Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.9.2020 o 9:31 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.9.2020 9:31 - 9:39 hod.

Jílek Rastislav
Chcem oznámiť termín hlasovania o 11.00.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2020 9:31 - 9:39 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem poďakovať mojim kolegom pánom poslancom za ich poznámky a vystúpenia.
Samozrejme, je v našom záujme, aby tento systém bol prehľadný, transparentný a takisto aby nebol drahý. Žiaľ, teraz je nastavený tak, že veľmi draný je, je predražený a je niekoľko firiem, ktoré na ňom ťažia naozaj desiatky miliónov eur. Žiaľ, práve v tomto prípade pri týchto opatreniach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví neboli postihnuté, pokiaľ viem, pokiaľ sme si robili ten prieskum, práve tie veľké firmy, ktoré často zakladali oligarchovia, neskôr ich predali možno nemeckých penzijným fondom alebo nejakým ďalším podobným investičným firmám, ale postihnutí práve tí malí výrobcovia, ktorí, pre ktorých veľmi často tá produkcia elektriny z obnoviteľných zdrojov je doplnkovým produktom. Často sú to družstvá, farmári, rôzne malé firmy, pre ktoré práve tá dotácia je pomocou na to, aby udržali výrobu, ktorá by inak bola stratová alebo možno len veľmi na nule.
Čiže išlo nám o to - napraviť túto nespravodlivosť. Nechceli sme zachraňovať oligarchov, v žiadnom prípade, ale práve postihnuté boli skôr takéto malé firmy.
Nové ustanovenia zákona vlastne hovoria o tom, že dodávateľ stratí právo na podporu v čase, keď vlastne bude dlhovať. To znamená, počas toho obdobia, keď bude mať nevyplatené svoje záväzky daňovým úradom, sociálnej, zdravotnej poisťovni a tak ďalej a tak ďalej, nedostane túto podporu. Ale v momente, keď znova uhradí svoje záväzky, začne ju opäť poberať. Nedostane spätne za tie dva alebo tri mesiace dajme tomu, ktoré dlhoval, ale keď si uhradí tieto záväzky, znovu ju môže dostávať. To sa nám zdá ako spravodlivý systém.
Ja teraz prečítam ten pozmeňujúci návrh, nemohol som tomu uveriť, že ho mám celý čítať, ale v poriadku.
Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Tomáša Lehotského k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 156).
Bod 1. V čl. I bod 1 znie: V § 3b odseky 5 a 6 znejú:
"(5) Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom, na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov.
(6) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad") na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje vždy k poslednému dňu mesiaca zoznam výrobcov elektriny a ich zariadení s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu podľa odseku 5. O zaradení zariadenia na výrobu elektriny do zoznamu podľa predchádzajúcej vety úrad informuje zúčtovateľa podpory a dotknutého výrobcu elektriny s právom na podporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od zaradenia do zoznamu."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d) znie:
"§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Poznámky pod čiarou k odkazom 9e) a 9f) sa vypúšťajú.
Bod 2. V čl. I bod 2 znie: V § 3b ods. 7 sa slová "Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "úrad")" nahrádzajú slovom "úrad".
Bod 3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: § 3b sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
"(8) Počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5 sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové rozhodnutie, potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuplatňujú."
Poznámka pod čiarou k odkazu 9g) znie:
"§ 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. v znení zákona č. 164/2017 Z. z."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Bod 4. V čl. I bod 3 znie: Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1) Na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona už nie je v omeškaní s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020, sa ustanovenie § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020 neuplatňuje; pre zariadenie na výrobu elektriny takéhoto výrobcu právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) trvá naďalej podľa podmienok podpory výroby elektriny podľa tohto zákona v znení účinnom v čase uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.
(2) Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za podporu poskytnutú v súlade s podmienkami podpory výroby elektriny podľa tohto zákona; poskytnutú podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) výrobca elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nevracia. Podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nebola poskytnutá, poskytne zúčtovateľ podpory do 60 dní od účinnosti tohto zákona.
(3) Na zoznam podľa § 3b ods. 7 zverejnený pred účinnosťou tohto zákona sa neprihliada. Aktualizovaný zoznam podľa § 3b ods. 7 úrad zverejní najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto zákona.
(4) Úpravy účinné od 1. novembra 2020 sa vzťahujú na všetkých výrobcov elektriny s právom na podporu a ich zariadenia bez rozlišovania času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky alebo času ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny."
Bod 5. V čl. II sa slovo "októbra" nahrádza slovom "novembra".
A žiadam vyňať na osobitné hlasovanie body 1 až 7 zo spoločnej správy výborov.
Ešte som zabudol spomenúť, že vlastne týmto pozmeňovacím názorom aj navrhujeme posunúť účinnosť o jeden mesiac od 1. 11. 2020, keďže od 1. 10. už by to, sa to legislatívne nestihlo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:21 - 9:22 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som odôvodnil pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Petra Kremského a Tomáša Lehotského. Tento pozmeňujúci návrh vychádza z pripomienok Sociálnej poisťovne, ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny a takisto Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na upresnenie niektorých ustanovení, takisto vychádza zo spoločnej správy. Ide najmä o to, aby inštitúcie ako Sociálna poisťovňa nemuseli vytvárať špeciálne informačné systémy na výmenu informácií o neplatičoch s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Ide o to, aby toto, tento proces bol automatizovaný a aby zverejňovanie tohto zoznamu neplatičov si nevyžiadalo ďalšie administratívne náklady na všetkých stranách.
Čiže podávam pozmeňujúci návrh tak, ako ho, si ho môžete pozrieť, a, samozrejme, som otvorený na diskusiu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:14 - 9:18 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 156).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 214 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 92 z 8. septembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 57 zo 16. septembra 2020.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o týchto bodoch spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh skupiny poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 60 zo 16. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.9.2020 9:14 - 9:18 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som odôvodniť zákon číslo alebo novelu zákona č. 309 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá je už v druhom čítaní.
Účelom tohto návrhu zákona je odstránenie nedostatkov existujúcej právnej úpravy v § 3b, najmä v § 3b ods. 5, zároveň následkov, ktoré vyplynuli z jeho aplikácie.
Vo februári Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nečakane, prvý raz vo svojej histórii zverejnil zoznam výrobcov obnoviteľných, výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorí si niekedy v histórii neplnili svoje povinnosti, niektorí z nich naozaj vo veľmi malých sumách a jednorazovo, a všetkým týmto výrobcom pozastavil platbu dotácií s tým, že od nich žiada spätné doplatenie dotácií za niekoľko rokov dozadu.
Tento krok vtedajšieho predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pána Jahnátka ja považujem za takmer až diverznú akciu voči novej vláde, z čoho vyplynulo aj jeho neskoršie odvolanie. Na jeho vypočutí na výbore pre hospodárske záležitosti sa bránil tým, že mu to prikazuje zákon, a ak teda chceme situáciu zmeniť, že máme zákon novelizovať. Preto sme s viacerými poslancami vyvinuli iniciatívu na novelizáciu tohto zákona. Pretože sa ukázalo, že jeho dopad môže byť de facto likvidačný pre veľkú časť výrobcov elektriny s právom na podporu, a to aj priamo negatívne môže vplývať na existenciu od nich závislých pracovných miest.
Ustanovenie hlavne v tom § 3b ods. 5 zákona nespĺňa kvalitatívne kritériá na právne predpisy vyplývajúce z ústavy a rozhodovacej praxe Ústavného súdu a nespĺňa ani kritérium vhodnosti, nevyhnutnosti ani primeranosti. Za porušenie povinnosti bez skúmania jeho závažnosti totiž ukladá automaticky tú najprísnejšiu možnú sankciu - zánik práva na podporu.
Preto sme pristúpili k úprave tohto ustanovenia, zaviedli sme aj povinnosť pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pravidelne uvádzať zoznam neplatičov alebo firiem, ktoré si neplnia povinnosti, na svojej stránke bude ho uvádzať raz mesačne, aby to, všetko to bolo transparentné, jasné a prehľadné.
Toto je teda zámer novely. V rozprave predstavím ešte pozmeňovací návrh, ktorým sme upresnili niektoré ustanovenia a vlastne akceptovali sme aj pripomienky v spoločnej správe, takže tento pozmeňovací návrh vlastne bude zahŕňať všetky doterajšie pripomienky. Takisto sme akceptovali väčšinu pripomienok Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, jeho nového predsedu, aby tento zákon bol funkčný, aby vlastne celé toto prostredie bolo transparentné a dobre regulované.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.9.2020 19:06 - 19:06 hod.

Kerekréti Ján
Ja sa veľmi teším, panie poslankyne a páni poslanci, že 140-tisíc ukrivdených žien má nádej na určité vyrovnanie, a z toho, myslím, že by sme sa mali všetci tešiť. Ony za to nemôžu a som si istý, že medzi nimi nenájdeme milionárku. Takže veľa úspechov a dobrú noc. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 19:00 - 19:01 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Som tiež jedna zo žien z diskriminovaných ročníkov 1957 – 1963, a preto som veľmi rada, že je táto novela zákona už v druhom čítaní. Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157), konečne odstráni skrivodlivosť, ktorá bola spáchaná na 140-tisícoch ženách Slovenskej republiky. Som rada, že pán Erik Tomáš vyslovil, že aj SMER – SD tento návrh zákona podporí. (Reakcia z pléna.) Aha, pardon, je to HLAS, takže (povedané so smiechom), že vlastne skrivodlivosť, ktorá bola spáchaná počas vládnutia tejto strany, bude konečne odstránená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2020 18:28 - 18:30 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 215 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplýva žiadny pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 50 z 11. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 18:22 - 18:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážený pán Richter, chcela by som trošku veci napraviť na pravú mieru. Poslanecký prieskum som iniciovala vo výbore pre sociálne veci práve z dôvodu mnohých podnetov, ktoré sa, samozrejme, množili v období riešenia pandémie koronavírusu. Počas poslaneckého prieskumu sme si podrobne vypočuli, akým spôsobom ústredie Sociálnej poisťovne funguje. Boli nám zodpovedané otázky, v tomto nič nenamietam. Takisto znovu vyjadrujem jedno veľké ďakujem, podobne ako vy, všetkým zamestnancom Sociálnej poisťovne, či sa to týka manažmentu, alebo ľudí, ktorí zvládali tento šialený nápor, ktorý počas pandémie bol.
Poslanecký prieskum preukázal jednu vec, ktorá by už teraz v súčasnom 21. storočí nemala takto fungovať. A to bola práve tá nedostatočná informatizácia, prepojenosť systémov, ktoré spôsobovali to, že mnohé pracovníčky museli podnety od občanov sťahovať z jedného softvéru, prepisovať ručne a vkladať do ďalšieho softvéru. Takisto vieme o tom, že mnohé databázy nie sú dostupné a mnohé otázky neboli zodpovedané, pretože jednoducho tá dostupnosť tých databáz nie je taká, aká by v súčasnej dobe mala byť.
Tieto naše nálezy však neboli podnetom len na to, ako ste to zinterpretovali, na odvolanie bývalého pána generálneho riaditeľa. Tieto podnety boli v podstate výsledkom poslaneckého prieskumu, ktorý hovoril o tom, že Sociálna poisťovňa to zvládala tak, ako to vedela zvládať. Na druhej strane tento stav čosi vypovedá o tom, akým spôsobom Sociálna poisťovňa bola dlhé roky riadená. Ja sa veľmi teším tým výsledkom, ktoré ste tu interpretoval, že nám tu klesla nezamestnanosť a tým pádom sa zvýšili odvody. To je výborný výsledok a bola by som veľmi rada, ak by naozaj ten hospodársky výsledok bol taký, čo najlepší aj napriek tej pretrvávajúcej koronakríze.
Sociálna poisťovňa je nesmierne dôležitou inštitúciou, ktorá slúži všetkým obyvateľom Slovenska a má množstvo úloh, ktoré sú veľmi komplexné a zasahujú naozaj mnohé oblasti. Preto jej vedením musí byť poverený človek, ktorý sa tomu bude dokázať venovať na plný úväzok, čo v prípade súbehu práce poslanca Národnej rady a generálneho riaditeľa podľa mňa nie je možné.
Odvolanie generálneho riaditeľa bolo v rukách ministra, k tomu sa ja nebudem vyjadrovať, bolo to odkomunikované.
Čo sa týka nášho poslaneckého prieskumu, v blízkych dňoch ho ukončíme, podáme správu, len som chcela tieto veci dať na pravú mieru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:06 - 18:06 hod.

Kremský Peter
Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra na 8.00, miesto oznámia, oznámime esemeskou, v maili.
Skryt prepis