Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2022 o 13:25 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

14.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, k predloženému návrhu zákona by som chcel predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili spolu s kolegom pánom poslancom Karahutom. Pozmeňujúci návrh obsahuje dva body. V prvom bode ide o to, že návrh zákona zavádza a rozširuje povinnosti pre pôvodcu odpadu. Zabezpečiť preukázateľným zmluvným vzťahom ešte pred vznikom stavebného odpadu zhodnotenie a recykláciu tohto stavebného odpadu z demolácie vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie stavebných odpadov pri stavbách si vyžaduje pre pôvodcu odpadu dostatočný čas na prípravu a vytvorenie takýchto zmluvných vzťahov. Preto sa navrhované prechodné obdobie považuje za nedostačujúce, aby ich pôvodca odpadu vedel reálne naplniť a navrhuje sa toto prechodné obdobie predĺžiť z navrhovaných šiestich na deväť mesiacov, čo považujeme už za primeraný a dostatočný čas. V prípade druhého bodu pozmeňovacieho návrhu ide legislatívno-technickú úpravu, ktorá spočíva vo vypustení už v minulosti transponovaného ustanovenia. Súčasné nastavenie cieľa v druhom bode súvisí s plánom obnovy a odolnosti, komponent 2, obnova budov, reforma 3, reforma nakladania so stavebným odpadom, podľa ktorej by najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktorý vznikne na stavbe, malo byť recyklovaného a tento cieľ je potrebné jednoznačne delegovať na pôvodcu uvedených odpadov.
Pozmeňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 979.
1. V čl. I v 6. bode § 135k sa slovo "šiestich" nahrádza slovom "deviatich".
2. V čl. I 7. bod znie:
"7. Doterajší text prílohy č. 3 v časti 6 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Cieľom odpadového hospodárstva, pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine č. 17 v katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 170504."."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

14.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš
Budeme hlasovať dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1040. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Šofranko Mária
 

Vstup predsedajúceho 14.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Tóth Vojtech
Áno. Budeme hlasovať dneska o sedemnástej.
Skryt prepis
 

14.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Tóth Vojtech
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 13:40 - 13:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1023. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1073 z 30. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 13:25 - 13:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Podobne ako moja predrečníčka Janka Žitňanská chcem poďakovať za tento návrh zákona. Oblasť starostlivosti o deti, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu vyrastať vo svojej biologickej rodine, prechádzala mnohými premenami a myslím si, že je tu priestor ešte naozaj pre ďalšie. Jedna vec je naozaj vytvorenie čo najlepších podmienok pre to, aby väčšina tých detí a v podstate všetky tie, ktoré môžu, vyrastali v prirodzenom prostredí, mohli vytvárať vzťahové väzby a žiť s náhradnými rodičmi. V tomto vidím význam aj týchto profi rodín a takisto podporovanie pestúnskych rodín.
Takisto som presvedčená o tom a myslím si, že tiež tam máme ešte dosť rezerv a je dobré na tom naozaj pracovať, ako už pán minister spomenul, čo sa týka sanácie rodín, čo sa týka vlastne náprav a korekcie, poradenstva, pomoci týmto rodinám, ktoré sa ocitajú v kríze častokrát spôsobenej rôznymi sociálnymi dôvodmi, nedostatočným bývaním alebo príjmom a toto sú častokrát dôvody, pre ktoré sa títo rodičia nemôžu postarať.
A ďalšia vec, nezanedbateľná, ktorú sme videli aj na poslaneckom prieskume v detských domovoch, to sú deti, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a pripútané k lôžku, a naozaj je potrebné aj, pokiaľ nemôžu ísť do toho rodinného prostredia, vytvoriť im čo najlepšie podmienky a pokiaľ je to možné aj kontinuálne po bývaní v prostredí, ktoré poznajú, s ľuďmi, ktorých poznajú. Takže ja si myslím, že naozaj zabezpečiť dôstojný život a dôstojné prostredie, to je veľmi dobrý cieľ a veľmi kvitujem tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2022 13:10 - 13:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, navrhujem nasledujúce parlamentné tlače, tlač ČPT 978 geologický zákon, ČPT 945 pozemkové úpravy, parlamentná tlač 966 strelné zbrane, parlamentná tlač 975 energetika, parlamentná tlač 886 kilečko II a parlamentná tlač 857 novela Trestného zákona, zaradiť za bod programu, týkajúci sa parlamentnej tlače 1063, a parlamentnú tlač 970, hnojivá, zaradiť za bod programu týkajúci sa parlamentnej tlače 979, odpady.
Odôvodnenie tohto procedurálneho návrhu: z dôvodu plynulejšieho priebehu schôdze a lehôt vyplývajúcich napríklad z vnútrokomunitárneho pripomienkového konania o plánoch obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 19:10 - 19:25 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo.
Vážené pani kolegyne, kolegovia, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 25. mája 2022. Išlo o opakovanú voľbu.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 126 platných.
Za Martina Lukačoviča za hlasovalo 30, proti 20, zdržalo sa 76.
Za Michaelu Rakovickú za hlasovalo 7, proti 21, zdržalo sa 98.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nebol zvolený žiaden z navrhnutých kandidátov.
Keďže nebol zvolený člen Rady Slovenského pozemkového fondu vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis