Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2022 o 14:55 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:25 - 15:27 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladne. Národná rada uznesením č. 1710 zo 6. októbra 2022 pridelila návrh poslancov týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi urobil ústavnoprávny výbor. Zároveň rokoval o tomto návrhu výbor pre hospodárske záležitosti.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 106. schôdzi 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, pretože návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajkyňu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:25 - 15:26 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi krátko predstaviť návrh novely zákona a ako v prvom čítaní, tak aj v druhom čítaní primárnym cieľom predkladaného návrhu zákona je efektívne znižovanie daňovej medzery zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona, čo bude mať vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov vydávať pokladničné bloky. Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za úhradu dodaných tovarov a služieb určených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý bude vykonávať a určovať vláda. Príspevok bude možné po splnení zákonne stanovených podmienok získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou správou, ktorá ho po vyhodnotení splnenia týchto zákonných podmienok poukáže žiadateľovi na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v zákonom ustanovenej lehote.
Návrh zákona je spolu predkladaný s ministerstvom financií. Zatiaľ toľko a potom sa hlásim prvá do rozpravy s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Mierna Anna
Tak isto, keď môžem poprosiť, vo štvrtok na budúci týždeň o 11. hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:12 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 431/2002 o účtovníctve.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1585 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor tak isto. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom č. IV. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 8 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 384 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu, mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaniach o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Mierna Anna
Tak isto môžem poprosiť štvrtok budúci týždeň o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:12 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister a podpredseda vlády, dovoľte mi, aby som, ako určenej spravodajkyni výboru, predniesla informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z pridanej hodnoty. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1584 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom č. IV. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 106. schôdzi 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, pretože návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajkyňu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Kuriak Milan
Hlasovanie o tomto návrhu vládneho zákona bude budúci štvrtok o 11. hodine.
Skryt prepis
 

20.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania výborov vládneho návrhu zákona, prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1582 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený pod bodom IV. Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 381 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ja by som iba chcel poďakovať za vašu odpoveď, aj za tú snahu túto problematiku relatívne riešiť, pretože aj vidíme, že možno je problém aj v takých najvyšších územných celkoch, ktoré potom neskôr schvaľujú tým stredným školám, teda v konečnom dôsledku kto akú triedu otvorí, a často je to podľa môjho názoru spolitizované, pretože oni umelo cez poslancov tlačia, aby boli tie triedy pre gymnáziá a potom nie sú pre odborné školy, na odborné sa nikto nehlási a v dnešnej dobe sa dostávajú už na gymnáziá, kade kto sa dostane, lebo sú veľké normy a na odborné sa deti nehlásia. Takže verím, že to bude aj záujmom ministerstva školstva možno aj uvažovať nad tým, aby sa nejaký dal priamy vzorec na tie VÚC-ky, aby nemohli takto politicky siahať do toho, kde koľko tried sa otvorí, pretože verím, že by v tomto rozdeľovaní bolo ministerstvo oveľa transparentnejšie, keďže nemá s tými riaditeľmi tých škôl také vzťahy, ako majú tí bežní poslanci vyšších územných celkov. Aspoň na východe to takto vnímam v okrese Humenné, že tí riaditelia, ktorí sú kamaráti s poslancami, tak tí triedy dostávali a tí, ktorí neboli, tak tí nedostávali. A tam je obrovský problém nejakých zohnať stolárov, pretože sa riaditeľovi neprihlási na odbor žiaden žiak alebo podobne upadajú aj iné odbory, kde by tí mladí mali záujem v súčasnosti študovať a takéto odbory nám na Slovensku chýbajú a potom je obrovský pretlak ukončených gymnazistov, ktorí nepôjdu ďalej na vysokú školu a sa nevedia posunúť ďalej v pracovnej činnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2022 11:55 - 11:55 hod.

Čekovský Kristián
Ja by som chcel poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.05 h pokračujeme v rokovaní, teda výboru, následne potom je ešte ďalšia schôdza výboru, čiže poprosím vás teda do rokovacej miestnosti výboru pre kultúru a médiá č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis