Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.9.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Na začiatok chcem povedať, že som bol inšpirovaný uznesením, ktoré v roku 2018 priniesla práve strana SMER k antisemitizmu, za čo im chcem aj poďakovať, že prišli s takýmto uznesením, a vlastne toto uznesenie je inšpiratívne v tom, že sme sa inšpirovali práve týmto uznesením, ktoré priniesla strana SMER k antisemitizmu.
Slovenská republika je od roku 2005 členskou krajinou Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA. IHRA sa zameriava na posilnenie, rozvoj a podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a pripomínania holokaustu a slúži ako medzinárodné politické a expertné fórum v tejto oblasti. Venuje sa aj otázkam rómskej genocídy. IHRA združuje 35 krajín. Delegáciu Slovenskej republiky tu tvoria zástupcovia viacerých ministerstiev, ako aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
Členské krajiny IHRA na svojim plenárnom zasadnutí dňa 8. októbra 2020 oficiálne prijali právne nezáväznú pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu, ktorá je súčasťou predkladaného návrhu uznesenia a na ktorej spolupracovali aj experti zo Slovenska niekoľko rokov. Podľa tejto definície je protirómsky rasizmus prejavom individuálnych prejavov a činov, ako aj inštitucionálnych politík a praktík marginalizácie, vylúčenia fyzického násilia, znevažovania a devalvácie rómskych kultúr a životného štýlu a nenávistných prejavov zameraných na Rómov, ako aj na iných jednotlivcov a skupiny, ktoré boli vnímané, stigmatizované alebo prenasledované počas nacistickej éry a aj v súčasnosti ako Rómovia. To vedie k zaobchádzaniu s Rómami ako s údajnou cudzou skupinou a spája ich so sériou pejoratívnych stereotypov a skreslených obrazov, ktoré predstavujú špecifickú formu rasizmu. Súčasťou definície je okrem iného aj historický background a dvanásť demonštratívnych a deklaratórnych príkladov prejavov protirómskeho rasizmu.
Prvý príklad prejavu protirómskeho rasizmu je skresľovanie alebo popieranie prenasledovania Rómov alebo genocídy Rómov. Druhým glorifikácia adorácia genocídy Rómov. Tretím podnecovanie, ospravedlňovanie a páchanie násilia voči rómskych komunitám, ich majetku a jednotlivým Rómom. Po štvrté, nútené a násilné sterilizácie, ako aj iné fyzicky a psychicky znevažujúce zaobchádzanie s Rómami. Po piate, udržiavanie a potvrdzovanie diskriminačných stereotypov o Rómoch a proti nim. Po šieste, obviňovanie Rómov s použitím nenávistných prejavov zo skutočných alebo vnímaných sociálnych, politických, kultúrnych, ekonomických a verejných zdravotných problémov. Po siedme, stereotypizáciu Rómov ako osoby, ktoré sa dopúšťajú kriminálneho správania. Po ôsme, použitie termínu cigáň ako nadávka. Po deviate, schvaľovanie alebo podpora vylučujúcich mechanizmov namierených proti Rómom na základe rasovodiskriminačných predpokladov, ako je vylúčenie z bežných škôl a inštitucionálne postupy alebo politiky, ktoré vedú k segregácii rómskych komunít. Po desiate, prijímanie politík bez právneho základu alebo stanovenie podmienok, ktoré umožňujú svojvoľne alebo diskriminačne vysídľovanie rómskych komunít a jednotlivcov. Po jedenáste, vyvodzovanie kolektívnej zodpovednosti za skutočné alebo domnelé činy jednotlivých členov rómskych komunít. Po dvanáste, šírenie nenávistných prejavov voči rómskym komunitám v akejkoľvek forme, napríklad v médiách, zahrňujúc internet a sociálne siete.
Predmetná pracovná definícia slúži ako dôležitý praktický nástroj, ktorý môže pomôcť jednotlivcom, organizáciám a vládam posilniť povedomie verejnosti o probléme protirómskeho rasizmu v spoločnosti. Definícia pomôže rozpoznať protirómske stereotypy a je využiteľná aj v boji proti nenávisti a nenávistným verbálnym prejavom zameraným voči Rómom. Zároveň môže slúžiť ako referenčný nástroj na identifikáciu, monitoring, prevenciu a predchádzanie v boji proti tomuto fenoménu, proti nenávisti a diskriminácii a najmä poslúži na vzdelanie, a to aj priblížením historického kontextu prenasledovania a utrpenia Rómov počas druhej svetovej vojny a jeho dôsledkov, ktoré častokrát trvajú až dodnes.
Neklasifikujeme právnu normu. Je to nezáväzná definícia, o ktorú sa môžu oprieť jednotlivci, ale aj inštitúcie. V súčasnosti v rámci Slovenskej republiky existuje niekoľko dokumentov, ktoré používajú určitú definíciu protirómskeho rasizmu. Je to napríklad stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 či rôzne akčné plány. Definícia z tohto uznesenia je však obšírnejšia. Venuje sa aj niektorým historickým východiskám, pre lepšie pochopenie termínu obsahuje aj vyššie spomínané demonštratívne príklady prejavov protirómskeho rasizmu.
Pracovná definícia protirómskeho rasizmu z dielne IHRA nie je prvou definíciu IHRA, ktorá sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Dňa 28. novembra 2018 Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1490 prijala právne nezáväznú pracovnú definíciu antisemitizmu, ktorú tiež vypracovala a schválila IHRA. Následne pracovnú definíciu antisemitizmu prijala 13. decembra 2018 aj Rada vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Definícia sa nedá meniť a upravovať, pretože je to priamy preklad právne nezáväznej definície od IHRA. Ak by sme čokoľvek zmenili, už by to nebola definícia IHRA, na ktorej pracovali aj slovenskí experti, ktorých sa nám vystriedalo počas niekoľkých rokov viac než desať. Definícia a stratégia protirómskeho rasizmu používaná v našej stratégii nie je jasné, kto sa hlási k autorstvu, nemá formalizovaný čítačný zdroj. Je vyslovene zlá a nie je plne v súlade ani s medzinárodným právom, ani medzinárodnými vedeckými závermi. Expert, ktorý ju vytvoril, expert, ktorý ju tvoril, zrejme nemôže porovnávať svoju erudíciu so spôsobilosťami IHRA a pridružených subjektov.
Na základe vymedzenia protirómskeho rasizmu v stratégii je jednoznačne možné definovať celý rad protirómskych rasistických prejavov, definíciou stratégie nepostihnuteľných, čo je dôvodom pre budúcu moderáciu tejto časti stratégie, rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Dokladom dôvodnosti tohto záveru sú aj ďalšie odporúčania medzinárodných organizácií k potláčaniu prevencií eliminácii prejavov rasizmu, aj postupný záväzok Slovenskej republiky dosiahnuť konformitu v tejto oblasti s vyspelými svetovými demokraciami. Uvedená definícia v stratégii a v stratégii rovnosti inklúzie a participácie Rómov z tohto hľadiska nie je ani plne v súlade so zmluvnou základňou Rady Európy, najmä všeobecnými politickými odporúčaniami ECRI č. 3 a č. 13 zameranej na boj voči protirómskemu rasizmu a diskriminácii Rómov. Prakticky definícia v strategických plánov je nedostatočná.
Ďakujem veľmi pekne za slovo a budem čakať teda na faktické poznámky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Milé štyri kolegyne, milí kolegovia. Z poverenia gestorského výboru mi dovoľte podľa informácií podať informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na uznesenie Národnej rady vo výbore.
Gestorský výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval návrh uznesenia Národnej rady k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu na svojej 59. schôdzi a svojim uznesením č. 119 odporúčal Národnej rade návrh uznesenia schváliť. K textu návrhu uznesenia neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pani poslankyne, páni poslanci, rád by som vám predstavil návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej členskými štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 8. októbra 2020.
Schválením uznesenia prijímame nezáväznú definíciu protirómskeho rasizmu, ktorý vypracovali experti v tejto oblasti vrátane expertov zo Slovenskej republiky. V uznesení sa okrem obšírnej definícii nachádza aj dvanásť deklaratórnych a demonštratívnych príkladov protirómskeho rasizmu. Prijatie právne nezáväznej pracovnej definície protirómskeho rasizmu je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a podporuje dlhodobé odhodlanie vlády Slovenskej republiky zasadzovať sa za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti a za zlepšovanie celospoločenského vnímania Rómov v spoločnosti a budovanie vzájomnej občianskej spolupatričnosti, ako je to definované aj v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Viac k uzneseniu vysvetlím v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:25 - 13:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dnes sme tu počuli naozaj, že pamäť je to dôležité, čo nás stále núti k tomu, aby sme spomínali na veci, ktoré sa stali veľmi zlými a ktoré boli pre náš národ naozaj potupnými. Aj v súčasnosti je aj tu v parlamente veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí rozprávajú o tom, aby sme zabudli, aby sme zabudli na to, čo sa tu v minulosti dialo. Netreba na to zabúdať, ale nielen spred tridsiatich rokov, ale aj spred dvanástich rokov. Stále si pamätajme, aké zločiny sa tu diali a vystríhajme sa tomu, aby sa tie zločiny ďalej nediali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom za ich faktické pripomienky, a keď tu spomínali aj nejaké konkrétne prípady, tak ja poviem, že veľké nebezpečenstvo tkvie v tom, že postupne vymierajú tí ľudia, ktorí na vlastnej koži zažili tie muky počas totality. Ja som učil 14 rokov v Šaštíne-Strážach na gymnáziu a tam som mal tú česť poznať napríklad, budem aj menovať, Don Ernesta Macáka, ktorý bol väznený, bol mučený, a mohol som byť s nim na jednej izbe a počúvať tie príbehy, jeho príbehy ako mi ich on hovoril a mal som zimomriavky pri tom. Lenže ani on už tu nie je. Poznal som Don Srholca, toho poznajú asi všetci na Slovensku, ani on už tu nie je. A postupne odchádzajú a vašou úlohou je, vášho úradu, Ústavu pamäti národa je, aby sa nezabudlo, ani, ani, aby ani naše deti a vnuci nikdy nezabudli na to, čo sa tu dialo, aby sa to nikdy nevrátilo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, pán riaditeľ, že ste predniesli správu, ktorá nemôže alebo váš ústav nemôže skončiť, pretože my chceme hovoriť o pamäti, nie o nepamäti národa, a tá pamäť sa musí aj ďalším generáciám stále a stále pripomínať. A veľmi som sa potešil, lebo za ten čas, čo som tu v parlamente, tak stále Ústav pamäti národa bol prehadzovaný po adresách hore dole, kade tade, všetci ministri ho chceli nejakú budovu mu dať, ďalší mu vzal a naspäť. Takže teraz registrujem, že ste na Krížnej, tak verím, že to je konečne nejaká inštancia a stanica, kde už zakotvíte a budete môcť teda rozvíjať to, čo máte vo vašom kréde, resp. v náplni práce.
Držím palce, samozrejme, ja som tiež jeden teda pravnuk gulaga alebo vnuk gulaga, ktorý tiež zažil tieto veci, a v rámci reštitučných konaní, keď sme išli vracať majetky v deväťdesiatych rokoch, tak to niečo neskutočné, ešte v ´92 roku policajt pred môjho otca postavil pištoľ, keď sme išli preberať hospodársky dvor, všetko v zmysle zákona, tak postavil v roku ´92 v novembri pištoľ pred môjho otca, že to sabotáž, a ja som myslel, že môj otec dostane infarkt vtedy. Mal som vtedy 30 rokov, tak som pozrel, to neni, neni možné v novembri ´92. Takže toto musíme hovoriť, aby sa to už viacej nezopakovalo, pretože ten, kto sa nepoučí, tak si to bude musieť zopakovať. Takže držím palce a verím, že tá stanica konečná vašim umiestnením bude konečná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Teším sa, že môžem byť súčasťou vlastne tejto rozpravy, som dcéra človeka, ktorý bol nevinne odsúdený a bol teda na 25 rokov a 10 rokov strávil v ruských gulagoch, a vždycky mi hovoril, že národ, ktorý sa nevysporiada so svojou minulosťou, nezaslúži si ani svoju budúcnosť. Tak aj mysliac na takýchto ľudí, ktorí boli nevinne odsúdení, trpeli, sa teším, že máme tu taký úrad, ktorý vlastne sa stará o týchto ľudí a verím, že budete mať veľa sily a veľa aj možno dobrých nápadov, ako sa skutočne s tou minulosťou vysporiadať. Takže prajem vám teda všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ďakujem kolegovi Marekovi Šefčíkovi, že otvoril v podstate rozpravu, chcela som ísť osobne teda za pánom predsedom Ústavu pamäti národa, ale viac by som to chcela odprezentovať takto verejne, ak teda môžem. Aj keď nie na kolegu Mareka Šefčíka, len vo všeobecnosti pre ľudí, občanov, ako môžu postupovať, keď by chceli zistiť o svojich spoluobčanoch, o ľudí, ktorí z minulosti im spáchali na nich, ich rodinách, na spoločnosti veľké krivdy. A v podstate či sa dá dostať k týmto informáciám, ako sa dá dostať k informáciám, či teda naozaj spolupracovali s ŠtB, či to je pravda, že v podstate či mali spoluprácu, nemali spoluprácu, tie krycie mená. Mnohokrát, aby sa aj oslobodili a očistili svoje mená, ale mnohokrát, aby sme práve preto, že sme sa nevysporiadali s tou minulosťou, aby sme sa už raz a navždy vysporiadali s tými ľuďmi, ktorí toto zlo páchali a mnohokrát ešte dnes v tejto spoločnosti pod rúškom takej tej empatie páchajú naďalej tieto svoje neprávosti, intrigy, konšpirácie a ubližujú ľuďom napriek tomu, že si myslia, že asi všetci sme zabudli, čo robili predtým.
Ďakujem veľmi pekne a budem veľmi rada keď to možnože aj v rozprave alebo takto verejne poviete, že aké sú teda tie možnosti, aby tej spravodlivosti bolo zadosťučinené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja som toto prihlásenie do rozpravy spravil iba preto, aby odznelo poďakovanie šéfovi Ústavu pamäti národa, pretože on nevystúpil v rozprave len v úvodnej reči a sme nemohli reagovať faktickými poznámkami.
Takže dnes sme tu mali správy Slovenského pozemkového fondu, tam sa hovorilo o korupcii. Mali sme tu správu, správu ústavu, úradu, pardon, na ochranu oznamovateľov protispoločenskej korupčnej činnosti, no a teraz tu máme správu Ústavu pamäti národa. No a poviem také slovné spojenie, že stále sme sa nevysporiadali so svojou minulosťou. Toto tu počúvame 30 rokov, viac jak 30 rokov.
Ale ja verím, že tento Ústav pamäti národa aj pod novým vedením práve na tomto pracuje a toto krôčik po krôčiku, lebo je to dlhá a ťažká cesta, posúva vpred. Takže ja by som bol rád, keby sme raz mohli povedať, že konečne sme sa s tou temnou minulosťou komunizmu alebo socializmu, alebo keď chcete totality vysporiadali.
Ďakujem vám, pán riaditeľ, za vašu prácu, nech sa vám darí aj celému Ústavu pamäti národa v tomto napĺňaní tohto poslania.
Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 13:10 - 13:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil správu o prerokovaní predmetného materiálu v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím pridelil Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa na prerokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že ako gestorský výbor podá správu o prerokovaní materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor o výročnej správe rokoval 15. júna 2022 a prijal k nej uznesenie č. 113. Týmto uznesením zobral výročnú správu na vedomie a odporúčal aj Národnej rade zobrať ju na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe k tlači 1029a.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis