Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2023 o 9:03 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2023 9:17 - 9:19 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Neviem vám povedať, pozriem to teraz konkrétne v zákone, ako dlho to je, podľa mňa roky rokúce. Musím to pozrieť v zákone, alebo spýtam sa legislatívcov z ministerstva vnútra a potom vám poviem osobne.
Prečo po troch rokoch? Ja som tiež o tom nevedel, len ako dostávam podnety od polície a z vnútra, tie niektoré takéto krátke legislatívy to v pohode dávam cez takéto poslanecké návrhy a toto mi bolo avizované. Tuším už v novembri som to chcel dávať na schôdzu, ale vtedy som mal, tuším, dva, tri zákony, tak som to nepredkladal. Neviem, prečo teraz, no. Ja som tiež o tom absolútne ani nevedel, že takto to je. Však to je automatika, že pokiaľ súd raz rozhodne o niekom, že, ja neviem, dáva naňho zatykač, tak hneď sa to má premietnuť do databáz. Ale houby, nie je to tak. Proste ten cestovný doklad, teda ten pas ostáva stále v platnosti, pokiaľ neprebehne toto správne konanie. A to je naozaj anomália. Ako povedzme si na rovinu, bude sa to týkať len tých mimo Schengenu, lebo každý si chodí aj tak po Schengene s tým občianskym a len hovorím, sme jediní v Európe, kde to je takéto skostrbatené, no. Opýtam sa legislatívcov alebo si to pozriem v legislatívnom procese v zákone a ja si myslím, že to je veľmi dlho. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2023 9:16 - 9:17 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Touto novelou zákona o cestovných dokladoch trošku opäť odbremeníme našu justíciu. Vďaka nej sa zabráni zneužívaniu či dokonca vyhýbaniu sa trestu. Na jednej strane bude osobám neumožnené vycestovať takmer okamžite po výkaze zákazu vycestovať do zahraničia alebo príkazu na zatknutie, no na druhej strane po ich zrušení bude rovnako táto v rýchlom, táto možnosť rýchlo vrátená, keďže cestovný doklad sa elektronicky odstráni z evidencie. Touto novelou iba technicky vykonáme to, o čom súdy rozhodujú po výka... po vydaní zákazu vycestovať či príkazu na zatknutie. Výkon spravodlivosti a rozhodnutí nielen zefektívnime a zrýchlime, ale ušetríme čas aj súdnictvu na ďalšie súdne pojednávania.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

16.3.2023 9:08 - 9:16 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka. Takže ešte raz v krátkosti. V súčasnosti sa po uložení zákazu vycestovať do zahraničia podľa Trestného poriadku, resp. po vydaní príkazu na zatknutie európskeho zatýkacieho rozkazu alebo medzinárodného zatýkacieho rozkazu rozhoduje ešte v správnom konaní o odňatí cestovného dokladu, aby sme mali v tom jasno. Tu ide o pas, pas.
Takže pokiaľ ide o cestovanie aj takéhoto, ktorý je hľadaný, je naňho vydaný zatykač v rámci EÚ, tak je predpoklad, že má aj občiansky preukaz a, no, s tým si behá. Ide hlavne o to, že ak je mimo Schengenu. Takže momentálne je to tak dlhé roky. Jediní, zrejme, v Európe máme takúto anomáliu, že sa rozhoduje ešte v správnom konaní o odňatí cestovného dokladu. Keďže ide o súdne rozhodnutia, dodatočné rozhodovanie o cestovnom doklade v správnom konaní možno považovať v zásade za neopodstatnené, a to nielen pri samotnom uložení zákazu vycestovať alebo tohto príkazu, ale aj pri evidovanom súdnom zrušení.
Táto nová koncepcia o zaevidovaní takéhoto dokladu ako odcudzeného namiesto vydávania správneho konania o jeho odňatí zrýchli a zefektívni výkon týchto súdnych rozhodnutí. Evidovanie cestovného dokladu ako odcudzeného sa prejaví v pátracích databázach a pri cestovných kontrolách na letisku hneď sa znemožní jeho použitie. V danom kontexte to možno vnímať ako technický výkon súdneho rozhodnutia, nie ako reálne rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb. Aj po zrušení zákazu vycestovať do zahraničia alebo po zrušení príkazu na zatknutie európskeho zatýkacieho rozkazu alebo medzinárodného sa bude bezodkladne obnovovať možnosť opätovného použitia cestovného dokladu tým, že sa evidovanie cestovného dokladu ako odcudzeného iba zruší v evidencii. To je jedna časť.
A zároveň sa upravuje situácia, ak po uložení zákazu vycestovať do zahraničia, resp. po vydaní príkazu na zatknutie, alebo európskeho alebo medzinárodného, občan požiada o vydanie cestovného dokladu, v takom prípade už správne konanie začalo podaním žiadosti, teda musí byť aj rých... riadne ukončené, vzhľadom na existenciu súdneho rozhodnutia sa však ukončí bez ďalšieho konania, teda bez ďalších úkonov vo vzťahu k žiadateľovi. Ak sa zistí v takýchto situáciách, že občan už je držiteľom iného cestovného dokladu, zároveň sa tento doklad vyznačí v evidencii ako odcudzený. Ak bola žiadosť o vydanie cestovného dokladu podaná na zastupiteľskom úrade v zahraničí, tieto úkony bude vykonávať len jeden policajný útvar určený ministerstvom vnútra, a tým bude Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I.
Keď má niekto náhodou nejaké pochybnosti, že prečo, keď je na niekoho vydaný napríklad zatykač alebo súd mu uloží zákaz vycestovať, prečo máme evidovať ten doklad ako odcudzený. Iná možnosť nie je. Aj momentálne je to tak, že keď sa vedie to správne konanie po týchto rozhodnutiach súdov, tak prebehne to správne konanie o odňatí a technicky sa potom tiež vyznačí ako odcudzený. Tam ide naozaj o to, že účelom je odchytenie týchto daných osôb pri hraničných kontrolách a tento stav sa automaticky premietne aj do medzinárodných databáz. Vlastne sa nezavádza žiadna novinka, iba sa rozširuje legislatívna možnosť, keďže obdobne sa evidujú cestovné doklady ako odcudzené aj pri strate štátneho občianstva alebo pri neodovzdaní toho cestovného dokladu po rozhodnutí o odňatí. A povedzme si na rovinu, pokiaľ je na niekoho vydaný zatykač, tak určite nepríde na políciu na správne konanie, ktoré sa vedie o odňatí cestovného dokladu. Takže hovorím, nasleduje tam výzva, potom rozhodnutie, žiadosť o vrátenie pasu atď. atď. a všetko sa mu doručuje domov, keďže je nezastihnuteľný, tak sú tam určité lehoty, potom nastáva fikcia doručenia, fikcia právoplatnosti.
Čo sa týka pripomienky v rámci skráteného mimorezortného konania, tak Generálna prokuratúra tam dala jednu zásadnú pripomienku, vlastne na jeden inštitút sme zabudli, a to je § 88 v Trestnom poriadku, že ak je už súdne konanie a svedok sa nedostavuje, tak je tam možnosť obmedzenia osobnej slobody a tento inštitút sme tam ešte doplnili, to je inštitút zabezpečenia svedka. A tiež sami uvádzajú, že čo sa týka evidovania cestovného dokladu ako odcudzeného príslušným orgánom aj v prípade dôvodov zániku, je to tiež rozhodnutím sui generis evidenčného charakteru, na vydanie takéhoto rozhodnutia by sa tiež nemal vzťahovať Správny poriadok.
Takže v krátkosti vám potom prečítam ten pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Lukáša Kyselicu a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu a Jany Majorovej Garstkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1360.
1. V čl. I bode 1 sa slová „európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný zatýkací rozkaz" nahrádzajú slovami „európsky zatýkací rozkaz,21c) medzinárodný zatýkací rozkaz21d) alebo nariadené obmedzenie jeho osobnej slobody a jeho predvedenie;21e)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 21c) až 21e) znejú:
21c) Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.
21d) § 490 Trestného poriadku.
21e) § 88 Trestného poriadku."
2. V čl. I bode 2 sa slová „európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný zatýkací rozkaz" nahrádzajú slovami „európsky zatýkací rozkaz, medzinárodný zatýkací rozkaz alebo mu bolo nariadené obmedzenie jeho osobnej slobody a jeho predvedenie;".
Ďakujem, skončil som. (Hlasy v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2023 9:08 - 9:16 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte aby som ako spravodajca predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu a Jany Majorovej Garstkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1360a. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1990 zo 7. februára 2023 pridelila návrh poslancov, tlač 1360, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením doporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov, tlač 1360, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Marcela Mihalika vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov k návrhu poslancov, tlač 1360, v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 232 na svojej 101. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2023 9:03 - 9:05 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže v úvodnom slove budem krátky, potom viacej poviem v rozprave.
Ide o to, že my máme tento zákon o cestovných dokladoch tak písaný, alebo takú anomáliu máme v právnom poriadku, že ak aj súd rozhodne o zákaze vycestovania alebo vydá príkaz na zatknutie, medzinárodný zatykač, tak nie je to hneď jasné, že sa tej osobe automaticky zablokuje cestovný pas. Vedie sa dlhé správne konanie o odňatí toho pasu a keď sa odníme, čo môže trvať dva, tri, štyri mesiace, lebo tam nastáva fikcia, pokiaľ je na niekoho zatykač, tak samozrejmé, že nie je doma. Takže kým nastane tá fikcia v právoplatnosti, tak ubehnú možno aj dva mesiace. Takáto osoba si behá, aj keď má zákaz vycestovať, dva mesiace s platným cestovným pasom. Keď dôjde k tomuto odňatiu pasu, tak sa technicky zaeviduje ako odcudzený. To je všetko. Takže aj GP dávala v mimorezortnom pripomienkovom konaní zásadnú pripomienku, že ide o, len o technický úkon evidenčného charakteru. Nemá sa tam viesť správne konanie. Takže túto jednu vec odstraňujeme.
Nakoľko to je poslanecký návrh a medzi prvým a druhým čítaním je skrátené medzirezortné pripomienkové konanie a GP tam dala túto jednu zásadnú pripomienku, čo sa týka ešte jedného inštitútu v Trestnom poriadku, na ktorý sme zabudli, tak sme narýchlo spracovali ten pozmeňovák, teda tú pripomienku GP-čky. Lenže ctím si dohody a keďže sú ešte stále tie koaličné rady, aj keď padla vláda, a nebolo to prerokované na koaličnej rade, tak poprosím potom spravodajcu, aby dal hlasovať o tom až budúci týždeň, ja neviem, v utorok o 17. h. Nech to predtým prebehne na koale.
Vďaka, viac sa vyjadrím v rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 16:31 - 16:38 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážená kolegyňa, kolegovia, kolegyne, kolegovia poslanci, chcel by som počas tejto rozpravy predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, len by som krátko odôvodnil. Zdôvodním aj, aj oficiálne odôvodnenie a potom aj troška neoficiálne možno za seba. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý si vyžiadalo ministerstvo zdravotníctva a my sme si ho osvojili, takže aby som nezdržiaval, tak najskôr tie odôvodnenia k tým jednotlivým bodom.
Prvé odôvodnenie. Ide len o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na čl. 1 bod 3, cieľom ktorej je dosiahnuť to, aby z dôvodu zmeny definície zásahového územia, v rámci ktorého sa poskytuje záchranná zdravotná služba, nevznikla poskytovateľom, ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, povinnosť požiadať, podať žiadosť o vydanie nového povolenia iba z dôvodu, že zmenou zákona v časti upravujúcej zásahové územie došlo k zmene miesta prevádzkovania, ktorá podľa § 17 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. predstavuje jeden z dôvodov na vydanie nového povolenia na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby.
To ďalšie odôvodnenie teda v ďalšom bode. Keďže Národný transplantačný register obsahuje široký obsah údajov, je potrebné zohľadniť jednu zo základných zásad nakladania s osobnými údajmi, ide o zásadu primeranosti a zásadu minimalizácie. Navrhuje sa do čl. 2 doplniť ustanovenia, ktorými sa jednoznačne vymedzí účel, na ktorý sa osobné údaje z registra budú sprístupňovať operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, a zabezpečí sa, aby operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby malo prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie prepravy pacienta. A ešte je tam jeden bod, kde to je čisto legislatívno-technická úprava.
Podľa toho, čo som navnímal ja, tak ide len o zjednodušenie administratívy alebo, ak chcete, byrokracie záchraniek zasahujúcich mimo územia Slovenskej republiky, aby si duplicitne povolenia nemuseli, o povolenia nemuseli žiadať. Prepáčte, ja si odbehnem pre okuliare.
Takže, pán predsedajúci, idem čítať samotný pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka, Anny Záborskej, Moniky Kaveckej, Mareka Krajčího a Evy Horváthovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o takzvaný transplantačný zákon.
1. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Úrad pre dohľad v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydanom do 31. augusta 2023 z vlastného podnetu vyznačí zmenu miesta prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby najneskôr do 31. októbra 2023; ustanovenia osobitného predpisu upravujúce zmenu miesta prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby17) sa nepoužijú. Zmena miesta prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa prvej vety nevyžaduje vydanie nového povolenia."
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."."
2. V čl. II sa za bod 1 vkladajú body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V prílohe č. 9 písm. d) sa na konci pripája táto veta: „Osobné údaje z registra je možné poskytnúť na účely zabezpečenia prepravy pacienta operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.31)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
3. V prílohe č. 9 písm. e) sa na konci pripája táto veta: „Operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby je možné zo zoznamu osobných údajov poskytnúť meno a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, adresu, zdravotnú poisťovňu, kódy chorôb podľa MKCH, výskyt rizikových faktorov u pacienta a patologicko-anatomickú chorobu podľa MKCH."."
Doterajší bod 2 sa primerane preznačí.
3. V čl. II bode 2 sa vypúšťa odkaz 31 a poznámka pod čiarou k odkazu 31.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 16:28 - 16:30 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon), tlač 1355.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2033 z 15. februára 2023 rozhodla, že návrh zákona prerokujú výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor súhlasil s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Výbor pre zdravotníctvo o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému návrhu zákona (tlač 1355) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 1355) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 a 2 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 196 zo 14. marca 2023, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, poprosím vás otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2023 16:25 - 16:26 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňa k návrhu uvedeného zákona (tlač 1465).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ďalej môže doplniť (rečníčka sa zasmiala). Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní vo výboroch do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.3.2023 16:07 - 16:09 hod.

Mihalik Marcel
Áno, presne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2023 16:07 - 16:09 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca uviedol túto správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ (tlač 1470). Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1543 z 27. februára 2023 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ (tlač 1470) na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Zahraničný výbor o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre obranu a bezpečnosť prerokoval tento návrh (tlač 1470) v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s aktualizáciou vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis