Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.6.2022 o 16:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Zajačik Vladimír
Hlasovanie o tomto návrhu bude zajtra o 11.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:40 - 17:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k predmetnému máme spolu s kolegom poslancom Tomášom Šudíkom pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý najprv odôvodním. V rámci pozmeňovacieho návrhu sa vkladajú dva nové články. Článok III, v ktorom sa navrhuje doplnenie novelizačného článku III a to úprava zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní záväzkov výstavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií financovanej z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a do budúcna aj prostredníctvom iných spôsobov financovania prostredníctvom úverov z bánk, zo štátneho rozpočtu alebo z verejných fondov (ako napr. Envirofond, európske fondy a pod.) a pri zabezpečení pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné doplniť predmetné ustanovenie tak, aby verejný vodovod alebo verejná kanalizácia mohli byť predmetom záložného práva v prospech záložného veriteľa pre prípad výstavby novej infraštruktúry, ale aj v prípade obnovy existujúcej infraštruktúry. Pokiaľ ide o proces implementácie projektov záložné právo je v prípade projektov výstavby vodovodov a verejných kanalizácií prevládajúcim spôsobom zabezpečenia budúcich pohľadávok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku voči prijímateľom, ktorí implementujú projekty. Účelom pozmeňujúceho návrhu je aj potreba riešiť financovanie investičných aktivít vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií z vlastných investícií a úverov z bánk, s čím počíta aj nový návrh regulačnej politiky na nové regulačné obdobie tzv. regulácia vo vodnom hospodárstve na 6. regulačné obdobie 1.1.2023 - 31.12.2027 . A preto je potrebné umožnenie zabezpečenia aj pohľadávok bánk pri financovaní prostredníctvom úverov na zriaďovanie a obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovanou úpravou ostane zachovaný účel ustanovenia, súčasne však vytvára priestor pre financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií bankovým úverom.
Pokiaľ ide o odôvodnenie k článku IV, ide doplnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov sa navrhuje z dôvodu absencie kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poveriť odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika, ktorý je oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 978).
Za článok II sa vkladajú nové články III a IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová „okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk 1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa) znie:
„1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." .
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z„ zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami „revízneho technika" vypúšťa čiarka a tieto slová „ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia".
2. V § 53 odsek 2 znie:
„(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom (§ 59 ods. 1 písm. z) fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax.".
3. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z) poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov.".".
V súvislosti s vložením nového článku III a článku IV sa primerane upraví názov zákona.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:25 - 17:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Po 14. V § 13 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Vykonávateľ je oprávnený pri dodržaní princípu proporcionality neposkytnúť prostriedky mechanizmu osobe, u ktorej nastala niektorá zo skutočností podľa osobitného predpisu, 21aa a to aj v prípade, ak uvedené nebolo explicitne upravené vo výzve.".
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9. Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie: ,,21) Čl. 136 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.".
Po 15. § 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, zmluva podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o partnerovi v rozsahu potrebnom na jednoznačnú identifikáciu partnera.".
Po 16. V § 15 ods. 4 písm. b) sa slovo „hodnotenia" nahrádza slovom „posúdenia".
Po 17. V § 15 odsek 6 znie:
„(6) Vykonávateľ je oprávnený výzvu zrušiť, ak nemožno poskytovať prostriedky mechanizmu na základe výzvy. Vykonávateľ predloženú žiadosť o prostriedky žiadateľovi vráti alebo žiadosť o prostriedky posúdi. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní vykonávateľ bezodkladne na svojom webovom sídle.".
Po 18. V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Vykonávateľ môže žiadateľov, ktorým oznámil splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu určených vo výzve a ktorí sa v poradí vytvorenom podľa odseku 4 umiestnili na mieste, na ktoré nemožno v závislosti od dostupnosti prostriedkov mechanizmu na účel určený vo výzve poskytnúť prostriedky mechanizmu, zaradiť do rezervného zoznamu žiadateľov v poradí vytvorenom podľa odseku 4.".
Po 19. V § 23 odsek 6 znie:
„(6) Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu partnera, dodávateľa, subdodávateľa alebo z iného podnetu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť vykonávateľovi. Vykonávateľ je povinný na základe oznámenia nezrovnalosti prijímateľom vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti národnej implementačnej a koordinačnej autorite. Ak partner zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo z iného podnetu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prijímateľovi.".
Po 20. § 24 vrátane nadpisu znie: „§ 24 Konflikt záujmov
(1) Národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje sú povinní pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu konať tak, aby nehrozil, nevznikol a netrval konflikt záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo štátnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu. Ak napriek tomu dôjde k situácii, kde hrozí, vzniká alebo trvá konflikt záujmov, sú národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ, sprostredkovateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje povinní prijať opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich pôsobnosti, a na riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov.
(2) Za konflikt záujmov sa považuje najmä, ak sa na príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posúdení projektového zámeru, príprave výzvy, posudzovaní žiadosti o prostriedky, na rozhodovaní o námietkach alebo na plnení iných úloh pri vykonávaní investícií a reforiem podľa tohto zákona, pri ktorých sa predpokladá iný nestranný a objektívny výkon, podieľa žiadateľ, prijímateľ alebo zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo zainteresované osoby na strane prijímateľa; to neplatí, ak je preukázateľné, že táto osoba nie je objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.
(3) Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo zainteresovanou osobou na strane prijímateľa je:
a) partner,
b) dodávateľ,
c) subdodávateľ,
d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, partnera, dodávateľa alebo subdodávateľa,
e) spoločník obchodnej spoločnosti alebo člen družstva, ktoré sú žiadateľmi, prijímateľmi, partnermi, dodávateľmi alebo subdodávateľmi; to neplatí, ak spoločníkom obchodnej spoločnosti je alebo v jeho mene koná štát zastúpený vykonávateľom ako správcom majetku štátu,
f) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi alebo v inom obdobnom právnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, dodávateľovi alebo subdodávateľovi,
g) osoba, ktorá sa podieľala na príprave alebo realizácii investície pre žiadateľa, partnera alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky určené na prípravu alebo realizáciu investície,
h) osoba, ktorá je blízkou osobou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi, partnerovi alebo osobe uvedenej v písmenách b) až g),
i) iná osoba, objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon funkcií pri vykonávaní mechanizmu z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu.
(4) Ak sa zamestnanec národnej implementačnej a koordinačnej autority, zamestnanec vykonávateľa alebo zamestnanec sprostredkovateľa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne svojmu najbližšiemu nadriadenému. Ak sa iná osoba podieľajúca sa na vykonávaní mechanizmu dozvie o skutočnostiach predstavujúcich konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne vykonávateľovi, sprostredkovateľovi alebo národnej implementačnej a koordinačnej autorite.
(5) Na základe oznámenia podľa odseku 4 národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ písomne posúdi, či došlo alebo by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Ak existenciu konfliktu záujmov nie je možné objektívne a preukázateľne vylúčiť, národná implementačná a koordinačná autorita, vykonávateľ alebo sprostredkovateľ overí, či dotknuté úlohy vykonané do času oznámenia neboli ovplyvnené konfliktom záujmov a zároveň zabezpečí opatrenia spočívajúce najmä vo vylúčení osoby, ktorá je v konflikte záujmov alebo u ktorej nie je konflikt záujmov vylúčený, z plnenia úloh pri vykonávaní plánu obnovy alebo v úprave jej práv, povinností a zodpovednosti tak, aby bol konflikt záujmov odstránený, v odstúpení od zmluvy podľa § 14 alebo od zmluvy podľa § 19 alebo vo vypovedaní príslušnej zmluvy.".
Po 21. V § 25 ods. 1 písm. b) sa slovo „prijímateľa" nahrádza slovami „žiadateľa, prijímateľa, partnera"
Po 22. V § 25 odsek 3 znie:
„(3) Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, 27) žiadateľ na účely získania prostriedkov mechanizmu a prijímateľ v súvislosti s realizáciou investície spracuváva osobné údaje partnera, dodávateľa, subdodávateľa, dodávateľa partnera a subdodávateľa partnera v rozsahu podľa odseku 2 a sú povinní poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov. 29) Ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, 27) partner na účely získania prostriedkov mechanizmu a v súvislosti s realizáciou investície spracúva osobné údaje dodávateľa a subdodávateľa v rozsahu podľa odseku 2 a je povinný poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov. 29)".
Po 23. V § 26 ods. 3 sa slová „§ 12 až 20" nahrádzajú slovami „§ 12, § 13 ods. 1, 7 a 8 a § 14 až 20".
Po 24. Za § 26 sa vkladá § 26a, ktoré vrátane nadpisu znie: „§ 26a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia.
Na zrušenie vyhlásenej výzvy, ktorá sa neuzavrie a nie je zrušená do dňa vyhlásenia tohto zákona, sa uplatnia ustanovenia o zrušení výzvy v znení účinnom do dňa vyhlásenia tohto zákona.".".
Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Následný článok sa primerane prečísluje. V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Pán predsedajúci, skončil som s pozmeňujúcim návrhom a vlastne týmto pozmeňujúcim návrhom len reagujeme na súčasný plán obnovy, kde chceme stransparentniť a zefektívniť tento celý proces a samozrejme zavádzame do celej legislatíva nové pojmy ako sú partner a konflikt záujmov. Pevne veríme, že vďaka tomuto pozmeňujúcemu návrhu bude o to lepšie a dostupnejšie čerpať financie z plánu obnovy a bude to 100 % čisté a nepremnožiteľné. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 16:55 - 17:10 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami „vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
2. V § 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „spravidla na uspokojenie vlastných potrieb,".
3. V § 2 písm. f) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú slovami „vykonávateľom, prijímateľom alebo partnerom".
4. V § 2 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:
„m) partnerom osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov spolupodieľa na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiadateľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo realizácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa.".
5. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo „sprostredkovateľa" vkladá čiarka a slová „a prijímateľa" sa nahrádzajú slovami „prijímateľa a partnera".
6. V § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 písm. d), § 5 ods. 7, § 7 ods. 3 a § 8 ods. 2 sa za slovo „prijímateľ' vo všetkých tvaroch vkladá čiarka a slovo „partner" v príslušnom tvare.
7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová „realizuje reformu" vkladajú slová „alebo ich časť'.
8. V § 5 ods. 5 sa za slová „analýza rizík" vkladajú slová „alebo metódou náhodného výberu alebo ich kombináciou".
9. V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitný predpis o verejnom obstarávaní 18a)"
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
10. V § 13 ods. 3 prvej vete a § 23 ods. 2 sa za slová „finančný sprostredkovateľ' vkladá čiarka a slová „a prijímateľ" sa nahrádzajú slovami „prijímateľ a partner".
11. V § 13 ods. 3 druhej vete sa slová „prijímateľovi, ktorý prijíma" nahrádzajú slovami „prijímateľovi a partnerovi, ktorí prijímajú".
12. V § 13 ods. 4 druhá veta znie:
„Prostriedky mechanizmu nemožno poskytovať ani právnickej osobe, ktorej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba konajúca v jej mene boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Ak sa na realizácii investície alebo realizácii reformy spolupodieľa partner, uvedené sa vzťahuje aj na partnera, štatutárny orgán partnera, člena štatutárneho orgánu partnera a inú osobu konajúcu v mene partnera.".
13. V § 13 ods.5 znie:
„(5) Vykonávate!' a sprostredkovateľ' sú na účely preukázania bezúhonnosti žiadateľa, prijímateľa, partnera, ich štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo iných osôb konajúcich v ich mene oprávnení od týchto osôb žiadať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Žiadateľ, prijímateľ', partner a ich štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v ich mene na účely podľa vyžiadania výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety vykonávateľ' a sprostredkovateľ bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.".
(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení prítomní, dovoľte mi prečítať v úvode pozmeňujúci návrh a potom ho neskôr, dám k nemu odôvodnenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 978).
Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Čl. III. Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z., zákona č. 137/2022 Z. z. a zákona č. 208/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa slová „vykonávateľom alebo prijímateľom" nahrádzajú
=====
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:40 - 16:55 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, Národná Slovenskej republiky uznesením č. 1414 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 978) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 527 z 9. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 211 z 8. júna 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 220 z dňa 14. júna 2022.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.6.2022 16:25 - 16:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Jarka, ja v podstate súhlasím so všetkým, čo si povedala a ďakujem, že si vystúpila a trošku som dotknutá tým, čo povedal tvoj kolega, ale to už je jeho problém, lebo takto nejak hádzať na nás veci normálne en bloc sa mi vôbec nezdá férové. Zároveň chcem povedať, že čo sa týka pozemkových úprav, jednoznačne sú veľmi dôležité, a to nielen pre ľudí, ktorí žijú v obciach, ale aj tí, ktorí žijú v meste. Lebo my s tým máme rovnaký problém v meste ako tí, ktorí žijú na dedine, pretože bez pozemkových úprav s rozdrobením pozemkov, ktoré napr. vedú pod cestami, pod chodníkmi, máme absolútne zásadný problém pri úpravách, opravách, pri školských dvoroch, tam sa pôda navrátila, resp. tam pôda nemá vlastníka známeho, medzitým už sa stokrát dedilo, to je úplná katastrofa.
Čiže týmto chcem povedať, že nie je to problém, nie je to problém iba obcí, ale je to problém aj v mestách a že asi je najvyšší čas s tým naozaj urobiť poriadok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, páni kolegovia. Takže kolega pán Baránik, po pozemkových úpravách vzniká nový právny stav. Vzniká nová právny stav. Nové vlastníctvo, nová výmera, nová rozloha na inom mieste. Socializmus bol o tom, že užívateľ mal väčšie právo ako vlastník. Tu konečne v demokracii má vlastník väčšie právo ako užívateľ a na (pozn. prepis.: nezrozumiteľne povedané) sa neodvolávame, pretože pozemkové úpravy sú nad užívacím vzťahom. My tam riešime vlastnícke vzťahy. A toto bolo aj doteraz v tomto zákone, to nieže sme si to teraz my vymysleli, pretože nový právny vzťah, tam bude aj nový vlastník, predsa nemôže preberať staré veci, keď máte novú právnu podstatu. Takže toto neberiem, pretože pozemkové úpravy nám nie sú iba maľovanky, že urobíme, že hore bude užívať dole, jak ste povedali od tohto buka po tento buk, no nehnevajte sa. To je čo za miera? Tam musí byť predsa ohraničená nejaká nejakým geometrickým zameraním, ktoré jasne určí hranice, ktoré v novom stave ten vlastník jednej jednine bude sám rozhodovať, komu to prenajme. Má na to 3 až 7 rokov, tento užívateľ, ktorý tam na tomto území akože hospodári, aby si dojednal tento nový právny vzťah pri pozemkových úpravách. Účastníkom konania sú aj užívatelia v danom katastrálnom území. To znamená, oni tam nemôžu teraz povedať, že užívatelia idete preč, my iba vlastníci alebo naopak, iba užívatelia a vlastníci nie.
To znamená, tu je tá synchrónia socializmu a demokracie, že užívateľ spolu s vlastníkom by mal povedať jasný vzťah, že ja chcem s tebou uzatvoriť, žiadnu podnájomnú, popodnájomnú a neviem jakú popopodnájomnú zmluvu, ale nájomnú zmluvu. To znamená, ja vlastník a ty užívateľ, presne vytýčené hranice a to je zmysel. Pretože celá západná Európa to už skoro má a oni nás nechápu, že ako je to možné, že u nás máme na jednom metri štvorcom 50 spoluvlastníckych vzťahov. To neni možné. Takže, vážení, pozemkové úpravy každopádne, stavebné nájomné zmluvy končia práva k starým parcelám, k starým pozemkom. A k novým, samozrejme, za tých sedem rokov utriasť, ako budú v novom stave. To je nový vlastník, nový stav pozemkov.
Ďak.. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 15:25 - 15:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
slová: „o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 14 ods. 7 písm. d) na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitných predpisov, odkaz na 29ad) sa rozhoduje len nadpolovičnou väčšinou hlasov tých vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2".
Poznámka pod čiarou k odkazu 29ab znie:
29ab) Napríklad § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2015 Z. z., § 11 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.".
4. V § 27 ods. 1 sa za slová „§ 18 ods. 1 až 3" vkladá čiarka a slová „§ 20 ods. 2".
5. V § 27 ods. 2 písm. b) sa slovo „alebo" nahrádza čiarkou a v písmene c) sa bodka nahrádza slovom „alebo".
6. V § 27 odsek 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) fondu a správcovi neoznámi podľa § 20 ods. 2 rozhodnutie zhromaždenia o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty do 30 dní odo dňa tohto rozhodnutia.".
7. V § 28 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. fondu a správcovi neoznámi rozhodnutie zhromaždenia o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty.".
8. Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Nájomná zmluva uzatvorená medzi fondom alebo správcom a spoločenstvom do 31. augusta 2022 podľa § 12 ods. 2 v znení účinnom do 31. augusta 2022, ktorej predmetom je užívanie podielov na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorá nie je spoločnou nehnuteľnosťou, a ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo správca, ostáva platná do uplynutia času, na ktorý je nájom dohodnutý, do uplynutia minimálnej doby trvaní trvania nájmu alebo do jej ukončenia výpoveďou podľa osobitného predpisu39 alebo do jej ukončenia podľa osobitného predpisu40 alebo ak nenastane iná skutočnosť spôsobujúca zánik nájomnej zmluvy.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
40) § 14 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov." .".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Vážení, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma vypočuli a chcel by som poprosiť o podporu tohto zákona, pretože posunie pozemkové úpravy do kvalitatívne lepších vôd. takže naši predkovia nám odkazujú, že žime tak, aby bolo aj chleba aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Bod 131. V § 35a odsek 4 znie: „(4) Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru dvakrát ročne a to do konca septembra príslušného kalendárneho roka za obdobie od 1.januára do 30. júna a do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka za obdobie od 1. júla do 31. decembra.".
Bod 132. V § 35a ods. 5 písmená e) a f) znejú: „e) prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko, okrem
1. právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
2. dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti, Odkaz 23ua) ak nejde o výšku plnenia za prevod alebo prenájom majetku alebo jeho výmeru,
f) prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23ua znie: „23ua) Napríklad § 42 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Bod 133. V § 35a sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:
g) prerokúva účtovnú závierku overenú audítorom,
h) prerokúva návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
i) prerokúva správu o činnosti pozemkového fondu,
j) prešetruje sťažnosti, v odkaze 23v) na pozemkový fond.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23v znie: „23v) Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 15. V čl. I bod 133 znie: „133. Za § 42x sa vkladá § 42y, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 42y Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2022
odsek (1) Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav k 31. augustu 2022, sú povinní získať osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 5 ods. 6 do 29. februára 2024.
odsek (2) Konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. augusta 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2022.
odsek (3) Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2022, návrh na jednoduché pozemkové úpravy podľa § 8f ods. 1 je možné podať do 31. decembra 2026.
odsek (4) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa § 35a ods. 1 v znení účinnom do 31. augusta 2022 sa skončí 1. septembra 2027.".".
Bod 16. V čl. 1 bod 134 úvodnej vety sa slová „odsekom 5, ktorý znie" nahrádzajú slovami „odsekmi 5 a 6, ktoré znejú" a za odsek 5 sa pripája odsek 6, ktorý znie: „(6) Ministerstvo zabezpečuje zverejňovanie zoznamu katastrálnych území, v ktorých sa podľa plánu schváleného vládou má začať konanie o pozemkových úpravách, a priebehu konania o pozemkových úpravách podľa katastrálnych území na určenom webovom portáli.".
Bod 17. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: „4. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, a nehnuteľností podľa § 1 ods. 1, s ktorými sa, pardon, s ktorými na území bývalého Vojenského obvodu Javorina hospodária Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik.".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 18. V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: „1. V § 4 ods. 3 štvrtej vete sa za slová „Slovenskej republiky" vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo obrany").". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 19. V čl. III sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie: „2. V § 14 ods. 1 sa za slovo „pozemkov," vkladajú slová „ktoré prešli do správy právnickej osoby podľa § 28c, a pozemkov,".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 20. V čl. III sa bod 4 nahrádza týmito bodmi: „4. V § 22 ods. 1 písm. a) sa slová „20 %" nahrádzajú slovami „60 %" a slová „2 001 m2" sa nahrádzajú slovami „3 001 m2". "5. V § 22 ods. 1 písm. b) sa slová „10 %" nahrádzajú slovami „30 %". Bod 6. V § 23 ods. 1 sa slová „2 000 m2 nahrádzajú slovami „3 000 m2 ". Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Bod 21. V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie: „5. Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý znie: „§ 28c Správa pozemkov vo vlastníctve štátu na území bývalého Vojenského obvodu Javorina okrem podielov na spoločných nehnuteľnostiach podľa osobitného predpisu odkaz na 59 prechádza 1. januára 2023 z fondu na právnickú osobu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany.
Odsek (2) Fond a právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vyhotovia do 30. novembra 2022 protokol o prechode správy pozemkov vo vlastníctve štátu podľa odseku 1. Protokol podľa prvej vety obsahuje najmä podrobnosti o prechode správy pozemkov, prechode práv a povinností a právnych vzťahoch vyplývajúcich z odseku 3. Odsek (3) Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vstupuje dňom prechodu správy podľa odseku 1 do práv a povinností fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, odkaz na číslo 60, vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, odkaz 60a, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1,
b) povinnej osoby a správcu majetku vo vlastníctve štátu a doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov, odkaz na 60b,
c) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov podľa prvej časti tohto zákona a v konaniach o pozemkových úpravách, odkaz na 60c)
d) fondu ako správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu, odkaz na 60d), vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov, odkaz 60e), k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odseku 1.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 59 až 60e znejú:
odkaz 59) § 10 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 9712013 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.
odkaz 60) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
odkaz 60a) § 34 ods. 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
odkaz 60b) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 306/1992 Zb.
odkaz 60c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
odkaz 60d) § 12 zákona č. 9712013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
odkaz 60e) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 22. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie: „Čl. V Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 2/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Po 1. V § 14 ods. 2 sa za slovo „viesť' vkladá slovo „elektronickú" a tretia veta znie: „Nájomca je povinný údaje a informácie z týchto evidencií
a) na požiadanie poskytnúť okresnému úradu,
b) poskytnúť Pôdohospodárskej platobnej agentúre spolu s podaním žiadosti, ak nájomca je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu. Odkaz 13 ".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie: odkaz 13) Zákon č. 280/ 2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ".
Bod 2. Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Povinnosť viesť evidencie podľa § 14 ods. 2 a 3 sa rovnako vzťahuje aj na nájomcu, na ktorého sa nevzťahuje druhá časť zákona a ktorý je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu. Odkaz 13 ". Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Bod 23. Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie: „Čl. VI Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. , zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 389/2021 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 50 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak sa v konaní pred orgánom verejnej správy podľa osobitných predpisov, odkaz 69b) vyžaduje súhlasné stanovisko správcu a správca sa nevyjadrí v lehote určenej osobitným predpisom , odkaz na 69b) alebo v lehote 60 dní, ak lehota nie je určená osobitným predpisom, odkaz 69b) má sa za to, že správca vydal súhlasné stanovisko; to sa nevzťahuje na stanovisko a vyjadrenie vzťahujúce sa k územiu európskej sústavy chránených území, odkaz na .43c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 69b znie: Odkaz 69b) Napríklad stavebný zákon, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".". Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobudne účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane upraví v článku upravujúcom účinnosť.
Bod 24. Za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie: „Čl. VII Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 91/2020 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V § 10 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak § 15 ods. 2 neustanovuje inak".
Bod 2. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta." .
Bod 3. V § 15 ods. 2 v druhej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 14 ods. 7 písm. d) na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitných predpisov, odkaz na 29ad) sa rozhoduje len nadpolovičnou väčšinou hlasov tých vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá
=====
Skryt prepis