Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 17:55 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

28.9.2022 10:10 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1072. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:55 - 9:55 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Taraba, súhlasím s vami, že na prvý pohľad sa zdá, že ide o rozumný návrh, ktorým predkladatelia znižujú daňové zaťaženie a teda náklady pre občanov a poľnohospodárov tým, že orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v zmysle predkladaného návrhu nie sú predmetom dane z pozemkov. V praxi to znamená, že predkladatelia tohto návrhu chcú majiteľov menovaných pozemkov oslobodiť od miestnej dane. Výpadok daňových príjmov pre samosprávy predkladatelia navrhujú kompenzovať dofinancovaním z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky do výšky ročnej sadzby platnej k 31. 12. 2022.
Práve v časti dofinancovania samospráv je však podľa môjho názoru predložený návrh spracovaný povrchne a nedostatočne, v zmysle legislatívnych pravidiel v ňom chýba finančné vyčíslenie dôsledkov na rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, ako aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Rovnako v ňom chýba aj návrh na úhradu zvýšených výdavkov z rozpočtu verejnej správy. Predkladatelia nevyčíslili dopad na rozpočty miestnych samospráv, alibisticky navrhujú, aby tieto výpadky dofinancoval štát bez toho, aby vedel, o akú sumu sa jedná.
Podľa môjho názoru ide o populistický krok, v ktorom sa verejnosti sľubuje úspora bez príslušného rozpočtového krytia a z tohto dôvodu ja tento návrh zákona nepodporím.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1127 z 2. augusta 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V I. polroku 2022 bolo vydaných osem aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v II. polroku 2022 bude prijatých deväť návrhov aproximačných nariadení vlády. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 131. schôdzi 9. septembra 2022 a uznesením č. 553 odporučil Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 1041, podáva Národnej rade v súlade s § 71 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1544 z 23. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 556 z 9. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 165 z 8. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 115 z 12. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 169 dňa 19. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 17:55 - 17:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobre. Ja len krátko teda sa zapojím do tohto nášho pingpongu s Marošom Viskupičom. Ja som v pingpongu dobrý, však som aj vyhral ten turnaj, takže veľmi rád.
No, myslím si, že pán minister Matovič a pán exminister Sulík si v tej účasti na výboroch môžu pokojne podať ruky. Teda ako naozaj pán Sulík sa veľmi, veľmi zriedka vyskytol na hospodárskom výbore, ale proste, keď sme pri tom, tak on je už poslanec Národnej rady, nie je minister, čiže myslím si, že by tu mal sedieť a hlavne, keď sa prerokujú návrhy teda, ktoré on sám a jeho strana podporujú. Čiže myslím si, že to sú trošku také neporovnateľné veci, také hrušky s jablkami. Ja si myslím, že proste prísť a v diskusii k jednému návrhu povedať aj dôvody k ďalších trom či štyrom, či koľko ich je, a potom zmiznúť, to asi trošku je také pohŕdanie Národnou radou, taký ignorantský prístup. No ale tak každý sme nejaký, asi už poznáme Richarda Sulíka nejaký ten deň, asi mu je to takto blízke, ale myslím si, že to by tak nemalo byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 17:55 - 17:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. No, ja som rád, že som sa dočkal, že môžem aj zareagovať, lebo však vystúpil si ako v záverečnej reči, tak sa nedalo. A vidím, že pán Sulík si odrozprával svoje, zbalil sa a odišiel, asi nemá záujem o diskusiu.
Ja som chcel len zareagovať na to, čo si hovoril o tej dépeháčke, no, ak si to ja dobre pamätám, teda akože som už starší pán, čiže možno si nepamätám úplné detaily, nemám, nemám teda pocit, že si pamätám všetko dokonale, ale ja si to pamätám tak, že, samozrejme, alternatívou tohto, tejto špeciálnej dane z ruskej ropy, zdanenia Slovnaftu bolo aj zníženie DPH, ale tam vlastne pán vtedajší minister Sulík dostal za povinnosť konzultovať to v Bruseli a získať stanovisko, kvázi súhlas Európskej únie s tým znížením DPH. A ja si nepamätám, že takýto súhlas by niekedy niekto priniesol alebo s ním prišiel a povedal, že aha, tu je súhlas z Bruselu, ktorý s tým súhlasí, poďme do toho. Ja si myslím, že ak by takýto súhlas bol, neviem o tom, povedzte mi, ak prišiel a bol niekde zverejnený, ja hovorím, že neviem o tom. Ak by takýto súhlas bol, myslím si, že ani minister financií by sa tomu nebránil. Ale aj on musí dávať pozor, aby Slovensko nedostalo vlastne takú, takú nejakú sankciu z Bruselu, ktorá by stála obrovské peniaze. To musíte pochopiť. Čiže asi to boli len reči, ale nakoniec činy žiadne.
My sme boli otvorení aj rokovaniu o znížení spotrebných daní. Dobre viete, že sme to hovorili veľmi otvorene, že sme ochotní o tom rokovať, sme ochotní o tom uvažovať, je to na debatu, ale o tom potom tá debata nejak skončila. Čiže treba, treba si naozaj naliať čistého vína. Ja si myslím, že vykopávate otvorené dvere. Tie dvere sú otvorené veľa mesiacov a my radi vlastne takýto zákon, ktorý už tu je niekoľko mesiacov v parlamente, aj presadíme.
Skryt prepis
 

27.9.2022 17:25 - 17:25 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť k tomu liehu.
Vlastne jak si, Rišo, končil svoju rozpravu, že trošku tým tak vytváraš dojem, jak keby poslanci za to nechceli zahlasovať, za nejaké teda zvýšenie tohto odvodu, ale si myslím, že skorej sa možno veľa ľudí na to pozerá tak, že je to nedostatočný návrh možno, a teda tá novela možno nie je tak dostatočná, aby sme za to zahlasovali. Čiže nevytvárajme tu ten dojem, že tí poslanci nechcú za to zahlasovať.
A rovnako je to trošku podľa mňa aj s tým návrhom, teraz čo dávate, lebo na jednej strane ako kvitujem, že nachádzate tam nejaký rozpočet, aby ste prikryli vlastne tú nižšiu daň za tie autá, ale v zásade aj ten segment hazardných hier nebol vlastne od roku 2019, keď im to vlastne veľmi padlo, ten odvod zo 6 % niekde na 2 %, tak toto vlastne vám nevadí, hej, tento fakt, ale hovoríte, že potom, keď sa to, keby sa to malo citlivo zdvíhať vlastne, veľmi citlivo, lebo ten odliv vlastne môže byť do zahraničia a podobne, tak to už vám potom vadí vlastne, hej? Čiže na jednej strane padne odvod v 2019. proste o rádovo 4 %, a teraz, keď toto je len gro... naozaj kozmetická úprava, ten growing vlastne z 22 na 27 %, to chcem povedať, to je nejaké desatiny percenta, o desatinných percentách sa tu bavíme.
Skryt prepis
 

27.9.2022 17:25 - 17:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán poslanec Sulík, ja chcem zareagovať len na jednu vec, ktorá ukazuje, ako používaš dvojitý kilometer vo svojom politickom živote. Niekoľko mesiacov máme tu v parlamente zákon o dani zo spracovania ruskej ropy, dlhé mesiace si to blokoval, najprv na koaličnej rade, potom v parlamente. Dlhé-dlhé mesiace sa každý pýtal, prečo nezdaníme tie obrovské zisky Slovnaftu zo spracovania ruskej ropy, ktorý na ňu dostáva veľmi výraznú zľavu oproti svetovým cenám, tzv. skidka na neft, čiže zľava na ropu je úplne štandardná položka v cenníkoch, je úplne štandardná položka ich účtovníctva. Dá sa to veľmi ľahko zistiť, koľko za ňu platia, akú zľavu dostávajú, a naozaj ich zisky sú veľmi vysoké. Ja som na to upozorňoval už v marci, že proste ich marže, a tak Slovnaftu, ako aj MOL-u sa veľmi výrazne zvýšili. Veľa mesiacov túto, túto daň blokuješ, za každý ten mesiac mohlo pribudnúť do štátneho rozpočtu zhruba 30 mil. eur, keď si to zrátame za tých päť-šesť mesiacov, tak je to veru poriadna suma, a teraz zrazu prídete sem do parlamentu so zákonom, kde to obhajujete. Je to čisté pokrytectvo a myslím si, že dôvodom toho je len ukázať, že vy ste tí dobrí, ktorí to idete teraz ľuďom tým pomôcť, ale pritom už niekoľko mesiacov to blokujete. Je to naozaj hlúpe a myslím si, že takto by to v živote a v politike fungovať nemalo.
Skryt prepis
 

27.9.2022 16:25 - 16:25 hod.

Šefčík Marek
Iba oznámim hlasovanie, dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 16:25 - 16:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Takže tento zákon, keď bol v prvom čítaní, bola tu širšia rozprava, ja sa teraz obmedzím iba na krátke poďakovanie. Takže chcem potvrdiť slová predkladateľky, že rokovaní bolo viac, že boli prínosné a ich výsledkom bola dohoda. Ďakujem za ústupok hlavnej predkladateľke, ktorý umožní jednoduchšie aplikovanie zákona v praxi, a teraz nemám na mysli len posunutie účinnosti zákona, ale aj možnosť a nie povinnosť zdravotníckemu zariadeniu sprístupniť pôrod viac ako jednej blízkej osobe rodičky.
Takže ďakujem za tento zákon a verím, že v praxi pomôže.
Skryt prepis