Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.12.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam o presunutie hlasovania o parlamentnej tlači 1334, je to návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky, na štvrtok 15. 12. o 17.00 hod.
Odôvodnenie: Potreba vytvorenia priestoru na ďalšie rokovania o riešení vzniknutej krízy (ruch a krik v sále) vrátane možnosti volieb.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na to, že nás čaká veľmi dôležité hlasovanie a môže aj padnúť vláda, chcel by som ešte poprosiť, aby sme vytvorili priestor na rokovanie poslaneckých klubov 30 minút.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Pročko Jozef
Ďakujem. V mene všetkých poslaneckých klubov dovoľte mi zablahoželať pani Hatrákovej k narodeninám. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

13.12.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, poviem aj ja pár slov, aj keď pán minister to v podstate povedal za mňa. Ja len chcem pripomenúť, že stále rozhodujeme o skrátenom legislatívnom konaní, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že naozaj takýto zákon o zdanení Slovnaftu máme v parlamente dlhé mesiace, ale vieme, že ten, kto ho blokoval, bola práve strana SaS. A tretia vec, súhlasím, že takýto zákon by mal ísť bežným konaním, otázka, či to bolo možné, neviem to úplne presne posúdiť, možno áno, možno nie. V každom prípade, no opravím pána ministra, že pokiaľ by tento zákon nebol schválený do konca tohto roka, tak už by nebolo možné zdaniť rok 2022. Vlastne tento zákon hovorí o tom, že aj spätne vlastne rok 2022, ktoré boli v podstate mimoriadne výnosy z roku 2022. Čiže v podstate ako keby opravujeme tým to, čo sa kvôli SaS-ke nepodarilo vlastne počas tohto roka a myslím si, že blokovať takéto niečo naozaj iba preto, že máme dobrého sponzora, asi by nebolo správne.
Myslím si, že to je presne to, čo odlišuje veľké národy od malých národov, že v ťažkých chvíľach dokážu držať spolu, ťahať za jeden povraz a postaviť sa za dôležité veci. Takže myslím si, že máme naozaj ešte priestor rásť do toho, aby sme boli veľkým národom a v tom veľmi rozhoduje aj taká jednota v dôležitých veciach. Takže želám celej našej krajine aj dnes jednotu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1390 z 2. decembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o solidárnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov, tlač 1331, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
K uvedenému návrhu bola zvolaná 116. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 5. decembra 2022. Výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z dvanásť členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných päť členov.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Pročko Jozef
Jasné, nespomínali sme Dominika. Dominik, naozaj chceme poďakovať aj tebe, aj tvojmu podielu, ktorý bol nemalý na tomto, na tejto práci. A tiež s tebou súhlasím, že skrátenie z 18 mesiacov na 6 mesiacov je veľmi dobrá vec pre ľudí, ktorí jednoducho mali problém, ale ten problém vieme odstrániť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem, Jozef, za predloženie pozmeňujúceho návrhu. Je mi cťou, že sa, že som sa aj ja mohol podieľať na tvorbe takéhoto pozmeňujúceho návrhu, na tvorbe mechanizmu, ktorý je uplatnený a premietnutý do tohto pozmeňujúceho návrhu. A som rád, že sa nám aj prostredníctvom týchto malých, drobných krokov darí zlepšovať každodenný život ľuďom aj napriek tomu, že sa dostali vplyvom istých okolností do takejto neblahej situácie, že je voči nim vedená exekúcia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem.
Milé kolegyne, milí kolegovia, aj ja mám pozmeňujúci návrh s kolegom Vetrákom.
Návrh zákona, tento návrh zákona odstraňuje aplikačné problémy pri otázke povinnosti zastavenia tzv. personálnej exekúcie, pričom súčasne upravuje fikciu existencie predpokladu, ktorá spočíva v hodnotení dĺžky trvania dobrovoľného plnenia vymáhanej nezastupiteľnej povinnosti. Táto fikcia spočíva v tom, že predpoklady na zastavenie tejto exekúcie sú splnené, ak je táto nezastupiteľná povinnosť dobrovoľne plnená nepretržite po dobu 18 mesiacov.
Vzhľadom na dopady vedenej nepeňažnej exekúcie a charakter tejto povinnosti sa však navrhuje skrátiť túto lehotu na obdobie 6 mesiacov. Zastavenie exekúcie v tomto prípade nespôsobuje zánik vymáhanej povinnosti, preto ak opätovne dôjde k jej porušeniu po zastavení exekúcie, oprávnený má, samozrejme, právo opätovne podať návrh na vykonanie exekúcie. Takto upravený režim by sa mal vzťahovať aj na exekúcie, ktorých výkon sa začal pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1107.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bode 22 sa číslo „18" nahrádza číslom „6".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ešte včera sme večer dorábali niektoré pozmeňováky. Žiaľ, niekde sa chybička vloudila a vlastne spolutvorcom je aj Miloš Svrček, len nejak sa stala chybička, že nie je tu medzi predkladateľmi, za to sa mu ospravedlňujeme. Chcem vedieť, chcem, aby to bolo zaznamenané, že aj on je spolutvorcom.
Takže prečítam vám dva pozmeňujúce návrhy. Jeden sa týka znova tej legisvakačnej lehoty, ktorý prečítam ako druhý.
A ten prvý, tak tam sa navrhuje precizovať maximálnu výšku peňažnej pokuty, ktorú môže uložiť súdny exekútor za porušenie dotknutej povinnosti prvýkrát. Ďalej sa navrhuje sprecizovanie právnej úpravy, podľa ktorej je súd oprávnený na návrh súdneho exekútora uložiť donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty. Navrhované znenie tak jednoznačným spôsobom vyjadruje oprávnenie súdneho exekútora podať na súd návrh na uloženie donucovacieho opatrenia v podobe peňažnej pokuty kedykoľvek v závislosti od vlastného posúdenia významu dotknutej povinnosti. Maximálna výška peňažnej pokuty uloženej súdom nesmie presiahnuť ustanovenú maximálnu výšku peňažnej pokuty za to isté porušenie dotknutej povinnosti, pričom do tejto výšky sa započítava aj peňažná pokuta uložená súdnym exekútorom, ak bola uložená za rovnaké porušenie dotknutej povinnosti.
Ďalej sa navrhuje vypustiť možnosť súdneho exekútora vydať spolu s upovedomením o uložení donucovacieho opatrenia v podobe peňažnej pokuty aj priamo príkaz na začatie exekúcie niektorým zo spôsobov pre uspokojenie práv na peňažné plnenie najviac pred vyda... naviac pred vydaním dodatku k povereniu. V tomto prípade sa nejaví ako potrebné a správne zadržiavať finančné prostriedky osobe, ktorej bola peňažná pokuta uložená ad hoc vlastne aj v depozite, nakoľko voči upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia v podobe peňažnej pokuty sú prípustné námietky s odkladným účinkom, ktorým môže byť následne vyhovené, v dôsledku čoho sa nedôvodne môže zasahovať do práv a právom chránených záujmov dotknutej osoby.
Rovnako tak sa predpokladá možnosť súdu nevydať súdnemu exekútorovi poverenie, ak výška peňažnej pokuty je zjavne neprimeraná významu dotknutej povinnosti.
Ďalej sa navrhuje najmä vo vzťahu k možnosti opakovaného uloženia peňažnej pokuty súdnym exekútorom alebo súdom zdôrazniť maximálnu výšku peňažnej pokuty, ktorú je možné uložiť za to isté porušenie dotknutej povinnosti. Rovnako tak sa zdôrazňuje skutočnosť, že do maximálnej výšky peňažnej pokuty, ktorú môže uložiť súd za to isté porušenie dotknutej povinnosti, sa započítava výška peňažnej pokuty uložená súdnym exekútorom, ak bola uložená.
Navrhuje sa úprava, ďalej sa navrhuje úprava zohľadňujúca rôzne spôsoby rozdelenia vecí, pribratie nezaujatej osoby, alebo vyhotovenia audiovizuálneho záznamu totiž nie je potrebné v prípade, ak sa nejedná o reálne rozdelenie spoločnej veci, ale ide napríklad o administratívne rozdelenie nehnuteľnosti.
Ďalej v rámci exekúcie odstránením stavby sa umožňuje realizovať odstránenie stavby aj samotným oprávnením, ak má za, na takúto činnosť príslušné oprávnenie alebo ide o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu. V tomto prípade sa logicky musí umožniť oprávnenému vyhotoviť vlastný rozpočet nákladov na odstránenie stavby, ktoré sú na vrub povinného a ktoré exekútor vymáha niektorým zo spôsobov určených na uspokojovanie práv na peňažné plnenie. Teda povinný sa voči výške trov podľa rozpočtu môže, samozrejme, brániť prípadným návrhom na zastavenie exekúcie.
Takže teraz vám prečítam znenie. Prvý pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Dominika Drdula a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, teda Exekučný poriadok, a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1107.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 10 v § 43a ods. 4 sa slovo "do" nahrádza slovami "pri prvom uložení najviac".
2. V čl. I bode 10 v § 43a ods. 5 úvodná veta znie: "Exekútor môže podať návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 1 písm. a) súdu, ak uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti, alebo ak je zrejmé, že uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 nie je alebo nebude postačujúce, a to s ohľadom na význam dotknutej povinnosti. Súd môže na návrhy exekútora uznesením uložiť donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a) vrátane sumy donucovacieho opatrenia uloženého podľa odseku 4, ak bolo uložené".
3. V čl. I bode 10 v § 43a ods. 10 sa vypúšťa písmeno a) a súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
4. V čl. I bode 10 v § 43d ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V prípade opakovaného uloženia donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) za to isté porušenie dotknutej povinnosti nesmie súhrnná výška uloženého donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) presiahnuť maximálnu výšku podľa § 43a odseku 4 alebo odseku 5; do maximálnej výšky donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5 sa započítava aj suma donucovacieho opatrenia uloženého podľa § 43a ods. 4".
5. V čl. I bode 36 v § 189 ods. 1 druhá veta znie: „Ak je to potrebné, exekútor k vykonaniu exekúcie priberie nezaujatú osobu alebo zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu."
6. V čl. I bode 36 v § 190 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v tomto prípade môže vyhotoviť rozpočet nákladov na odstránenie stavby oprávnený".
Skončil som prvý pozmeňovák.
Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Dominika Drdula a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým s mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1107). Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. III sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. februára 2023".
V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné zmeny: V čl. I bod 41 § 243p vrátane nadpisu sa slová „1. januára 2023" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. februára 2023" v príslušnom tvare a slová "31. decembra 2022" v každom tvare nahrádzajú slovami „31. januára 2023" v príslušnom tvare.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

13.12.2022 8:55 - 8:55 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie bude dnes o jedenástej.
Skryt prepis