Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.5.2023 o 17:23 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 18:15 - 18:17 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, len krátko odpoviem. Áno, myslím si, že je to otázka názoru, samozrejme ja tiež som nevidel tam v tom odôvodnení, že prečo by to malo 15 tisíc byť presne, asi na to ani nie je nejaké úplne vecné odôvodnenie prečo by to tak muselo byť. Rozumiem, že chcete tú hranicu zvýšiť, ja som ju navrhol nižšiu a osobne nebudem súhlasiť s ďalším znižovaním, keď sa na to pýtaš teda, určite nepodporím návrhy takýchto poslancov, ak by sa objavili, nie som zástancom zákazu hotovosti, určite, myslím si, že používanie hotovosti v určitej miere patrí k základným ľudským slobodám, takže určite takéto niečo nepodporím.
K tým ďalším otázkam ktoré si spomínal, áno, súhlasím, že tá mimoriadna situácia asi by nemala byť až dlho, ale minimálne v tom, v tejto oblasti myslím si, že to naozaj nemá opodstatnenie vôbec akokoľvek dlho. A k tým dražbám, no naozaj nemám dáta, myslím si, že veľmi ťažko aj asi by ich bolo získať, ale mám informácie z terénu, robil som si trošku taký prieskum a naozaj z tejto informácie sa mi potvrdili, že v podstate na dražbách sa operuje do veľkej miery s hotovosťou a že tá hotovosť je aj do veľkej miery pochybná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2023 18:05 - 18:13 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, chcel by som predstaviť môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý na záver aj prečítam.
Obmedzenie platieb v hotovosti má svoj zmysel, to všetci vieme. Je to účinný nástroj proti praniu špinavých peňazí, pretože veľmi často práve špinavé peniaze sú v hotovosti a najväčší problém zločincov a podvodníkov a rôznych nepoctivých ľudí je, ako ich dostať do reálneho obehu, ako ich dostať do vlastne tej bielej ekonomiky a čiže iným slovom preprať. A využívajú sa na to práve platby v hotovosti.
Slovenská legislatíva pozná obmedzenie platieb v hotovosti na 5-tisíc eur a tento nástroj, myslím si, že relatívne slušne funguje, ale ako každý nástroj, ako každý legislatívny nástroj, aj tento má svoje výnimky a práve tie výnimky bývajú takými tými miestami, kde potom, alebo bývajú takými dierami, kade vlastne potom uniká aj táto hotovosť a realizuje sa pranie špinavých peňazí.
Ja v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu vlastne mám tri body a tiež potom požiadam o hlasovanie osobitne o týchto bodoch, keďže sa týkajú troch rôznych vecí a viem, že k niektorým z nich sú výhrady rôznych poslaneckých klubov, ktoré, samozrejme, rád zodpoviem aj v tejto rozprave, ale chcem tým umožniť, aby vlastne každý sa mohol vyjadriť slobodne k tomu bodu, ktorý pokladá za dôležitý o ňom diskutovať a ktorý pokladá za dôležitý podporiť.
Čiže prvým bodom je to, že navrhujem znížiť v novele navrhovanú sumu 15-tisíc eur na 10-tisíc eur. Zdá sa mi tá suma 15-tisíc eur príliš vysoká. V podstate by som navrhoval zjednotiť túto hranicu na 10-tisíc eur pre fyzické osoby aj právnické osoby, aj teda, samozrejme, obyvateľov. Dá sa tým vlastne predísť aj takému stavu, že dajme tomu pre občanov bude tá hranica na 15-tisíc eur a pre podnikateľov bude na päť. V takom prípade dajme tomu občan príde do, príde si kúpiť auto a bude chcieť 15-tisíc eur zaplatiť v hotovosti, ale podnikateľ to nemôže prijať, pretože on má tú hranicu na 5-tisíc eur, čiže vlastne ideálne je zjednotiť túto hranicu na rovnakej úrovni a tým sa vyhneme takýmto problémom. Desaťtisíc eur navrhujem preto, aby vlastne tá doterajšia hranica, ktorá bola stanovená dávnejšie, sa zvýšila, ale aby to zvýšenie nebolo príliš vysoké.
V druhom bode navrhujem to, aby sa vyhlásenie mimoriadnej situácie nevzťahovalo na obmedzenie platieb v hotovosti alebo na uvoľnenie takéhoto obmedzenia. V súčasnosti to tak je a v súčas... aj súčasná mimoriadna situácia v súvislosti s vojnou s Ukrajinou vlastne zavádza situáciu, že tento limit pre platby v hotovosti v súčasnosti päťtisícový vlastne bol pozastavený, čo nedáva veľkú logiku, pretože takáto mimoriadna situácia nijak nezasahuje do platieb obyvateľov a podnikateľov a interakciu medzi nimi v tom zmysle, že by musela tam byť vlastne neobmedzená hotovosť. Čiže navrhujem, aby v budúcnosti takáto výnimka platila iba v prípade výnimočného stavu a núdzového stavu.
V treťom bode vlastne navrhujem pozmeniť zákon o dobrovoľných dražbách a notároch, notárskej činnosti v tom zmysle, aby sa zmenila ďalšia výnimka, a to, že v súčasnosti pri dražbách možno využívať hotovosti bez limitu. Vedie to k tomu, že sa používa takáto, takéto dražby sa využívajú vo veľkej miere na pranie špinavých peňazí, pretože takéto peniaze sa v hotovosti nosia na dražby a v podstate pre takýchto ľudí nie je až tak podstatná cena, za ktorú kúpia takúto zväčša teda nehnuteľnosť, niekedy auto, ale pre nich zvyčajne je dôležité, aby preprali tieto peniaze, čiže bežný človek, ktorý naozaj si tam chce niečo kúpiť so svojimi poctivými peniazmi, veľmi nemá šancu. Čiže na základe tohto mnou navrhovaného ustanovenia sa bude zákon o obmedzení platieb v hotovosti vzťahovať aj na dražby.
Čiže toľko asi k tomu zatiaľ. Môžem, môžem potom zodpovedať otázky v rozprave.
Prečítam teraz na záver pozmeňujúci a doplňujúci návrh Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča a Jána Oravca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, tlač 1450.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa slová „15 000 eur" nahrádzajú slovami „10 000 eur".
2. V čl. I sa doterajšie znenie označuje ako bod 1 a vkladá sa bod 2, ktorý znie:
„2. V § 8 písm. h) sa slová „výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,8)" nahrádzajú slovami „výnimočného stavu a núdzového stavu,8)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
8) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. "."
3. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch...
===== Z. z. , zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z., z., zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhý veta, ktorá znie:
"Peňažnú čiastku možno zložiť v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu 11aa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa) znie:
"11aa) zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Doterajší čl. 2 sa označuje ako čl. 3.
V súvislosti s vložením nového čl. 2 sa upraví aj návrh zákona.
A opakujem ešte, že žiadam o hlasovanie osobitne po jednotlivých bodoch 1, 2 a 3. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2023 18:05 - 18:13 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, chcel by som predstaviť môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý na záver aj prečítam.
Obmedzenie platieb v hotovosti má svoj zmysel, to všetci vieme. Je to účinný nástroj proti praniu špinavých peňazí, pretože veľmi často práve špinavé peniaze sú v hotovosti a najväčší problém zločincov a podvodníkov a rôznych nepoctivých ľudí je, ako ich dostať do reálneho obehu, ako ich dostať do vlastne tej bielej ekonomiky a čiže iným slovom preprať. A využívajú sa na to práve platby v hotovosti.
Slovenská legislatíva pozná obmedzenie platieb v hotovosti na 5-tisíc eur a tento nástroj, myslím si, že relatívne slušne funguje, ale ako každý nástroj, ako každý legislatívny nástroj, aj tento má svoje výnimky a práve tie výnimky bývajú takými tými miestami, kde potom, alebo bývajú takými dierami, kade vlastne potom uniká aj táto hotovosť a realizuje sa pranie špinavých peňazí.
Ja v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu vlastne mám tri body a tiež potom požiadam o hlasovanie osobitne o týchto bodoch, keďže sa týkajú troch rôznych vecí a viem, že k niektorým z nich sú výhrady rôznych poslaneckých klubov, ktoré, samozrejme, rád zodpoviem aj v tejto rozprave, ale chcem tým umožniť, aby vlastne každý sa mohol vyjadriť slobodne k tomu bodu, ktorý pokladá za dôležitý o ňom diskutovať a ktorý pokladá za dôležitý podporiť.
Čiže prvým bodom je to, že navrhujem znížiť v novele navrhovanú sumu 15-tisíc eur na 10-tisíc eur. Zdá sa mi tá suma 15-tisíc eur príliš vysoká. V podstate by som navrhoval zjednotiť túto hranicu na 10-tisíc eur pre fyzické osoby aj právnické osoby, aj teda, samozrejme, obyvateľov. Dá sa tým vlastne predísť aj takému stavu, že dajme tomu pre občanov bude tá hranica na 15-tisíc eur a pre podnikateľov bude na päť. V takom prípade dajme tomu občan príde do, príde si kúpiť auto a bude chcieť 15-tisíc eur zaplatiť v hotovosti, ale podnikateľ to nemôže prijať, pretože on má tú hranicu na 5-tisíc eur, čiže vlastne ideálne je zjednotiť túto hranicu na rovnakej úrovni a tým sa vyhneme takýmto problémom. Desaťtisíc eur navrhujem preto, aby vlastne tá doterajšia hranica, ktorá bola stanovená dávnejšie, sa zvýšila, ale aby to zvýšenie nebolo príliš vysoké.
V druhom bode navrhujem to, aby sa vyhlásenie mimoriadnej situácie nevzťahovalo na obmedzenie platieb v hotovosti alebo na uvoľnenie takéhoto obmedzenia. V súčasnosti to tak je a v súčas... aj súčasná mimoriadna situácia v súvislosti s vojnou s Ukrajinou vlastne zavádza situáciu, že tento limit pre platby v hotovosti v súčasnosti päťtisícový vlastne bol pozastavený, čo nedáva veľkú logiku, pretože takáto mimoriadna situácia nijak nezasahuje do platieb obyvateľov a podnikateľov a interakciu medzi nimi v tom zmysle, že by musela tam byť vlastne neobmedzená hotovosť. Čiže navrhujem, aby v budúcnosti takáto výnimka platila iba v prípade výnimočného stavu a núdzového stavu.
V treťom bode vlastne navrhujem pozmeniť zákon o dobrovoľných dražbách a notároch, notárskej činnosti v tom zmysle, aby sa zmenila ďalšia výnimka, a to, že v súčasnosti pri dražbách možno využívať hotovosti bez limitu. Vedie to k tomu, že sa používa takáto, takéto dražby sa využívajú vo veľkej miere na pranie špinavých peňazí, pretože takéto peniaze sa v hotovosti nosia na dražby a v podstate pre takýchto ľudí nie je až tak podstatná cena, za ktorú kúpia takúto zväčša teda nehnuteľnosť, niekedy auto, ale pre nich zvyčajne je dôležité, aby preprali tieto peniaze, čiže bežný človek, ktorý naozaj si tam chce niečo kúpiť so svojimi poctivými peniazmi, veľmi nemá šancu. Čiže na základe tohto mnou navrhovaného ustanovenia sa bude zákon o obmedzení platieb v hotovosti vzťahovať aj na dražby.
Čiže toľko asi k tomu zatiaľ. Môžem, môžem potom zodpovedať otázky v rozprave.
Prečítam teraz na záver pozmeňujúci a doplňujúci návrh Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča a Jána Oravca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, tlač 1450.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa slová „15 000 eur" nahrádzajú slovami „10 000 eur".
2. V čl. I sa doterajšie znenie označuje ako bod 1 a vkladá sa bod 2, ktorý znie:
„2. V § 8 písm. h) sa slová „výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,8)" nahrádzajú slovami „výnimočného stavu a núdzového stavu,8)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
8) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. "."
3. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch...
===== Z. z. , zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z., z., zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhý veta, ktorá znie:
"Peňažnú čiastku možno zložiť v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu 11aa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa) znie:
"11aa) zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Doterajší čl. 2 sa označuje ako čl. 3.
V súvislosti s vložením nového čl. 2 sa upraví aj návrh zákona.
A opakujem ešte, že žiadam o hlasovanie osobitne po jednotlivých bodoch 1, 2 a 3. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 17:42 - 17:43 hod.

Pleštinská Zita
Pán predseda, pozívam členov výboru pre európske záležitosti na 76. schôdzu výboru pre európske záležitosti, ktorá sa uskutoční zajtra, v piatok 19. mája 2023 o 8. 30 hodine v miestnosti č. 149.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 17:33 - 17:34 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Dobre (povedané so smiechom), som Fecko od narodenia, pán predseda, takže je to tak.
Pán kolega, je to vo verejnom záujme, to znamená, beriem, že vyšpecifikovali sme tie najzávažnejšie asi veci a Slovenský pozemkový fond neknihované má vo svojom vlastníctve. To nehovoríme o nezistených vlastníkoch, on to má vo vlastníctve, to znamená, to, o tom hovorím, že tento prvok bude. To nebude, že nejaký nezistený. Takže v takomto duchu a hovorím, aby to bolo vo verejnom záujme a vyšpecifikovali sme. Pôvodne som mal ešte väčšie, by som povedal. To sú také minimálne, ktoré sme, by som povedal, scedili na drobné celkom pretože aj teraz, keď chodím po tých obciach, tak musím vám povedať, že starostovia majú veľký problém, keď ide cez doslova, aj občania hovoria, mi ide cez obývačku neknihovaný pozemok a je zákaz. Slovenský pozemkový fond mu nepredá ten pozemok, lebo nemôže neknihované pozemky predávať. S tým, že tie neknihované pozemky sú na 80 % staré cesty, ktoré boli, a potom ešte sú tam pozemky, ktoré slúžili verejnému záujmu a Slovenský pozemkový fond ich má vo vlastníctve. To znamená, on teraz prakticky bude riešiť tieto veci, ktoré sú parciálne, ktoré, nehovoríme o neviem akých, celom majetku štátu, ktorý má asi 235-tisíc hektárov. Hovoríme iba o určitom množstve, ktoré bude Slovenský pozemkový fond môcť aspoň časť uspokojiť v takýchto veciach.
Na vysvetlenie, pán kolega, aby si bol v obraze.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.5.2023 17:23 - 17:29 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení, dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh môj, ktorý prakticky precizuje jednak účinnosť a predmet zmeny, pretože tento pozmeňujúci návrh sa týka zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, hovoríme o neknihovaných pozemkoch Slovenského pozemkového fondu, ktorý ako viete, momentálne je zákaz scudzovania v extraviláne. A keďže samozrejmá aj v extraviláne sa rozvíjajú určité verejné záujmy, tak mnoho samospráv nemôže tým pádom tieto pozemky nejakým spôsobom scudziť, resp. aj ďalší občania alebo iné právnické a fyzické osoby. A preto dávame určitý, určitú výnimku týkajúcu sa prevodu, resp. zámeny týchto pozemkov neknihovaných, ktorý má vo vlastníctve Slovenský pozemkový fond. A myslím si, že týmto pomôžeme aj samosprávam pri čerpaní rôznych eurofondov. A myslím si, že to, čo je v pozmeňujúcom návrhu ste si mohli prečítať. Je to už štyri dni vonku a myslím, že má to hlavu a pätu. Samozrejme zároveň nechcem robiť retroaktivitu. Tým pádom slová 1. mája sa nahrádzajú slovom 15. júna. Takže účinnosť samozrejme tiež upravujeme, aby sme nešli do rektroaktivity. Toľko zhruba na zdôvodnenie a dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci môj.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k návrhu zákona poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402).
Bod 1. Čl. I znie: „Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 357/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 6
===== a pripájajú sa tieto slová „to neplatí, ak ide o prevod pozemkov na účely usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom
a) určeným na výstavbu alebo ťažbu alebo realizáciu kompenzačného opatrenia za podmienok podľa osobitného predpisu,31aa)
b) pod stavbami31ab) vrátane primeraného priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, alebo
c) na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa) a 31ab) znejú:
31aa) § 34 ods. 4 písm. d), ods. 9 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
§ 8 zákona č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 542/2004 Z. z.
§ 11 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.
31ab) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.".".
2. V čl. II sa slová „1. mája" nahrádzajú slovami „15. júna".
To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. A žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.5.2023 17:23 - 17:29 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení, dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh môj, ktorý prakticky precizuje jednak účinnosť a predmet zmeny, pretože tento pozmeňujúci návrh sa týka zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, hovoríme o neknihovaných pozemkoch Slovenského pozemkového fondu, ktorý ako viete, momentálne je zákaz scudzovania v extraviláne. A keďže samozrejmá aj v extraviláne sa rozvíjajú určité verejné záujmy, tak mnoho samospráv nemôže tým pádom tieto pozemky nejakým spôsobom scudziť, resp. aj ďalší občania alebo iné právnické a fyzické osoby. A preto dávame určitý, určitú výnimku týkajúcu sa prevodu, resp. zámeny týchto pozemkov neknihovaných, ktorý má vo vlastníctve Slovenský pozemkový fond. A myslím si, že týmto pomôžeme aj samosprávam pri čerpaní rôznych eurofondov. A myslím si, že to, čo je v pozmeňujúcom návrhu ste si mohli prečítať. Je to už štyri dni vonku a myslím, že má to hlavu a pätu. Samozrejme zároveň nechcem robiť retroaktivitu. Tým pádom slová 1. mája sa nahrádzajú slovom 15. júna. Takže účinnosť samozrejme tiež upravujeme, aby sme nešli do rektroaktivity. Toľko zhruba na zdôvodnenie a dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci môj.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k návrhu zákona poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402).
Bod 1. Čl. I znie: „Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 357/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 6
===== a pripájajú sa tieto slová „to neplatí, ak ide o prevod pozemkov na účely usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom
a) určeným na výstavbu alebo ťažbu alebo realizáciu kompenzačného opatrenia za podmienok podľa osobitného predpisu,31aa)
b) pod stavbami31ab) vrátane primeraného priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, alebo
c) na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa) a 31ab) znejú:
31aa) § 34 ods. 4 písm. d), ods. 9 a 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
§ 8 zákona č. 193/2001 Z. z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 542/2004 Z. z.
§ 11 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.
31ab) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.".".
2. V čl. II sa slová „1. mája" nahrádzajú slovami „15. júna".
To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. A žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.5.2023 17:21 - 17:23 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, dovoľte, aby som za skupinu 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložil návrh na opakovanie druhého čítania o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (tlač 1402).
Navrhujeme predsedovi Národnej rady SR, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že návrh zákona prerokuje sa len na schôdzi Národnej rady podľa § 85 ods. 4 písm. c ). Navrhujeme, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje v opakovanom druhom čítaní, vzhľadom na potrebu zmeny účinnosti zákona a vyprecizovanie predmetu pôvodného návrhu zmeny zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 17:19 - 17:19 hod.

Andrejuvová Anna
Prosím o termínovanie tlač 1625 na piatok o desiatej hodine, teda zajtra. Ide o návrh o finančnej podpore cirkví.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2023 16:56 - 16:58 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Milan Vetrák, chcem ti poďakovať za tvoju snahu a nasadenie vycibriť naozaj úplne do drobných detailov tento na pohľad veľmi jednoduchý návrh zákona, v ktorom sa jedná, ako si spomenul iba o posunutie a rozšírenie možnosti navštevovať a obdivovať krásy aj v národných parkoch o 15 dní skôr. Je to požiadavka od občanov nielen z môjho regiónu, ale aj z celého Slovenska, ktorý vnímali, že, a nevideli dôvody, že prečo by turistické chodníky nemohli byť otvorené od 1. júna. Nejdem tu konkretizovať, lebo nemám na to veľa času, že ako je to v Poľsku alebo ako je to aj...
==
na území Slovenska, že nie je tu rovnaký meter pre všetky oblasti, tak ja som naozaj veľmi rád, že sme tento pozmeňujúci návrh dotiahli do konca, a...
Skryt prepis