Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 15:28 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:28 - 15:29 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi si vážim, pani poslankyňa, vaše vystúpenie, pretože naozaj ste, ako sa hovorí, trafili klinec po hlavičke, a naším cieľom je pomôcť týmto trom umeleckým vysokým školám, ale možnože aj ďalším, ktoré sa budú uchádzať o zdroje z Fondu na podporu umenia, ale najmä týmto trom, pretože aj pandémia COVID-19 im obmedzila niektoré príjmy, ktoré si tvorili z rôznych účink... účinkov... predstavení a tak ďalej, a tým, že teda nebudú musieť dokladať tých 10 alebo 15 % k tomu projektu, tak sa im zlepší prístup k týmto zdrojom, rozpočtove je to neutrálne, štát to nebude stáť nič a škole zlepšíme prístup k týmto zdrojom Fondu na podporu umenia.
A ja, ja vám pekne ďakujem za to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2022 15:23 - 15:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, aj keď ste povedali, že neočkovaní, síce som prekonaná, musia ísť do... musia ísť do karantény, že nie som v karanténe, lebo keby sme išli tí, lebo všetky, všetky koaličné prepadli, väčšinou sú všetci koaliční očkovaní, tak by sme dneska nemali tu kto pracovať, tak... (povedané so smiechom) naviažem na pána Faiča a teraz sa vrátim k zákonu.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako navrhnutá spravodajkyňa výboru predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1135 z 1. decembra 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 771) schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 154 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:14 - 15:15 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Predmetom úpravy je § 18 ods. 7, kde sa na konci textu dopĺňa veta „Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov podľa prvej vety sa nevzťahuje na verejné vysoké školy.“
Termín nadobudnutia účinnosti navrhujeme na 1. apríla 2022.
Odôvodnenie. Cieľom predloženého návrhu zákona je zlepšenie prístupu verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaných prostredníctvom Fondu na podporu umenia.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa v mene svojom, ale aj v mene pána poslanca Dušana Jarjabka poďakovať vám za podporu tohto bodu v prvom čítaní a verím, že tejto novele vyhoviete a že ju posunieme teda v druhom aj v treťom čítaní a ju schválime.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:14 - 15:14 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Žijeme v čase pandémie a snažíme sa všetci dodržiavať opatrenia, ktoré sú nariadené a ktoré, samozrejme, si vyžadujú našu trvalú pozornosť tak vo vzťahu k vlastnému zdraviu, ale aj k zdraviu ostatných. Mám procedurálny návrh, požiadavku v dvoch bodoch.
Po prvé žiadam o presnú informáciu, ktorí z poslancov Národnej rady sú pozitívni a ktorí sú v karanténe, pretože toto nikto tu nepovedal, a sme v jednej miestnosti alebo ďalších.
Po druhé po včerajšej účasti pozitívne testovaného ministra Mikulca sú poslanci v karanténe, alebo nie? Alebo sa tomu nikto nevenuje?
A nehovorím to preto, že by som chcel vyvolávať nejaký nepokoj, pretože pandémia, vírus si nevyberá nikoho, či sme koaliční, alebo pozitívni, ale niekto v tejto Národnej rade by mal sa venovať aj týmto otázkam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2022 14:15 - 14:21 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyňa a kolegovia, základným cieľom a záujmom agropotravinárskeho rezortu, ak má tento konať vo verejnom záujme, je zabezpečiť dostatok zdravých, čerstvých a ekonomicky dostupných potravín. Na tom sa zhodneme, pán minister. Vláda k tomu pridala aj cieľ zvýšenia podielu domácich potravín, keď vo svojom programovom vyhlásení deklaruje, že jej cieľom je domácou produkciou zabezpečiť pre našich občanov kvalitné a bezpečné potraviny.
Po prečítaní predloženého návrhu zákona som ale nevedel nájsť prienik medzi ním a vyššie uvedenými nesporne správnymi cieľmi. V predloženom návrhu novely zákona o potravinách v stanovisku predkladateľa som si prečítal, že týmto návrhom sa plní úloha, ktorá vôbec nevyplýva z programového vyhlásenia vlády, ale sa ňou realizuje jej uznesenie z 24. júna 2020, ktoré spustilo liberalizáciu podnikateľského prostredia, čo znamená uvoľnenie rúk obchodným reťazcom, a nie posilnenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie podielu Slovenských potravín na trhu, ktoré by mali byť hlavným cieľom predloženého návrhu.
Dovolím si poukázať na niekoľko možných rizík predloženého návrhu zákona z hľadiska bezpečnosti potravín, z hľadiska jeho dopadov na domácich producentov, poľnohospodárskych výrobkov a z hľadiska dopadov na sociálne odkázané osoby. Zachovanie bezpečnosti potravín v zmysle predloženého návrhu vidím ako otázne, a to nielen z hľadiska toho, že po jeho schválení sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale aj z hľadiska toho, ako je v predloženom návrhu upravená nepochybne správna možnosť umožniť výrobu a následný predaj poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rámci pridomového hospodárstva. Ako som už povedal, tento trend je správny, pretože nielen môže zvýšiť objem uvádzaných lokálnych potravín na náš trh, ale zároveň pomôže odstrániť doterajšiu nevýhodu našich malých lokálnych výrobcov oproti obdobným výrobcom zo susedných krajín.
Avšak to, ako je táto problematika upravená v predloženom návrhu, považujem za nedostatočné. V prvom rade mi tu chýba konkrétnejšie zákonné prepojenie povinnosti pridomovej výroby, potravín živočíšneho pôvodu s nariadením Európskeho parlamentu o hygiene potravín v plnom znení a z toho vyplývajú i otázky vo vzťahu k našim slovenským nariadeniam vlády upravujúcim tzv. predaj malých množstiev potravín z dvora. To, že návrh predpokladá, že všetky podmienky a bezpečnosť týchto pridomových poľnohospodárskych výrobkov a potravín upraví ministerstvo vyhláškou, považujem za nedostatočné, veď je to bianko šek, s ktorým predsa nemôžeme súhlasiť.
Z hľadiska bezpečnosti potravín sú veľmi rizikové i tie novelizačné body, ktorých prijatím by sa umožnil predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Toto riziko a z neho vyplývajúce dôsledky nemôžu byť v žiadnom prípade vykompenzované predkladateľom deklarovaným pozitívnym efektom na produkciu, skládkovanie a následne likvidáciu potravinového odpadu. Aj prvovýrobcovia a potravinári upozornili na to, že bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálne trvanlivosti nemôže nikto garantovať, a už vôbec nie prevádzkar, ktorý tieto potraviny predáva, ako to chcú upraviť v tejto novele zákona. Každý výrobca totiž stanovuje dátum minimálnej trvanlivosti práve z hľadiska garantovania bezpečnosti príslušnej potraviny, ako aj z hľadiska zachovania jej kvalitatívnych a výživových vlastností.
Nielen umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ale aj vypustenie povinného dodržiavania najmenej 50 % podielu potravín vyrobených na Slovensku pri listinnej alebo elektronickej propagácii a nahradenie tejto povinnosti iba uvedením percentuálneho podielu potravín vyrobených v Slovenskej republike neprospeje domácim prvovýrobcom a potravinárom, nevyhnutne to povedie k zníženiu odbytu ich produkcie. V porovnaní s týmto negatívom neobstojí ani argumentácia, že to posilní postavene spotrebiteľa, ktorý si v dobe rastúcich cien potravín bude môcť vybrať z ponuky cenovo zvýhodneného sortimentu potravín.
Je nesporné, že v dôsledku prebiehajúcej pandémie narastá počet sociálne odkázaných ľudí na darované potraviny, ktoré sú distribuované prostredníctvom charitatívnych organizácií. Tento návrh pritom namiesto toho, aby sa pokúsil o zdokonalenie, resp. zjednodušenie mechanizmov darovania potravín, tak ako je to vo vyspelom svete bežné, dnes sa snažia zaviesť stimulačné mechanizmy pre obchodníkov s cieľom širšieho využitia inštitútu darovania potravín, a nie ako u nás chceme zaviesť možnosť komerčného predaja potravín, ktoré by ináč mohli byť predmetom darovania. Charitatívne organizácie, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania s predloženým návrhom vyjadrili zásadný nesúhlas, pritom avizujú, že prísun potravín na účely darovania je nedostatočný a že treba potra... a potreba potravín pre ľudí v núdzi je ďaleko väčšia.
Týmto predloženým návrhom ešte viac ustupujeme obchodným reťazcom, a to nielen na úkor zachovania bezpečnosti potravín, ale aj na úkor ľudí v núdzi. Kolegyne, kolegovia, verím, že pred druhým čítaním si ešte nájdeme priestor, aby sme moje pripomienky a poznatky zapracovali do predloženého návrhu zákona.
Ďakujem vám pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 11:28 - 11:36 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ale nejak mi nefunguje zariadenie.
Pani poslankyňa, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za vystúpenie a aj oceniť a naozaj som rád, že ste uviedla tri konkrétne argumenty, pričom jeden z tých argumentov, ktoré ste uvádzali vy, som uvádzal aj ja vo svojom vystúpení, a to je tá agenda a tá základná úloha a postavenie samosprávy a samosprávnych orgánov na úrovni fakúlt a na úrovni univerzity. Ale som rád, že ste spomenuli aj dve ďalšie veci, ktoré sa dotýkajú uplatnenia absolventov na trhu práce, pretože naozaj nie je to pravda, to číslo 50 %, že nie je uplatnené vo svojom odbore, pretože my ani nevieme presne tieto veci nejakým spôsobom štatisticky zmerať. A môžme hovoriť len o študijnom odbore a o nejakom príbuznom odbore.
Čo sa týka tých financií, áno, naozaj to som aj ja spomínal vo svojom vystúpení, že to vysoké školstvo je dlhodobo, a to nie je problém posledného roka alebo dvoch, to je dlhodobý problém, je dlhodobo finančne podvyživené a naozaj, ak chceme tlačiť stále viac a viac na kvalitu poskytovaného vzdelávania, ak chceme, aby výsledky vo vede a výskumu boli čoraz viac medzinárodne akceptované, bez zdrojov, bez peňazí to nepôjde. A zmena a takto rozsiahla zmena, ako je pripravená v návrhu novely zákona, bez financovania nebude naplnený ten základný cieľ, ktorý, ktorý je v návrhu zákona, ktorý je uvedený, a to, aby teda bolo poskytované kvalitné vzdelávanie, aby nám mladí ľudia neodchádzali za, za štúdiom do zahraničia, aby mali kvalitné internáty a ďalej a ďalej, to znamená, je dôležité, aby k zmenám prišlo aj vo svetle financií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:48 - 10:50 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja už včera som rozprávala, že ja neviem, či máme rovnaké zákony, vy v laviciach, my, a či má rovnaké zákony koalícia, alebo, alebo tá koalícia ich úplne iná číta. Už kolega Habánik povedal o tom, koľko je teraz zastúpených študentov a mladých ľudí pri voľbe rektora, že je to úplne ináč, ako ste to povedali, pán Šudík.
Samotné univerzity, si myslím, že protestovali, protestovali aj študenti, protestovali 16. novembra 2021 a študenti a akademická obec povedali, že nesúhlasia s novelou zákonu o vysokých školách, že ide o totálnu politizáciu vysokých škôl, že, citujem, aké mali heslá: „Novela za veľa nestojí. Reforme áno, politizácii nie.“
Ďalej tým, že všetky univerzity dostali o 27 mil. eur menej ako vlani, majú ekonomickú situáciu a je veľmi zlá na slovenských školách a bude mať nemalý dopad na sociálny a dosah práve na študentov, a naozaj ako môj kolega Habánik povedal, je potrebné to na dopracovanie. Ja som sa aj s niektorými dekanmi rozprávala, no poviem vám pravdu, sú z toho zdesení, čo sa vlastne robí a aká je, aká je vlastne tá reforma , že to bolo o nich bez nich ako všetky, ako včera som povedala ministerke kultúry, takisto chýbalo, nič neprerokovala so županmi, s nikým, čiže aj tie vysoké školy, potom sa s nimi diskutovalo, keď už novela bola na svete.
A, pán Šudík, keď rozprávate o tom, že píšu študenti plagiáty, no ja som z toho šokovaná. Ale asi netreba, lebo však majú dobrý príklad v ministrovi Matovičovi, majú dobrý príklad v ministrovi školstva, lebo to sú plagiátori, takže neviem, prečo riešite plagiátorstvo a bufety, keď naozaj školy dostali o 27 mil. eur menej a budú mať vážne existenčné problémy ako vlani.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:46 - 10:48 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, za vystúpenie a najmä tej časti, ktorá sa dotýkala práv študentov, ale chcem vás upozorniť na jednu skutočnosť. V súčasnosti podľa platného zákona, keď kandidáta, kandidáta na dekana fakulty volí akademický senát, a v ňom majú zastúpenie študenti zo zákona minimálne jednou tretinou, v novele zákona o vysokých školách, v tomtom návrhu kandidáta na dekana bude voliť výberová komisia, v ktorom študenti budú mať jedného zástupcu, takže nedochádza tu k nejakej posilneniu úlohy študentov pri voľbe kandidáta na dekana, v tomtom prípade, ale práve, práve naopak, takže len pozor na to, čo čítame, ako to potom interpretujeme.
Ale na druhej strane treba povedať, že voľba kandidáta na dekana cez samosprávny orgán má úplne iné atribúty ako výberové konanie prostredníctvom teda výberovej komisie, takže tam sa tá voľba kandidáta na dekana absolútne, absolútne mení, a toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú treba si poriadne rozdebatovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:39 - 10:40 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa chcem vrátiť k tej časti vystúpenia pána poslanca Rašiho, v ktorej hovoril o tom, že aktuálne sa všetky vysoké školy a univerzity pripravujú na akreditáciu a zosúlaďujú svoje študijné programy so štandardami. Toto musia vykonať do konca augusta tohto roku.
A súčasťou procesu zosúladenia sú aj úpravy všetkých vnútorných predpisov na úrovni univerzity a fakúlt. Ak dobre čítam prechodné ustanovenia v navrhnutej novele zákona o vysokých školách, tak, samozrejme, sa to nebude dotýkať tohto procesu zosúladenia, ale po auguste 2022, najneskôr však k augustu 2023 budú nútené univerzity a vysoké školy znova upraviť všetky svoje vnútorné predpisy na úrovni univerzity a fakúlt, lebo tak im bude ukladať odsek 1 z prechodných ustanovení navrhnutej, navrhnutej novely. Môže to spôsobiť istý problém v aplikácii. To znamená, že na jednej strane od septembra 2022 začnú učiť vysoké školy, začnú vzdelávať už podľa zosúladených študijných programov a predpisov, a do toho príde proces hodnotenia zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a tie predpisy, ktoré tá agentúra bude kontrolovať, už budú znova, nebudú aktuálne, lebo školy ich budú musieť znova upraviť tak, aby boli v súlade, ak tento návrh novely zákona v takejto podobe prejde, aby boli v súlade s novelou zákona o vysokých školách.
Je to zbytočná administratívna, byrokratická záťaž, čiže aj tu upozorňujem na to, že keď bude sa debatovať o nejakých zmenách alebo novelizačných bodoch, aby sa pamätalo aj na tieto prechodné ustanovenia a pokúsili sme sa tieto termíny nejakým spôsobom zladiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:24 - 10:26 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem ti, Mirko, za, za tie otázky. Naozaj ja, ja som nepovedal, že všetko je skvelé, funguje na úrovni vysokých škôl a že netreba žiadnu zmenu. To určite, určite nie je pravda, a preto som možno nevypichol všetky tie zmeny, ale pán minister o nich, o nich hovoril, čo sa týka voľby kandidáta na rektora. Tam ja vôbec nemám problém s tým, ako to je nadstavené, alebo teda, že je tam aj verejné vypočutie a podobne. Myslím si, že tieto prvky sú v poriadku v, v novele.
Čo sa týka platových náležitostí rektora, tak to je v kompetencii správnej rady, čiže dnes rektorovi verejnej vysokej školy stanovuje plat aj odmeny správna rada. Tá správna rada má aktuálne 14 členov na všetkých verejných vysokých školách, šesť, na návrh rektora šesť členov schvaľuje akademických senát, šesť členov nominuje minister školstva, jedného zástupcovia zamestnancov a jedného zástupcovia študentov. Všetkých členov správnej rady teda menuje minister školstva.
A čo sa týka platu, takže to je stanovené v mojom prípade ústavným zákonom, to znamená, že pokiaľ vykonávam mandát poslanca Národnej rady, som honorovaný vo výške minimálnej mzdy za funkciu rektora verejnej vysokej školy. Takto je to v zákone a tento zákon, samozrejme, ja rešpektujem, rešpektuje ho aj správna rada, bez možnosti odmien, bez možnosti odmien. Čiže môže byť stanovený na úrovni minimálnej mzdy a tak je. Ostatných ja neviem povedať, ja nejak sa o to nezaujímam, že ako je to v prípade, v prípade ďalších mojich, mojich kolegov.
Áno, a čo sa týka tej, tých zmeny tých kompetencií, tak naozaj, naozaj chcem, aby to bolo paritne. To znamená, nech sa posilní tá správna rada aj ten externý prvok v riadení, ale nech sa nie príliš obmedzujú orgány akademickej samosprávy, najmä čo sa týka akademického... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis