Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

17.5.2023 o 16:01 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

17.5.2023 16:15 - 16:17 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Ľuboša Krajčíra a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1637. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania tohto návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 16:08 - 16:09 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja mám možno pár odpovedí na otázky, ktoré tu zazneli. Tento druh súkromnej nadácie je bežný v západných krajinách a myslím si, že aj občania Slovenskej republiky majú možnosť aj takto efektívne spravovať svoj súkromný majetok vrátane možnosti vytvorenia tej súkromnej nadácie.
Možno krátke výhrady, ktoré zazneli aj nielen teraz v pléne, aj v médiách, čo sa týka možno zneužívania tohto inštitútu. Skôr ide podľa mňa o hlboké nepochopenie, resp. možno aj zavádzanie zo strany a neodborné argumenty, pretože predložený návrh zavádza takú mieru transparentnosti a možnosti kontroly daňovými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, ako iné európske krajiny ani nemajú. Ja keď som sa stretla aj so zástupcami týchto organizácii, spolu sme si to prechádzali a zhodli sme sa na jednej veci, že áno, že tento inštitút je dôležité upraviť v slovenskom právnom systéme, oni to videli v inom návrhu zákona, ja teda v tomto.
A možno ešte na záver, ak by bol návrh schválený, tak Slovensko odstráni deficit, ktorý v tejto oblasti máme a po vzore všetkých okolitých krajín budú mať aj ľudia na Slovensku možnosť efektívne spravovať vlastný súkromný majetok.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 16:03 - 16:07 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán podpredseda, milé kolegyne, milí kolegovia, chcem vám uviesť zopár dôvodov, pre ktoré je potrebné zamyslieť sa nad navrhovanou novelizáciou zákona o nadáciách.
1. Návrh nie je riešením pre právne postavenie nezosobášených párov. predložený návrh nepomôže nezosobášeným párom. Nevyhnutnosť založiť a financovať činnosť právnickej osoby len na zabezpečenie bežných záležitostí súkromného života nespĺňa predpoklady pre naplnenie práv párov rovnakého pohlavia tak, ako zadefinovala judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Argument dúhovej vlajky je len zásterkou pre presadenie záujmov úplne iných osôb.
2. Návrh nerieši otázky súkromného majetku na správnom mieste, ani správnym spôsobom. Jeden z motívov predkladateľa má byť aj riešenie nedostatkov súčasného dedičského práva. Navrhovaná úprava však tieto problémy neodstraňuje, ale vytvára len potencionálne problémy nové. Návrh nechráni záujmy veriteľov, ktorí môžu byť vďaka novej forme tzv. súkromných nadácií ľahko ukrátení. Takto sa môže ktokoľvek a jednoducho zbaviť svojich záväzkov a naďalej svoj majetok užívať. Rovnako môžu byť touto formou vylúčení zo svojich nárokov neopomenuteľní dedičia vrátane maloletých detí. Otázky správy súkromného majetku si vyžadujú komplexnú rekodifikáciu súkromného práva a nie je možné ich riešiť takto čiastkovo, nesystémovo a bez odbornej diskusie navyše v priestore regulácie neziskového sektora.
3. Návrh otvára cestu pre legalizáciu trestnej činnosti ako korupciu. Súkromný záujem je v návrhu definovaný natoľko široko, že umožňuje zakryť transakcie, ktorých účel je nelegálny, ako príklad nám môže poslúžiť medializovaný prípad bývalého riaditeľa RTVS a obvineného podnikateľa, ktorý mal obchodné vzťahy s RTVS a zároveň mal uhrádzať vzdelanie dcér riaditeľa RTVS. Založenie súkromnej nadácie za účelom podpory vzdelávania potomkov a možnosť prijímania darov od tretích osôb za týmto účelom je pritom podstatou predloženého návrhu. Navyše spôsob oznamovania konečných užívateľov výhod, neprístupnosť údajov verejnosti, či možnosti rôznych ciest tokov majetku dávajú široký a ničím neodôvodnený priestor na netransparentné presuny majetkov.
4. Návrh vychádza z toho, že súkromný záujem je dôležitejší ako verejný. Nadácie už 30 rokov fungujú výlučne v rámci naplnenia verejnoprospešných cieľov. Právny rámec zabezpečuje transparentnosť nakladania s majetkom aj jasné informácie o konečných užívateľov výhod. Za roky činnosti sa rozdelili stovky miliónov eur na riešenie tých najpálčivejších spoločenských problémov. Návrh zachováva prísnu reguláciu verejnoprospešných nadácií a dáva voľné ruky tým, ktorí získavajú majetok pre vlastné ciele. V tomto zmysle je návrh diskriminačný a vyzdvihuje súkromné záujmy pred tými, ktoré sa týkajú verejného záujmu. Správa súkromného majetku pritom do regulácie neziskového sektora nepatrí a nekoncepčne toto prostredie zneprehľadňuje.
5. Štát nemá zdroje na financovanie realizácie návrhu. Ministerstvo financií upozornilo, že predkladateľ sa nevysporiadal s rozpočtovými nákladmi pre realizáciu návrhu a tam vyčíslil sumu okolo 500-tisíc eur, ktoré v kapitole ministerstva vnútra chýbajú. Ministerstvo s návrhom nesúhlasí. Nemá personálne ani odborné kapacity na riešenie tejto agendy a chýba reálny kontrolný orgán, ktorý by naznačené problémy riešil. Návrh zákona súčasne počíta s tým, že tzv. súkromné nadácie budú vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom na jej vznik postačuje vklad jedného eura. Vznikli by tak fakticky beznákladové obchodné spoločnosti v nejasnom regulačnom rámci.
Týmto vás, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem poprosiť, aby ste zvážili, ako budete hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 16:01 - 16:02 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 15:58 - 16:01 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Krátko v úvodnom slove odôvodním, ako sme spolu v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti a pánom kolegom Svrčekom predložili novelu zákona o nadáciách a s tým aj súvisiacu novelu zákona Občianskeho zákonníka, ktorého cieľom je efektívna správa vlastného majetku. Novelou navrhujeme vytvorenie právneho inštitútu, teda právnickej osoby, ktorá bude môcť byť zriadená pre podporu súkromných účelov. Podľa preferencií každej dospelej osoby bude možné nastaviť spôsob spravovania a odovzdávania majetku pre členov rodiny i ďalšie generácie, ako aj nimi určené osoby. Navrhujeme neobmedzovať zakladateľov vo voľbe okruhu osôb, ktoré bude súkromná nadácia podporovať. To umožní vytvárať súkromné nadácie na podporu blízkych, vzdelanej rodiny, osôb žijúcich v partnerskom vzťahu, deti v pestúnskej starostlivosti, ale aj priateľov. Koncepcia nadačného práva vychádza najmä z lichtenštajnského a rakúskeho právneho systému, podľa ktorých je v plnej vôli zakladateľa, ako si súkromný účel vymedzí.
V našom platnom právnom poriadku vo všeobecnosti absentuje právny nástroj pre správu majetku, ktorý by mohol byť zriadený na podporu súkromného účelu, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov majetkov. V návrhu zavádzame právnické osoby aj na súkromné účely, ktoré pomôžu aj rodinám a osobám, ktoré majú deti zverené do pestúnskej starostlivosti a ešte úspešne neprešli procesom osvojenia alebo z rôznych dôvodov ho ani absolvovať nemôžu alebo nechcú. Zavedenie tohto právneho nástroja môže pomôcť vyriešiť napríklad aj dedičské konania, spory o dedičstvo pri zdedených pozemkoch, kedy jeden pozemok vďaka nášmu systému niekoľko desiatok vlastníkov. Návrh obsahuje aj pravidlo, že súkromná nadácia nesmie slúžiť výlučne na podporu podnikania a to aj s ohľadom na súvislosti s reguláciou v oblasti daní a predchádzania praniu špinavých peňazí.
Rovnako v návrhu vymedzujeme aj orgány súkromnej nadácie, kde rozlišujeme medzi obligatórnymi orgánmi súkromnej nadácie, ktorými sú správca súkromnej nadácie a dozorná rada alebo revízor, a fakultatívnymi orgánmi súkromnej nadácie sú správna rada alebo iné orgány ustanovené v nadačnej listine, alebo v stanovách. Čiže zakladateľ súkromnej nadácie sa tak môže rozhodnúť o štruktúre, ktorá bude pre účely a činnosť konkrétnej súkromnej nadácie najvhodnejšia.
Čo sa týka prijímania darov, aby tam nebol priestor na pranie špinavých peňazí alebo pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, navrhuje sa výlučne bezhotovostný platobný styk, pričom nadácia nesmie prijímať príspevky a dary osobne iba na účet v banke. Samozrejme, akékoľvek príspevky od zakladateľa alebo dary od iných fyzických osôb sú bezodplatné. Pri súkromných nadáciách sa ponecháva súčasne rozlišovanie medzi príspevkom a darom, možno na konci ešte treba uviesť, že súkromné nadácie majú zakázané čerpať 2 % dane alebo organizovať verejné zbierky a účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2024.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 15:47 - 15:48 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Petry Krištúfkovej, Igora Kašpera, Ľudovíta Gogu, Zuzany Šebovej a Adriany Pčolinskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a o munícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1525. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 15:42 - 15:43 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ja len krátka reakcia. Vidím, že sa ozvali Východniari, lebo tí veľmi dobre vedia, že východnému Slovensku pomôže diaľnica, rozvoj poľnohospodárstva a cestovný ruch. Je to jednoducho tak, presne ako bolo povedané. Ak budeme rozvíjať Zemplínsku Šíravu, Domašu, na to sú naviazané nielen okolité obce, ale aj okresné mestá. Toto je len taký prvý krok, áno? Žiaľ, to volebné obdobie skrátené, boli tu už na ďalšie vlády a na ďalších poslancov, čo prijmú ďalšie kroky, ale skutočne už ten rozvoj cestovného ruchu nesmie byť na Slovensku len o propagácii a marketingu a prezentácii, ale naozaj o významných investičných akciách, ktoré pomôžu naštartovať ten cestovný ruch. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2023 15:34 - 15:38 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, pán predkladateľ, na tejto schôdzi máme dva zákony, ktoré sa týkajú cestovného ruchu, je to návrh kolegu Miloša Svrčeka a potom poslanca Tarabu, ktorý plánuje zriadiť ministerstvo cestovného ruchu. Ja tento zákon, ktorý predkladá kolega Miloš Svrček, podporím, pretože ako povedal, po pandémii je cestovný ruch jeden z najohrozenejších sektorov, ktorý potrebuje pomoc. Oceňujem, že predkladatelia prichádzajú s návrhom, aby aktívnejším spôsobom bolo do rozvoja cestovného ruchu zapojené aj ministerstvo kultúry a ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. V tomto zákone je dôležité aj to, že ministerstvo dopravy cez spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL, ktorá vlastne má na starosti prezentáciu a propagáciu cestovného ruchu nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí, bude aktívnejším spôsobom koordinovať rozvoj cestovného ruchu na území Slovenska. Je to dôležité, pretože mnohé obce, ktoré spravujú rôzne rekreačné strediská alebo destinácie alebo oblastné organizácie, mnohé nemajú skúsenosti s manažovaním a rozvojom cestovného ruchu, a preto napríklad, keď už sa bavíme o Zemplínskej Šírave, tak vznikli tam mnohé nezvratné kroky, ktoré výrazným spôsobom zdevastovali cestovný ruch, pretože starostovia, ktorí prevzali správu rekreačných stredísk, nevedeli manažovať, rozvíjať cestovný ruch a v podstate finančné prostriedky, ktoré získali z cestovného ruchu neinvestovali naspäť do rozvoja. Tieto rekreačné strediská sú tu dnes zaostalé, zdevastované, pretože starostom išlo v prvom rade o zachovanie ich starostovských stoličiek a peniaze z cestovného ruchu investovali do svojich obcí, ale nie do tých destinácií a vidíme, že Slovensko výrazným spôsobom zaostáva za okolitými krajinami. Veď aj samotný riaditeľ spoločnosti SLOVAKIA TRAVEL pán Mika, tiež hovorí, že za posledných desať rokov je investičný dlh v cestovnom ruchu oproti napríklad Slovinsku, ktorý je podobný veľkosťou ako Slovensko, o 300 mil. eur.
To sú veci, ktoré oceňujem, ale vidím tu aj negatíva, ale nie tomto zákone, ale v tom, ako sa cestovný ruch na Slovensku rozvíja, resp. nerozvíja. Ak si vezmete rozpočet ministerstva dopravy, je približne 2,8 mld. eur, na cestovný ruch z rozpočtu Slovenska ide len 35 mil. eur na celé Slovensko. Je to kvapka v mori. Tridsaťpäť mil. eur a z tejto sumy 9 mil. eur prerozdeľuje ministerstvo dopravy cez spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL na jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu a krajské organizácie cestovného ruchu. Spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL si ponecháva nejakých 26 mil. eur. Takmer 90 % z týchto peňazí ide na propagáciu a prezentáciu, nakupuje sa vysielací čas v rádiách, v televíziách, ale nejde priamo do infraštruktúry, to znamená, do rozvoja cestovného ruchu. Takže dnes máme situáciu takú, že štát takmer ničím neprispieva na rozvoj v cestovnom ruchu priamo do rozvoja infraštruktúry. To isté aj kraj... samosprávne kraje, krajské organizácie cestovného ruchu a oblastné organizácie cestovného ruchu tiež dávajú peniaze, ktorým poskytne spoločnosť SLOVAKIA TRAVEL len, len do propagácie a marketingu. To znamená, že máme tu rôzne spoty, reklamy, propagáciu, ale naše rekreačné strediská chátrajú.
Tu, keď sa pozriete na Zemplínsku Šíravu, pozriete sa na Domašu, Liptovská Mara, Oravská priehrada a tak ďalej, môžeme ísť rad za radom. Takže v podstate myslíme skôr na propagáciu, marketing, ale nemyslíme na rozvoj, a preto je dôležité, že v tomto zákone predkladatelia dávajú užšiu spoluprácu s ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja, aby vlastne tí aktéri, ktorí v tom cestovnom ruchu pôsobia, sa konečne zobudili a nerobili len propagáciu a marketing, ale začali konečne reálne investovať do stredísk, aby sa konečne ten cestovný ruch naštartoval.
Takže ja dúfam, že sa nám to nakoniec týmto spôsobom podarí, a preto tento zákon podporím a vyzývam aj kolegov, aby sa pripojili.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2023 15:25 - 15:25 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, tlač 1546.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

17.5.2023 15:23 - 15:25 hod.

Liba Peter
Ďakujem za slovo.
=====
Skryt prepis