Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.9.2022 o 11:25 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.9.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vašečka Richard
Vážený pá predseda, ja by som chcel, aby sme si upresnili, že teraz do 12.00 h máme túto schôdzu 71. O 14.00 h začína schôdza na vyslovenie nedôvery a ako je s pokračovaním tejto 71. schôdze vo štvrtok o 9.00 h, aby sme si to vyslovili. Dobre, ďakujem.
Skryt prepis
 

28.9.2022 10:10 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 1072). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:55 - 9:55 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Taraba, súhlasím s vami, že na prvý pohľad sa zdá, že ide o rozumný návrh, ktorým predkladatelia znižujú daňové zaťaženie a teda náklady pre občanov a poľnohospodárov tým, že orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v zmysle predkladaného návrhu nie sú predmetom dane z pozemkov. V praxi to znamená, že predkladatelia tohto návrhu chcú majiteľov menovaných pozemkov oslobodiť od miestnej dane. Výpadok daňových príjmov pre samosprávy predkladatelia navrhujú kompenzovať dofinancovaním z rozpočtovej kapitoly ministerstva financií Slovenskej republiky do výšky ročnej sadzby platnej k 31. 12. 2022. Práve z časti dofinancovania samospráv je však podľa môjho názoru predložený návrh spracovaný povrchne a nedostatočne v zmysle legislatívnych pravidiel, v ňom chýba finančné vyčíslenie dôsledkov na rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok ako aj na 3 nasledujúce rozpočtové roky, rovnako v ňom chýba aj návrh úhradu zvýšených výdavkov z rozpočtu verejnej správy. Predkladatelia nevyčíslili dopad na rozpočty miestnych samospráv, alibisticky navrhujú, aby tieto výpadky dofinancovania štát bez toho, aby vedel o akú sumu sa jedná. Podľa môjho názoru ide o populistický krok, v ktorom sa verejnosti sľubuje úspora bez príslušného rozpočtového krytia a z tohto dôvodu ja tento návrh zákona nepodporím. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1127 z 2. augusta 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a to v polročných intervaloch. V I. polroku 2022 bolo vydaných 8 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a je predpoklad, že v II. polroku 2022 bude prijatých 9 návrhov aproximačných nariadení vlády. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 131. schôdzi 9. septembra 2022 a uznesením č. 553 odporučil Národnej rade vziať ju na vedomie. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 1041, podáva Národnej rade v súlade s § 71 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rada uznesením č. 1544 z 23. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 556 z 9. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 165 z 8. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 115 z 12. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 169 dňa 19. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:55 - 14:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja nejdem riešiť, čo, kto, kde, ale idem riešiť samotnú podstatu. Čo sa týka tohto zákona, ja som rada, že ste pristúpili k tomu alkoholu, pretože tam dlhodobo naozaj my tlačíme na to a ak sa nájde cesta, akým spôsobom znížiť DPH-čku, DPH-čku reštauračným a ubytovacím zariadeniam. Našli ste peniaze , kde by to mohlo byť, tak je to v pohode. Myslím si, že takto si to Igor naozaj aj predstavoval, že ak chceme niekde ubrať, musíme, musíme, musíme povedať kde, odkiaľ a ako, takže ja kvitujem, kvitujem to, že nakoniec ste pristúpili k jeho návrhu zákona zdaňovania alkoholu. To je jedna vec.
Druhá vec. Súhlasím s tým, že, že, že, že by to mohlo zabrániť šedej ekonomike, keďže tento, tento sektor ja poznám, tak je pravda, že ak niekde naozaj bola šedá ekonomika, kde kvitla jak ruže, tak, tak to bol gastrosektor. A kvitne dodnes. Ja len pevne verím, že, že to, ako to máte, ja nie som ekonóm, ja len viem ako to funguje v praxi a idem na to sedliackym rozumom. A pevne verím, že vy ako ľudia, ktorí narábate s peniazmi a s ekonómiou, s ekonomikou, že to, že to máte dobre zrátané. Ak sa pomôže čo len jednej prevádzke, ja budem rada, pretože každý potrebuje prácu, každý potrebuje peniaze, každý potrebuje fungovať, každý potrebuje žiť. Takže ja za to zahlasujem a to je tak asi všetko, čo by som k danej téme povedala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:55 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, je to také úsmevné, keď vy ste prišli s takýmto zákonom a ty hovoríš v svojej rozprave, že odniekiaľ predsa tie peniaze musíme zobrať. No, lenže treba si spomenúť, že zdanenie negatívnych externalít, čím je aj alkohol aj hazard, navrhoval aj Igor Matovič, ako minister financií v tom svojom balíčku a vy ste to zahrabali pod čiernu zem. Ja si pamätám jak ste tu vystupovali proti nemu, dokonca tu bol jeden z vašich hlavných argumentov, že Matoviča nám tu vo vláde netreba, kvôli tomu, že "ide rozvraciať, rozvracať" verejné financie a nerobí to dobre ako minister financií. Dokonca som sa teraz dočítal pred chvíľkou, že už máte aj podpisy na jeho odvolanie pozbierané. No, tak veľmi úspešná cesta. A teraz ste úplne zmenili rétoriku a obhajuješ tu to, čo si pred tým zatracoval. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:40 - 13:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
rôznych úrovniach. Väčšinou sú to vo forme národných stratégií akčných plánov. A tieto plány často nie sú úspešne implementované v praxi. A možno práve je treba poukazovať aj takýmito témami a uzneseniami na preklenutie medzery medzi stratégiou a jej správnou implementáciou. A toto je samozrejme pre mnohé krajiny náročnou úlohou. Mnohé členské štáty nevyčlenili na tento účel nejaké osobitné rozpočtové prostriedky. A myslím si, že aj toto by bolo dôležité, aby Slovenská republika vynakladala na integráciu Rómov viacej finančných prostriedkov. A tie projekty, ktoré pochádzajú z fondov Európskej únie, aby boli implementované a práve zacielené na tie povedzme oblasti, ktoré sú, proste, veľmi dôležité či už je to vybudovanie vodovodov, kanalizácií, aby vlastne Rómovia v tých rómskych osadách mali normálny život. Ďakujem pekne za uznesenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. By som chcela pánovi navrhovateľovi za túto aktivitu možno poďakovať ako určite je potrebné sa tejto téme venovať, hoci väčšina členských štátov Rady Európy prijala opatrenia na rôznych úrovniach, väčšinou sú to vo forme národných stratégií akčných plánov a tieto plány často nie sú úspešne implementované v praxi a možno práve je treba poukazovať aj možno takýmito témami a uzneseniami na preklenutie medzery medzi ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na začiatok chcem povedať, že som bol inšpirovaný uznesením, ktoré v roku 2018 priniesla práve strana SMER k antisemitizmu, za čo im chcem aj poďakovať, že prišli s takýmto uznesením a vlastne toto uznesenie je inšpiratívne v tom, že sme sa inšpirovali práve týmto uznesením, ktoré priniesla strana SMER k antisemitizmu. Slovenská republika je od roku 2005 členskou krajinou medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA. IHRA sa zameriava na posilnenie, rozvoj a podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a pripomínania holokaustu a slúži ako medzinárodné politické a expertné fórum v tejto oblasti. Venuje sa aj otázkam rómskej genocídy. IHRA združuje 35 krajín. Delegáciu Slovenskej republiky tú tvoria zástupcovia viacerých ministerstiev ako aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Členské krajiny IHRA na svojim plenárnom zasadnutí dňa 8. októbra 2020 oficiálne prijali právne nezáväznú pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu, ktorá je súčasťou predkladaného návrhu uznesenia a na ktorej spolupracovali aj experti zo Slovenska niekoľko rokov. Podľa tejto definície je protirómsky rasizmus prejavom individuálnych prejavov a činov ako aj inštitucionálnych politík a praktík marginalizácie, vylúčenia fyzického násilia, znevažovania a devalvácie rómskych kultúr a životného štýlu a nenávistných prejavov zameraných na Rómov ako aj na iných jednotlivcov a skupiny, ktoré boli vnímané, stigmatizované alebo prenasledované počas nacistickej éry a aj v súčasnosti ako Rómovia. To vedie k zaobchádzaniu s Rómami ako s údajnou cudzou skupinou a spája ich so sériou pejoratívnych stereotypov a skreslených obrazov, ktoré predstavujú špecifickú formu rasizmu. Súčasťou definície je okrem iného aj historický begraund a dvanásť demonštratívnych a deklaratórnych príkladov prejavov protirómskeho rasizmu.
Prvý príklad prejavu protirómskeho rasizmu je skresľovanie alebo popieranie prenasledovania Rómov alebo genocídy Rómov.
Druhým glorifikácia adorácia genocídy Rómov.
Tretím podnecovanie, ospravedlňovanie a páchanie násilia voči rómskych komunitám, ich majetku a jednotlivým Rómom.
Po štvrté. Nútené a násilné sterilizácie ako aj iné fyzicky a psychicky znevažujúce zaobchádzanie s Rómami.
Po piate. Udržiavanie a potvrdzovanie diskriminačných stereotypov o Rómoch a proti nim
Po šieste. Obviňovanie Rómov s použitím nenávistných prejavov zo skutočných alebo vnímaných sociálnych politických, kultúrnych, ekonomických a verejných zdravotných problémov.
Po siedme. Stereotypizáciu Rómov ako osoby, ktoré sa dopúšťajú kriminálneho správania.
Po ôsme. Použitie termínu cigáň ako nadávka.
Po deviate. Schvaľovanie alebo podpora vylučujúcich mechanizmov namierených proti Rómov na základe rasovodiskriminačných predpokladov ako je vylúčenie z bežných škôl a inštitucionálne postupy alebo politiky, ktoré vedú k segregácii rómskych komunít.
Po desiate. Prijímanie politík bez právneho základu alebo stanovenie podmienok, ktoré umožňujú svojvoľne alebo diskriminačne vysídľovanie rómskych komunít a jednotlivcov.
Po jedenáste. Vyvodzovanie kolektívnej zodpovednosti za skutočné alebo domnelé činy jednotlivých členov rómskych komunít.
Po dvanáste. Šírenie nenávistných prejavov voči rómskym komunitám v akejkoľvek forme napríklad v médiách zahrňujúc internet a sociálne siete.
Predmetná pracovná definícia slúži ako dôležitý praktický nástroj, ktorý môže pomôcť jednotlivcov, organizáciám a vládam posilniť povedomie verejnosti o probléme protirómskeho rasizmu v spoločnosti. Definícia pomôže rozpoznať protirómske stereotypy a je využiteľná aj v boji proti nenávisti a nenávistným verbálnym prejavom zameraným voči Rómom. Zároveň môže slúžiť ako referenčný nástroj na identifikáciu, monitoring, prevenciu a predchádzanie v boji proti tomuto fenoménu, proti nenávisti a diskriminácii a najmä poslúži na vzdelanie a to aj priblížením historického kontextu prenasledovania a utrpenia Rómov počas druhej svetovej vojny a jeho dôsledkov ktoré častokrát trvajú až dodnes. Neklasifikujeme právnu normu. Je to nezáväzná definícia, o ktorú sa môžu oprieť jednotlivci, ale aj inštitúcie. V súčasnosti v rámci Slovenskej republiky existuje niekoľko dokumentov, ktoré používajú určitú definíciu protirómskeho rasizmu. Je to napríklad stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 či rôzne akčné plány. Definícia z tohto uznesenia je však obšírnejšia. Venuje sa aj niektorým historickým východiskám pre lepšie pochopenie termínu obsahuje aj vyššie spomínané demonštratívne príklady prejavov protirómskeho rasizmu. Pracovná definícia protirómskeho rasizmu z dielne IHRA nie je prvou definíciu IHRA, ktorá sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Dňa 28. novembra 2018 Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1490 prijala právne nezáväznú pracovnú definíciu antisemitizmu, ktorú tiež vypracovala a schválila IHRA. Následne pracovnú definíciu antisemitizmu prijala 13. decembra 2018 aj Rada vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Definícia sa nedá meniť a upravovať, pretože je to priamy preklad právne nezáväznej definície od IHRA. Ak by sme čokoľvek zmenili, už by to nebola definícia IHRA, na ktorej pracovali aj slovenskí experti, ktorých sa nám vystriedalo počas niekoľkých rokov tiež desať. Definícia a stratégia protirómskeho rasizmu používaná v našej stratégii nie je jasné, kto sa hlási k autorstvu, nemá formalizovaný čítačný zdroj. Je vyslovene zlá a nie je plne v súlade ani s medzinárodným právom, ani medzinárodnými vedeckými závermi. Expert, ktorý ju vytvoril, expert, ktorý ju tvoril, zrejme nemôže porovnávať svoju erudíciu so spôsobilosťami IHRA a pridružených subjektov. Na základe vymedzenia protirómskeho rasizmu v stratégii je jednoznačne možné definovať celý rad protirómskych rasistických prejavov, definíciou stratégie nepostihnuteľných čo je dôvodom pre budúcu moderáciu tejto časti stratégie, rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Dokladom dôvodnosti tohto záveru sú aj ďalšie odporúčania medzinárodných organizácií k potláčaniu prevencií eliminácii prejavov rasizmu aj postupný záväzok Slovenskej republiky dosiahnuť konformitu v tejto oblasti s vyspelými svetovými demokraciami. Uvedená definícia v stratégii a v stratégii rovnosti inklúzie a participácie Rómov z tohto hľadiska nie je ani plne v súlade so zmluvnou základňou Rady Európy. Najmä všeobecnými politickými odporúčaniami ECRI číslo 3 a číslo 13 zameranej na boj voči protirómskemu rasizmu a diskriminácii Rómov. Prakticky definícia v strategických plánov je nedostatočná.
Ďakujem veľmi pekne za slovo a budem čakať teda na faktické poznámky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis