Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.11.2022 o 17:46 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

29.11.2022 15:56 - 15:56 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktom Svetovej poštovej únie – 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie (tlač 1083).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1360 zo 14. novembra 2022 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 24. novembra 2022; výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 28. novembra 2022 a prijal uznesenie č. 367, ktorým odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie a rozhodnúť, že ide, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s 11. dodatkovým Protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie prijatým na 27. poštovom kongrese Svetovej poštovej únie (Abidžan od 9. do 27. 8. 2022), keď to bolo, rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s aktom Svetovej poštovej únie (tlač 1083a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republikybola schválená uznesením gestorského výboru č. 368 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

29.11.2022 15:41 - 15:41 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1288). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

29.11.2022 15:41 - 15:41 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

29.11.2022 15:26 - 15:26 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, prítomní, dovoľte, aby som sa ako spravodajca, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207a). Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1801 z 8. novembra 2022 pridelila vládny návrh zákona o Vojenskom spravodajstve na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod III spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 212 na svojej 91. schôdzi.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

29.11.2022 15:26 - 15:26 hod.

Mihalik Marcel
Termín hlasovania 17.00 h.
Skryt prepis
 

29.11.2022 15:26 - 15:26 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208a). Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor návrhu zákona podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1800 z 8. novembra 2022 pridelila vládny návrh zákona (tlač 1208) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v časti III spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 1208) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Marcela Mihalika vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady (tlač 1208a) bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 213 na svojej 91. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.11.2022 18:01 - 18:01 hod.

Hus Igor
Takže, hlasovať dáme dnes o 18.30. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.11.2022 18:01 - 18:01 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Taraba, Mazurek, vyložene manipulácia, čo ste tu predviedli. Pretože, ja som neobvinil Mazureka z vraždy tých dvoch ľudí. To by som si nedovolil. Ja som ho obvinil zo šírenia nenávisti voči nejakej skupine, o ktorej hovoril v súvislosti s iným niečím, ako o Leguánoch a, a podobne.
A preto sa, sa mohlo stať to, čo sa stalo. Šíril nenávisť? Šíril. Viac sa bojím, pán Mazurek, vášho šírenia nenávisti ako čohokoľvek iného. Pretože tie vaše vystúpenia sa podobajú na to, čo niekedy predvádzal Hitler. Aj on mal popularitu. Vy hovoríte, Šefčík, nemáš popularitu, my máme popularitu. Jasné. Cez nejaké, cez nejaké šírenie strachu a nenávisti vám to ide.
Ďakujem kolegom, Pročko, Nemec, Kučera, za vaše povzbudenia vo faktických poznámkach.
Suja, hovoril som o tom, že nenávistné a výhražné slová voči nám spôsobujú práve tieto vaše prejavy.
Kolega Susko, riešiť migračnú krízu? To som nikdy nepovedal, že by, že by mali tí dobrovoľníci riešiť migračnú krízu. To ste si zase vymysleli, ako je u vás zvykom manipulovať.
Ešte na záver som si nechal, pán Valášek, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.11.2022 17:46 - 17:46 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za vaše faktické poznámky. Nestihnem na všetko reagovať a začnem tým, že keď ma urážajú ľudia zo SMER-u a z Republiky, je to pre mňa vyznamenanie. Môžte, môžte sa smiať, koľko chcete. Taraba, Mazurek, vyložene manipulácia, čo ste tu predviedli, pretože ja som neobvinil Mazureka z vraždy tých dvoch ľudí, to by som si nedovolil. Ja som ho obvinil zo šírenia nenávisti voči nejakej skupine, o ktorej hovoril v súvislosti...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.11.2022 17:46 - 17:48 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No, Marek, ja som si ťa vypočul a nepočul som vôbec ani slovko vulgarizmu alebo nejakú nadávku na opozičných poslancov. Skonštatoval si veci, ktoré sú, ktoré sú známe a práve opak je pravdou, že na teba sa spustila spŕška vulgarizmov, rozprávali, že si máš dať Lexaurin a iné lieky, drogy, To rozprávali tí, ktorí tie lieky a drogy berú, to je jednoducho tak.
Ja som si vypočul tvoj príspevok, ktorý bol veľmi, veľmi naozaj ľudský. Rozprával si o tom, že tí migranti potrebujú pomoc po tom, čo sa s nimi stane. Keď naozaj niekto je mesiac niekde v kamióne, tak tá teplá polievka mu urobí veľmi dobre. Ja som nikde nepočul v tvojom príspevku, že by si bol vystupoval za Mikulca. Vystupoval si ako človek. Ja ťa poznám, Marek. Ty si tu sedel. Ale urobil si podľa mňa chybu, lebo fašisti a smerohlas to jednoducho, to si videl, oni sa odfrustrovali na tebe. Oni sa odfrustrovali, oni tú svoju nenávisť, ktorú majú v sebe, odfrustrovali sa na tebe. Povedali ti tu, že si si niečo šľahol predtým. No oni v kanceláriách, upratovačky stadiaľ vynášajú plné fľaše koňakov a alkoholu a oni o tebe idú rozprávať, že ty si sa odfrustro... ty si sa vypil, ty si si vypil, Marek. (Zaznel gong.)
Marek, ja som podal trestné oznámenie na jeden komentár pod Mazurekovým statusom a tento dal, ten chlapík to dal na Mizíka, pretože povedal, že on nevie robiť s počítačom. To, čo robí Mazurek, je niečo neskutočné. Je to odporné. A ja som ťa počul, čo si povedal. Áno, a ja s tým súhlasím. Aj Mazurek svojimi statusmi prispel k tomu, že sa radikalizuje spoločnosť, že pod jeho veci, pozrite, jeho, pod jeho príspevkami, čo sa tam deje. Ľudia tam želajú smrť! Ľudia tam želajú rodinám smrť! Toto je Mazurek! A to isté je Suja! To je niečo neskutočné! A toto sa v našej spoločnosti deje! Namiesto toho, aby naozaj porozumenie šírili, veď sú REPUBLIKA, nie! Šíria zlobu a nenávisť! A ty si si to vyžral.
Skryt prepis