Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:40 - 10:42 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ospravedlňujem sa, že som nebol v sále.
Ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1177.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili výbor, teda výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 13 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 13 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 174 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslankyňu Zuzanu Šebovú za náhradníčku k predmetnému návrhu zákona v prípade mojej neúčasti.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento zákon je v druhom čítaní, myslím si, že tento zákon upravuje tie povestné nikotínové sáčky, vrecúška, ktoré, ktoré sú dosť zneužívané, čo sa týka mládeži, mládeži v školách a ktoré upravujeme tak, aby, aby tieto sáčky boli zaradené do tabakových výrobkov a, samozrejme, boli predávané až od 18 rokov a týmto tým, že to je veľmi rozšírené, takže, samozrejme, budeme sa uchádzať o podporu tohto zákona, ktorý je veľmi dôležitý na ochranu mladistvých a našich detí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Mihalik Marcel
Termín hlasovania, dnes o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:28 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán podpredsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Lukáša Kyselicu a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1598 z 21. septembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady, tlač 1129, týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská uvedené pod bodom III. spoločnej správy po a) odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady, tlač 1129, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 198 na svojej 84. schôdzi.
Pán predsedajúci, ďakujem. Skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Vaňová Jarmila
Poprosím hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 10:25 - 10:27 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Ľudovíta Gogu, Moniky Kozelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 1127a, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1596 z 21. septembra 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 188 z 18. októbra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

20.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, súhlasil s ním a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Správa neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1189a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som vyzdvihnúť nielen tento zákon, ale aj tento pozmeňujúci návrh jednoducho z toho dôvodu, že sama som študovala v zahraniční a viem, aké je dôležité, aby aj pre našich zahraničných študentov existovali takéto komunity našich krajanov v zahraničí. Takže je to veľmi dôležitý zákon a veľmi silno ho podporujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:59 hod.

Vons Peter