Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.10.2022 o 10:40 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Už to tu odznelo párkrát a možno, možno by bolo treba jasne povedať, že o čom vtedy parlament rozhodoval, pretože zaznievajú tu všelijaké tie zavádzajúce informácie. A áno, potvrdzujem, že pán podpredseda parlamentu hovoril, že či bude, že sme rozhodovali o tom, či bude Fico vydaný do väzby. Ja o tom neviem, že sme o tom rozhodovali. Ja si to nepamätám. Ja si to pamätám tak, že parlament rozhodoval o tom, či poslanec Fico ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky bude môcť byť vyšetrovaný aj vo vyšetrovacej väzbe. Nie, či bude vyšetrovaný, ani či bude uznaný za vinného, nevinného, ale či bude môcť byť vzatý do vyšetrovacej väzby ako poslanec Národnej rady.
Skryt prepis
 

5.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Dovoľte mi, vážení kolegovia, kolegyne, aby som predložil pozmeňujúci návrh, prečítam najskôr odôvodnenie.
Na základe schváleného zákona pred jeho účinnosťou, s poukázaním na zákaz retroaktivity právnych noriem a s poukázaním na ustanovenie § 90 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Národná rada môže zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona vráteného prezidentom, vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou zákona, ak by mal zákon nadobudnúť účinnosť skôr ako bude vyhlásený, je nevyhnutné vykonať zmenu jeho účinnosti. A teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Zákon z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky sa mení takto:
V čl. 3 sa slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra". V náväznosti na uvedený posun účinnosti sa v čl. 1 bode 4 v nadpise § 187p) slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra". Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vetrák Milan
Pripomínam členom Ústavnoprávneho výboru, že o dvanástej, máme výbor v zasadačke výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:55 - 10:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákona neprijala ako celok. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 12. septembra 2022
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon dňa 9. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon dňa 12. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky k hlasovaniu o vrátenom zákone ako celku. Návrh odporúčania nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovanom predmetnom vrátenom zákone bola schválená uznesením gestorského výboru č. 323 z 13. septembra 2022. Uznesením ma výbor zároveň určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084). Predmetný, prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky predmetný zákon vrátila na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 11. júla 2022 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: Ústavnoprávnemu
=======
Skryt prepis
 

5.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Šudík Tomáš
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Jána Szőllősa a Vladimíra Zajačika k vládnemu návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tlač 1040.
1. V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „za podmienok ustanovených v § 3,".
2. V § 2 ods. 2 písm. b) vete za bodkočiarkou sa slová „od roku 2031" nahrádzajú slovami „od roku 2028" a slová „od roku 2030" sa nahrádzajú slovami „od roku 2027".
3. V § 2 ods. 2 písm. c) až f) znejú:
„c) pri výpočte poplatku za emisiu, pre ktorú sú určené odchylné hodnoty z emisných limitov a ide o zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu, sa použije aj koeficient odchylnej hodnoty Kon = 3,
d) poplatková povinnosť podľa § 1 sa uplatňuje aj počas skúšobnej prevádzky zdroja,
e) poplatok za emisie sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol,
f) poplatok za emisie oxidu uhoľnatého sa vypočíta len z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
1. nezaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami a
2. zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami, ak ide o emisie zo spaľovania biomasy a bioplynu."
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 2 písm. e) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
4. V § 4 ods. 1a ods. 5 sa slová „do 28. februára" nahrádzajú slovami „do 15. februára".
5. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „do 20 dní" nahrádzajú slovami „do 30 dní".
6. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2" a slová „od roku 2031" sa nahrádzajú slovami „od roku 2028".
7. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 2 ods. 5" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 4".
8. V § 7 ods. 2 sa číslica „50" nahrádza číslicou „30".
9. V § 7 ods. 5 sa slová „rozpočtu okresného úradu" nahrádzajú slovami „fondu".
10. V § 8 ods. 3 sa bodka na konci druhej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ,,rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise."
11. V § 9 ods. 1 sa číslovka „2022" nahrádza číslovkou „2023".
12. V § 9 ods. 2 sa číslovka „2023" nahrádza číslovkou „2024".
13. V § 11 sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024" a pripájajú sa tieto slová: „okrem § 2 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025".
14. V prílohe č. 2 sa odkaz „5 " nad slovom „kvótami" nahrádza odkazom „6 " a slová „podľa § 2 ods. 2 písm. d)" sa nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2 písm. c)".
15. V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2: Kompenzačné koeficienty (KK) podľa § 2 ods. 2 písm. b)
Rok vypustenia emisií 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 KK pre TZL SO2 NOx CO, TOC, 1,05, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2 a započítanie miery inflácie voči roku 2027, KK pre NH3 1, 1, 1, 1, 1, 1.
* Kompenzačný koeficient platný pre osobitnú poplatkovú povinnosť podľa § 9 ods. 2 a kompenzačný koeficient platný pre výpočet poplatku pre CO z veľkého zdroja alebo stredného zdroja zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami.".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1494 z 15. júna 2022 pridelila vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tlač 1040, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 555 z 9. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 327 z 12. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 231 z 13. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 164 z 8. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne. O bode 1 spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. A o bodoch 2, 3 spoločnej správy hlasovať spoločne a s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady a rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 243 zo dňa 13. septembra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja len toľko, že budeme o tom hlasovať dnes o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš
životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je .... problém, tak nezaradiť túto trasu. Ďakujem krásne.
Skryt prepis