Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.7.2020 o 14:15 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.7.2020 16:00 - 16:02 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada uznesením č. 176 z 10. júna 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporučil ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 26 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 108a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 77 z 15. júla 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.7.2020 15:37 - 15:39 hod.

Hajšelová Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 74 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k tlači 141 a k tlači 142.
Oba návrhy spĺňajú z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby tlač 141 návrhu ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 14. septembra 2020.
Predseda Národnej rady taktiež navrhol, aby tlač 142 návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 11. septembra 2020 a gestorský výbor do 14. septembra 2020. Zo znenia oboch návrhoch je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tlač 141 návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní, ďalej odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že aj tlač 142 návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň, aby oba návrhy pridelil výborom vrátane určenie gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 14:15 - 14:19 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, pod..., ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 175) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 210 zo 14. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru zdravotníctvo.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Benčík, ktorý nie členom žiadneho z výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámil gestorskému výboru, výboru v určenej lehote stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť, Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor uznes. č. 74 z 15. júla 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 46 z 15. júla 2020 a výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 35 z 15. júla 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto bode s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadre..., vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave v tomto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti č. 47 z 15. júla 2020. Týmto uznesením, ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.7.2020 14:03 - 14:04 hod.

Hudecová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru v termíne ihneď. Určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť. Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúci návrh prijatý na ústavnoprávnom výbore a výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny je uvedený v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje tento návrh schváliť. Na základe výsledkov rokovania vo výboroch gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:42 - 18:44 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Osobne súhlasím, aby sa politická reklama mohla vysielať aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy. Myslím si, že je správne, aby vysielací čas mohli získať aj kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách do orgánov územnej samosprávy podá kandidátnu listinu. Voliči najmä v menších obciach a mestách majú len veľmi obmedzenú možnosť dozvedieť sa podstatné informácie o kandidátoch na primátorov a starostov, resp. na poslancov a z praxe je zrejmé, že sú odkázaní takmer výlučne na tlačené propagačné materiály a na predvolebné podujatia.
Práve lokálne médiá, ktoré by mali verejnosť informovať o dianí v ich danom regióne, resp. meste či obci, nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá je spravidla zhrnutím volebných programov a zámerov jednotlivých kandidátov, resp. politickej strany. V súčasnosti regionálne a lokálne médiá nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá býva zhrnutím volebných programov a zámerov kandidátov, a je podľa môjho názoru určite účelné, aby televízia a iný vysielateľ s licenciou mohli vyhradiť najviac tých spomínaných 20 hodín času na politickú reklamu. Podľa môjho názoru je správne, že v prípade by mohli povinnosť predložiť Rade pre vysielanie a retransmisiu aj projekt programu, a to 30 dní pred začiatkom vysielania. Veď ako vieme, podobné princípy platia aj pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, a som určite rád, že dôjde konečne k zjednoteniu právnej úpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 18:39 - 18:42 hod.

Péter Monika Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pre výkon ústavou garantovaných práv je nevyhnutné, aby štát prijímal také normy, ktoré svojím obsahom idú týmto právam naproti, to znamená, zreálňujú ich výkon z pohľadu jednotlivcov. Právo voliť ako jedno z politických ústavných práv v sebe nesie okrem prostej možnosti prísť do volebnej miestnosti a zakrúžkovať svojho kandidáta tiež zodpovednosť zákonodarcu vytvoriť taký právny základ a také prostredie, v ktorom oprávnený volič získava všetky potrebné informácie na jeho plnohodnotné uplatnenie. Jednoducho povedané, ak mám ústavou garantované právo voliť, štát by mal zabezpečiť, aby som ako volička mala k dispozícii všetky relevantné informácie na jeho výkon, a to bez rozlišovania, o aké voľby sa jedná.
Ak sa však pozrieme na súčasnú právnu úpravu volieb v oblasti volebnej kampane a vysielania politickej reklamy, je na prvý pohľad jasné, že nie je jednotná. Pravidlá, ktoré sa v tejto oblasti uplatňujú napríklad v rámci volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, nezodpovedajú pravidlám pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Je teda namieste otázka: Ide o voľby menej významné alebo jednoducho nepodstatné? Veď práve volebná kampaň a politická reklama slúžia na zvýšenie povedomia voličov vo vzťahu k jednotlivým kandidátom.
Pri aktuálnej úprave majú voliči v rámci týchto volieb len výrazne limitované možnosti dozvedieť sa viac o jednotlivých kandidátoch, ktorí budú na konci dňa priamo ovplyvňovať a riadiť dianie v mnohých oblastiach územnej jednotky, v ktorej žijú. Toto nepovažujem za dostačujúce a objektívne možno povedať, že sa tento nedostatok priamo zrkadlí v nízkej volebnej účasti. Veď ak sa pozrieme na priemernú účasť vo voľbách do vyšších územných celkov alebo v komunálnych voľbách, v prípade dvadsiatich percent už hovoríme, žiaľ, o naozaj dobrom výsledku.
Dovoľujem si tiež upozorniť na kontext predmetnej novely so skutočnosťou, že v roku 2022 sa voľby do vyšších územných celkov a tiež komunálne voľby uskutočnia po prvýkrát spoločne v jednom termíne. Tento fakt so sebou pre voliča prináša možnosť voliť zástupcov do týchto orgánov v jeden deň na rovnakom mieste, čo v konečnom dôsledku nielen usporí čas, ale najmä zvýši ich pozornosť vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch. Prináša však aj premennú v podobe značného množstva kandidátov, pričom možnosť dostať sa k relevantným informáciám o konkrétnom z nich je zložité.
Práve preto navrhovanú úpravu vnímam ako krok k priamej podpore účasti voličov v týchto voľbách a tiež ako krok k posilneniu ústavného práva voliť, a preto si vás dovoľujem požiadať o hlasovanie za prijatie tohto návrhu zákona.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:23 - 18:24 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Chcem sa ešte raz poďakovať, takisto sa chcem poďakovať za každú jednu faktickú a verím, že týmto ženám to veľmi pomôže. A chcem sa poďakovať za ne, lebo naozaj už trvá celý rok, kedy, kedy o to bojujú, a v podstate tie ročníky ´57 už nám začali odchádzať minulý rok v lete, preto je to vlastne od roku ´57. Takže ešte raz veľká vďaka za ne a ak ste si ich naozaj aj všimli tu pred Národnou radou, tak ste si všimli, že sem naozaj došli aj s dobrou náladou napriek tomu, že voči tejto krivde bojujú už rok.
Ďakujem ešte raz za ne.
Skryt prepis
 

14.7.2020 18:17 - 18:20 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem. Predkladám návrh zákona, ktorý má odstrániť krivdu, ktorá vznikla ženám ročníkov 1957 až ´63. Chcela by som poďakovať predovšetkým ešte pani poslankyni Hatrákovej a pani poslankyni Zemanovej za to, že sa pripojili ako spolupredkladateľky za ich kluby.
Vznikla nám tu totižto skupina žien ročníkov ´57 až ´63, ktorým nebolo spravodlivo odpočítaných pol roka za každé jedno vychované dieťa, a tým pádom nebol naplnený ústavný princíp z júla 2019, kedy bola táto novela prijatá. Toto pochybenie vzniklo minulé volebné obdobie, v septembri 2019, a to predložením fixnej tabuľky na výbore pre sociálne veci, ktorá bola schválená bývalou, bývalou koalíciou, koaličnými poslancami. Už vtedy na výbore sa vedelo, že táto fixná tabuľka je chybná a na výbore boli aj účastné dámy, ktoré tieto ženy zastupujú, a napriek tomu, že vystúpili, tak, bohužiaľ, tam prišlo k prijatiu tejto tabuľky.
Týchto žien je vyše 120-tisíc. Vtedy im bolo zo strany bývalého ministra práce pána Richtera sľúbené, že ich vypočuje a že túto krivdu odstráni, ale, bohužiaľ, sa tak nestalo napriek tomu, že vedeli, že tam naozaj nie je naplnený tento ústavný princíp. Preto som následne predložila pozmeňujúci návrh, no opäť nebol podporený bývalou koalíciou, a tak som podala podnet na Ústavný súd, podporený skoro 40 podpismi z klubu OĽANO a SaS, ktorých zástupcovia sa aj tu dnes pod tento návrh zákona podpísali.
Je to agenda, ktorej sa venujem už rok, je to súčasťou aj programového vyhlásenia vlády. A možno ste aj minulý týždeň v utorok si všimli pred parlamentom tieto ženy, bolo ich skoro 300 a prišli naozaj podporiť a nás povzbudiť v tom, aby sme im priniesli tú spravodlivosť, prišli poprosiť o podporu tohto návrhu. A ja si myslím, že im to naozaj dlžíme, dlží im to aj tá novela, ktorú sme prijali minulý rok, v roku 2019. A ja si myslím, že aj každý z nás pozná určite ženu narodenú práve v týchto rokoch, to znamená v rokoch tých ´57 až ´63, a možno ju má práve aj v rodine a ja naozaj pevne verím, že ste tomu venovali pozornosť, tejto krivde, a že týmto ženám pomôžeme a tú spravodlivosť, ktorú si zaslúžia, dostanú.
Tak ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem za podporu a verím, že konečne sa odstráni krivda týmto ženám. Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.7.2020 18:12 - 18:14 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ústavným zákonom č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky bol ustanovený maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovali deti. Podrobnosti o právach uvedených v čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky ustanovil zákon o sociálnom poistení. Navrhuje sa upraviť dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti, tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri deti a viac detí.
Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu návrh zákona nemá žiadne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 17:54 - 17:56 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán poslanec, za tvoje vystúpenie. Ja musím ešte povedať tiež záverom, že prísnejší postih za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti je určite potrebné upraviť na základe skúseností z praxe.
A v prvom rade sa tým reaguje na nový negatívny fenomén, ktorý sa objavuje v našej spoločnosti. A to jasne dokazuje, že vo väčšine prípadov sa pri prvopáchateľoch týranie zvierat kvalifikuje ako len priestupok s uložením pokuty, prípadne sa využíva podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. Absolútne sa tým neplní funkcia individuálnej ani generálnej prevencie a nechráni spoločnosť pred páchaním tejto závažnej trestnej činnosti.
No a ja si myslím, že ako pre túto vládu a parlament nemôže byť ochrana zvierat len nejakou okrajovou témou, ale témou, na ktorej skutočne záleží, a preto aj chov zvierat, predovšetkým psov na účely zápasov na, za účelom zisku je nový fenomén a zárobková činnosť, ktorá je nelegálna nielen z dôvodu neexistencie príslušného podnikateľského oprávnenia či krátenia daní, ale predovšetkým z dôvodu, že už ide o aktivitu, ktorú už dnes zákon o veterinárnej starostlivosti zakazuje pod hrozbou pokuty. To znamená, že štvanie zvieraťa proti zvieraťu. Postih za prvé dva spomenuté delikty je však ťažko možné uložiť, pokiaľ nie je páchateľ pristihnutý pri čine. To jest, keď štve zviera proti zvieraťu alebo prijíma za túto aktivitu odplatu. Preto veľmi vítam aj aktivitu predkladateľov tohto návrhu, pretože je to potrebné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis