek (3) Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2022, návrh na jednoduché pozemkové úpravy podľa § 8f ods. 1 je možné podať do 31. decembra 2026.
odsek (4) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa § 35a ods. 1 v znení účinnom do 31. augusta 2022 sa skončí 1. septembra 2027.".".
Bod 16. V čl. 1 bod 134 úvodnej vety sa slová „odsekom 5, ktorý znie" nahrádzajú slovami „odsekmi 5 a 6, ktoré znejú" a za odsek 5 sa pripája odsek 6, ktorý znie: „(6) Ministerstvo zabezpečuje zverejňovanie zoznamu katastrálnych území, v ktorých sa podľa plánu schváleného vládou má začať konanie o pozemkových úpravách, a priebehu konania o pozemkových úpravách podľa katastrálnych území na určenom webovom portáli.".
Bod 17. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: „4. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, a nehnuteľností podľa § 1 ods. 1, s ktorými sa, pardon, s ktorými na území bývalého Vojenského obvodu Javorina hospodária Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik.".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 18. V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: „1. V § 4 ods. 3 štvrtej vete sa za slová „Slovenskej republiky" vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo obrany").". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 19. V čl. III sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie: „2. V § 14 ods. 1 sa za slovo „pozemkov," vkladajú slová „ktoré prešli do správy právnickej osoby podľa § 28c, a pozemkov,".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 20. V čl. III sa bod 4 nahrádza týmito bodmi: „4. V § 22 ods. 1 písm. a) sa slová „20 %" nahrádzajú slovami „60 %" a slová „2 001 m2" sa nahrádzajú slovami „3 001 m2". "5. V § 22 ods. 1 písm. b) sa slová „10 %" nahrádzajú slovami „30 %". Bod 6. V § 23 ods. 1 sa slová „2 000 m2 nahrádzajú slovami „3 000 m2 ". Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Bod 21. V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: „5. Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý znie: „§ 28c Správa pozemkov vo vlastníctve štátu na území bývalého Vojenského obvodu Javorina okrem podielov na spoločných nehnuteľnostiach podľa osobitného predpisu odkaz na 59 prechádza 1. januára 2023 z fondu na právnickú osobu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany.
Odsek (2) Fond a právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vyhotovia do 30. novembra 2022 protokol o prechode správy pozemkov vo vlastníctve štátu podľa odseku 1. Protokol podľa prvej vety obsahuje najmä podrobnosti o prechode správy pozemkov, prechode práv a povinností a právnych vzťahoch vyplývajúcich z odseku 3. Odsek (3) Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vstupuje dňom prechodu správy podľa odseku 1 do práv a povinností fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, odkaz na číslo 60, vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, odkaz 60a, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1,
b) povinnej osoby a správcu majetku vo vlastníctve štátu a doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov, odkaz na 60b,
c) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov podľa prvej časti tohto zákona a v konaniach o pozemkových úpravách, odkaz na 60c)
d) fondu ako správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu, odkaz na 60d), vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov, odkaz 60e), k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odseku 1.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 59 až 60e znejú:
odkaz 59) § 10 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 9712013 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.
odkaz 60) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
odkaz 60a) § 34 ods. 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
odkaz 60b) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 306/1992 Zb.
odkaz 60c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
odkaz 60d) § 12 zákona č. 9712013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
odkaz 60e) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 22. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie: „Čl. V Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 2/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Po 1. V § 14 ods. 2 sa za slovo „viesť' vkladá slovo „elektronickú" a tretia veta znie: „Nájomca je povinný údaje a informácie z týchto evidencií
a) na požiadanie poskytnúť okresnému úradu,
b) poskytnúť Pôdohospodárskej platobnej agentúre spolu s podaním žiadosti, ak nájomca je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu. Odkaz 13 ".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie: odkaz 13) Zákon č. 280/ 2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ".
Bod 2. Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Povinnosť viesť evidencie podľa § 14 ods. 2 a 3 sa rovnako vzťahuje aj na nájomcu, na ktorého sa nevzťahuje druhá časť zákona a ktorý je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu. Odkaz 13 ". Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Bod 23. Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie: „Čl. VI Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. , zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 389/2021 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 50 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa v konaní pred orgánom verejnej správy podľa osobitných predpisov, odkaz 69b) vyžaduje súhlasné stanovisko správcu a správca sa nevyjadrí v lehote určenej osobitným predpisom , odkaz na 69b) alebo v lehote 60 dní, ak lehota nie je určená osobitným predpisom, odkaz 69b) má sa za to, že správca vydal súhlasné stanovisko; to sa nevzťahuje na stanovisko a vyjadrenie vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území, odkaz na .43c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 69b znie: Odkaz 69b) Napríklad stavebný zákon, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".". Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobudne účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane upraví v článku upravujúcom účinnosť.
Bod 24. Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie: „Čl. VII Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 91/2020 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V § 10 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak § 15 ods. 2 neustanovuje inak".
Bod 2. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta." .
Bod 3. V § 15 ods. 2 v druhej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 14 ods. 7 písm. d) na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitných predpisov, odkaz na 29ad) sa rozhoduje len nadpolovičnou väčšinou hlasov tých vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá
=====
Skryt prepis