Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.6.2022 o 13:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Szőllős Ján
Hlasovanie bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

14.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1425 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, tlač 970, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 524 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť,
- výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 213 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 221 zo dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, k predloženému návrhu zákona by som chcel predniesť pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili spolu s kolegom pánom poslancom Karahutom. Pozmeňujúci návrh obsahuje dva body. V prvom bode ide o to, že návrh zákona zavádza a rozširuje povinnosti pre pôvodcu odpadu. Zabezpečiť preukázateľným zmluvným vzťahom ešte pred vznikom stavebného odpadu zhodnotenie a recykláciu tohto stavebného odpadu z demolácie vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie stavebných odpadov pri stavbách si vyžaduje pre pôvodcu odpadu dostatočný čas na prípravu a vytvorenie takýchto zmluvných vzťahov. Preto sa navrhované prechodné obdobie považuje za nedostačujúce, aby ich pôvodca odpadu vedel reálne naplniť a navrhuje sa toto prechodné obdobie predĺžiť z navrhovaných šiestich na deväť mesiacov, čo považujeme už za primeraný a dostatočný čas. V prípade druhého bodu pozmeňovacieho návrhu ide legislatívno-technickú úpravu, ktorá spočíva vo vypustení už v minulosti transponovaného ustanovenia. Súčasné nastavenie cieľa v druhom bode súvisí s plánom obnovy a odolnosti, komponent 2, obnova budov, reforma 3, reforma nakladania so stavebným odpadom, podľa ktorej by najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktorý vznikne na stavbe, malo byť recyklovaného a tento cieľ je potrebné jednoznačne delegovať na pôvodcu uvedených odpadov.
Pozmeňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 979.
1. V čl. I v 6. bode § 135k sa slovo "šiestich" nahrádza slovom "deviatich".
2. V čl. I 7. bod znie:
"7. Doterajší text prílohy č. 3 v časti 6 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Cieľom odpadového hospodárstva, pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine č. 17 v katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 170504."."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

14.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš
Budeme hlasovať dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1040. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Šofranko Mária
 

Vstup predsedajúceho 14.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Tóth Vojtech
Áno. Budeme hlasovať dneska o sedemnástej.
Skryt prepis
 

14.6.2022 13:55 - 14:10 hod.

Tóth Vojtech
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2022 13:40 - 13:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1023. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1073 z 30. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2022 13:25 - 13:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Podobne ako moja predrečníčka Janka Žitňanská chcem poďakovať za tento návrh zákona. Oblasť starostlivosti o deti, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu vyrastať vo svojej biologickej rodine, prechádzala mnohými premenami a myslím si, že je tu priestor ešte naozaj pre ďalšie. Jedna vec je naozaj vytvorenie čo najlepších podmienok pre to, aby väčšina tých detí a v podstate všetky tie, ktoré môžu, vyrastali v prirodzenom prostredí, mohli vytvárať vzťahové väzby a žiť s náhradnými rodičmi. V tomto vidím význam aj týchto profi rodín a takisto podporovanie pestúnskych rodín.
Takisto som presvedčená o tom a myslím si, že tiež tam máme ešte dosť rezerv a je dobré na tom naozaj pracovať, ako už pán minister spomenul, čo sa týka sanácie rodín, čo sa týka vlastne náprav a korekcie, poradenstva, pomoci týmto rodinám, ktoré sa ocitajú v kríze častokrát spôsobenej rôznymi sociálnymi dôvodmi, nedostatočným bývaním alebo príjmom a toto sú častokrát dôvody, pre ktoré sa títo rodičia nemôžu postarať.
A ďalšia vec, nezanedbateľná, ktorú sme videli aj na poslaneckom prieskume v detských domovoch, to sú deti, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a pripútané k lôžku, a naozaj je potrebné aj, pokiaľ nemôžu ísť do toho rodinného prostredia, vytvoriť im čo najlepšie podmienky a pokiaľ je to možné aj kontinuálne po bývaní v prostredí, ktoré poznajú, s ľuďmi, ktorých poznajú. Takže ja si myslím, že naozaj zabezpečiť dôstojný život a dôstojné prostredie, to je veľmi dobrý cieľ a veľmi kvitujem tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis