Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.2.2023 o 17:16 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2023 17:16 - 17:16 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda. Nechcem... (Ruch v sále.) Môžem? Pán poslanec Vážny, budete vykrikovať, alebo môžem niečo povedať? Dobre. Aby sme sa tu nenaťahovali, navrhujem ako kompromisné riešenie preložiť hlasovanie o tomto zákone na koniec schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2023 17:13 - 17:13 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Chcem vyjadriť stanovisko za klub OĽANO. Bola tu diskusia v parlamente, pán minister zodpovedal otázky, ktoré pán poslanec Galek položil. Myslím, že každý z nás tu mal možnosť byť a vypočuť si tú argumentáciu. Nesúhlasím so stanoviskom pána poslanca Sulíka. Je obava, že by takáto povinnosť veľmi závažne postihla trh s plynom na Slovensku, že mnoho menších distribútorov plynu by skrachovalo, čiže vyjadrujeme naše stanovisko za klub OĽANO, že budeme podporovať tie pozmeňujúce návrhy podané v pléne, na výbore a v prípade, že nebudú schválené, tak nebudeme hlasovať za celý zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2023 16:31 - 16:32 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1399). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2023 16:25 - 16:26 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa taktiež chcem poďakovať kolegovi za to, že predložil takýto zákon. Lebo na východe potrebujeme diaľnice a teraz aj po tom konflikte, ktorý bol, ktorý je vlastne na Ukrajine, veľmi veľa kamiónov chodí, chodí cez Užhorod a chodí vlastne na Košice, na Košice – Prešov diaľnicu, alebo dole do Maďarska, a je to cez nejakých 300 – 400 kamiónov denne, čo zaťažuje túto, túto cestu prvej triedy. A každý hovorí, že áno, poďme, robme, ale myslím si, že je, je čas na to, aby sme urobili všetko preto, aby sme čím skoršie vybudovali aspoň tú cestu na Ukrajinu a potom hore na Poľsko, Svidník. Cesta, keď tam chytíte tri-štyri kamióny, neviete ich ani obehnúť a idete sedemdesiatkou dakedy aj 20, 30 kilometrov. Po vojne v Chorvátsku vedeli postaviť diaľnice za pár rokov. My to nevieme postaviť za 30 rokov. To je trošku hanba, ale verím tomu, že aj týmto zákonom sa vieme posunúť a vieme urobiť to, že vieme prepojiť Košice s Bratislavou a, samozrejme, aj tie úseky s Užhorodom a hore so Svidníkom čím skoršie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.2.2023 16:12 - 16:19 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností, tzv. katastrálny zákon, v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (tlač 1398).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2023 15:35 - 15:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 6. decembra 2022 č. 1908 sa uzniesla prerokovať návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila aj lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o návrhu 30. januára 2023 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa článku 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 196 z 24. januára 2023 odporúčal návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie tohto zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor, z 31. januára 2023 č. 202. Týmto uznesením ma výbor tiež poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2023 15:17 - 15:20 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1854 29. novembra 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. (tlač 1288) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 669 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 404 z 30. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 277 z 31. januára 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 279 zo dňa 31. januára 2023. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2023 11:52 - 11:55 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Fecko, poprosím vás, môžte ísť aj vedľa. Pán poslanec Fecko, pán poslanec Fecko, dosť to ruší, môžte ísť kľudne vedľa, diskutujte.
Pán poslanec, nech sa páči.

Tóth, Vojtech, poslanec NR SR
Ešte raz. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1101) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1586 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 665 z 30. januára 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 399 z 30. januára 2023.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3, 5 až 11 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode 4 samostatne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 397 z 31. januára 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2023 11:17 - 11:17 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel iba do záznamu uviesť, že v predchádzajúcom hlasovaní o vyslovení súhlasu s prítomnosťou spojeneckých vojsk a vojsk Fínska a Švédska som hlasoval za a vykázalo ma ako neprítomného v miestnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2023 10:49 - 10:51 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, ja by som to ešte posunul o úroveň vyššie, lebo asi by sme sa mali zamýšľať najprv nad tým, že kvôli čomu dovoľujeme spočívanie mandátu. My ho dovoľujeme v prvom rade preto, že keď sa poslanec stane členom vlády, teda poslanec, ktorý ide pracovať ako poslanec počas štyroch rokov a stane sa členom vlády, teda ide kvázi pracovať do výkonnej zložky parlamentu, keby sme to odvodili z minulosti. Lebo však to pochádza z minulosti. Tak jednoducho je to preto, aby sme, povedzme, najkvalitnejších ľudí, ktorí sú zvolení medzi poslancami, dostali do výkonnej zložky moci. Akonáhle začneme rozširovať to spočívanie mandátu, lebo tam nejde len o situáciu materská, rodičovská, to je taká špecifická situácia. Ale tam je aj tá, aj tam je aj to, že budeme postupne zákonmi rozširovať množstvo funkcií, kedy bude ten mandát spočívať, čo sa nám môže naozaj potom stať, že všetci budú navolení alebo polovica parlamentu nám odíde do úradníckych funkcií, kde ich možno ľudia ani nechceli vidieť. Pretože keď niekto chce byť poslanec, tak kandiduje za poslanca. Keď niekto chce robiť úradníka, tak nech ide robiť úradníka. Alebo keď chce niekto robiť do, vo výkonnej zložke moci, kde sú výberové konania, nech uspeje vo výberovom konaní.
Pokiaľ ide o, o tú samotnú rodičovskú materskú alebo samotnú tú novelu ústavy, ja som tým chcel povedať to, že ja vôbec nepodceňujem nejakú dôležitosť otázky riešenia materskej rodičovskej ako témy, ale tých tém, ktoré sú dôležité na úpravu v ústave, je viacej. A jednoducho ak sa chceme na nejakej ústavnej zmene vždy dohodnúť, tak sa tam musia, tak, tak by tam mali byť aj ďalšie dôležité témy, či už v tejto novele ústavy alebo súbežne v inej novele ústavy tak, aby sme si to vedeli vzájomne podporiť. O tomto som hovoril a nad tým treba rozmýšľať, že nejde len o vylepšenie samotného návrhu, ale ide o uchopenie ďalších tém, ktoré sú z pohľadu iných, ktorí by mali podporiť tú novelu ústavy, dôležité. Takže o tom som hovoril. A potom, samozrejme, popritom môžme vylepšovať ten samotný návrh.
Skryt prepis