Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2022 o 14:11 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 14:11 - 14:13 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Uvedené sú pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor zároveň odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 69 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 298 z 15. marca 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu, mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2022 11:45 - 11:46 hod.

Pročko Jozef
Ďakujem, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA žiadam, aby sme, aby ste dali hlasovať, aby sme zákon č. 575/2001 z. z., tlač 781, preložili na aprílovú schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 10:54 - 10:56 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem, Rado, za výklad správny a chcel by som k tomu povedať toľko, že doteraz tu možno bola využívaná podpora infraštruktúry športovej ako nejaká predvolebná korupcia väčšinou a podobne, nebol v tom systém a konečne tu máme teda Fond na podporu šprotu, ktorý rieši už systematickejšie, samozrejme, financovanie infraštruktúry, a treba tam rozlišovať naozaj tú infraštruktúru, by som povedal, tak tú regionálnu a infraštruktúru národného významu, na ktorý, teda na tú infraregionálnu je tam vyčlenených dvadsať miliónov ročne pravidelne a ďalšie peniaze, samozrejme, sú vyčlenené len na infraštruktúru národného významu, takže toľko k tomu.
A vieme ešte dobre, že veľa klubov je nespokojných, presne tie športoviská sú zanedbané, chátrali dlhé roky, to tu bolo x-krát povedané a túto, túto prácu si mylne, mylne myslia kluby, že by mali znášať zväzy, ale nie je v silách zväzov jednoducho utiahnuť financovanie infraštruktúry. To je absolútne mylné si myslieť.
Čiže to je odkaz týmto smerom ku klubom. A, naopak, by sa mali zapájať do týchto výziev, pripravovať si projekty a možno konzultovať to práve so svojimi zväzmi a tie zväzy by ich mali pripravovať vlastne na tieto projekty, aby mohli čo najlepšie uspieť.
Takže toľko k tomu a ďakujem, ďakujem za úpravu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 10:52 - 10:54 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja by som chcel ešte aj poďakovať ministerstvu, že Fond na podporu športu sa snaží trošku zdynamizovať. Len nebolo tu povedané, že Fond na podporu športu už má za sebou druhú výzvu, kde prvá bola na pätnásť miliónov, druhá plus mínus to isté, kde to bolo na malú infraštruktúru, kde sa začínajú budovať pri školách telocvične a aby decká mohli športovať v dobrých podmienkach 21. storočia, ktoré sme tu boli svedkami, že toto bolo dlhé, dlhé roky zanedbané.
Takže ja veľká vďaka a, samozrejme, budeme na tom participovať v tom zmysle, aby, aby naozaj išlo gro peňazí, dokonca tam je 85 % na výstavbu národnej infraštruktúry. Národná infraštruktúra znamená to, že tie kritériá sa nebudú to ako v tých prvých výzvach 50 na 50, že musí samospráva financovať 50 %, ale, samozrejme, pomôže väčšími percentami štát na budovanie národnej infraštruktúry, kde v kolektívnych športoch musíme zabrať na to, aby sme mohli mať podmienky 21. storočia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 10:39 - 10:41 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 909. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 10:33 - 10:35 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu o predloženom návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 10:25 - 10:26 hod.

Vaňová Jarmila
Poprosím hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 10:13 - 10:14 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/20015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, tlač 823a, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1211 z 2. februára 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 159 z 15. marca 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

16.3.2022 10:04 - 10:06 hod.

Gyimesi György
Ja by som len chcel oznámiť, že budeme o tomto zákone hlasovať dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 9:55 - 9:55 hod.

Gyimesi György
Čo je vaša vecná výhrada voči výdavkovým limitom? Už to povedzte, preboha, že čo je problém? V čom je problém s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu? Pretože my to nevieme, aký je problém bývalého ministra financií okrem toho, že vieme, že je lenivý a si to neprečítal. Fakt nevieme. Treba to pomenovať. Urobte potom aspoň tlačovku alebo si to prečítajte, naštudujte a povedzte. Toto od vás potrebujem, nič iné.
Skryt prepis