Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.5.2023 o 16:48 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.5.2023 16:50 - 16:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Kolegovia, kolegyne, nevyužijem celých desať minút, viem, že aj podľa tvári už viem rozoznať, že aké ďalšie návrhy budú nasledovať, lebo viem kto ste hlavní prekladatelia a viem, že netrpezlivo čakáte na to, že by ste aj svoj návrh chceli obhájiť v pléne. Ja len na dovysvetlenie, lebo objavujú sa tu isté pochybnosti, či je správne takýto návrh podporiť alebo nie je správne takýto návrh podporiť. Ja len aj z tej dôvodovej správy, kde je tam taký historický prehľad tých učených spoločností uvedený, len teda pripomeniem, že učené spoločnosti začali vznikať už v 17. storočí, čiže to nie je novinka, že my máme nejakú učenú spoločnosť, teda ten slávny kardinál Richelieu vo Francúzsku bol takým prvým tvorcom obdoby učenej spoločnosti, ale na Slovensku máme bohaté skúsenosti s učenými spoločnosťami. A v čom troška spočíva ten dnešný problém, prečo sa to snažíme nejakým spôsobom riešiť, lebo tí, ktorí sa vedou, výskumom, vzdelávaním zaoberáte, veľmi dobre viete, že aj dnes máme slovenskú učenú spoločnosť, ale tá funguje čisto v rámci Slovenskej akadémie vied. A ono je to teda tak troška pozostatok a naozaj to neberte v zlom, ono je to troška pozostatok z toho socializmu, pretože za socializmu bola SAV-ka označená za vrcholnú vedeckovýskumnú inštitúciu tak ako bola povedzme komunistická strana označená za nejaký ústredný orgán všetkej politiky, naozaj zjednodušujem a ono síce sa po revolúcii to slovo vrcholný orgán vypustilo zo zákona, ale stále pretrváva taká nejaká reminiscencia v tom, že teda práve Slovenská akadémia vied by mala byť tá, ktorá zastrešuje celú vedu a výskum aj všetkých tých veľkých akademikov. Ono preto podľa sovietskeho modelu v Sovietskom zväze sa to dalo spraviť. Sovietsky zväz pozostával z mnohých štátov, kde mali oveľa väčšiu aj vedecko výskumnú základňu a tam sa dalo naozaj sústrediť pod Slovenskou akadémiou vied aj množstvo odborníkov, čo Slovensko je v porovnaní so Sovietskym zväzom bývalým teda naozaj veľmi malá krajina na to, aby sme vedeli všetkých tých vedeckovýskumné kapacity sústrediť len pod SAV-kov, ale navyšia čo je, čo je druhá časť toho problému je, že veda sa nerobí len na SAV-ke, veda sa robí aj na univerzitách, veda sa robí dnes už máme rôzne startupy, ktoré pôsobia v oblasti vedy a výskumu, čiže dneska už nie sme v situácii, že a ani to, ani to tí ostatní aktéri v oblasti vedy, vedy a výskumu neuznávajú, že by SAV-ka mala byť jedinou inštitúciou, ktorá združuje učenú spoločnosť pod sebou. A preto prichádzame s niečím, čo funguje veľmi dobre, napríklad v Českej republike, čo funguje veľmi dobre aj v iných štátoch, že, že učená spoločnosť by mala byť nezávislá od či už od SAV-ky alebo od samotných univerzít mala by to, mala by byť verejnoprávnou inštitúciou a ponúka sa možnosť realizovať tak aká, tak učencom so SAV-ky byť členmi tejto spoločnosti ako aj akademikom z univerzít a teda zo všetkých tých subjektov, ktoré sa vedou a výskumom zaoberajú. To je aj cieľ tohto zákona.
Ja som pôvodne vychádzal z predpokladu, že Slovenská akadémia vied má tiež zo štátneho rozpočtu priamo nejakú položku ktorá, ktorá vych, z ktorého je financovaná ich učená spoločnosť a preto som aj v článku 2 potom vypúšťal ustanovenia ktoré, ktoré súvisia s existenciou učenej spoločnosti pod Slovenskou akadémiou vied. No ale potom po overení som zistil, že Slovenská akadémia vied si to hradí vyslovene so svoj, svojich vlastných peňazí, teda nemá na to konkrétnu položku a myslím si, že je správne, to avizujeme aj do druhého čítania, myslím si, že je správne, že ak Slovenská akadémia vied si chce nechať svoju učenú spoločnosť a teda mám aj také informácie, že by ju veľmi rada mala pod sebou, tak nie je žiadny problém, aby sme potom v druhom čítaní ten celý čl. 2 vypustili a nechali učenú spoločnosť aj pod Slovenskou akadémiou vied. Jednoducho ak si chcú v rámci vnútornej organizačnej štruktúry vytvoriť taký, tak, takú, takú organizačnú jednotku, nech si ju vytvoria. Pre mňa za mňa nech je aj desať určených spoločností, nebude to síce úplne systémové, ale je to v poriadku, nech ju má aj Slovenská akadémia vied, čiže avizujem dopredu, že pre všetkých, ktorí by mali nejaké pochybnosti, že by sme teraz stoj čo stoj museli presadiť aj ten čl. 2 vo vzťahu k Slovenskej akadémii vied, tak hovorím, že vôbec nie, ten môže v druhom čítaní komplet celý vypadnúť a nám zostane to jadro, ten kľúč, ktorý je tu nastavený.
A už len avízo, lebo tu vidím jediného iného poslanca ako poslanca OĽANO, teda ak si odmyslím pani poslankyňu Tabák, pána poslanca Benčíka. Prosba na vás, pán Gröhling tu nie je, ja som s ním už o tom rozprával, myslím, že škoda že tu nie je, pretože tento návrh zákona bol skôr ako bol prekovaný s poslancami OĽANO prerokovaný s poslancami SAS, konkrétne s pánom bývalým štátnym tajomníkom Pavlisom. Máte ho, SAS ho má znova na kandidátke ako dôveryhodného človeka, on tento projekt podporuje, takže prosba na vás, skúste sa o tom ešte raz porozprávať, bola by škoda, keby tento návrh zákona neprešiel do druhého čítania. Nie je to politická agenda OĽANO, je to naozaj v prospech vedy a výskumu, je to v prospech aj akademického sektora, vychádza ten návrh priamo z akademického sektora, nechceme ublížiť SAV-ke, článok vám môže kľudne vypadnúť. Hovorím to už po stí raz pomaly, čiže toľko na vysvetlenie. Skúsme dať tomu šancu aj v druhom čítaní a ak treba niečo upraviť okrem toho vypustenia čl. 2, poďme...
===== je to naozaj v prospech vedy a výskumu, je to v prospech akademického sektora. Vychádza ten návrh priamo z akademického sektora. Nechceme ublížiť SAV-ke, článok 5 môže kľudne vypadnúť, hovorím to už po stý raz pomaly. Čiže toľko na vysvetlenie. Skúsme dať tomu šancu aj v druhom čítaní a ak treba niečo upraviť okrem toho vypustenia článku 2, poďme do toho.
Ďakujem pekne. (Pptlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2023 16:48 - 16:49 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako určený spravodajca predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona (tlač 1655). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2023 16:45 - 16:48 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Budem sa snažiť byť učený a krátky, keďže je to o učenej spoločnosti a vecný, tento návrh zákona o učenej spoločnosti Slovenskej republiky predkladajú poslanci alebo skupina poslancov Milan Vetrák, Richard Vašečka, Milan Kuriak, Marek Šefčík, Radovan Marcinčin, Mária Šofranko, Marek Krajčí, Anna Záborská, Lukáš Kyselica a Sebastian Kozarec. Čo sa týka dôvodu, ktorý, ktorý viedol k predloženiu tohto návrhu zákona. Cieľom návrhu zákona je zriadenie inštitucionálnej nezávislej učenej spoločnosti Slovenskej republiky združujúce vedecké osobnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju poznania alebo kultúry a sú morálne bezúhonné. Učená spoločnosť Slovenskej republiky si nebude zriaďovať vlastné výskumné inštitúcie a bude zriadená ako verejnoprávna ustanovizeň. Na dosiahnutie tohto cieľ návrh zákona upravuje najmä, zadefinovanie úloh a členov učenej spoločnosti Slovenskej republiky, zriadenie orgánov učenej spoločnosti Slovenskej republiky, ktorými sú Valné zhromaždenie, predseda a podpredseda a rada a zadefinovanie ich kompetencií a spôsob voľby. Základné obsahové náležitosti štatútu učenej spoločnosti Slovenskej republiky, hospodárenie a financovanie učenej spoločnosti Slovenskej republiky ako i podmienky hospodárenia s príspevkom štátu. Učené spoločnosti sú prirodzenou súčasťou novovekých dejín európskych národných spoločenstiev. V súčasnosti majú učené spoločnosti v najvyspelejších štátoch významné a nezastupiteľné miesto. Všetky majú spoločný základný cieľ združovať významné tvorivé vedecké osobnosti tak, aby svojim výskumom a tvorbou rozvíjali poznanie a kultúru v prospech národa a spoločnosti.
Vzhľadom na zámer návrhu zákona, aby na Slovensku fungovala len jedna inštitucionálne nezávislá učená spoločnosť je potrebné vykonať zodpovedajúce úpravy zákona o Slovenskej akadémii vied. Toľko v úvodnom slove.
Ďakujem pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 16:43 - 16:45 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí to podporili. Myslím si, že je to správna vec, ktorú robíme a možno iba v krátkosti tak ako ste vy povedali zhrniem, že kňazi rôznych cirkví alebo kazatelia sa po, podieľajú na mnohej bohumilej činnosti aj mimo ich, ich povolania, ktoré robia bežne vo farnostiach. A spomeniem možno za tie roky, ktoré sme si možno aj všimli intenzívnejšie to boli napríklad aj starostlivosť o chorých na kovidových oddeleniach v nemocniciach. Alebo o bezdomovcov či drogovo závislých, ktorých sa o ktorých sa starajú. Rovnako takisto o väzňov vo väzniciach pomáhali ako dobrovoľníci policajtom, vojakom na hraniciach keby, keby vypukla vojna na Ukrajine. Venujú sa takisto deti a mládeží, rovnako aj rodinám s ktoré majú zložité ekonomické či iné ťažké rodinné pomery. Majú mnohé rómske misie a takisto slúžia aj starým chorým, či zomierajúcim vo farnostiach okrem ich vlas, ich povolaní, ktorá ktoré súvisia ešte s ďalšími inými činnosťami. Čiže mne sa zdá, že to je hodné viac ako 600 eur a podľa mňa si zaslúžia aspoň 700 eur za ich prácu.
Verím, že tento návrh bude mať podporu v pléne a že prejde a myslím si, že to je naša, naša povinnosť to dorovnať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 16:41 - 16:43 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Anka, plne podporujem tento návrh zákona, chcem ti aj poďakovať, že si si našla čas aj ďalším spolupredkladateľom je naozaj najvyšší čas popri mnohých dobrých a potrebných pomociach či rodinám s deťmi, dôchodcom, zdravotne postihnutým, policajtom, hasičom a iným profi, profesiám. Som veľmi rád, že konečne prišiel rad aj na, na duchovných a na zamestnancov cirkvi, lebo naozaj po dlhých rokoch uskromňovania ani nejak sme nezapočuli, že by títo duchovní a zamestnanci v cirkvi kričali po vyšších platoch, ale pri osobnom stretnutí s niektorými pánmi biskupmi zaznela aj táto téma, tak sme sa, sme sa na túto tému aj rozprávali a som naozaj rád, že sa, že sa toho chopila aj s ďalšími a, a že s týmto myslíte aj, aj na duchových, ktorí naozaj častokrát suplujú štát v mnohých oblastiach a, a nemôžu byť úplne na okraji záujmu štátu práve kvôli ich väčšiny kňazov bohumilej činnosti veľakrát a viacerí kňazi boli odkázaní, čo je hanba povedať, ale, ale boli odkázaní na pomoc farníkov, veriacich, lebo inak by im, inak by, by im hrozil naozaj sociálny úpadok s takýmto príjmom, ktorý nestačil ani na pokrytie základných vecí. Ja viem, že oponenti sa budú sťažovať a budú, budú hľadať zádrapky, že načo sú kňazom peniaze, keď nemajú rodiny. Len slobodní ľudia žujú aj mimo...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 23.5.2023 16:40 - 16:41 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec Milan Kuriak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 16:39 - 16:41 hod.

Krajčí Marek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 16:39 - 16:41 hod.

Krajčí Marek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 16:38 - 16:39 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja myslím, že tento návrh zákona by sa kľudne mohol volať aj návrh o poskytovaní finančnej pomoci nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva z prostredia cirkvi, aby sme to spresnili, lebo tak to je. Ja sa priznám, že ja ešte skôr, než som sa tak podrobnejšie oboznámil s tým návrhom, tak už som registroval najmä v takej progresívno-liberálnej tlači, že bol označovaný ako jeden z najhorších návrhov, ktoré sú predložené na túto schôdzu. No tak potom som sa do toho naozaj zahĺbil. Ja som pôvodne myslel, že sa navrhuje dorovnanie do priemernej mzdy, čo by možno niekomu mohlo vadiť. Ale keď hovoríme, že by sa to malo vlastne upraviť tak, aby to bola iba minimálna mzda, alebo aspoň minimálna mzda, tak absolútne nechápem proste tým útokom voči tomuto návrhu zákona. A ja som rád, že ideme pomáhať aj ľuďom z prostredia cirkvi ako všetkým ostatným, ktoré, ktorí sú nízko príjmoví, že ani nie dorovnať aspoň do minimálnej mzdy, tak to už malo byť dávno, to je naozaj veľmi neskoro, to malo byť hneď prvý rok počas pandémie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2023 16:36 - 16:38 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ja tiež chcem poďakovať, že tento zákon je predložený. Ja som sa podieľal na jeho prerokovávaní a príprave v rámci Ekumenickej rady cirkví. Chcem potvrdiť, že všetky asi registrované cirkvi podporili tento zákon, ktorý opravuje chybu, ktorá je, ako to bolo vysvetlené a veľmi dobre to bolo zhrnuté. Ja sám som pôsobil 17 rokov ako duchovný a z toho ešte aj štyri roky ako predseda cirkvi a mal som prehľad o platoch našich kazateľov a skutočne pohybova... a boli to otcovia rodín a pohybovali sa tie platy na úrovni okolo 500 eur v čistom teda, a skutočne že situácia bola taká, že viacerých z nich živili ich manželky, ktoré hľadali lukratívnejšie zamestnania a brali to ako službu. Takže je to problém a je skutočne tento zákon iba, len možnosť, aby aspoň tú minimálnu mzdu dostali.
A chcem povedať, že pokiaľ viem, viaceré cirkvi prijali v súvislosti s týmto novým zákonom od 2019 nové modely financovania, napríklad aj naša cirkev, kde sa vlastne zvyšuje ten podiel toho, čo veriaci prispievajú na mzdu svojho kazateľa. Čiže nie je to tak, že my len chceme, aby štát nám platil, duchovných, ale v našej cirkvi tá väčšia časť toho platu alebo odmeny duchovného je financovaná samotnými veriacimi. Takže to nie je len pýtanie od štátu, to je zabezpečenie aspoň tej minimálnej mzdy.
Skryt prepis