Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.10.2022 o 10:10 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Dovoľte mi, vážení kolegovia, kolegyne, aby som predložil pozmeňujúci návrh, prečítam najskôr odôvodnenie.
Na základe schváleného zákona pred jeho účinnosťou, s poukázaním na zákaz retroaktivity právnych noriem a s poukázaním na ustanovenie § 90 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Národná rada môže zmeniť ustanovenie o účinnosti zákona vráteného prezidentom, vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou zákona, ak by mal zákon nadobudnúť účinnosť skôr ako bude vyhlásený, je nevyhnutné vykonať zmenu jeho účinnosti. A teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Zákon z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky sa mení takto:
V čl. 3 sa slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra". V náväznosti na uvedený posun účinnosti sa v čl. 1 bode 4 v nadpise § 187p) slová "15. júna" nahrádzajú slovami "1. novembra". Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vetrák Milan
Pripomínam členom Ústavnoprávneho výboru, že o dvanástej, máme výbor v zasadačke výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:55 - 10:55 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákona neprijala ako celok. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 12. septembra 2022
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon dňa 9. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon dňa 12. septembra 2022 a neprijal uznesenie. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky k hlasovaniu o vrátenom zákone ako celku. Návrh odporúčania nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovanom predmetnom vrátenom zákone bola schválená uznesením gestorského výboru č. 323 z 13. septembra 2022. Uznesením ma výbor zároveň určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084). Predmetný, prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky predmetný zákon vrátila na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 11. júla 2022 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1129 z 2. augusta 2022 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: Ústavnoprávnemu
=======
Skryt prepis
 

5.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Šudík Tomáš
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Jána Szőllősa a Vladimíra Zajačika k vládnemu návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tlač 1040.
1. V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „za podmienok ustanovených v § 3,".
2. V § 2 ods. 2 písm. b) vete za bodkočiarkou sa slová „od roku 2031" nahrádzajú slovami „od roku 2028" a slová „od roku 2030" sa nahrádzajú slovami „od roku 2027".
3. V § 2 ods. 2 písm. c) až f) znejú:
„c) pri výpočte poplatku za emisiu, pre ktorú sú určené odchylné hodnoty z emisných limitov a ide o zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu, sa použije aj koeficient odchylnej hodnoty Kon = 3,
d) poplatková povinnosť podľa § 1 sa uplatňuje aj počas skúšobnej prevádzky zdroja,
e) poplatok za emisie sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol,
f) poplatok za emisie oxidu uhoľnatého sa vypočíta len z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
1. nezaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami a
2. zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami, ak ide o emisie zo spaľovania biomasy a bioplynu."
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 2 písm. e) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
4. V § 4 ods. 1a ods. 5 sa slová „do 28. februára" nahrádzajú slovami „do 15. februára".
5. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „do 20 dní" nahrádzajú slovami „do 30 dní".
6. V § 4 ods. 3 a ods. 4 sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2" a slová „od roku 2031" sa nahrádzajú slovami „od roku 2028".
7. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 2 ods. 5" nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 4".
8. V § 7 ods. 2 sa číslica „50" nahrádza číslicou „30".
9. V § 7 ods. 5 sa slová „rozpočtu okresného úradu" nahrádzajú slovami „fondu".
10. V § 8 ods. 3 sa bodka na konci druhej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ,,rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise."
11. V § 9 ods. 1 sa číslovka „2022" nahrádza číslovkou „2023".
12. V § 9 ods. 2 sa číslovka „2023" nahrádza číslovkou „2024".
13. V § 11 sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024" a pripájajú sa tieto slová: „okrem § 2 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025".
14. V prílohe č. 2 sa odkaz „5 " nad slovom „kvótami" nahrádza odkazom „6 " a slová „podľa § 2 ods. 2 písm. d)" sa nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2 písm. c)".
15. V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 znie:
„Tabuľka č. 2: Kompenzačné koeficienty (KK) podľa § 2 ods. 2 písm. b)
Rok vypustenia emisií 2022, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 KK pre TZL SO2 NOx CO, TOC, 1,05, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2 a započítanie miery inflácie voči roku 2027, KK pre NH3 1, 1, 1, 1, 1, 1.
* Kompenzačný koeficient platný pre osobitnú poplatkovú povinnosť podľa § 9 ods. 2 a kompenzačný koeficient platný pre výpočet poplatku pre CO z veľkého zdroja alebo stredného zdroja zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami.".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1494 z 15. júna 2022 pridelila vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, tlač 1040, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 555 z 9. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 327 z 12. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 231 z 13. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 164 z 8. septembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne. O bode 1 spoločnej správy hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. A o bodoch 2, 3 spoločnej správy hlasovať spoločne a s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady a rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 243 zo dňa 13. septembra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja len toľko, že budeme o tom hlasovať dnes o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šudík Tomáš
životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je .... problém, tak nezaradiť túto trasu. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka a Jaroslava Karahutu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1062.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
čl. I bod 4 znie:
"4. V § 39 sa písmeno o) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. vymenuje nasledovne vodné cesty a úseky nasledovaných vodných ciest na účely podľa § 31 ods. 1 poslednej vety, a to na základe súhlasného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z hľadiska zabezpečenia ochrany dotknutých vôd, ak sa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyjadrí do 14 dní od doručenia žiadosti dopravného úradu, má za to, že s uložením plavebného opatrenia súhlasí,"."
Ďakujem. To bol prečítaní pozmeňujúci a doplňujúci návrh a v krátkosti len pridávame právomoc ministerstvu životného prostredia možnosť identifikovať nejaký problém z hľadiska ochrany vôd a potom, ak je na nejakej, nejakej trase nejaký problém, tak nezaradí túto trasu.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis