Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.10.2022 o 14:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor a Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol Ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, cieľom predkladaného návrhu zákona je zaviesť funkčný mechanizmus trestania prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Pri súčasnom nastavení zodpovednosti verejných funkcionárov sa za rozhodovanie o verejnom majetku sa javí, že občania verejným funkcionárom bezozmedzne dôverujú. Slovenská verejnosť však bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, v ktorých nebola nikdy uvedená zodpovednosť. Existovalo pritom viacero pokusov o zavedení inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Všetky tieto pokusy však doposiaľ skončili neúspešne. Škoda, ktorá vznikne štátu alebo územnej samospráve bola v praxi často prehliadaná. Najmä osobná zodpovednosť verejného činiteľa sa preukázala len ojedinele. Súčasný stav signalizuje, že subjekty oprávnené iniciovať konanie vo veci náhrady škody buď nemajú prostriedky na spoľahlivé zistenie skutkového vzťahu alebo nemajú záujem o zistenie skutkového stavu a vyvodenie dôsledkov. Navrhovaná právna úprava nariaďuje iniciovať konanie z úradnej povinnosti, pričom v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy koná generálny prokurátor Slovenskej republiky. Len transparentne nastavený systém osobnej zodpovednosti a účinná vymáhateľnosť môže viesť k zodpovednému a profesionálnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a súčasne nemá sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Vons Peter
Ja len oznamujem, že hlasovať o tomto budeme o 17.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Už to tu odznelo párkrát a možno, možno by bolo treba jasne povedať, že o čom vtedy parlament rozhodoval, pretože zaznievajú tu všelijaké tie zavádzajúce informácie. A áno, potvrdzujem, že pán podpredseda parlamentu hovoril, že či bude, že sme rozhodovali o tom, či bude Fico vydaný do väzby. Ja o tom neviem, že sme o tom rozhodovali. Ja si to nepamätám. Ja si to pamätám tak, že parlament rozhodoval o tom, či poslanec Fico ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky bude môcť byť vyšetrovaný aj vo vyšetrovacej väzbe. Nie, či bude vyšetrovaný, ani či bude uznaný za vinného, nevinného, ale či bude môcť byť vzatý do vyšetrovacej väzby ako poslanec Národnej rady.
Skryt prepis
 

5.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Dovoľte mi, vážení kolegovia, kolegyne, aby som predložil pozmeňujúci návrh, prečítam najskôr odôvodnenie.
Na základe schváleného zákona pred jeho účinnosťou, s poukázaním na zákaz retroaktivity právnych noriem a s poukázaním na ustanovenie § 90 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Národná rada môže zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona vráteného prezidentom, vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou zákona, ak by mal zákon nadobudnúť účinnosť skôr ako bude vyhlásený, je nevyhnutné vykonať zmenu jeho účinnosti. A teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Zákon z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky sa mení takto:
V čl. 3 sa slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra". V náväznosti na uvedený posun účinnosti sa v čl. 1 bode 4 v nadpise § 187p) slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra". Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vetrák Milan
Pripomínam členom Ústavnoprávneho výboru, že o dvanástej, máme výbor v zasadačke výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:55 - 10:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákona neprijala ako celok. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 12. septembra 2022
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon dňa 9. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon dňa 12. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky k hlasovaniu o vrátenom zákone ako celku. Návrh odporúčania nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovanom predmetnom vrátenom zákone bola schválená uznesením gestorského výboru č. 323 z 13. septembra 2022. Uznesením ma výbor zároveň určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084). Predmetný, prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky predmetný zákon vrátila na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 11. júla 2022 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: Ústavnoprávnemu
=======
Skryt prepis
 

5.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Šudík Tomáš
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Jána Szőllősa a Vladimíra Zajačika k vládnemu návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tlač 1040.
1. V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „za podmienok ustanovených v § 3,".
2. V § 2 ods. 2 písm. b) vete za bodkočiarkou sa slová „od roku 2031" nahrádzajú slovami „od roku 2028" a slová „od roku 2030" sa nahrádzajú slovami „od roku 2027".
3. V § 2 ods. 2 písm. c) až f) znejú:
„c) pri výpočte poplatku za emisiu, pre ktorú sú určené odchylné hodnoty z emisných limitov a ide o zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu, sa použije aj koeficient odchylnej hodnoty Kon = 3,
d) poplatková povinnosť podľa § 1 sa uplatňuje aj počas skúšobnej prevádzky zdroja,
e) poplatok za emisie sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol,
f) poplatok za emisie oxidu uhoľnatého sa vypočíta len z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
1. nezaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami a
2. zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami, ak ide o emisie zo spaľovania biomasy a bioplynu."
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 2 písm. e) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
4. V § 4 ods. 1a ods. 5 sa slová „do 28. februára" nahrádzajú slovami „do 15. februára".
5. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „do 20 dní" nahrádzajú slovami „do 30 dní".
6. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2" a slová „od roku 2031" sa nahrádzajú slovami „od roku 2028".
7. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 2 ods. 5" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 4".
8. V § 7 ods. 2 sa číslica „50" nahrádza číslicou „30".
9. V § 7 ods. 5 sa slová „rozpočtu okresného úradu" nahrádzajú slovami „fondu".
10. V § 8 ods. 3 sa bodka na konci druhej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ,,rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise."
11. V § 9 ods. 1 sa číslovka „2022" nahrádza číslovkou „2023".
12. V § 9 ods. 2 sa číslovka „2023" nahrádza číslovkou „2024".
13. V § 11 sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024" a pripájajú sa tieto slová: „okrem § 2 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025".
14. V prílohe č. 2 sa odkaz „5 " nad slovom „kvótami" nahrádza odkazom „6 " a slová „podľa § 2 ods. 2 písm. d)" sa nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2 písm. c)".
15. V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2: Kompenzačné koeficienty (KK) podľa § 2 ods. 2 písm. b)
Rok vypustenia emisií 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 KK pre TZL SO2 NOx CO, TOC, 1,05, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2 a započítanie miery inflácie voči roku 2027, KK pre NH3 1, 1, 1, 1, 1, 1.
* Kompenzačný koeficient platný pre osobitnú poplatkovú povinnosť podľa § 9 ods. 2 a kompenzačný koeficient platný pre výpočet poplatku pre CO z veľkého zdroja alebo stredného zdroja zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami.".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis