Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.11.2022 o 19:11 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

30.11.2022 10:55 - 10:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca za výbor pre financie a rozpočet predniesol informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok ´23 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky ´23 až ´25.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1333 z 18. októbra 2022 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Konštatujem, že všetky výbory Národnej rady podali gestorskému výboru stanovisko o prerokovaní predmetného návrhu zákona. Gestorský výbor zobral na vedomie stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023. Pokiaľ ide o samotný návrh zákona, konštatujem, že, po a, súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez pripomienok vyjadrilo celkovo osem výborov.
Platné uznesenie nebolo prijaté v zahraničnom výbore a výbore pre sociálne veci, nakoľko uznesenia nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Platné uznesenie taktiež nebolo prijaté vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbore pre zdravotníctvo a výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, nakoľko tieto výbory o uzneseniach nehlasovali, pretože neboli uznášaniaschopné.
Pokiaľ ide o návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol a výsledky ich prerokovania vo výboroch tieto sú uvedené v časti II v bode 2, písm. a), písm. b) a písm. c) informácie. Iné odporúčania a požiadavky výborov, informácia obsahuje v časti IV aj nasledovné odporúčania a požiadavku výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Celkovo osem výborov odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2023.
Tento bod je bez odporúčania gestorského výboru.
Na záver konštatujem, že návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru pre financie a rozpočet.
Výbor ma určil za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďorď. Ďordi je ženské meno. (Reakcia predsedajúceho: „Ďuri.") Tak. To už budeš pomaly ako pán predseda s Jánom Szőllősom.
Čiže vážený pán podpredseda Národnej rady, dovoľ mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu súhrnnej výročnej správy vo výboroch Národnej rady.
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1382 zo dňa 22. novembra 2022 výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 28. novembra 2022. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy výbor pre financie a rozpočet, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojim uznesením ju zobrali na vedomie a zároveň odporučili Národnej rade návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru pre financie a rozpočet.
Predseda výboru pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady, teda mňa, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvor, prosím, rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

30.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Gyimesi György
Nie, nesprávne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 9:40 - 9:42 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu rozpočno..., rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2023 (tlač 1269).
Návrhu rozpočtu pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady svojim rozhodnutím č. 1334 z 18. októbra 2022 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet v termíne do 25. novembra 2022. Zároveň určil výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenia, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov (rečník si odkašľal), pardon. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh vlády neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru zároveň určil za spravodajcu výboru mňa, ako posla..., Milana Kuriaka, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku.
Ďakujem. Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 9:10 - 9:12 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1334 z 18. októbra 2022 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma poveril, aby predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy. Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 245 z 29. novembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 9:10 - 9:12 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1288 z 3. októbra 2022 pridelil návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci predložený návrh prerokoval 12. októbra 2022 a uznesením č. 217 súhlasil s návrhom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 až 2027 a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesenia výboru nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne iné návrhy.
Výbor ma uznesením č. 227 z 18. októbra 2022 poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2022 8:55 - 8:57 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister a kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1385 z 29. novembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1329) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 82. schôdzi dňa 30. novembra 2022, výbor súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. a ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 341/2022 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. sa uskutoční na 78. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Je to tlač 1330.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ja už len v krátkosti, ďakujem za tie faktické poznámky. Áno, však tento prístroj budú nosiť tí ľudia, samozrejme, on je okolo 15 kíl ťažký, to nie je len také jednoduché. Ale ide o to, že pokiaľ tento prístroj nie je aj Policajný zbor vám dá nejaké údaje a začnete, ja neviem, zasypaný v lavíne a začne niekto tam pichať do snehu, ja neviem, kilometer od osoby, tak, bohužiaľ, niekedy hrajú úlohy minúty, tak to bude veľký problém. Ale s tým prístrojom ho priamo lokalizuje na pol metra.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ja sa ti chcem, Lukáš, poďakovať, že si spomenul aj práve tento paragraf 12aa, ktorý vkladáme do tohto zákona o horskej službe je to paragraf Lokalizácia. Práve tieto údaje sú, ktoré budú získané prostredníctvom tohto prístroja, sú predpokladom pre rýchlu lokalizáciu osoby v tiesni, ktorá je nezvestná, a to aj v členitom teréne bez pokrytia mobilnou sieťou. Vzhľadom na skutočnosť, že ide, že o úspešnosti mnohých záchranných a pátracích akcií práve rozhodujú minúty, tak umožnenie tejto modernej techniky je pre Horskú záchrannú službu do budúcna nevyhnutné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 19:11 - 19:15 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka, ja len v krátkosti. Naozaj sme to vyňali na poslanecký návrh zákona, veľká novela sa chystá na marec, na apríl budúceho roku, kde sa majú začleniť alebo nejakým spôsobom upraviť aj dobrovoľný záchranný, dobrovoľný záchranný systém a vlastne do toho integrovaného záchranného systému.
Bolo tu už povedané dosť, ale čo chcem, aby zaznelo, my sme chceli hlavne vyčleniť tú lokalizáciu a ostatné tam vlastne ministerstvo vnútra dalo aj zrušenie tých oblastí a tak.
Čo sa týka záchranného modulu a lokalizácie, tak to je dôležité povedať, že pokiaľ je nejaká osoba nezvestná v tých horách, vyžiadajú si súčinnosť polície a polícia pokiaľ tam nie je signál, nevedia tú GPS ani zachytiť, pokiaľ je tam signál so slabým pokrytím, tak dá tam nejaký azimut, ja neviem, s 15-kilometrovým rozsahom. A toto je úplne akože, úplne pasé, pokiaľ nevedia, do ktorej doliny majú ísť hľadať, lebo 15 km vzdušnou čiarou je strašne veľa v týchto horách a pokiaľ ide o záchranu života, tak naozaj rozhodujú niekedy sekundy. Takže práve preto sme začlenili alebo teda dávame túto legislatívnu zmenu, aby mohli používať tzv. prístroj, pátrací modul GSM, mobilnú BTS, to je prístroj, ktorý bežne používajú aj poľskí záchranári, aj nemeckí záchranári a veľmi sa osvedčil. Tento prístroj dokáže lokalizovať a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby a oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi tak, aby vedela odniesť a obsluhovať jedna osoba. Systém poskytuje rýchle efektívne vyhľadávanie v odľahlých oblastiach aj bez pokrytia GSM signálom a tiež poskytuje komunikačný kanál s nezvestnou osobou. Zariadenie pracuje v sieťach a je schopné lokalizácie a komunikácie s mobilnými stanicami, ktoré fungujú v sieťach 2G, 3G, 4G, teda aj tam, kde nie je signál. Tento prístroj si vie vytvoriť vlastnú BTS-ku, jak sa hovorí, ten vlastný stožiar, čo máte stožiare, na ktoré sa pripájate, keď chcete telefonovať, vytvorí si vlastnú túto komunikačnú sieť a na tú sa pripojí ten telefón toho nezvestného a dokáže komunikovať. Teda je to taký tzv. núdzový telekomunikačný systém, ktorý je schopný rýchlo autonómne vyhľadávať a nájsť nezvestné soby vo vysokohorských alebo zničených oblastiach aj v regiónoch so zložitým prístupom. Umožňuje nájdenie, ako som povedal, a to aj bez spolupráce nezvestnej osoby, dočasne generovať ten GSM systém, ee, signál, prostredníctvom mobilnej BTS s minimálnym rozsahom tisíc metrov. Teda keď pôjde ten vrtuľník, tak maximálny dosah nejaký ten kilometer tam bude, z vrtuľníka tento prístroj zachytí a už potom bude vedieť nájsť presne na milimetre, na pol metra. Dočasne si vlastne vytvorí tú vlastnú GSM sieť v tých prípadoch aj v prípade výpadku bežnej GSM siete a na miestach bez pokrytia GSM signálom, lokalizácie v oblastiach pokrytým GSM signálom a dddddd. Nesmie zároveň tento prístroj interferovať so sieťami lokálnych a národných GSM operátorov, fungovania ako komunikačná retranslačná stanica pre siete GSM a viacej už nebudem, sľúbil som to podpredsedovi, že viac už rozprávať nebudem.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis