Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2022 o 16:25 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej, Petra Vonsa a Kristiána Čekovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo tri, 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia niektoré zákony, tlač 1175, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1700, 700 zo 6. októbra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 610 z 13. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a s doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 12-členného výboru bolo prítomných štyria členovia.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správy výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 171 dňa 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Tak ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže v krátkosti, už tam bolo to prvé čítanie, boli tam pripomienky odboru legislatívy a aproximácie práva, viac-menej takého technického charakteru. Ale robil sa k tomu pozmeňujúci návrh, takže v rozprave sa potom prihlásim ako prvý a prečítam ho.
V skratke uvediem, o čom je tento zákon. Predkladali sme ho z dôvodu potrebných zmien, ktorým sa reaguje na podnety vyplývajúce z aplikačnej praxe. Nie sú to radikálne zmeny predmetného zákona o zmene mena a priezviska, ale ide o také doplnenia a precizovanie jednotlivých konkrétnych ustanovení zákona. Ide najmä o špecifikovanie a spresnenie niektorých ustanovení zákona za účelom vylúčenia nejednotného výkladu a zjednodutenia, zjednodušenia, zjednotenia aplikačnej praxe.
Predmetným návrhom zákona sa taktiež vymedzuje vzniku administratívnej záťaže matričných úradov, ktorá v súčasnosti nastáva, nakoľko v platnej právnej úprave nie je ohraničený možný počet vykonateľných zmien cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak.
Zmenou zákona o rodine sa zároveň zjednocuje postup pri cirkevných a civilných sobášoch, čo sa týka miestnej príslušnosti. Pri cirkevných sobášoch možno bez formálneho povolenia uzavrieť manželstvo bez obmedzenia v podobe miestnej príslušnosti. Pri civilných sobášoch musí príslušný matričný úrad formálne povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste. Ide o zbytočnú byrokraciu pre budúcich manželov, a z toho dôvodu sa navrhuje táto, túto administratívnu prekážku odstrániť. Rovnako tak zanikne aj správny poplatok za predmetné povolenie.
Čo sa týka konkrétnosti, tak spresňuje sa tam zápis priezviska dieťaťa do knihy narodení, ktoré narodením nadobudlo aj občianstvo iného štátu. Navrhuje sa, že ak sa má do knihy narodení zapísať aj priezvisko alebo priezvisko dieťaťa v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ktorého je dieťa štátnym občanom, je rodič dieťaťa povinný doložiť relevantné potvrdenie alebo verejnú listinu vyhotovenú iným štátom, napríklad pas dieťaťa, ktoré deklarujú oprávnenie zápisu dieťaťa, zápisu priezviska dieťaťa do knihy narodení v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ktorého občianstvo dieťa nadobudlo.
Ďalšia zmena, ktorá vyplynula z aplikačnej praxe, sú doslova niekedy šikanované tie matriky. Stávajú sa prípady, keď dôjde ma matriku niekto, požiada o zmenu mena Iveta, ja neviem, na Ivet. Potom o týždeň dôjde, povie, že nechce byť Ivet, už chce byť Ivette. O týždeň dôjde znova, poviem, že chce byť znova Iveta a všetko to matrika robí zdarma. Takže teraz sa zavádza táto možnosť, že len raz cez matriku a potom už riadne cez rozhodnutie, cez okresný úrad.
A tie najpodstatnejšie, čo sa týka zmeny zákona o rodine, tak ide o zrušenie takzvanej delegačky. Pri cirkevných sobášoch to máte tak, že dôjdete na hocijakú faru, zosobášia vás, odtiaľ idú z fary priamo dokumenty na mestský úrad, zaplatí sa 20-eurový poplatok a je to vybavené. Teraz, keď ste napríklad z Bratislavy, chcete sa v Bratislave ženiť, vydávať, tak dôjdete na príslušný tento, na príslušnú matriku. Spravia vás zdarma, ak by ste povedali, že chce, že nechcete sobáš na matrike, ale chcete, ja neviem, sobáš, ja neviem, v nejakom, v nejakej historickej budove, ak je to už mimo matriky, tak zaplatíte 70 eur, to všetko ostáva. Len teraz, keď chcete napríklad, že ste Bratislavčan, chcete mať nejakú svadbu, ja neviem, v Košiciach, tak dôjdete na mestský úrad, teda na matriku v Bratislave. Vyžiadate si takzvanú delegačku, že či vám povolia ženiť sa alebo vydávať sa niekde v Košiciach. Úplne zbytočná byrokracia. V dnešnej dobe sú tie systémy prepojené informačné, takže nie je s tým problém.
Takže teraz už len dôjdete niekde do Košíc na matriku, dohodnete si sobáš, zaplatíte tých 20 eur a keby ste chceli, ja neviem, v Košiciach zas niekde v záhrade mať tú svadbu alebo čo, tak ďalšie, tak zas tých 70 eur, tak ako je to nastavené aj teraz. Len zbytočne odpadá tá byrokracia, že musíte ísť na miestny úrad, na miestnu matriku a žiadať tam o takzvanú túto delegačku. Takže toto je, toto je skôr také odstránenie byrokratickej záťaže v dnešnej, v dnešnom 21. storočí. To je fakt naozaj úplná zbytočnosť.
No a ešte ďalšia vec, keď sa robil zákon 36/2005 o rodine, tak sa zaviedla možnosť uzatvárať manželstvo, že aby jeden zo snúbencov si pri prijatí spoločného priezviska aj ponechal aj priezvisko, s ktorým vstupuje do manželstva. Striktne bola, bolo ustanovené poradie priezvisk u toho zo snúbencov, ktorý po uzavretí manželstva bude používať okrem spoločného aj svoje priezvisko, ktoré musí byť zapísané ako druhé v poradí. Takže, táto vec sa odstraňuje. Napríklad pani Majorová Garstková by mohla byť pani Garstková Majorová. No. Takže. (Reakcia predsedajúceho.) Alebo, ak by bola že Pčolinská ešte, tak si bude musieť vybrať, ktoré z tých dvoch nebude používať. Lebo maximálne dve priezviská môžete mať. (Reakcia z pléna: „Hlavne, aby bola šťastná.") Áno, takže pani Šťastná. (Povedané so smiechom.)
No dobre, a potom je tu posledná vec. Neviem, či o tom viete, ale ono to v zákone platí už iks rokov, že keď chcete mať sobáš, tak namiesto nevesty si tam dáte nejakú splnomocnenú advokátku, a je to sobáš v zastúpení. No, je to moc málo, také neobvyklé je to, ale ono sa to robí a zneužíva sa to. Zákon 36/2005, keď sa robil, zákon o rodine upustil od požiadavky uvádzať dôležité dôvody, na základe ktorých mohol matričný úrad povoliť uzavretie manželstva v zastúpení jednému zo snúbencov. Je k tomu aj judikatúra. Ide o to, že sa to zneužíva. Nechcem to hovoriť tak natvrdo, ale je to taká azylová politika. Hlavne sa to zneužíva pri krajinách Thajsko, Indonézia, India, Srbsko, Kosovo. Že by som tu chcel nejaký, na rôzne sobášne podvody sa to hlavne zneužíva, že nejaká panička z Indonézie alebo z Thajska pošle niekde na matriku, že chcela by mať sobáš, ale vzhľadom na vybavovanie víz sa sem nevie dostať, tak žiada sobáš v zastúpení. Tak ten ženích, ktorý, ktorý chce spraviť takýto sobášny podvod, tak vybaví za ňu splnomocnenie u advokáta. Zoberú sa a už pani má priamy vstup do EÚ. Takže takto sa to zneužíva.
Takže toto na začiatok a do rozpravy sa prihlásim prvý a prečítam pozmeňovák viac-menej takého technického charakteru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

26.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Szőllős Ján
V štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

26.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, tlač 1106, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1587 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavný, ústavnoprávny výbor uznesením č. 602 zo 14. októbra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 356 zo 17. októbra 2022, výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 190 zo 17. októbra 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, tlač 1106, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 359 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Vašečka Richard
Ja len oznámim termín hlasovania, zajtra, vo štvrtok, pardon, nie, pozajtra vo štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, tak by som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Richarda Vašečku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1105. Takže najprv odôvodnenie a potom plynulo prečítam celý návrh zákona, ktorý som, samozrejme, už odovzdal na organizačnom odbore.
Týmto pozmeňujúcim návrhom sa niektoré veci jednoznačne spresňujú, napríklad, že údaje sa vzťahujú len na deti zariadenia poradenstva a prevencie, t. j . nie aj na deti iných školských zariadení. Ďalší novelizačný bod upravuje a súvisí s transformáciou zariadení poradenstva a prevencie od 1. januára 2023. Podľa súčasnej úpravy možno elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie zriadiť len v priestoroch školy. Vzhľadom na to, že zariadenia poradenstva a prevencie prechádzajú transformáciou, nie je dôvod na to, aby sa vyžadovalo zriadenie elokovaného pracoviska zariadenia poradenstva a prevencie len v priestoroch školy. Navrhuje sa, aby elokované pracovisko zariadenia poradenstva a prevencie bolo možné zriadiť aj mimo priestorov školy.
A posledný, posledná novelizačná časť má takéto odôvodnenie: V nadväznosti na transformáciu zariadení poradenstva a prevencie na prechodné obdobie jedného roka od transformácie sa navrhuje zmiernenie podmienok personálneho zabezpečenia zariadení poradenstva a prevencie s cieľom zjednodušiť nábeh činnosti.
Návrh síce ponecháva súhrnný počet úväzkov odborných zamestnancov, avšak s tým, že vymedzuje na jednej strane počet zamestnancov, pri ktorých sa vyžaduje plný úväzok, a na druhej strane pri ostatných odborných zamestnancoch umožňuje vyskladanie do celkového počtu z nižších úväzkov.
Tento návrh predkladám, samozrejme, po spolupráci s ministerstvom školstva a má pomôcť, aby tá transformácia, ktorá tam bola spomínaná, prebehla tak, aby nám nedošlo k výpadku služieb pre rodičov, pre deti, tí, ktorí to potrebujú, takže to je, má taký veľmi praktický a ľudský rozmer. Teraz upozorňujem, že budem teda čítať pozmeňujúci návrh slovo za slovom.
1. V čl. I bode 4 § 9o ods. 2 sa za slovo „detí" vkladajú slová „zariadení poradenstva a prevencie".
2. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 507/2021 Z. z., zákona č. 176/2022 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Novo vložený článok II nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti s vložením nového článku II sa primerane upraví aj názov zákona.
3. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 176/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 161q sa vkladá § 161qa, ktorý znie:
㤠161qa
(1) Do 31. decembra 2023 sa môže centrum poradenstva a prevencie môže, do 31. decembra 2023 môže centrum poradenstva a prevencie zamestnávať dvoch odborných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, z ktorých najmenej jeden je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej trojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času.
(2) Do 31. decembra 2023 môže špecializované centrum poradenstva a prevencie zamestnávať jedného odborného zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, a ďalších odborných zamestnancov tak, že súčet ich týždenného pracovného času zodpovedá najmenej dvojnásobku ustanoveného týždenného pracovného času."
Nasledujúci článok sa primerane preznačí.
Novovložený čl. III nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť. V súvislosti s vložením nového čl. III sa primerane upraví aj názov zákona.
Myslím, že som to prečítal celé a správne, takže som skončil. Moja malá vsuvka, uvedomil som si, že koľko máme veľa zákonov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

25.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. októbra 2022 č. 1705 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 584 zo 14. októbra 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 186 z 13. októbra 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 18. októbra 2022 č. 191.
Týmto uznesením výbor poveril pani poslankyňu Šofranko, aby predniesla na schôdzi Národnej rady túto informáciu o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a ja som jej náhradníkom.
Tým som skončil, ďakujem, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len v krátkosti. Skutočne keď chceme byť teda argumentační a faktační, ja vás všetkých prosím kvôli tomu podporiť tento zákon, pretože jeden z argumentov je, že už jedna zdravotná súkromná poisťovňa napríklad ponúka takúto zdravotnú starostlivosť. A keďže chceme byť aj teda v trhovom mechanizme funkční, tak si myslím, že by to malo byť. Použili sme ďalší dôležitý faktor, a to je odsunutie splatnosti. Čiže poisťovne samé povedali, že áno, že to vedia zvládnuť, aby mali teda prechodné ustanovenie na to časové.
Čiže vôbec tam nevidím progrém, problém. Ak to je iba na báze subjektívneho takého posúdenia, že v podstate ja sa rozhodnem, že, že nie, len preto, že to nie je možno môj zákon alebo preto, nič s tým nesúhlasím, aby som si postavil hlavu. Tak bohužiaľ, vtedy to je, myslím si, že nesprávne. Pretože v iných prípadoch sa tu diali veci, kedy sme si postavili hlavu, urobili sme si mediálne tlačovky, samozrejme, výstupy, pretože, keď nám to vyhovuje, tak áno, a keď nám to nevyhovuje, nie.
Dúfam, že teda plénum naprieč politickým spektrom uzná tento zákon ako za zákon prospešný pre naše budúce rodičky, ale už aj čerstvé rodičky. A preto vás všetkých chcem poprosiť o podporu tohto zákonu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Pročko Jozef
Tak potom ja súhlasím, treba to vypnúť, ale vypnúť aj pani Cigánikovú, pretože tá sa vypla a potom sa zapla. Takže ja sa vypínam. Teraz súhlasím, ja s vami súhlasím, ne, zrušte nás, aj pani Cigánikovú, aj mňa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No tak ako som vás pred chvíľou pochválil, tak teraz musím povedať, že ste predviedli také politikárčenie, pani Cigániková. Teraz ste presne ukázali, že SaS išla do opozície s tým, že bude robiť propagandistickú politiku a nie podporovať. Teraz ste presne ukázali, že vôbec nevnímate tie fakty, ktoré sú tam, si idete svoj, svoj predvolebný program s tým, že všetko, čo sa pripraví, budete, bude sa musieť so SaS konzultovať. Všetko, čo tu je dobré, nie je dobré. Vy nemáte argumenty. Vy len poviete, že to nie je dobré, že to sa nedá, ale vy nemáte žiadne argumenty. Teraz ste, pani Cigániková, predviedli unikátne politikárčenie, ktoré, žiaľbohu, SaS bude predvádzať až do konca volebného obdobia.
Skryt prepis