Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.11.2022 o 18:26 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 18:41 - 18:45 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi ešte raz sa vyjadriť k časti novely týkajúcej sa úpravu zoznamu horských oblastí.
V aktuálne platnom zákone o Horskej záchrannej službe je do pôsobnosti Horskej záchrannej služby v súvislosti s bezpečnosťou osôb zahrnutých pätnásť horských oblastí, ktoré spravujú šesť oblastných stredísk Horskej záchrannej služby. Jednotlivé horské oblasti sú veľmi rôznorodé. V niektorých horských oblastiach je vykazovaná nízka úrazovosť, v niektorých sa úrazovosť zvýšila. Prax ukázala, že je potrebné upraviť zoznam horských oblastí.
Novela zákona neustanovuje nové horské oblasti, ale ruší niektoré existujúce. Naša novela počíta zo zásahového územia Horskej záchrannej služby s vyradením Bukovských vrchov, Javorníkov a Moravsko-sliezskych Beskýd, v ktorých je nízka úrazovosť. V týchto oblastiach je pomer vynaložených nákladov neadekvátny vzhľadom na nízky počet zásahov, prípadne časová dostupnosť je taká veľká, že finančne aj personálne je efektívnejšie, aby občasnú záchranu v týchto oblastiach robili zložky integrovaného záchranného systému v spolupráci s Horskou záchrannou službou.
Rada by som vám poskytla presné čísla ohľadom počtu zásahov za obdobie január 2017 až november 2022. Bukovské vrchy 33 zásahov, z toho ľahké (čo je podvrtnutý členok, narazenie a tak ďalej) 22 zásahov, ťažké (zlomeniny aj otvorené úrazy hlavy a tak ďalej) päť zásahov, resuscitácia tri zásahy a smrť (kardiálne zlyhania, infarkt a smrť v dôsledku pádu) nebola, tri zásahy. Priemer na jedného, jeden rok je päť a pol zásahu na oblasť, čo činí 1,375 zásahu na záchranára ročne.
V Poloninách sú momentálne štyri tabuľkové miesta, ostatný personál tam nie je. Pre danú oblasť je efektívnejšie robiť záchranu spolu s hasičmi v kombinácii s dobrovoľným hasičským a záchranným zborom, ako aj dobrovoľníkmi a profesionálnymi horskými záchranármi. Dobrovoľníci tam určite budú.
Kysuce: 25 zásahov, z toho ľahké 13 zásahov, ťažké 4, resuscitácia 0, smrť 2 zásahy.
Javorníky a Moravsko-sliezske Beskydy: v týchto horských oblastiach už v súčasnosti nie sú profi členovia. Záchranu tam vykonáva päť príslušníkov z Kysuckých Beskýd. Keď sa zruší oblasť, Horská záchranná služba bude naďalej záchranu vykonávať ako zložka záchranného integrovaného systému. Aj napriek tomu, že nebudú horské oblasti Javorníky, Moravsko-sliezske Beskydy a Bukovské vrchy definované zákonom, záchrana tam bude naďalej prebiehať zložkami integrovaného záchranného systému. Spolupráca zložiek integrovaného systému, čo sú Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, RZP a dobrovoľníci, zabezpečí záchranu v zrušených oblastiach na veľmi dobrej úrovni. Horská záchranná služba je hlavnou zložkou integrovaného záchranného systému a v prípade nevyhnutnosti bude v daných oblastiach naďalej zasahovať.
Horské oblasti o záchranárov neprídu. Horská záchranná služba uvažuje o vytvorení integrovaného hasičského a záchranného pracoviska, ktoré bude mať na starosti záchranu v národnom parku Poloniny a zároveň aj hasenie požiarov, ktoré je v hornatom teréne veľmi obtiažne.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej, Richarda Nemca, Márie Šofranko a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1770 z 8. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 184 z 24. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 200 zo dňa 29. novembra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Spolu s kolegami predkladáme novelu zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe. V rámci novely navrhujeme nasledovné:
Jednotlivé horské oblasti, v ktorých zasahuje Horská záchranná služba, sú veľmi rôznorodé. V niektorých horských oblastiach je vykazovaná nízka úrazovosť, v iných sa zvýšila. Práve v týchto oblastiach sa ukazuje potreba posilniť kapacity Horskej záchrannej služby. S týmto cieľom sa upravuje zoznam horských oblastí. Zo zásahového územia Horskej záchrannej služby navrhujeme vyradiť tri horské oblasti – Bukovské vrchy, Javorníky a Moravsko-sliezske Beskydy. Zníženie počtu horských oblastí sa z dôvodu potreby zabezpečenia administratívno-technických zmien navrhuje od 1. apríla 2023.
Príslušník horskej služby má už dnes oprávnenie vydávať pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti. Rovnakým spôsobom sa touto novelou ustanovuje predmetná pôsobnosť ako jedna z úloh Horskej záchrannej služby.
Ďalej navrhujeme účelovo viazať možnosť použitia príjmov zo záchrannej činnosti Horskej záchrannej služby komplexne na úhradu nákladov súvisiacich so záchrannou činnosťou vrátane materiálno-technického vybavenia horskej služby v priamej súvislosti s výkonom záchrannej činnosti. Do zákona navrhujeme vložiť nový paragraf Lokalizácia. Vzhľadom na komplikovanosť záchranných a pátracích akcií v horskom teréne je nevyhnutná včasná a presná lokalizácia osoby v tiesni. V súčasnosti sa na daný účel v niektorých štátoch využíva mobilné GSM na základňové stanice, ktoré umožňujú presnú lokalizáciu na miesta, ktoré nie sú pokryté mobilným signálom. Ustanovenia § 12aa majú v Horskej záchrannej službe zabezpečiť oprávnenie získať potrebné prevádzkové a lokalizačné údaje a použiť ich v nevyhnutnom rozsahu pri vyhľadávaní osoby v tiesni. Cieľom je urýchliť lokalizáciu osoby a tým aj celý záchranný proces.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zároveň sa prvá hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Kozelová Monika
Hlasovanie zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Haláka, Jany Žitňanskej a Márie Šofranko na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251), v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1769 z 8. novembra 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch 1 až 5 a s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 199 z 29. novembra 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu. (Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem krátky.
Hlavným sledovaným cieľom je návrh spôsobu vyjasnenia kompetenčných oprávnení organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy, a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Z tohto dôvodu návrh zákona uvádza ako riešenie možnosť dohody medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy.
V záujme transparentnosti sa informácia o dohode zverejní v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Ak k tejto dohode nedôjde, považuje sa, považuje sa za určenú organizáciu kolektívnej správy tá, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, tzv. reprezentatívna organizácia kolektívnej správy.
To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:26 - 18:26 hod.

Dobeš Peter
Pán predsedajúci, prosím, hlasovanie zajtra o 11. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 17:56 - 17:57 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja zase budem súhlasiť s Martinom a skutočne Slovenská republika prekonala rekord neúčasti vo voľbe poslancov do Európskeho parlamentu a v parlamente európskom mi to kolegovia stále vytýkali. Myslím si, že ministerstvo vnútra by malo zvážiť možnosť a po uplynutí lehoty predložiť zmenu ústavy s možnosťou voľby poslancov Európskeho parlamentu s voľbou druhého kola prezidentských volieb.
A samozrejme, voľba zo zahraničia je veľmi dôležitá, napríklad je komunita úradníkov, ktorí, Slovákov, ktorí pracujú pri európskych inštitúciách v Bruseli a sú vlastne tie ich podnety, že rovnako majú právo voliť, a myslím si, že toto treba umožniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 17:41 - 17:41 hod.

Dobeš Peter
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, k prerokovanému návrhu mám jednu korektúru. Je to k tlači 1212, žiadam vyňať bod 5 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, nakoľko koliduje s bodom 4 spoločnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 16:56 - 16:57 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, my tu vo veľa prípadoch alebo celkovo nemáme vyjasnené v rokovacom poriadku situácie, kedy určitý návrh považovať za rozširujúci a kedy ho považovať za prílepok. Viackrát sme sa tu o tom dohadovali aj na ústavnoprávnom výbore sme sa o tom dohadovali. (Zaznievanie gongu.) V princípe máme tu veľa, veľa prípadov a úplne legitímne, kedy takáto, takýto návrh, ktorý je teraz spravený, pretože tematicky súvisí s voľbami, je to úprava volieb, sa tuná veľakrát považoval za rozširujúci návrh. Súhlasím, že keď sa to dávalo vtedy k tej dépeháčke, tak to bol podľa všetkého prílepok, preto sme to aj stiahli, ale toto je rozširujúci návrh. Čiže môj názor a môj výklad toho je taký, že ak minister si to myslí tiež a vystúpi v rozprave a povie, že súhlasí s takýmto návrhom ako rozširujúcim návrhom, lebo má to, má to charakter rozširujúceho návrhu, tak sa o tom môže hlasovať v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis