Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.10.2022 o 17:25 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja len toľko, že budeme o tom hlasovať dnes o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš
životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je .... problém, tak nezaradiť túto trasu. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka a Jaroslava Karahutu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1062.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
čl. I bod 4 znie:
"4. V § 39 sa písmeno o) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. vymenuje nasledovne vodné cesty a úseky nasledovaných vodných ciest na účely podľa § 31 ods. 1 poslednej vety, a to na základe súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia ochrany dotknutých vôd, ak sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyjadrí do 14 dní od doručenia žiadosti dopravného úradu, má za to, že s uložením plavebného opatrenia súhlasí,"."
Ďakujem. To bol prečítaní pozmeňujúci a doplňujúci návrh a v krátkosti len pridávame právomoc ministerstvu životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je na nejakej, nejakej trase nejaký problém, tak nezaradí túto trasu.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej a Miroslava Žiaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1062) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1510 zo 16. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 562 z 9. septembra 2022 a
výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 328 z 12. septembra 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 338 z 13. septembra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1504 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 559 z 9. septembra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 329 z 12. septembra 2022. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 339 z 13. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 18:40 - 18:40 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, v posledných desaťročiach sme svedkami postupného demografického prepadu a z toho vyplývajúceho neudržateľného priebežného financovania dôchodkov. Predchádzajúce vlády tento problém riešili, povedal by som, individualisticky zavedením II. a III. piliera, čím prehĺbili nedostatok finančných prostriedkov pre priebežné financovanie a podporili myšlienku, nech sa stará každý o seba sám. Pokračovaním tohto prístupu bolo postupné zvyšovanie dôchodkového veku alebo v realite skracovanie doby vyplácania dôchodku. Rodičovský dôchodok, aj keď vychádza z priebežného financovania a z myšlienky postarať sa o seba sám, je lepší v tom, že môže pomôcť zabrániť dôchodcovskej osamelosti a opustenosti, môže pomôcť dať život novej generácii, našej skutočnej budúcnosti, lebo kde niet detí, niet ani budúcnosti. Preto vyzdvihujem aj tento prodemografický rozmer návrhu.
Pronatálny efekt rodičovského dôchodku dúfajme, že sa prejaví v horizonte možno 20 – 30 rokov. Pretože často od mladých počúvame, že oni sa už dôchodku nedožijú, lebo ho nebude mať kto platiť. Takto pripomíname, že to, či ho bude mať kto platiť, alebo nie, záleží práve od nich. Obávam sa ale, že v spoločnosti, kde dieťa je záťaž, nepriateľ, pred ktorým sa chránime, na ktorého používame antikoncepciu, ktorý vyžaduje obetu matky, otca, kde nehovoríme o láske a jej raste v rodine. Kde mať sa lepšie znamená mať viac majetku, pohodlia, väčšie novšie auto, exotickejšiu dovolenku, kde všetko chceme mať hneď tu a teraz. Je to pekné gesto, možno symbol preferencií štátu, ale problém to ani z dlhodobého hľadiska nevyrieši. Tento pozostatok socialistického materializmu „mám, teda som" alebo „som úspešný, teda som", by sme mali odprevadiť na smetisko dejín, kam patrí. Nikto nebol spokojnejší, šťastnejší, nežil lepší život len preto, že viac zarobil, že bol dlhšie v práci, že spoznal viac krajín, že si viac užil. Spokojnosť, šťastie, dobrý život nám vedia dať iba vzťahy manželské, rodičovské, súrodenecké, priateľské, skutočné vzťahy.
Vytriezvenie z naháňania sa za statkami nepríde hneď budúci rok od 1. januára 23 alebo od posunutej účinnosti, ani o 10 rokov, ale isto príde. Kým na tejto zmene budeme pracovať alebo skúsenosťou ako spoločnosť ju objavíme, mohli by sme zmeniť nazeranie na dôchodkový odvod. Mali by sme sa zamýšľať aj zmenou zdrojov financovania dôchodkov. Stroje, roboty, umelá inteligencia nás už od vynálezu parného stroja výrazne oberajú o prácu. Kým sme používali iba techniku, ktorá uľahčovala a zväčšovali výnosy ľudskej práce, bol dopad na financovanie dôchodkov pozitívny. Keď ale nastúpili automaty, zvýšili produktivitu fabriky, ale nezvýšili odvody na dôchodky.
Možno by sme si mohli zobrať príklad z mne prvého známeho dôchodkového zabezpečenia, ktoré mali rímski vojaci. Za službu v armáde dostali kus poľa. Na základe analógie môžeme povedať, že neprispievali do dôchodkového systému a dostali štátny dôchodok. K tomu sme sa už v realite priblížili aj my, keď 15 až 20 % výplaty dôchodkov je hradených zo štátneho rozpočtu. Berieme to ale ako nechcené riešenie problému chýbajúcich platiteľov. Štát je donútený doplatiť. Je pravda, že v čase zavádzania dôchodkového zabezpečenia aj 15 pracujúcich financovalo dôchodok jednému dôchodcovi. Momentálne sme blízko troch pracujúcich, keď sa ale pozrieme na výkonnosť našej ekonomiky po vojne a rast HDP alebo HDP na obyvateľa, zistíme, že stále menší kus koláča sa dostáva dôchodcom. Lebo napriek stále väčšiemu počtu dôchodcov a menšiemu počtu zamestnancov nám HDP rastie.
Človek vymyslel stroje, umelú inteligenciu, aby zvýšil produktivitu práce. Ale nie preto, aby sa ovocie investovalo iba do ďalšej práce, do inovácií, uložilo do bánk. Pôvodne bolo cieľom zlepšenie života.
Zavedieme dôchodkový odvod z práce? Veď každý pracujúci platí dôchodkové zabezpečenie. Zavedieme dôchodkový odvod z hodnôt vyprodukovanými automatmi? Zavedieme dôchodkový odvod z práce robotov? Alebo len prestaneme nazerať na dôchodcov optikou výkonu a uvedomíme si, že v prvom rade je človek a jeden z troch grošov sa má vracať rodičom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 18:25 - 18:25 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať za ten návrh, ktorý prichádza ohľadom toho generálneho pardonu, pre tých ľudí, ktorí aj v čase pandémie museli pozatvárať svoje prevádzky a nevládali splácať to, čo mali a narástli im, samozrejme, dlhy. Mnohí to, mnohí tak tajne dúfali, že príde takéto nejaké opatrenie. Ja osobne, skôr ako som sa stal týmto poslancom Národnej rady, som sám podnikal vyše tridsať rokov a zažil som tiež takýto generálny pardon. A veru padlo nám to vtedy vhod, keď sme nemuseli tie penále zaplatiť. Takže verím, že to bude veľká pomoc pre mnohých, ktorí zostali dlžní a ktorým možno, ak by to nevládali splácať, aj čo sa týka toho, tých penálov, že by im hrozili možno zase ďalšie exekúcie a ďalšie mnohé zatvorené cesty na to, aby mohli sa nejako vzchopiť a pokračovať v tom podnikaní ďalej. Takže verím, že to prejde, že to schválime a že zároveň ministerstvo to bude vedieť odkomunikovať aj cez sociálne poisťovne, aby sa títo ľudia dozvedeli o tom, že majú takúto možnosť, aby sa nejakým spôsobom zmobilizovali a poplatili si to, aby sa mohli zbaviť tých penálov. Takže ja osobne za toto ďakujem a podporím to.
Skryt prepis
 

4.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Vetrák Milan
Chcem tiež pripomenúť členom ústavnoprávneho výboru, že dnes o siedmej večer je rokovanie výboru v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Šofranko Mária
Vážený pán predseda, chcem uviesť do zápisu, že v prípade hlasovania č. 181 o parlamentnej tlači 1147 o jedenástej hodine ma zariadenie vykázalo, že som hlasovala za predčasné voľby, pričom som hlasovala, že sa zdržiavam. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

4.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, chcela by som vyjadriť podporu tomuto zákonu aj pozmeňovacím návrhom, ktoré predniesli moje kolegyne. Náš pozmeňujúci návrh, ktorý neskôr prednesiem, sa nebude síce týkať otcovskej starostlivosti, keďže máme otvorený tento zákon, chcela by som do zákona zakotviť legislatívnu iniciatívu spočívajúcu v implementácii inštitútu duchovných v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky. Táto sa explicitne opiera o základnú zmluvu medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou čl. 14 a následným implicitným opretím sa o štatút ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky čl. 2 a nasledujúce, kde sa priamo rieši pastorácia príslušníkov v záchranných zboroch.
Fakticky už od roku 2009 sa reálne činnosť duchovných v Hasičskom a záchrannom zbore vykonáva, avšak s doposiaľ neriešenou oficiálnou legitimitou duchovnej služby v legislatíve Hasičského a záchranného zboru. Keďže ide o službu potrebnú a pozitívne vnímanú najmä v krízovej intervencii, mediátorskej činnosti, duchovno-náboženskej a kultúrno-spoločenskej službe na tuzemskej, ale aj medzinárodne reprezentovanej úrovni, navrhujeme zmenu a doplnenie citovaného zákona.
K bodu 1, všeobecne sa v zákone zakotvuje inštitút hasičského duchovného a v Hasičskom záchrannom zbore, a k bodu 2 je odôvodnenie okrem všeobecných podmienok, ktoré musí spĺňať príslušník zboru pri prijatí, sa zakotvuje špeciálna podmienka súhlasu príslušnej cirkevnej autority pre osobu vykonávajúcu činnosť hasičského duchovného.
A odôvodnenie k bodu 2. Vzhľadom na špecifický charakter činnosti hasičského duchovného sa dopĺňa spôsob skončenia služobného pomeru príslušníka, ktorý vzhľadom na rozhodnutie príslušnej cirkevnej autority prestal spĺňať podmienky pre výkon tejto činnosti. Teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zity Pleštinskej, Anny Andrejuvovej, Evy Hudecovej a Jozefa Lukáča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1039).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1039) sa mení a dopĺňa takto.
1. V čl. III sa za úvodnú vetu vkladajú nový 1. a 2. bod, ktoré znejú:
„1. § 3 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie:
„(8) Zbor v spolupráci s príslušníkmi cirkevnými autoritami4a) vytvára podmienky na duchovný život a vykonávanie náboženských aktivít prostredníctvom hasičských duchovných pre príslušníkov zboru a potrebných situáciách spolu zasahujúcimi príslušníkmi aj iným osobám."
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Napríklad základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z.), zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z. z.), zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami."
2. § 17 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie:
„(8) príslušníkom vykonávajúcim službu hasičského duchovného môže byť iba osoba, ktorá okrem podmienok uvedených v ods. 1 predloží aj súhlasné písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority4a) s vykonávaním služby hasičského duchovného."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. III sa za bod 1, alebo 1. vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. v § 63 sa ods. 1 dopĺňa písm. j), ktoré znie:
„j) odvolania súhlasného písomného stanoviska príslušnej cirkevnej autority4a) s vykonávaním služby hasičského duchovného."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pán predsedajúci, skončila som a ďakujem pánovi ministrovi za jeho podporu a za to, že sme to mohli vlastne vložiť do Zákonníka práce.
Skryt prepis