Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.1.2023 o 16:29 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 16:29 - 16:30 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
vnútornej zahraničnej politiky, resp. plnenia vládneho programu. Keby tu bola vôľa, tak tento návrh zákona bol predložený už na novembrovej schôdzi a bol prerokovaný v druhom čítaní v decembri. V decembri sme bez akýchkoľvek pochybností mohli schváliť návrh zákona, ktorý bol predložený pánom poslancom Svrčekom a pani poslankyňou Hajšelovou. A dnes sme tu nemuseli vôbec byť a nemuseli sme sa o tom baviť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ostáva vám sedem sekúnd.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Pardon. Ja len teda poviem, že mojím účelom bolo ešte predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý veľmi stručne odôvodním a potom ho prečítam. To zdôvodnenie je, ten pozmeňujúci návrh je kópia toho, čo sme predložili v referende. Keďže 1 200 000 občanov v referende vyjadrilo vôľu prijať takúto zmenu ústavy, tak si ju dovolím predniesť ako pozmeňujúci návrh, aby sme urobili za dosť vôli občanov s jednou zmenou, že 76 poslancov sme nahradili 90 poslancami. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči. Môžete návrh, pozmeňujúci návrh prečítať.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Čiže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Suska k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163) - druhé čítanie.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku") predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Petry Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163) - druhé čítanie:
V čl. I sa body jeden až štyri nahrádzajú bodmi 1 až 7 v nasledujúcom znení:
Bod 1. V čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
Bod 2. V čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,". Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
Bod 3. V čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia" vkladá čiarka a slová: „predčasným skončením volebného obdobia";
Bod 4. V čl. 84 v ods. 4 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2" vkladá čiarka a slová v znení: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)"
Bod 5. V čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon."
Bod 6. V čl. 93 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky."
Bod 7. Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."
Čl. II znie: Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 16:15 - 16:28 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Vráťme sa späť k tomu, o čom rokujeme alebo o čom by sme mali dnes rokovať. V decembri, 16. decembra 2022 bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 454 z roku 2022 Z. z. rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky, ktorým prezidentka na základe uznesenia Národnej rady o vyslovení nedôvery svojim rozhodnutím odvolala vládu Slovenskej republiky a poverila ju vykonávaním pôsobnosti v rozsahu podľa čl. 119 písm. a), b), e), f), m), n), o), p) a r) Ústavy Slovenskej republiky až do vymenovania novej vlády.
Toto je podľa môjho názoru veľmi dôležité a veľmi kľúčové na to, aby sme si povedali, že čo táto vláda vrátane koalície vládnej môže ďalej robiť a čo nemôže robiť. Pretože čl. 119 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že vláda rozhoduje v zbore a teraz hovorí od a) až po r) písmena, čo môže vláda robiť. Na základe poverenia prezidentky Slovenskej republiky však vláda nemôže robiť všetky činnosti, ktoré môže robiť za štandardnej situácie, kedy vládne s dôverou, teda kedy jej bola vyslovená dôvera v zmysle schválenia programového vyhlásenia vlády. Ak bola vláda odvolaná, tak prezidentka v zmysle Ústavy Slovenskej republiky poverí, môže poveriť vládu vykonávaním jej pôsobnosti, ale len v rozsahu tých písmen, ktoré som hovoril. No a teraz je veľmi dôležité, čo do toho nespadá, čo vláda nemôže robiť. Nemôže rozhodovať o programe vlády a jeho plnení. Že táto vláda vrátane vládnej koalície nemôže už ďalej rozhodovať o plnení vládneho programu. Ďalej. Nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej sociálnej politiky Slovenskej republiky. Ďalej okrem iných nemôže rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. A sú ďalšie veci, o ktorých nemôže, nemôže rozhodovať. A toto sú kľúčové veci. Teda ešte raz. Nemôže rozhodovať o programe vlády a jeho plnení, nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky a nemôže rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Okrem teda iných.
Ja sa teda pýtam. Akú legitimitu má táto vláda ďalej vládnuť a prijímať opatrenia na poli zabezpečenia hospodárskej a sociálnej politiky, vo veciach otázok vnútornej a zahraničnej politiky a vo veciach plnenia programu vlády, keď na toto poverenie od prezidentky vláda nemá. A teda, keď ju nemá vláda, tak nemajú ani vládni poslanci. Preto prezidentka poverila v rámci tohto poverenia na vykonávaní pôsobnosti vlády vládu, aby zabezpečila všetky úkony tak, aby boli prijaté opatrenia v Národnej rade, aby bolo možné v čo v najkratšom možnom termíne konať predčasné parlamentné voľby najneskôr v prvom polroku roka 2023. Videli sme tu celý december, zvyšok decembra a celý január cirkus, kde odvolaný premiér zháňal novú 76-ku na to, aby mohol pokračovať vo vláde s novou 76-kou, na čo teda poverenie od prezidentky nemal a ďalej sme tu videli celý cirkus a teraz ho vidíme, ako sa snaží zmeniť, ako sa snaží táto vládna koalícia zmeniť ústavu a dostať do nej ďalšie a ďalšie podmienky, na ktoré nemá legitimitu. Je rozdiel medzi legálnosťou alebo legalitou a legitimitou. Legalita znamená, že sú v zmysle zákona, teda majú pôsobnosť v zmysle rozhodnutia prezidentky, to je v poriadku, ale nemajú legitimitu. Tieto návrhy, ktoré tu prednáša pani poslankyňa Kolíková, kde sa tu snaží zabetónovať nejakým spôsobom volebný systém v rámci jedného volebného obvodu, respektíve návrhy, ktoré predkladá pán poslanec Šeliga, ktoré nesúvisia s vykonaním a uskutočnením krokov na dosiahnutie predčasných parlamentných volieb, nemajú legitimitu. Títo poslanci nemajú legitimitu na to, aby takéto návrhy a už tobôž nie do Ústavy Slovenskej republiky, keďže ich vláda bola odvolaná, aby ich mohli podávať. Samozrejme legálne v súlade so zákonom to je, o tom sa nemusíme baviť, ale otázka nejakého právneho, respektíve politického oprávnenia na takéto kroky, tak na to naozaj ako vláda v demisii, ako vláda odvolaná, ktorá je len poverená určitými pôsobnosťami, legitimitu nemá a preto si myslím, že tieto návrhy sú úplne scestné a nemajú ešte raz žiadnu legitimitu a my ich samozrejme ani nemôžeme podporiť.
Podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prezidentka má dbať na riadny chod ústavných orgánov. Práve toto je ustanovenie, na základe ktorého poverila vládu len tými úkonmi, ktoré majú smerovať k predčasným voľbám a nie žiadne ďalšie zmeny a úpravy, ktoré sa snaží táto vládna koalícia dostať do zmeny ústavy. Pokiaľ som hovoril vo svojej faktickej poznámke o selektívnej demokracii, tak ešte raz to treba zopakovať. Ústavný súd v svojom rozhodnutí z roku 2021, keď rozhodoval o prvom referende, povedal jasne, že na to, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie, je potrebná zmena ústavy a to buď tým spôsobom, že sa do zmeny ústavy dostane oprávnenie Národnej rady rozhodnúť svojim rozhodnutím o skrátení volebného obdobia či už ústavným zákonom alebo uznesením, alebo iným spôsobom. Ústavný súd nedefinuje, akým spôsobom, ale teda rozhodnutím Národnej rady alebo prostredníctvom referenda. Obidva tieto inštitúty ako som už citoval vo svojej faktickej poznámke čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, sú úplne rovnocenné. Ja to ešte raz prečítam, pretože to je veľmi dôležité ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky v čl. 2 ods. 1. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Úplne rovnocenné dva spôsoby výkonu štátnej moci, ktorá pochádza od občanov. Nerozumiem, naozaj nerozumiem, prečo pozmeňujúci návrh pani poslankyne Kolíkovej selektívne vyberá len jednu z nich. Čiže máme tu naozaj pokus o selektívnu demokraciu? Zastupiteľská demokracia môže skrátiť volebné obdobie, ale priama demokracia občania, od ktorých pochádza všetka štátna moc, nemôžu? Aký to má zmysel? Akú to má logiku? No má to logiku len tú, že táto vláda bez legitimity tu chce byť ešte do septembra 2023, prípadne až do konca volieb. Pretože všetky tieto kroky ako tu už jeden môj predrečník spomenul, nasvedčujú tomu, že táto vládna väčšina nechce schváliť vôbec túto zmenu ústavy a nechce sa dohodnúť na predčasných voľbách. Lebo inak to nedáva zmysel. Prečo sa bojí táto vláda referenda, keď kvórum referendové nastane tak ako je, tak na to, aby bolo úspešné, je naozaj potrebná taká väčšina, že sa to nedá zneužiť niekoľkokrát za volebné obdobie. Teraz ste videli, že možno ani raz nie, tak čoho sa bojí pani poslankyňa Kolíková. Prečo nechce zrovnoprávniť, tak ako ústava hovorí, obe formy výkonu štátnej moci a selektívne si vyberá len tú, ktorú môže realizovať zastupiteľská demokracia, teda zástupcovia prostredníctvom Národnej rady Slovenskej republiky. Naozaj tu nie je iný dôvod ako ten, že táto vláda sa zubami nechtami chce udržať najmenej do septembra a pravdepodobne až do konca volebného obdobia napriek tomu, že táto vláda bola odvolaná, napriek tomu, že ako som už vysvetlil, nemá legitimitu na akékoľvek opatrenia z hľadiska zabezpečenia hospodárskej sociálnej politiky, vnútornej zahraničnej politiky, respektíve plnenia vládneho programu.
Keby tu bola vôľa, tak tento návrh zákona bol predložený už na novembrovej schôdzi a bol prerokovaný v druhom čítaní v decembri ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 16:11 - 16:12 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán kolega, kvitujem to čo ste povedali o referendu, že ho uznávate, proste to berem ako vaše pozitívum. Na druhej strane dneska sa nebavíme o špeciálnom súde, ani o Špeciálnej prokuratúre. Za tie tri roky ste mali dostatok času, mali ste aj ústavnú väčšinu. Dneska sa bavíme, aby nevypadlo to, čo spravila pani Kolíková, nakoniec nedivím sa, lebo to viete veľmi dobre v akom stave sa nachádza súdnictvo, jak je rozhádané to, čo navrhla a čo ste aj schválili. Dneska odkladáte reformy, proste jednoducho neviem ako budete čerpať štrukturálne fondy, ale nechcem sa k tomuto vracať. Táto schôdza je zvolaná preto, aby ostalo v ústave referendum, aby boli predčasné voľby. Neviem si predstaviť a to vám hovorím otvorene o to čo teraz sa bavíme, ako chce Edo Heger predseda vlády vládnuť teraz, keď nebol doteraz schopný za tie tri roky čo tu robili. Veď, keď už sa dennodenne ste sa hádali. To čo bolo veď váš koaličný, koaličná strana SaS-ka ste vedeli veľmi dobre, keď ste ju do koalícii brali. Vedeli ste aký má názor pán Sulík. Proste jednoducho ale to tie rozdiel alebo medzi Matovičom a Sulíkom boli vždycky nezhody. To čo tu predviedol váš koaličný partner jeden Matovič voči SaS-ke a opačne, páni, to nemá v histórii slovenského parlamentarizmu čo robiť. Ja nechcem teraz proste polemizovať, jednoducho my za ten zákon nemôžme zahlasovať. Ale proste jednoducho veciam sa môžme vrátiť inokedy, ale nie dneska. Dneska potrebujeme ukončiť tento zákon a spraviť čo najkratšie voľby. A tie by mali byť najneskoršie do 30.06.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 16:04 - 16:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Šeliga, zneužívate tú situáciu pri práve tejto novelizácie Ústavy Slovenskej republiky kde je potrebné nato, aby bola prijatá resp. aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie tak ako to požaduje aj pani prezidentka, aby sa schválila ústava a teda snažíte sa takýmto pokutným spôsobom bez akejkoľvek verejnej diskusie dostať do návrhu ústavy veci, ktoré, ktoré s tým nemajú nič spoločné. A hovorím, že zneužívate to preto, pretože mali sme tu dlhé diskusie o súdnej mape. Prečo ste otázky neriešili pri diskusii a pri schvaľovaní súdnej mapy. Vtedy ste mali predložiť návrh zmeny ústavy a tieto veci zakomponovať a žiadať o súhlas 90 poslancov, nie teraz keď sa tu rokuje o niečom inom. Je to úplne nesystémový krok, pretože sa zavádza len názov Špecializovaného trestného súdu do ústavy, ktorý v zásade nič nerieši, argumenty, že prípadné zrušenie Špecializovaného trestného súdu by sa ohrozil boj proti najzávažnejšej trestnej činnosti proti korupcii je absolútny nezmysel. Úlohou súdu je posúdiť či prokurátor v konaní pred súdom uniesol dôkazné bremeno ohľadom otázky viny, nie bojovať proti kriminalite alebo proti najzávažnejšej trestnej činnosti, nato tu máme políciu. Čiže z toho hľadiska to nemá, nemá žiaden zmysel. A zakotvenie Úradu špeciálnej prokuratúry je tak isto nesystémové, je to súčasť generálnej prokuratúry, ktorá v ústave je zakotvená a kompetencie, ktoré tam nastavujte sú tak isto síce len príkladno vypočítané a tak isto nesystémové pretože zákon jasne hovorí, že kompetencie Úradu špeciálnej prokuratúry sú naviazané na kompetencie resp. príslušnosť Špecializovaného trestného súdu, tak tu ide zase ústava do konfliktu (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 14:52 - 14:54 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakcie pánov poslancov. Myslím, že jediný koaličný poslanec, ktorý sa ozval, bol pán Kuriak, ktorý žiaľ nepochopil, ale absolútne nič. Pán Kuriak, my sa tu dneska bavíme o tom, či má byť v Ústave referendum o predčasných voľbách. To, ako sa k nemu potom už v tom referende ľudia postavia k tejto otázke, je fajn. Vy máte právo neísť na referendum. To nie je občianska povinnosť, to je právo, hej? Ale či to má byť v Ústave, to je otázka. Dobre? Tak na tom sa dohodnime. Ja chcem, aby v ústave mali ľudia možnosť aj referendom vyvolať predčasné voľby. Dobre? O tomto je otázka. A vy teraz tu splietate, že pri minulých referendách, pri Sulíkovom referende som bol samozrejme proti. Pamätáte si Sulíkove referendum. Sulíkove referendum bolo o tom, že či limuzíny majú byť také a onaké a tak ďalej. Hej? Ja som pochopiteľne na to referendum nešiel. A to je moje právo. O rodine tak isto, každého právo, pán kolega. A vy tak isto nemusíte ísť na referendum o predčasných voľbách, ale má to byť v Ústave. A vy to dneska vyberáte z tej Ústavy. Rozumieme si? Vy ste ako ten fašista, ktorý vyberá to referendum z Ústavy. Toto je ten zásadný problém. Už to konečne pochopte.
A ďalšia vec. Pokiaľ vy ako bežný človiečik vyzvete ľudí k čomukoľvek, je to fajn, je to vaše právo. Ale ako najvyšší ústavný činiteľ, ako prezidentka Slovenskej republiky máte psiu povinnosť vyzvať ľudí k tomu, aby participovali na demokracii. A to je to, čo som hovoril. Už tomu rozumiete? Ďakujem. A teraz ak mi ešte ostal čas, keby sme mali normálnu vládu a nie týchto diletantov a normálnu prezidentku a nie túto madam Schwarzkopf, tak by hneď ako padla vláda, zvolala okrúhly stôl koalície aj opozície a dohodol by sa termín volieb niekedy na máj, na jún a všetko by bolo vyriešené. Prosím, zíďte z kratšej cesty. Tuto je jediná možnosť, je široko spektrálna dohoda. Zavolajte si okrúhly stôl a poďme sa baviť o tom, aby referendum bolo v Ústave a v tej chvíli vám za toto zahlasujeme. Veľmi jednoduché. Prestaňte s tým valcom. Konečne sa poďme rozprávať ako...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 14:50 - 14:52 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Blaha, milý Ľuboš, tiež zápasím, respektíve neviem si dať odpoveď na isté otázky, ktoré súvisia tak s demokraciou ako aj s prijímaním tej novely Ústavy, ale aj s inými otázkami, najmä vo vzťahu k demokracii. Povedal si a pred tebou to povedal aj Robert Fico, že o demokracii sa dá hovoriť vtedy, o demokratických politikoch, ak si dáme na misku váh vzťah k istým otázkam, či už je to k priamej demokracii, či je to k právu možnosť sa vyjadrovať, či je to už právo podieľať sa na istých veciach a spomeňme si na začiatok tejto vlády. Keď jedna výrazná predstaviteľka tejto rozbitej vládnej koalície prišla dokonca s pexesom, nemala fotky tých, ktorých sa majú dotknúť orgány činné v trestnom konaní. Skutočne to bol veľmi demokratický počin. Veľmi demokratický počin je, ak tu naši kolegovia hovoria, vy buďte ticho, nehovorte nič a šúchajte nohami a čakajte, že príde NAKA. To sú samozrejme demokratické prejavy tu v parlamente. No a tú nezodpovedanú otázku mám, veď to nebol SMER, ktorý zhodil Igora Matoviča z funkcie predsedu vlády. To nebol SMER, ktorý ho zhodil z funkcie ministra financií. To nebol SMER, ktorý vám tú vládu rozbil, ale váš koaličný partner. A dneska vás zaťahuje do ďalších vecí. A vy si to nevšímate, vy tu veselo útočíte na nás, hoci vaši nepriatelia sú úplne iní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 14:46 - 14:48 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
No ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Pán poslanec Blaha, zamýšľal si sa nad tým, že prečo strana solidarita teda nechce dať do Ústavy referendum. Ja si osobne myslím a odpoviem na túto otázku. Ja si osobne myslím, že aj strany koalície Sme rodina, ja neviem možno aj viacero poslancov z OĽAN-a nemá dôvod nedať referendum do Ústavy. Veď ako povedal pán Susko, referendum, referendom sa môžu občania vyjadriť k vážnym otázkam. A toto je vážna otázka. Ale ja odpoviem, pán poslanec Blaha, ti, že prečo strana Sloboda a solidarita. To je zase jej hra. Významnou mierou sa SaS-ka zaslúžila o pád tejto vlády a podľa mňa dávajú nesúhlas s referendom len preto, aby mohli predlžovať, predlžovať obdobie tejto vlády, to znamená, že nechcú predčasné voľby. Toto je podľa mňa hra pani Kolíkovej a nehovorím, že možno celej SaS-ky, ale minimálne významnej miere, pretože mal som pocit, že s týmto ani pán Sulík nesúhlasí vzhľadom na jeho vyjadrenia. Čiže toto je hra SaS-ky o to, aby neboli predčasné voľby. Lebo neverím, že veľká časť aj koalície by mala mať s týmto problém, lebo to absolútne problém nie je. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 14:42 - 14:44 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Blaha, stotožňujem sa tebou v tvojom vystúpení s tou tvojou kritikou, ktorá ozaj bola na mieste a chcem len doplniť, že je tu, chcem len doplniť, že sú tu jasné signály a medzi tie jasné signály sa dá započítať nedôvera vláde, ktorá bola vyslovená, výsledky referenda, ktoré sú ozaj udivujúce a také ešte neboli doteraz, myslím tých 1,2 milióna nespokojných, je tu tá katastrofa, lebo ináč sa to nedá nazvať, vo vládnutí v tejto vláde, ktorá má v súčasnosti vyslovenú nedôveru, tá katastrofa spočíva vo všetkom. To je školstvo, zdravotníctvo, eurofondy, do ktorej oblasti zabŕdneme, hospodárstvo, vyslovená katastrofa. Ten štát je nestabilný. Je to hrozné čo sa tu deje. Jedine výhodou týchto vašich hádok je to, že zakrývate tú katastrofu vo vládnutí a prehlbuje sa ozaj katastrofa štátu, hospodárska situácia štátu, finančná situácia štátu je úplne na dne. Ja neviem čo sa s tým bude robiť v budúcnosti a vy v tejto dobe ešte chcete, mali by ste byť šťastní, že môžu byť predčasné voľby v máji, v júni a vy to chcete ešte predlžovať tú vašu agóniu o ďalších 4 - 5 mesiacov. Veď to nemá žiadnu logiku v politickej prezieravosti, v nejakej politickej stratégii. Čo vy bláznite? Ja vám nechcem radiť. A vy by ste mali byť šťastní, že môžu byť predčasné voľby v júni, v máji a vy to ešte predlžujete ďalej, aby ste dosiahli ešte väčší mínus vo vašich preferenčných hlasoch. Však vy takto v septembri dosiahnete ozaj, nedosiahnete ani 5 %, čo sa tu deje, lebo postupne sa to na tých ľudí nakladá, či už v hospodárskej sfére, tak aj v osobnej sfére. To je veľmi nebezpečné čo sa tu deje. A tí ľudia sa naozaj budú búriť alebo sa nevzbúria, ale jednoznačne vám ešte tie zvyšky, ktoré máte nejakých sympatií, keby ste ich vedeli zužitkovať v máji, v júni, by vám bolo dobre. Ale v septembri, verte mi, že to bude veľmi nebezpečné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 14:38 - 14:40 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec Blaha, čo čakáš od vlády, ktorá za dva a pol roka respektíve nič nespravila. Čo sa dalo rozvrátiť, rozvrátila. Hneď jak nastúpil covid, prosím vás, to, čo začala predvádzať, zruinovala samosprávu. Povedzte mi, čo spravila v školstve? Povedzte mi, čo spravila v zdravotníctve? Povedzte mi, čo spravila v sociálnych veciach? Vymenujte mi jednu pozitívnu vec, ktorú za to obdobie táto vláda spravila. Je v jednosmerke, vie, jak skončí. Skončí najhoršie v dejinách, ako ktorá vláda dostala sa. Ja sa divím pánovi Hegerovi, že ešte nepochopil, že jeho éra skončila. A divím sa aj pani prezidentke, že ešte chce poveriť ďalej pána Hegera, aby vládol deväť mesiacov.
Páni, nechcete proste sa dostať, veď si zoberte, v jakom stave sa naše hospodárstvo nachádza. Z hľadiska energií, ktorých sme vás deväťkrát žiadali, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza, nič ste nespravili. Do dnešného dňa ste nestanovili limity. Prakticky samospráva nevie, čo ďalej. Školy nevedia, čo ďalej. Zdravotníctvo nevie, čo spraviť. Kategorizácia nemocníc. Čo ste chceli, to ste všetko rozoštvali. Povedzte mi, čo bude ďalej? Takisto sa budete hádať, ako ste sa tu, ako sa tu hádali koaliční partneri, keď Matovič naložil pánovi Sulíkovi? Alebo povedzte mi, ktorá vláda, ktorá tu bola doteraz, predvádzala to, čo vy predvádzate. Ani jedna.
Prosím vás, zbaľte sa a choďte odtiaľto čo najskôr preč!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 14:36 - 14:38 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. A ja to vnímam zase takto, že pani Kolíková a jej kumpáni veľmi dobre vidia do hláv ľudí a poviem, v akom slova zmysle. Začnem tým, že traja činitelia, najvyšší, odhovárali ľudí, aby sa zúčastnili referenda. Ale to neboli len traja najvyšší činitelia, to boli aj ostatní. Mne mnoho ľudí prišlo povedať, že pracujú na okresných úradoch a bolo im naznačené, že sa referenda nie je želané, aby sa zúčastnili. Mnoho ľudí, kde sú župani a primátori niektorí, takisto ktorí sú spojení s vládnou garnitúrou, bolo im naznačené, aby sa referenda nezúčastnili. A ja sa vás pýtam, viete, koľko ľudí približne pracuje v štátnej správe a v samospráve? Je to milión štyristotisíc. Ja týchto ľudí úplne chápem, že majú obavy o svoje živobytie, o prácu, pretože o tú by veľmi ľahko mohli prísť a neboli by schopní splácať energie, účty, teplo a všetko, čo ja, tak by ohrozili vlastné rodiny a tak možno niektorí naozaj tú odvahu neprejavili a do toho referenda nešli. Ale, bohužiaľ, táto vláda im za deväť mesiacov nič nepomôže, aby vlastne zlepšili svoju životnú situáciu. A tak pani Kolíková vidí do hláv ľudí a preto si myslí, že referendum nie je správne. Pretože ak sa zmení vláda, prídu voľby, a naozaj na Slovensko sa opäť vráti demokracia, ľudia budú slobodnejší a budú môcť ísť do tohto referenda, a to si, myslím, neželajú.
Takže, vážení, ešte raz treba týmto ľuďom poďakovať, ktorí prišli do tohto referenda, a prišlo ich veľmi veľa, pretože naozaj im boli kladené rôzne prekážky a sami mi povedali niektorí, že v strachu o svoju rodinu, o svoje deti radšej volili, že nepôjdu, ako by mali byť vo svojom zamestnaní alebo na štátnych úradoch perzekvovaní. Takže myslím si, že vieme, prečo sa toto všetko tu deje a teraz všetci tu z opozície, či vlastne z koalície mlčia, nech sa k tomu vyjadria, lebo sami vedia, ako to fungovalo a hlav... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis