Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2022 13:10 - 13:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, navrhujem nasledujúce parlamentné tlače, tlač ČPT 978 geologický zákon, ČPT 945 pozemkové úpravy, parlamentná tlač 966 strelné zbrane, parlamentná tlač 975 energetika, parlamentná tlač 886 kilečko II a parlamentná tlač 857 novela Trestného zákona, zaradiť za bod programu, týkajúci sa parlamentnej tlače 1063, a parlamentnú tlač 970, hnojivá, zaradiť za bod programu týkajúci sa parlamentnej tlače 979, odpady.
Odôvodnenie tohto procedurálneho návrhu: z dôvodu plynulejšieho priebehu schôdze a lehôt vyplývajúcich napríklad z vnútrokomunitárneho pripomienkového konania o plánoch obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 19:10 - 19:25 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo.
Vážené pani kolegyne, kolegovia, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 25. mája 2022. Išlo o opakovanú voľbu.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 126 platných.
Za Martina Lukačoviča za hlasovalo 30, proti 20, zdržalo sa 76.
Za Michaelu Rakovickú za hlasovalo 7, proti 21, zdržalo sa 98.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nebol zvolený žiaden z navrhnutých kandidátov.
Keďže nebol zvolený člen Rady Slovenského pozemkového fondu vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 19:10 - 19:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu komisára pre deti, ktoré sa konalo 25. mája 2022, nová voľba II.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu komisára pre deti bolo v novej voľbe II vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu komisára pre deti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 122 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Natáliu Blahovú hlasovalo za 4 poslanci, hlasovalo proti 22, zdržalo sa hlasovania 96 poslancov,
– za Júliu Lindtnerovú hlasovalo 0 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa hlasovania 102 poslancov,
– za Jozefa Mikloška hlasovalo za 79 poslancov, hlasovalo proti 13, zdržalo sa hlasovania 30,
– za Janette Motlovú hlasovalo za 30, hlasovalo proti 12, zdržalo sa hlasovania 80 poslancov.
Na voľbu komisára pre deti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v novej voľbe II bol za komisára pre deti zvolený Jozef Mikloško.
Overovatelia poverujú svoju členku Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Gratulujem.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 19:10 - 19:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 25. mája 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prezvali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli tri neplatné a 127 platných, teda všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Jaroslav Ivančo za hlasovalo 68 poslancov, proti 12 poslancov a 47 poslancov sa zdržalo hlasovania,
– za Ivan Kuhn hlasovalo za 16 poslancov, proti 15 poslancov a 96 sa zdržalo hlasovania,
– za Martin Vojtašovič hlasovalo za 10 poslancov, 15 proti a zdržalo sa hlasovania 102 poslancov.
Na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Jaroslav Ivančo.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis
 

25.5.2022 18:55 - 19:10 hod.

Kavecká Monika
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 15:07 - 15:12 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem ďalej ťahať čas a rovno prejdem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu, tým by som začal.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. g) znie:
„g) vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva"), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1,".
2. V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo".
3. § 4 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„(6) Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní11a) a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b) Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
„11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku."
4. V § 5 ods. 4 sa za slovami „ods. 3" vypúšťa čiarka a slová „po predchádzajúcom písomnom súhlase národnej implementačnej a koordinačnej autority".
5. § 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Vykonávateľ je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť vykonávateľovi informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu.11b)
Ustanovenie osobitného predpisu11c) tým nie je dotknuté.".
6. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Údaje podľa druhej vety vykonávateľ a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov."
7. V § 15 odsek 2 znie:
„(2) Vykonávateľ môže výzvu alebo jej zmenu zverejniť až po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.".
8. V § 15a odsek 2 znie: „(2) Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po zohľadnení záväzného stanoviska a zapracovaní prípadných pripomienok národnej implementačnej a koordinačnej autority.".".
Doterajší čl. V sa označuje ako čl. Vl.
Skončil som, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1304 zo 16. marca 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom štyri spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 322 z 26. apríla 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 14:38 - 14:39 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Tak teraz tiež prichádza historická chvíľa, lebo prvýkrát s tebou súhlasím, že potraviny jednoducho nepatria do koša, v žiadnom prípade. My tu máme naozaj na Slovensku strašne veľa rodín, ktoré trpia nedostatkom, a práve si myslím, že toto, toto sú presne tie potraviny, ktoré by im vedeli pomôcť. Na druhej strane je to aj otázka komunikácie, možno s mestami, s obcami, aby vytvorili potravinové banky. Pretože na jednej strane máme potraviny, ktoré nemáme kam dať, na druhej strane máme mestá a obce, ktoré potravinové banky nemajú, lebo sa im s tým nechce babrať. Čiže možno by bolo na tomto mieste vhodné apelovať práve na samosprávy, aby si potravinové banky otvorili a aby tie sociálne výdajne začali fungovať po celom Slovensku. Ja by som bola len rada, len rada, naozaj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:54 - 13:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, veľa vecí už k môjmu pozmeňováku aj moji predrečníci zdôvodnili čo a ako. Hovorili ste, že prečo práve štyristo, nie viacej. Žiadny zákon, respektíve keď máte nejakú hodnotu v zákone, tak stále môžete polemizovať, stále tam viete nájsť pre a proti. Takže viac-menej žiadny zákon neni najlepší, najdokonalejší, najefektívnejší. Som rád, že ste si dali tú námahu, že ste to prešli pomerne poctivo.
Musím povedať, že takto ten štyristo ton sme brali akože to je taká nejaká, ja by som povedal, že štandardná, respektíve pre nás pre Slovenskú republiku štandardná nejaká cifra, ktorá môže prakticky v praktickom živote sa ukázať v kladnom alebo zápornom svetle. Takže môžme to novelizovať a milerád sa k tomu potom pripojím. Takže zatiaľ toľko, a myslím si, že je to dobrý zákon, dobrá novela zákona a myslím si, že prispeje ku našej zase dobrej potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti našich občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:28 - 13:28 hod.

Fecko Martin
Pán predseda výboru, iba ďakujem za doplnenie a myslím, že aj minister si to vezme za svoje. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis