Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 17:47 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2020 17:47 - 17:49 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 312a). Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 337 z 21. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh zákona (tlač 312) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 64 22. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2020 16:55 - 16:57 hod.

Krištúfková Petra
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 16:55 - 16:57 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 217a). Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 280 z 22. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 217) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 62 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2020 15:36 - 15:38 hod.

Hudecová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh prerokovali.
Výbor pre sociálne veci neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny odporúčal návrh schváliť s pripomienkami. Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení výborov sú uvedené v IV časti spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Na základe rokovania výborov, rozpravy v gestorskom výbore gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 11:51 - 11:51 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rovnako sa chcem poďakovať, predkladateľovi ministerstvu a tak isto aj Miloš tebe, za to, že precizujeme tento zákon, pretože vnímame tú problematiku už jak povedal kolega. Už na začiatku letnej sezóny nás oslovovali prevádzkovatelia týchto železníc a je veľká škoda, že sa nám nepodarilo tento návrh zákona dať do zrýchleného konania ešte pred letom. Ale myslím si, mám za to, že radšej teraz ako vôbec nikdy, takže budeme za tento zákon určite hlasovať. Ďakujem.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2020 11:46 - 11:50 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, ďakujem pekne za slovo. Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov by sa mal zjednodušiť proces prevádzkovania drezín, čím sa zároveň podporí aj cestovný ruch v špecifických lokalitách našej krajiny. Dreziny sú prevádzkované a tešia sa záujmu verejnosti vo viacerých štátoch Európskej únie, napríklad i v susedných štátoch ako v Česku alebo v Rakúsku a preto by sa mal tento druh voľno časovej aktivity podporiť aj u nás. Účelom je teda oživenie zabudnutých tratí, podpora cestovného ruchu, vznik nových pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch. To však má priniesť aj novela zákona o dráhach. Práve tá by mala na železnice vo veľkom dostať mini vláčiky na ľudský pohon takzvané dreziny. Doteraz síce kde tu jazdili no ich prevádzku komplikuje súčasne platná legislatíva. Novela zákona o dráhach by preto mala zjednodušiť ich fungovanie. Podporiť by sa tak mal cestovný ruch prírodne špecifických lokalitách Slovenska, v čom je potrebné poukázať aj na jednoduchosť obsluhy a nízku rýchlosť drezín, ktoré sú poháňané len ľudskou silou. Preto nie je potrebné aby sa na ich vedenie uplatňovali také požiadavky, ako na vedenie hnacích dráhových vozidiel a motorovým pohonom. Bezpečnosť prevádzky bude zároveň zaistená podmienkou fyzického oddelenia úseku s prevádzkou drezín od úseku dráhy na ktorom prevádzkovaná iná doprava. Podľa verejne prístupných informácií aj ako pán minister konkretizoval existuje v súčasnosti zámer prevádzkovať dreziny na dvoch dráhach a to na Čiernohorskej železnici a košickej detskej historickej železnici. Výhľadovo je ich prevádzkovaná plánovaná aj na iných dráhach. Prevádzka drezín môže teda významne prispieť k podpore cestovného ruchu na Horehroní, v Košickej kotline ale aj v iných oblastiach Slovenska. Z dôvodu precizovania legislatívnej úpravy zároveň predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach konkrétne: V čl. 1 sa pred doterajšie novelizačné body vkladá nový prvý bod, ktorý znie: V § 14 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nových". Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Ustanovenie rieši precíznejšiu úpravu križovania hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami. Účelom ustanovenia je nezriaďovať úrovňové križovanie hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, ako aj cestnej dopravy. Zriaďovanie mimoúrovňových križovaní na hlavných železničných tratiach je trendom aj v ostatných členských štátoch Európskej únie a je v súlade s prílohou II jedenástym bodom Európskej dohody o medzinárodných železničných magistrálach, ku ktorej Slovenská republika pristúpila v roku 1993. Preto by som chce, poprosiť,
spravodajcu, aby uvedený pozmeňujúci návrh doplnil do správy. Ďakujem pekne za slovo, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2020 11:43 - 11:46 hod.

Krajčír Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 187a) v druhom čítaní. Národná rada uznesením č. 246 zo 16. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 106 z 3. októbra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 69 z 20. októbra 2020. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých troch bodoch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 187) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 77 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 11:38 - 11:39 hod.

Krajčír Ľuboš
Ďakujem pekne za slovo. Pán Gyimesi, vám ďakujem za vhodný príspevok, takisto aj pánovi ministrovi a ako ste správne povedali, áno, bol to predvolebný sľub a tie naozaj my plníme aj v tejto ťažkej situácii. Ja som naozaj veľmi rád, že aj napriek všetkým, všetkému negovaniu a všetkým posmeškom, ktoré tu boli pred voľbami, ukazujeme, že sa to dá, naozaj pán minister ide za tým, aby sme čím skôr začali stavať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 11:58 - 12:00 hod.

Svrček Miloš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán podpredseda, ďakujem ti za tvoje vystúpenie a za tvoje slová a ja by som chcel ešte nadviazať na teba. Mňa fakt zaujala aj tá tvoja myšlienka, že justícia na Slovensku má najnižšiu dôveru a ja by som v podstate upriamil aj pozornosť na výsledky Európskej komisie z júna tohto roka, kedy zverejnila porovnávací prehľad v Európskej únii v oblasti justície za rok 2020 a tam výsledky jasne ukázali, že vnímanie nezávislosti súdnictva v našej krajine sa naďalej zhoršuje. Samozrejme, zhodneme sa na tom, že nezávislosť súdnictva je považovaná za základný prvok účinného justičného systému a predstavuje jeden zo základných prvkov právneho štátu, spravodlivosti súdneho konania, ale aj dôvery občanov a podnikov v právny systém. A práve tento záver je pre naše súdy najviac znepokojujúci pri hodnotení nezávislosti súdov zo strany verejnosti. Slovenská republika spolu s Chorvátskom obstáli najhoršie. Len dve percentá opýtaných respondentov považuje mieru nezávislosti justície za veľmi dobrú. Dve percentá. To je šialené číslo. A tento pokles však nie je zaznamenaný, objektívne poviem, nie je zaznamenaný len u nás, ale vnímanie nezávislosti sa znížilo vo všetkých štátoch Európskej únie.
Zničený právny štát priamo ohrozuje záujmy Slovenska ako členského štátu Európskej únie a bráni, samozrejme, aj plneniu medzinárodných záväzkov a vytvárania oblasti nedôvery.
Veľmi vnímam aj to, ako si spomínal zriadenie najvyššieho správneho súdu. Ten bol v podstate avizovaný aj v programovom vyhlásení v časti obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákonná spravodlivosť platili pre všetkých. Ja preto chcem veľmi poďakovať, že táto súčasná vláda predkladá tento návrh zákona do čítania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 11:10 - 11:19 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 106, proti žiadny, zdržali sa 22. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ďalej pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Krištúfková, Petra, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď, vrátane gestorského výboru.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 114, proti žiadny, zdržali 16 a nehlasoval 1. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme odhlasovali v prvom čítaní vládny návrh zákona, o ktorom rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, chcem vás požiadať o odsúhlasenie termínu jeho prerokovania v druhom čítaní. Navrhujem, aby sa tento vládny návrh zákona tlač 312 prerokovali 22. októbra 2020 o 9.00 hod. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia.) Ďakujem. Konštatujem, že sme určili termín prerokovania tohto návrhu zákona. Zároveň chcem požiadať predsedov príslušných výborov, aby zvolali schôdze výborov tak, aby sme mohli o vládnom návrhu zákona v druhom čítaní rokovať na schôdzi Národnej rady tak, ako sme si určili.
Nasleduje hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tlač 269) bod 5 schváleného programu. Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre sociálne veci poslankyni Kataríne Hatrákovej, aby hlasovanie uviedla.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Hlasovanie. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 84, proti 40, zdržali sa 7. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 89, proti 6. zdržali sa 35, nehlasoval 1. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Teraz budeme hlasovať o bod 6 programu. Je to prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych a rodiny (tlač 274). Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci pani poslankyňu Luciu Drábikovú, aby hlasovanie uviedla.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných130 poslancov, za 97, proti žiadny, zdržalo sa 33. Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie. Prosím spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 110, proti žiadny, zdržali 20. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie (tlač 260). Prosím predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Juraja Krúpu, aby hlasovanie uviedol.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 114, proti žiadny, zdržali sa 11, nehlasoval 1. Konštatujem, že Národná rada schválila navrhnuté uznesenie.
S procedurálnymi návrhmi vystúpi ako prvý pán poslanec Beluský. Nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis