Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.12.2022 o 16:25 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.12.2022 16:25 - 16:25 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem. Chcem iba oznámiť termín hlasovania, zajtra o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2022 16:10 - 16:10 hod.

Pročko Jozef
 

5.12.2022 16:10 - 16:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
uznesením č. 614 z 24. novembra 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 377 z 13. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 383 z 28. novembra 2022. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 4 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a o stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, tzv. cestný zákon, v znení neskorších predpisov, tlač 1132, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 387 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:55 - 15:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie pos, poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách takzvaný cestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1132) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1599 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ak gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor uznesením č. 614 z 24. novembra 2022.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 377 z 13. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 383 z 28. novembra 2022.
V uznesení...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2022 15:55 - 15:55 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem ti veľmi pekne za pozmeňujúci návrh kolegyňa. Je mi cťou, že môžem byť spolupredkladateľom takéhoto návrhu zákona a rád by som ešte v krátkosti reagoval na isté výhrady, ktoré boli prednesené vo vzťahu k tomuto návrhu zákona alebo možno ešte odznejú. Či náhodou niekoho nediskriminujeme alebo neberieme niekomu kompetencie, napríklad verejnému ochrancovi práv. Nie, nemyslím si.
Či už z pohľadu toho, ako máme v našom právnom poriadku definovanú diskrimináciu, lebo potom by nebolo možné vytvoriť ani orgány ako napríklad komisár deti.
Ale ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť je ešte tá mo, tá premisa, že oberáme verejného ochrancu práv o právomoci, ktorá je tiež nepravdivá, pretože žiadnym spôsobom do jeho právomoci v tomto zákone nevstupujeme. Vytvárame iba pluralitu možností, na ktoré sa daný človek pri svojej túžbe o ochranou svojich vlastných práv môže obrátiť a ku ktorej sa môže utiekať ak má pocit, že bolo do jeho práv zasiahnuté.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:55 - 15:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národne rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej a Anny Remiášovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1259).
1. Slová „a pre seniorov" sa v celom texte návrhu zákona nahrádzajú slovami „a seniorov".
Odôvodnenie: Precizovanie názvu komisárov pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov a jeho Úradu.
2. V čl. I § 11 ods. 2 sa za slovo „komisár" vkladajú slová „pre os, pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu jednoznačnosti.
3. V čl. I, sa § 30 dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) , teda 5 Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím sa vo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisoch rozumie komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov.".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
4. V čl. V, 5 1. bod ods. 1 bod znie:
„1. V poznámke pod čiarou k odkazu 20, 39c sa citácia ,,Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene doplnení a doplnení niektorých zákonov." nahrádza citáciou „Zákon č. 176/2022 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
V súvislosti s touto úpravou sa upraví úvodná veta čl. V (slová „sa dopĺňa" sa nahradia slovami „sa mení a dopĺňa") ako aj názov zákona (slová „o doplnení" sa nahradia slovami „o zmene a doplnení").
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 1911997 Z. z.).
Ďakujem. To je celé.
Skryt prepis
 

5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán predsedajúci, kolegyne, mám, kolegovia, aj keď je nás tu dnes tak málo, dovoľte, aby som do druhého čítania posunula zákon o komisárovi pre seniorov. Myslím si, že k nemu bol v prvom čítaní dosť príjemný, že k nemu bola dosť príjemná a konkrétna a konštruktívna diskusia. V podstate aby sme si to zopakovali, tak len základy.
Rozširujeme právomoci pani ombudsmanke Stavrovskej, to znamená pani ombudsmanke pre ľudí so zdravotným postihnutím aj o kategóriu seniori. Rozširujeme ju preto, že to bol jednak najjednoduchší, jednak najrýchlejší variant, ako seniorom pomôcť aj v tejto oblasti a hlavne bol aj veľmi prijateľný vzhľadom k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
To, že časť seniorov tak či onak s pani ombudsmankou riešila svoje problémy dlhodobo, je fakt. Nie všetci seniori majú akýkoľvek druh zdravotného postihnutia, tí nám ostali potom ako keby viac vo vetre. Takže aby bolo všetko náležité, ako má byť, a pomohli sme im vo veciach, v ktorých nikto iný pomôcť nedokáže, rozširujeme právomoci pani ombudsmanky Stavrovskej.
Čo je ešte plus a navyše, pri pani ombudsmanke Stavrovskej a pri zriadení a rozšírení tohto úradu je fakt, že súhlasíme a budeme súhlasiť pri schvaľovaní aj s otvorením dvoch ďalších pobočiek, ktoré by mali byť regionálne. To znamená pre otvorenie pobočky v Banskej Bystrici a otvorenie pobočky v Košiciach. Je to najmä kvôli tomu, že mnohokrát ľudia, ktorí potrebujú pomoc ombudsmanky, nech je akákoľvek, potrebujú tú pomoc rýchlo. Problém bol, že v podstate pani ombudsmanka a jej pracovníci operovali iba v Bratislave a tá, tá pomoc tým seniorom a aj tým ľuďom so zdravotným postihnutím mnohokrát vlastne stroskotala na diaľke, aj na vyťaženosti.
Čo sa týka úradu pani ombudsmanky, rozširujeme jej úrad o osem ďalších pracovníkov. Čo sa týka finančného, finančnej záťaže, tak tá tvorí v prvom roku, keďže ide aj o kapitálové výdavky, 435-tisíc na prvý rok činnosti a potom na každý ďalší rok 350-tisíc a tá ráta tam aj so zriadením teda pobočiek a kancelárií v Banskej Bystrici a v Košiciach s tým, že obe tieto kancelárie budú mať troch pracovníkov a budú riešiť veľmi operatívne problémy seniorov v okolí, teda v okrese Banská Bystrica, teda v celom stredoslovenskom kraji, resp. v celom východoslovenskom kraji.
Všetko ostatné, myslím, bolo povedané v prvom čítaní, ja som len zopakovala. Chcem ale upozorniť, že mám pripravený aj pozmeňovací návrh, ktorý je v podstate iba technický a kde reflektujeme na pripomienky OLAP-u, ale to potom v rozprave.
Takže ďakujem, toľko na úvod a (rečníčka sa obrátila na elektronickú tabuľu) potvrdil sa tam signál (povedané s úsmevom), ďakujem.
Skryt prepis
 

5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Šefčík Marek
Termín hlasovania pri najbližšom možnom hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú.V.EÚL435, 23. 12. 2020)."
4. V čl. III, 5. bode, § 7a ods. 3 v prvej vete sa slová "sa podľa potreby prijmú" nahrádza slovom
"ministerstvo podľa potreby prijme".
5. V čl. III, 5. bode, § 7a ods.3 poznámke pod čiarou k odkazu 17b sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slova „§ 12 ods. 2 písm. p) a § 17 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. „.../2022 Z. z.".
6. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto: V § 18 sa slová „do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2023".".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť 30. decembra 2022, čo sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:25 - 15:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vystupujem hlavne preto, že k danému zákonu alebo návrhu zákona podávam dva pozmeňujúce návrhy. A chcel by som ich aj predniesť, ale aj odôvodniť. takže poďme k tomu prvému. Úplne priznám farbu, že na tomto pozmeňujúcom návrhu, týmto pozmeňujúcim návrhom sa zaoberal predovšetkým môj kolega zo zdravotníckeho výboru Marek Krajčí. A ten keďže nemohol byť na rokovaní a dnes máme na pláne prerokovať tento návrh zákona by nestihol podať tento pozmeňujúci návrh, čiže prednesiem najskôr aj odôvodnenie, ktoré mi poslal.
Úpravu k odkazu na vzdelanie hlavného hygienika, ktorým môže byť osoba s kvalifikačnými predpokladmi na vedúceho odboru na orgáne verejného zdravotníctva. Aj na základe odbornej dobrej praxe v zahraničí si myslíme, že pozíciu hlavného hygienika môže vykonávať aj osoba s kvalifikačnými predpokladmi na vedúceho odboru na orgáne verejného zdravotníctva. Aj terajší hlavný hygienik je Ján Mikas vykonával do 31. 7. 2016 funkciu vedúceho odboru epidemiológie. Vyjadrenie, že pozíciu hlavného hygienika môže vykonávať len lekár znevažuje odbornosť a praktické skúsenosti odborných pracovníkov vo verejnom zdravotníctvo. Súčasne upozorňujeme, že podobný návrh ako je uvedený v pozmeňujúcom návrhu, ktorý práve predkladám na úpravu odkazu 73 v § 61 zákona č. 355 predložilo ÚVZ SR v ďalšej novele zákona 355/2007 aktuálne predloženej na rokovanie Legislatívnej rade vlády. A v poznámke pod čiarou k odkazu 73 sa "Príloha č. 1 kategória "A" písm. d) body 4, 9, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006" nahrádzajú slovami "§ 4 alebo § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov". Rozvoj absolútne nezávislého sektora zdravotníctva v rámci Slovenskej republiky predstavuje stále vážne výzvy pre tvorcov politík a odborníkov z praxe v oblasti verejného zdravia, ale aj pre samotné riadenie systému verejného zdravotníctva. Je dôležité priblížiť sa požiadavkám a aplikovať skúseností dobrej praxe zo zahraničia v oblasti verejného zdravotníctva a jeho riadenia.
V súčasnosti je v Slovenskej republike 7 škôl s akreditovaným študijným odborom verejné zdravotníctvo. Dostupné školenia v oblasti verejného zdravia sa približujú medzinárodným štandardom. Letné školy a zahraničné štipendiá výrazne prispeli k rastu novej generácie pracovníkov verejného zdravotníctva. Študijný odbor zahŕňa znalosti a z hľadiska skúmania determinantov zdravia a rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti. K hlavným oblastiam získania v študijnom programe verejné zdravotníctvo sú témy z hľadiska podpory zdravia v kontexte zdravie vo všetkých politikách ochrany zdravia, vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a témy primárnej a sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencií ochorenie ochorení.
Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci, environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastnosti životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa ja problematiku hygieny životného prostredia. K hlavným oblastiam vzdelávania v štúdiom programe verejné zdravotníctvo je epidemiológia infekčných ochoreniach, chronických, teda neinfekčných ochorení, a to najmä prevencia a kontrola ochorení v populácii a súčasné poznatky z interdisciplinárnych oblastí psychológie, fyzicky, chémie, biológie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky, komunikácie a medicíny.
Týmto pozmeňujúcim návrhom chceme podporiť význam odbornosti a praktických skúseností odborných pracovníkov vo verejnom zdravotníctve. Toľko k vysvetleniu. A teraz, pán predsedajúci, prečítam ten prvý pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Marka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Po prvé. Za nový novelizačný bod 58 vkladá nový novelizačný bod 59, ktorý znie: „V poznámke pod čiarou k odkazu 73) sa text „Príloha č. 1 kategória ,,A" písm. d) body 4, 9, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z." nahrádza textom „§ 4 alebo § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností". Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú. Účinnosť bodu sa navrhuje dňom vyhlásenia. V tejto súvislosti navrhujem vyňať bod 36 informácie na osobitné hlasovanie.
Pán predseda, predsedajúci, to bolo k prvému pozmeňujúcemu návrhu. A ešte je tu jeden pozmeňujúci návrh. Znova krátke odôvodnenie. Vychádza z ministerstva životného prostredia a boli nejaké spory k tomu, ktoré sa namietali aj zo strany koaličných poslancov na zdravotníckom výbore. Preto bol tento pozmeňujúci návrh vyprecizovaný a tie sporné body boli z neho vylúčené. Čiže predkladá sa v takejto podobe. Prečítam ho. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Marka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú .niektoré zákony.
1. V čl. II, 7. bod znie: „7. V § 12 ods. 5 sa slovo ,,frekvenciu" nahrádza slovom „početnosť", slovo „parametre" sa nahrádza slovami "ukazovatele surovej vody, upravovanej vody a upravenej vody" a na konci sa pripájajú tieto slová „a manažment rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody"..
2. V čl. II, 12. bode, § 15 ods. 11 sa slovo „Vlastník" nahrádza slovami ,.,Ak odsek 14 neustanovuje inak, vlastník".
3. V čl. II 20. bod znie: „20. V prílohe druhý bod znie: ,,2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)
Skryt prepis